Takaisin

Kohdunkaulan kaavintanäytteen merkitys kolposkopiassa

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson
17.5.2016

Näytön aste: B

Rutiinimaisesta endoserviksi-näytteenotosta ei ilmeisesti ole hyötyä.

Kanadalaisessa tutkimuksessa «Gage JC, Duggan MA, Nation JG ym. Detection of cer...»1 tarkasteltiin retrospektiivisesti 60 537 histopatologista näytettä 39 476 kolposkopiasta. Kolposkoppista arviota verrattiin histopatologisiin näytteisiin. Tutkijat löysivät 13 115 sellaista tutkimusta, joissa oli otettu sekä portion biopsiat että endoserviksi-kaave (ECC). Näistä 79,4 %:ssa oli yhteneväinen löydös. ECC-näytteet olivat useammin epätyydyttäviä kuin kohdunsuun biopsiat (4,2 vs 1,2 %, p < 0,001). Tutkimuksessa löytyi HSIL-muutos pelkästä ECC-näytteestä 1,01 %:lta 13 115 tutkimuksesta. Joten täytyisi ottaa 99 ECC-näytettä, jotta löytyisi yksi diagnosoimaton HSIL-muutos (NNT). ECC-näytteellä diagnosoitiin 5,4 % 2 443 sellaista HSIL-dysplasiaa, jotka olisivat jääneet diagnosoimatta biopsioin.

ECC-näytteestä oli eniten hyötyä 1) yli 45-vuotialle naisille, jotka oli lähetetty tutkimukseen HSIL-papan vuoksi, 2) 45-vuotialle tai nuoremmille naisille, joilla kolposkopia oli epätyydyttävä ja kolposkooppinen vaikutelma viittaisi HSIL-muutokseen tai lähtöpapa oli HSIL. Näille naisille usein suositellaan diagnostista loop-hoitoa, joten ECC-näytteenotto ei ole näilläkään potilailla järkevää.

Näytteenotto oli vähiten hyödyllistä 1) kontrollikolposkopian yhteydessä, 2) jos lähtöpapa oli ASC-US, LSIL tai ACG-NOS tai 3) alle 45-vuotiaille naisille, joilla oli joko tyydyttävä kolposkopia tai kolposkooppinen vaikutelma viittasi LSIL-muutokseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Iso aineisto, hyvin tehty tutkimus.

Satunnaistetussa ALTS-tutkimuksessa «Solomon D, Stoler M, Jeronimo J ym. Diagnostic uti...»2 1 119 naiselle (18 % kaikista tutkimuksista) tehtiin lievien papamuutosten vuoksi kolposkopia, jonka yhteydessä otettiin sekä biopsiat että ECC. Naisten keski-ikä oli 42 vuotta. Tutkimuksessa verrattiin ECC-näytteen tulosta kolposkooppisen vaikutelmaan ja biopsioihin. Naisia seurattiin 2 vuoden ajan. Kaikista otetuista ECC-näytteistä vain 3,7 %:ssä löytyi HSIL-dysplasia, kun biopsioin muutoksia löytyi 21,7 %:ssa näytteistä. Tutkimuksessa löytyi vain 10 (0,89 %) HSIL-muutosta, jotka olisivat jääneet muutoin löytymättä koepaloissa. Herkkyys ECC-näytteelle oli 12,2 % ja biopsioille 72,5 %. Varsinkin alle 40-vuotialla naisilla hyöty näytteestä oli vähäinen: 2,2 % enemmän muutoksia pelkkiin koepaloihin verrattuna. Sen sijaan yli 40-vuotialla naisilla ECC-näytteen avulla löydettiin 12 % enemmän vahvoja muutoksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikki naiset oli lähetetty kolposkopiaan lievän papamuutoksen vuoksi. ECC-näytteidenotto perustui lääkärin arvioon, ja niiden määrä vaihteli sairaaloiden välillä.

Kaiser Permanet instituutissa tehdyssä tutkimuksessa «Pretorius RG, Belinson JL, Peterson P ym. Which Co...»3 arvioitiin retrospektiivisesti 18 537 kolposkopiaa 17 vuoden ajalta. Naisten keski-ikä oli 32 vuotta (vaihteluväli 11–91 vuotta). HSIL-dysplasia diagnosoitiin ainoastaan ECC-näytteen perusteella 1,5 %:lla (n = 274 naista), kun taas ainoastaan biopsioin diagnosoitiin 67 % HSIL-muutoksista. Tutkijat suosittelevat ECC-näytettä yli 25-vuotialle naisille, jotka on lähetetty kolposkopiaan papamuutoksen tai HPV-positiivisuuden vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Erittäin pitkä seuranta-aika, jonka kuluessa hoito- ja seuranta muuttuivat. Osalla potilaista osa tiedoista oli puutteellisia.

Kirjallisuutta

  1. Gage JC, Duggan MA, Nation JG ym. Detection of cervical cancer and its precursors by endocervical curettage in 13,115 colposcopically guided biopsy examinations. Am J Obstet Gynecol 2010;203:481.e1-9 «PMID: 20800216»PubMed
  2. Solomon D, Stoler M, Jeronimo J ym. Diagnostic utility of endocervical curettage in women undergoing colposcopy for equivocal or low-grade cytologic abnormalities. Obstet Gynecol 2007;110:288-95 «PMID: 17666602»PubMed
  3. Pretorius RG, Belinson JL, Peterson P ym. Which Colposcopies Should Include Endocervical Curettage? J Low Genit Tract Dis 2015;19:278-81 «PMID: 26083335»PubMed