Takaisin

Seulonnan osallistuvuuden parantaminen kotona otettavien näytteiden (self-sampling) avulla

Näytönastekatsaukset
Anni Virtanen
16.5.2016

Näytön aste: A

Kotinäytteenoton avulla saadaan nostatettua kohdunkaulansyövän seulonnan osallistuvuusosuutta niiden naisten joukossa, jotka eivät osallistu kutsukirjeiden perusteella.

Meta-analyysissa ja systemaattisessa katsauksessa «Verdoodt F, Jentschke M, Hillemanns P ym. Reaching...»1 arvioitiin 16 kotinäytteenottoa ja kirjallista uusintakutsua satunnaistetussa asetelmassa vertailevan tutkimuksen tulokset. Tutkimuspopulaatiot sisälsivät naisia, jotka olivat saaneet vähintään yhden kirjallisen kutsun seulontaan, mutta eivät olleet osallistuneet. Mukaan analyysiin otettiin kaikki helmikuuhun 2015 mennessä julkaissut tutkimukset, joissa otos oli vähintään 1 000 naista. Naisten ikä vaihteli välillä 25–69 vuotta ja seuranta-aika 3–12 kuukautta. Tutkimuksista 14 oli Euroopasta ja 2 Etelä-Amerikasta.

Tulokset raportoitiin ryhmittäin sen mukaan, miten kotinäytteenottoa oli tarjottu. Merkitsevä ero kotinäytteenotto- ja kontrolliryhmän (kirjallinen uusintakutsu) välillä todettiin, kun näytteenottopaketti postitettiin osallistumattomille naisille suoraan kotiin (13 tutkimusta). Tällöin kotinäytteenottoryhmässä seulontaan osallistui 23,9 % (95 % luottamusväli 20,2–27,3 %) ja kontrolliryhmässä 10,3 % (95 % luottamusväli 6,2–15,5 %), suhteellinen osallistuvuus 2,40 (95 % luottamusväli 1,73–3,33).

Kun naisten piti itse tilata näytteenottopaketti puhelimitse tai postitse tai noutaa se apteekista (ns. "opt-in", 3 tutkimusta), osallistuvuudessa kontrolliryhmään verrattuna ei ollut merkitsevää eroa; 14,0 % (95 % luottamusväli 8,0–21,4 %) vs 12,2 % (95 % luottamusväli 10,9–13,6 %), suhteellinen osallistuvuus 0,97 (95 % luottamusväli 0,65–1,46).

Kahdessa eteläamerikkalaisessa tutkimuksessa tutkimushoitajat kävivät naisten kotona tarjoamassa kotinäytteenottomahdollisuutta. Tällöin 92,4 % (95 % luottamusväli 71,3–100,0) tavoitetuista naisista osallistui, kun kirjallisella kutsulla osallistuvuus oli 54,1 % (95 % luottamusväli 0,9–100,0 %).

Viiden tutkimuksen perusteella eri ikäryhmissä ei todettu eroja osallistumisosuuksissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ensimmäisen analyysiryhmän osalta (tutkimukset, joissa näytteenottopaketti postitettiin suoraan kaikille osallistumattomille) sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä. Sisältää vain eurooppalaisia tutkimuksia, myös suomalaisen tutkimuksen «Virtanen A, Nieminen P, Luostarinen T ym. Self-sam...»2 tulokset.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Virtanen A, Nieminen P, Luostarinen T ym. Self-sam...»2 vertailtiin kotinäytteenottoa ja kirjallista uusintakutsua satunnaistetussa asetelmassa. Tutkimuspopulaatio sisälsi yhteensä 25 597 seulontaan poimittua naista. 2 397 ensikutsun jälkeen osallistumattomalle naiselle lähetettiin kotiin näytteenottoväline ja 6 302 naiselle uusintakutsu.

Kotinäytteillä tavoitettiin hieman enemmän naisia. Kotinäyteryhmässä seulontaan osallistui 31,5 % ja kontrolliryhmässä 25,9 % (suhteellinen osallistuvuus kotinäytteellä 1,21; 95 % luottamusväli 1,13–1,30). Kokonaisosallistuvuus seulontaan nousi kotinäytteillä 65 prosentista 76 prosenttiin (95 % luottamusväli 75,0–77,0 %) ja uusintakutsuilla 74 prosenttiin (95 % luottamusväli 73,1–74,4 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa prospektiivisessa ei-satunnaistetussa tutkimuksessa «Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Improving...»3 selvitettiin kotinäytteenoton vaikutuksia seulonnan osallistuvuuteen. Tutkimus toteutettiin osana 31 kunnan normaalia seulontaohjelmaa. Tutkimuspopulaatio sisälsi yhteensä 31 053 iältään 25–67-vuotiasta näissä kunnissa seulontaan poimittua naista. 8 248 ensikutsun jälkeen osallistumattomalle naiselle lähetettiin ensin uusintakutsu, ja 4 536 kahden kutsukirjeen jälkeen edelleen osallistumatonta sai kotiin näytteenottovälineen.

Kokonaisosallistuvuus seulontaan nousi uusintakutsulla 72,6 prosentista 79,2 prosenttiin (95 % luottamusväli 78,8–79,7 %). Kotinäytteenottovälineen saaneista osallistui 20,7 %, ja kokonaisosallistuvuus nousi edelleen 82,2 prosenttiin (95 % luottamusväli 81,8–82,7 %). Kun alun perin osallistumattomat saatiin seulonnan piiriin, seulonnalla todettujen CIN 2+ -löydösten määrä lisääntyi neljänneksellä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Bosgraaf RP, Verhoef VM, Massuger LF ym. Comparati...»4vertailtiin kahden erityyppisen näytteenottovälineen osallistuvuutta nostavaa vaikutusta. 30 130 seulontaan kahden kutsukirjeen jälkeen osallistumatonta naista sai kotiin joko harja- tai ns. huuhtelutyyppisen näytteenottovälineen. Harjanäyteryhmässä osallistui 34,6 %, ja huuhtelunäyteryhmässä 31,9 %, eroa ryhmien välillä oli siis 2,7 % (95 % luottamusväli 1,8–4,2 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Erona suomalaisiin tutkimuksiin oli, että osallistumattomat naiset eivät olleet osallistuneet myöskään seulontajärjestelmän ulkopuoliseen näytteenottoon.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Sanner K, Wikström I, Strand A ym. Self-sampling o...»5 2 829 iältään 30–58-vuotiaalle naiselle, joilla edellisestä papanäytteestä oli kulunut vähintään 6 vuotta, lähetettiin kirjeitse tarjous tilata kotiin näytteenottoväline. Niille naisille, jotka eivät tilanneet näytteenottovälinettä, tai tilauksen jälkeen palauttaneet näytettä, lähetettiin vielä muistutuskirje. Välineen tilasi 1 609 naista (56,9 %), ja 1 107 naista (39,1 %) osallistui seulontaan itse otetulla näytteellä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Verdoodt F, Jentschke M, Hillemanns P ym. Reaching women who do not participate in the regular cervical cancer screening programme by offering self-sampling kits: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Eur J Cancer 2015;51:2375-85 «PMID: 26296294»PubMed
 2. Virtanen A, Nieminen P, Luostarinen T ym. Self-sample HPV tests as an intervention for nonattendees of cervical cancer screening in Finland: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:1960-9 «PMID: 21752985»PubMed
 3. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Improving cervical cancer screening attendance in Finland. Int J Cancer 2015;136:E677-84 «PMID: 25178683»PubMed
 4. Bosgraaf RP, Verhoef VM, Massuger LF ym. Comparative performance of novel self-sampling methods in detecting high-risk human papillomavirus in 30,130 women not attending cervical screening. Int J Cancer 2015;136:646-55 «PMID: 24923998»PubMed
 5. Sanner K, Wikström I, Strand A ym. Self-sampling of the vaginal fluid at home combined with high-risk HPV testing. Br J Cancer 2009;101:871-4 «PMID: 19654577»PubMed