Takaisin

HPV-rokotteiden suora ja epäsuora teho väestötasolla

Näytönastekatsaukset
Johanna Palmroth
17.5.2016

Näytön aste: A

HPV-rokotteen ottaminen kansalliseen rokoteohjelmaan vähentää tehokkaasti HPV:n aiheuttamia kohdunsuun vaikea-asteisia muutoksia sekä kondyloomia.

Gertig ym. «Gertig DM, Brotherton JM, Budd AC ym. Impact of a ...»1 selvittivät nelivalentin HPV-rokotteen vaikuttavuutta kohdunsuun muutoksiin väestötasolla Victoriassa, Australiassa. Kyseessä on retrospektiivinen kohorttitutkimus, jossa yhdistettiin tieto Victorian Cervical Cytology -rekisteristä (VCCR) ja National HPV Vaccination Program -rekisteristä (NHVPR) ajalta 1.4.2007–31.12.2011 kaikista HPV-rokoteohjelman ikäryhmään kuuluvista tytöistä. Australiassa aloitetaan joukkotarkastuspapanäytteiden otto 18-vuotiailta tai 2 vuoden kuluttua yhdyntöjen aloittamisesta. Vuosina 2007–2011 iältään 20–24-vuotiaista naisista 77 % osallistui joukkotarkastuspapanäytteisiin.

Kohorttiin valikoitui 14 085 rokottamatonta ja 24 871 rokotettua, joista 85 % oli saanut kaikki 3 rokoteannosta. Kaikki olivat käyneet joukkotarkastuspapassa ja olivat iältään enintään 17-vuotiaita vuonna 2007. Histologisesti varmistettuja high grade kohdunsuun muutoksia (CIN 2 / CIN 3 / AIS) oli merkitsevästi vähemmän rokotetuilla (1–3 rokoteannosta) kuin rokottamattomilla (4,8/1 000 henkilövuotta vs 6,4/1000 henkilövuotta; HR 0,72; 95 % luottamusväli 0,58–0,91). Myös sytologisia high grade -muutoksia (HSIL/HSIL ja epäily invaasiosta/levyepiteelisyöpä/mahdollinen endoservikaalinen glandulaarinen high grade leesio/AIS/AIS ja mahdollinen invaasio/adenokarsinooma) oli merkitsevästi vähemmän rokotetuilla kuin rokottamattomilla (11,9/1 000 henkilövuotta vs 15,3/1 000 henkilövuotta; HR 0,75 (95 % luottamusväli 0,65–0,87)). Rokotteen teho oli paras nuorimmassa ikäryhmässä (suuri todennäköisyys, että rokote otettu ennen seksuaalisen aktiviteetin alkamista). 3 rokotteen sarja oli tehokkaampi CIN 3 / AIS-muutoksiin (teho 47,5 %; 95 % luottamusväli 22,7–64,4) verrattaessa vähemmän kuin 3 rokotteen ottaneita (teho 36,4 %; 95 % luottamusväli 9,8–55,1). Sytologisia low grade muutoksia oli rokotetuilla myös vähemmän (HR 0,76; 95 % luottamusväli 0,72–0,80).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Baldur-Felskovin ym. työssä «Baldur-Felskov B, Dehlendorff C, Munk C ym. Early ...»2 kerättiin kansallisista rekistereistä HPV-rokotustiedot vuosilta 2006–2012 kaikista Tanskassa vuosina 1989–1999 syntyneistä tytöistä. Tiedot kohdunsuun histologisista löydöksistä saatiin kansallisesta patologian tietopankista (Pathology Data Bank). Tanskassa nelivalentti HPV-rokote otettiin rokoteohjelmaan vuonna 2006. Rokotettuja verrattiin rokottamattomiin tyttöihin. Syntymäkohorteissa vuosina 1989–1990 rokotettuja oli 14,3 %, vuosina 1991–1992 26,7 %, vuosina 1993–1994 88,1 %, vuosina 1995–1996 89,8 % ja vuosina 1997–1998 86 %.

Syntymäkohortissa 1991–1994 rokotetuilla tytöillä kohdunsuun high grade -muutokset (CIN 2/3) vähenivät merkitsevästi (vuonna 1991–1992 syntyneet, 167 CIN 2/3 -tapausta: HR 0,56; 95 % luottamusväli 0,37–0,84; vuonna 1993–1994 syntyneet, 20 CIN 2/3 -tapausta: HR 0,27; 95 % luottamusväli 0,10–0,67). Vuonna 1989–1990 syntyneillä vastaavien muutosten väheneminen ei ollut merkitsevä. Syntymäkohortissa 1995–1996 high grade -muutoksia oli vain 2, ja syntymäkohortissa 1997–1999 kohdunsuun muutoksia ei todettu. Tutkijat totesivat HPV-rokotteen vähentäneen kohdunsuun muutoksia 6 vuoden kuluttua rokoteohjelmaan ottamisesta. Tietoa tutkittavien HPV-statuksesta, seksuaalihistoriasta tai HPV-tyypeistä liittyen HSIL-muutoksiin ei ollut tiedossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skotlannissa alkoi kansallinen HPV-rokoteohjelma vuonna 2008 iältään 12–13 -vuotiaille tytöille sekä catch up -rokottaminen vuoteen 2011 asti alle 18-vuotiaille. Pollockin ym. «Pollock KG, Kavanagh K, Potts A ym. Reduction of l...»3 työssä tutkittiin bivalentin HPV 16/18 -rokotteen vaikutusta kohdunsuun muutoksiin väestötasolla analysoimalla kolposkopiadataa naisilta, jotka osallistuivat Skotlannin joukkotarkastusohjelmaan (SCSP) vuosina 2008–2012. Tutkittavat olivat 20–21 -vuotiaita, ja 52,7 % tästä ikäryhmästä osallistui joukkoseulontaan. Kaikista tutkittavista rokottamattomia oli 72 %, ja 24 % oli saanut kaikki 3 rokoteannosta. Rekisteritutkimuksessa todettiin merkitsevä riskin pieneneminen CIN 1 - (RR 0,71; 95 % luottamusväli 0,58–0,87), CIN 2 - (RR 0,5; 95 % luottamusväli 0,4–0,63) ja CIN 3 -muutoksiin (RR 0,45; 95 % luottamusväli 0,35–0,58) naisilla, jotka olivat saaneet 3 rokoteannosta verrattuna rokottamattomiin naisiin. Yhteensä molemmissa ryhmissä oli 1 753 CIN 1 -, 1 698 CIN 2 - ja 1 403 CIN 3 -tapausta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Droletin ym. systemaattisessa katsauksessa «Drolet M, Bénard É, Boily MC ym. Population-level ...»4 katsottiin HPV-rokoteohjelmien vaikuttavuutta väestötasolla. Tiedot kerättiin ajalta 2007–28.02.2014 Medline- ja Embase-tietokannoista sekä kongressiabstrakteista, joissa oli tutkittu HPV:n aiheuttamien päätetapahtumien (infektio/anogenitaalisyylät, kohdunsuun high grade muutokset) prevalenssi tai insidenssi ennen ja jälkeen rokoteohjelman alkamisen. Mukaan otettiin 20 tutkimusta 9 maasta sisältäen seuranta-aikaa yhteensä yli 140 miljoonaa henkilövuotta. Maissa, joissa rokotekattavuus oli vähintään 50 %, 13–19 -vuotiailla tytöillä (suurin osa rokotettuja) HPV 16/18 -infektiot vähenivät 68 % (RR 0,32; 95 % luottamusväli 0,19–0,52) ja nelivalenttirokotteen jälkeen anogenitaalisyylät vähenivät 61 % (RR 0,39; 95 % luottamusväli 0,22–0,71), molemmat vähenemiset olivat merkitseviä. Rokotteen ristikkäissuojaan viitaten myös HPV 31/33/45 -infektiot vähenivät heillä merkitsevästi (RR 0,72; 95 % luottamusväli 0,54–0,96). Laumasuojaan sopien anogenitaalisyylät vähenivät myös alle 20-vuotiailla pojilla (RR 0,66; 95 % luottamusväli 0,47–0,91) ja 20–39 -vuotiailla naisilla (RR 0,68; 95 % luottamusväli 0,51–0,89) rokotekattavuuden ollessa yli 50 %. Maissa, missä rokotekattavuus jäi alle 50 %, HPV 16/18 -infektiot (RR 0,50; 95 % luottamusväli 0,34–0,74) ja anogenitaalisyylät (RR 0,86; 95 % luottamusväli 0,79–0,94) vähenivät merkitsevästi alle 20-vuotiailla tytöillä, mutta ristikkäis- tai laumasuojaa ei todettu tällä rokotekattavuudella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa oli huomioitu ikä ja sukupuoli, tehty analyysit alaryhmille rokote (bivalentti/nelivalentti), rokotekattavuus ja kuinka monta vuotta oli kulunut rokoteohjelman alkamisesta. HPV-rokoteohjelmat vaikuttavat olevan tehokkaita, seuranta-aika on vielä kuitenkin lyhyt (enintään 4 vuotta), rokotekattavuuden lisääntyessä laumasuoja paranee. Ristikkäissuojaa HPV 31/33/45 vastaan todettiin, mutta ei HPV 52/58 vastaan.

Kirjallisuutta

 1. Gertig DM, Brotherton JM, Budd AC ym. Impact of a population-based HPV vaccination program on cervical abnormalities: a data linkage study. BMC Med 2013;11:227 «PMID: 24148310»PubMed
 2. Baldur-Felskov B, Dehlendorff C, Munk C ym. Early impact of human papillomavirus vaccination on cervical neoplasia--nationwide follow-up of young Danish women. J Natl Cancer Inst 2014;106:djt460 «PMID: 24552678»PubMed
 3. Pollock KG, Kavanagh K, Potts A ym. Reduction of low- and high-grade cervical abnormalities associated with high uptake of the HPV bivalent vaccine in Scotland. Br J Cancer 2014;111:1824-30 «PMID: 25180766»PubMed
 4. Drolet M, Bénard É, Boily MC ym. Population-level impact and herd effects following human papillomavirus vaccination programmes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2015;15:565-80 «PMID: 25744474»PubMed