Takaisin

Pinnallisten päärunkojen hoidon tulokset

Näytönastekatsaukset
Matti Pokela
3.6.2016

Näytön aste: B

Termoablaatiossa (laser- ja radiotaajuusablaatio) toipuminen on nopeampaa ja komplikaatioita on vähemmän kuin avoleikkauksessa.

Meta-analyysissä Siribumrungwong ym. «Siribumrungwong B, Noorit P, Wilasrusmee C ym. A s...»1 havaittiin, että laser- ja radiotaajuusablaatiolla hoidetut potilaat palasivat merkittävästi nopeammin normaaliin aktiviteettiin verrattuna avoleikkauksella hoidettuihin. Toimenpiteen jälkeinen kipu oli merkittävästi lievempää ensimmäisen viikon aikana. Komplikaatioista haavainfektion riski väheni noin 70 %:lla, P < 0,001, kuten myös verenpurkaumien esiintyvyys. Aineistoon kerättiin satunnaistetut vertailevat tutkimukset vuosilta 2000–2011, ja niitä löydettiin 91. Näistä 28 hyväksyttiin mukaan meta-analyysiin sisältäen yli tuhat potilasta. Radiotaajuusablaatiolla hoidettujen potilaiden sairauslomat olivat keskimäärin 4,9 (2,7–7,1) vuorokautta avoleikkausta lyhyemmät. Eroa korostaa se, että analyysissä oli mukana paikallispuudutuksessa leikattuja potilaita, joiden sairauslomat olivat vain keskimäärin 4,3 vuorokautta, mikä on suomalaisiin käytäntöihin verrattuna olennaisesti lyhyempi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisissa analyyseissa «Health Quality Ontario. Endovascular radiofrequenc...»2 Yhdysvalloista Ontario Health Care toteaa, että vena saphena magnan tai parvan laser- tai radioablaatiolla hoidetut potilaat palasivat merkittävästi nopeammin normaaliin aktiviteettiin verrattuna yleisanestesiassa avoleikkauksella hoidettuihin potilaisiin. Radiotaajuusablaatiolla hoidetuilla potilailla normaaliin aktiviteettiin paluu kesti 3,9 vuorokautta, kun se avoleikkauksella hoidetuilla kesti 12–15 vuorokautta. Laserablaatiolla hoidettujen potilaiden työhön paluu oli merkittävästi nopeampaa kuin avoleikkauksella hoidetuilla (4 vs 17 vrk, p = 0,005).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Isossa-Britanniassa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Brittenden J, Cotton SC, Elders A ym. A randomized...»3, joka käsitti yhteensä 798 potilasta, tutkittiin vena saphena magnan tai parvan hoitoa. Potilaat jaettiin 3 ryhmään: avoleikkaukseen, laserablaatioon tai vaahtoskleroterapiaan. Merkittävänä löydöksenä todettiin laserablaatioon liittyvän merkittävästi vähemmän komplikaatioita kuin avoleikkaukseen tai vaahtoskleroterapiaan 1 %, 7 %, 6 %, p < 0,001. Laserablaatio ja avoleikkaus arvioitiin yhtä tehokkaiksi hoidoiksi eliminoimaan refluksi 6 kuukautta toimenpiteen jälkeen, mutta vaahtoskleroterapian teho oli merkittävästi alempi 94,6 %, 91,6 % ja 67,6 % (p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksesta kieltäytyneiden potilaiden määrä oli huomattavan suuri.

Isossa-Britanniassa «Samuel N, Carradice D, Wallace T ym. Randomized cl...»4 satunnaistettiin 106 potilasta, joiden vena saphena parva hoidettiin avoleikkauksella tai laserablaatiolla. Molemmat ryhmät käsittivät 53 potilasta. Toimenpiteen jälkeinen sairausloma oli merkittävästi lyhyempi laserablaatiolla hoidetuilla potilailla avoleikkaukseen verrattuna, 7 vs 21 päivää p < 0,001. Refluksi eliminoitui merkittävästi tehokkaammin laserablaatiolla hoidetuilla 96,2 vs 71,7 %, (p < 0,001) ja lievää paikallista tunnottomuutta oli merkittävästi vähemmän 7,5 vs 26,4 % (p = 0,009).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Siribumrungwong B, Noorit P, Wilasrusmee C ym. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials comparing endovenous ablation and surgical intervention in patients with varicose vein. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;44:214-23 «PMID: 22705163»PubMed
 2. Health Quality Ontario. Endovascular radiofrequency ablation for varicose veins: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2011;11:1-93 «PMID: 23074413»PubMed
 3. Brittenden J, Cotton SC, Elders A ym. A randomized trial comparing treatments for varicose veins. N Engl J Med 2014;371:1218-27 «PMID: 25251616»PubMed
 4. Samuel N, Carradice D, Wallace T ym. Randomized clinical trial of endovenous laser ablation versus conventional surgery for small saphenous varicose veins. Ann Surg 2013;257:419-26 «PMID: 23160149»PubMed