Alaraajojen laskimovajaatoiminta

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä
15.11.2016

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Alaraajojen laskimovajaatoiminta on yleistä aikuisväestössä.
 • Diagnostiikka ja hoidon tarpeen arviointi perustuvat oireisiin, kliiniseen tutkimukseen ja laskimoiden kaikukuvaukseen.
 • Kompressiohoidolla ei voida estää laskimovajaatoimintaa etenemästä.
 • Kajoavan hoidon on perustuttava aina kaikukuvauslöydökseen.
 • Valtaosa kajoavasta hoidosta voidaan toteuttaa polikliinisesti laskimonsisäisillä menetelmillä.
 • Syvien laskimoiden virtausesteen hoitoon on kehitetty lupaavia laskimonsisäisiä menetelmiä.

Suosituksen tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • antaa kokonaiskuva nykyaikaisesta laskimovajaatoiminnan diagnostiikasta ja hoidosta
  • yhdenmukaistaa hoitoaiheita
  • tuoda esiin kajoavan hoidon eri vaihtoehdot ja niiden tekninen toteutus sekä vertailla eri hoitomuotojen tuloksia
  • käsitellä kompressiohoidon merkitystä laskimovajaatoiminnassa
  • tuoda esiin kustannusvaikuttavuuden näkökulma.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat
  • yleislääkärit, työterveyslääkärit
  • verisuonikirurgit, yleiskirurgit ja muiden kirurgian erikoisalojen kirurgit
  • ihotautilääkärit.

Epidemiologia

Patofysiologia

Diagnostiikka ja hoitoaiheet

Oireet ja kliininen tutkimus

Taulukko 1. Laskimovajaatoiminnan vaikeusasteen kliininen luokittelu
Komplisoitumaton laskimovajaatoiminta (C0–3)
Kliininen luokka C0 Normaali löydös, ei laskimovajaatoiminnan löydöksiä
Kliininen luokka C1 Teleangiektasioita tai retikulaarisia ihonalaisia laskimoita
Kliininen luokka C2 Suonikohjuja, ei turvotusta, ei laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia
Kliininen luokka C3 Suonikohjuja, turvotusta, ei laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia
Komplisoitunut laskimovajaatoiminta (C4–6)
Kliininen luokka C4 Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia: hyperpigmentaatio, ekseema, lipodermatoskleroosi
Kliininen luokka C5 Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia ja parantunut laskimohaava
Kliininen luokka C6 Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia ja avoin laskimohaava
Taulukko 2. Laskimovajaatoiminnan kliininen haittaluokitus
Haittaluokka Oireisuus
0 Ei laskimovajaatoiminnan oireita
1 Laskimovajaatoiminnan oireita, ei tarvetta säännölliseen kompressiohoitoon
2 Laskimovajaatoiminnan oireita, ei kykene työskentelemään ilman kompressiohoitoa
3 Laskimovajaatoiminnan oireita, ei kykene työskentelemään, vaikka kompressiohoito on käytössä

Kuvantaminen

Hoitoaiheet

Hoito

Kompressiohoito

Oireita aiheuttava komplisoitumaton (kliiniset luokat C2–3) laskimovajaatoiminta

Komplisoitunut (kliiniset luokat C4–6) laskimovajaatoiminta

Toimenpiteen jälkeinen kompressiohoito

Kajoava hoito

Päärunkovajaatoiminnan hoitomenetelmän valinta

Tekniikat

 • Hoito perustuu aina toimenpidettä edeltävään kaikukuvaukseen, ja se kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkiin merkittäviin vajaatoimintaisiin laskimoihin. Laskimonsisäiset hoitomenetelmät edellyttävät kaikukuvausohjausta. Riittävä osaaminen rakenteiden tunnistamisessa, kohdelaskimon punktiossa, puuduttamisessa ja hoitotuloksen arvioimisessa on välttämätöntä.
 • Termoablaatio perustuu suonen seinämän kuumentamiseen laser- tai radiotaajuuskuidulla ja sen seurauksena syntyvään seinämävaurioon. Vaurioitunut suoni kutistuu, virtaus suonessa lakkaa ja ajan kuluessa suonen tilalle kehittyy arpijuoste. Termoablaatioon olennaisesti liittyvä tumesenssipuudutus tarkoittaa kaikukuvausohjauksista puudute-keittosuola-adrenaliiniliuoksen ruiskuttamista hoidon kohteena olevan suonen ympärille. Puudutusvaikutuksen lisäksi tumesenssi suojaa ympäröiviä kudoksia ja supistaa hoidon kohteena olevaa laskimoa, mikä lisää termoablaation vaikutusta suonen seinämässä «Gloviczki P, Gloviczki ML. Guidelines for the mana...»29, «Lohr J, Kulwicki A. Radiofrequency ablation: evolu...»30.
 • Merkittävä osa termoablaatioista voidaan toteuttaa poliklinikkaoloissa. Erityistä jälkiseurantaa ei tarvita, ja potilas voi mobilisoitua heti.
 • Vaahtoskleroterapia perustuu ilma-sklerosanttiseoksen aiheuttamaan seinämävaurioon kohdesuonessa. Suomessa sklerosanttina käytetään polidokanolia tai natriumtetradekyylisulfaattia. Konsensuslausunnon mukaan vaahdon määrä vena saphena magnaa hoidettaessa on enintään 6–8 ml ja vena saphena parvaa hoidettaessa 4–6 ml «Rabe E, Breu FX, Cavezzi A ym. European guidelines...»31. Vaahdon kokonaismäärää yli 10 ml/raaja ei suositella ylitettäväksi (Duodecimin lääketietokanta (www «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»1) (vaatii tietokannan käyttöoikeuden)). Lisäksi on huomioitava valmistajan ilmoittama enimmäismäärä painokiloa kohden (Pharmaca Fennica (www «https://pharmacafennica.fi/doctorspf/login»2) (vaatii tietokannan käyttöoikeuden). Lääkkeen ja ilman sekoitussuhteesta ei ole täsmällistä tietoa, mutta tyypillisesti on käytetty suhdetta 1:3 tai 1:4. Vaahtoskleroterapian suhteellisia vasta-aiheita ovat hyytymishäiriö ja vaikea migreeni. Tiedossa oleva avoin foramen ovale ja raskaus ovat vaahtoskleroterapian vasta-aiheita.
 • Avoleikkauksessa päärunko ja suonikohjut poistetaan «Biemans AA, Kockaert M, Akkersdijk GP ym. Comparin...»32. Yleensä avoleikkaus vaatii yleis- tai spinaalianestesian, mutta valikoidusti voidaan käyttää myös paikallispuudutusta «Rasmussen LH, Bjoern L, Lawaetz M ym. Randomized t...»33. Tumesenssin käyttö on suositeltavaa myös avoleikkauksissa «Rasmussen LH, Bjoern L, Lawaetz M ym. Randomized t...»33. Avoleikkaukset toteutetaan yleensä päiväkirurgiana.
 • Höyryablaatiossa kohdesuonen vaurio aiheutetaan kuumalla vesihöyryllä «van den Bos RR, Malskat WS, De Maeseneer MG ym. Ra...»34. Mekanokemiallisessa ablaatiossa pinnallisen päärungon vaurio aiheutetaan mekaanisen seinämävaurion ja ruiskutettavan sklerosantin yhdistelmällä «Elias S, Raines JK. Mechanochemical tumescentless ...»35. Liima-ablaatiossa pinnallisen päärungon vaurio aiheutetaan liimalla (syanoakrylaatti) «Lawson J, Gauw S, van Vlijmen C ym. Sapheon: the s...»36.

Kajoavan hoidon lyhytaikaiset tulokset ja komplikaatiot

Suonikohjujen hoito pintalaskimovajaatoiminnassa

Päärunkojen kajoavan hoidon pitkäaikaistulokset

Avoleikkaus

Vaahtoskleroterapia

 • Päärunkovajaatoiminnan pitkäaikaistulokset ovat merkittävästi avoleikkausta ja termoablaatiota huonommat «van der Velden SK, Biemans AA, De Maeseneer MG ym....»49.
 • Hoidetun päärungon refluksia on todettu vuoden seurannassa 30–50 %:lla ja 5 vuoden kuluttua jopa 80 %:lla. Päärungon rekanalisaatiosta (avautumisesta) huolimatta uusia suonikohjuja ilmaantuu kuitenkin melko hitaasti.
 • Vaahtohoidettujen hakeutuminen uusintahoitoon on 5 vuoden seurannan jälkeen 8 kertaa yleisempää kuin avokirurgialla ja katetrihoidolla hoidettujen «Vähäaho S, Albäck A, Halmesmäki K, Saarinen E, Ven...»51.

Termoablaatio

Uudet laskimonsisäiset hoitomenetelmät

Kustannusvaikuttavuus

 • Laskimonsisäisten hoitomenetelmien kustannusvaikuttavuus on päärunkovajaatoiminnan hoidossa parempi kuin avoleikkauksen «Laskimonsisäisten hoitomenetelmien kustannusvaikuttavuus on päärunkovajaatoiminnan hoidossa parempi kuin avoleikkauksen.»B.
  • Toimenpiteen kustannukset muodostuvat avoleikkauksessa ja laskimonsisäisissä menetelmissä eri tavalla. Merkittäviä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalikustannukset, toimenpiteen suorituspaikka (poliklinikka, leikkaussali) ja työkyvyttömyyden kesto. Hoidon pitkäaikaistulos vaikuttaa myös merkittävästi kustannuksiin, koska laskimovajaatoiminnan uusiutumisen hoito aiheuttaa kustannusten kumuloitumista.
  • Päärunkojen kajoavan hoidon kustannusvaikuttavuutta on mallinnettu niin matemaattisin mallein (ns. Markovin malli) kuin tavanmukaisen tutkimusasetelman keinoin «Shadid N, Ceulen R, Nelemans P ym. Randomized clin...»40, «Marsden G, Perry M, Bradbury A ym. A Cost-effectiv...»57.
  • Markovin mallissa hoitomuotoja verrataan erilaisten terveydentilojen (komplikaatiot, uusiutuminen, uusintatoimenpiteet) ja kustannusten osalta. Malliin voidaan ajaa huomattava potilasjoukko ja sillä voidaan ennustaa heidän terveydentilaansa vuosien aikajänteellä. Mallin heikkoutena on sen perustuminen havaintoihin tai oletuksiin erilaisten ilmiöiden yleisyydestä. Herkkyysanalyysien avulla pyritään muodostamaan suureille vaihteluväli, jonka puitteissa malli on luotettava.
  • Päärunkojen kajoavasta hoidosta on luotu kaksi Markovin mallia, joissa seuranta-aika oli 5 vuotta.
  • Termoablaatio laserilla tai radiotaajuudella osoittautui kustannusvaikuttavuudeltaan parhaaksi.
  • Ensimmäisessä mallinnuksessa taloudellinen kokonaishyöty (net monetary benefit NMB) oli termoablaatiolla 74 484 GBP, vaahtoskleroterapialla 72 681 GBP, avoleikkauksella 72 664 GBP ja kompressiohoidolla 69 965 GBP. Kustannusvaikuttavuuden todennäköisyydet olivat 71 %, 23 %, 3 % ja 4 % «Marsden G, Perry M, Bradbury A ym. A Cost-effectiv...»57.
  • Toisessa mallinnuksessa taloudellinen kokonaishyöty oli termoablaatiolla 81 285 GBP, vaahtoskleroterapialla 79 335 GBP ja avoleikkauksella 79 500 GBP. Kustannusvaikuttavuuden todennäköisyydet olivat 79 %, 17 % ja 5 % «Brittenden J, Cotton SC, Elders A ym. Clinical eff...»58.

Pintalaskimotukos

Etiologia

Diagnostiikka

Hoito

Syvien laskimoiden vajaatoiminta

Diagnostiikka

Kajoava hoito

Hoidon porrastus

 • Avoterveydenhuollossa on tärkeää havaita tapaukset, joissa potilas sairastaa komplisoitunutta (kliiniset luokat C4–6) laskimovajaatoimintaa, ja ohjata heidät erikoissairaanhoitoon tarkempaa diagnostiikkaa ja kajoavaa hoitoa varten. Laskimohaavaa epäiltäessä on suositeltavaa lähettää potilas erikoissairaanhoitoon arvioon.
 • Haittaavia oireita aiheuttavassa laskimovajaatoiminnassa (kliiniset luokat C2–3) kiireetön erikoissairaanhoidon konsultaatio on aiheellinen. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve arvioidaan oireiden, kliinisten löydösten ja kaikukuvauksen perusteella.
 • Laskimovajaatoiminnan kuvantamistutkimuksia ei suositella tehtäväksi avoterveydenhuollossa.
 • Komplisoitumaton pintalaskimotukos voidaan hoitaa avoterveydenhuollossa, mutta akuuttivaiheen jälkeen taustalla olevan laskimovajaatoiminnan hoidon tarve on syytä arvioida erikoissairaanhoidossa.
 • Kajoavien toimenpiteiden jälkeen hoidetuilla alueilla raajassa esiintyy usein induraatiota ja ihon tummumista, verenpurkaumia ja paikallista arkuutta. On harvinaista, että toimenpiteiden jälkeiset paikalliset löydökset edellyttävät lisätoimenpiteitä, antikoagulaatiota tai antibioottihoitoa. Epäselvissä tilanteissa suositellaan konsultoimaan herkästi sitä yksikköä, jossa toimenpide on tehty.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä

Alaraajojen laskimovajaatoiminta -suosituksen historiatiedot «Alaraajojen laskimovajaatoiminta, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1

Puheenjohtaja:

Jukka Saarinen, dosentti, apulaisylilääkäri; Tampereen yliopisto, TAYS, verisuonikirurgia

Jäsenet:

Voitto Aittola, LL, erikoislääkäri; KYS Sydänkeskus, verisuonikirurgia, Mehiläinen Kuopio, Mehiläinen Jyväskylä

Karoliina Halmesmäki, LT, erikoislääkäri; HYKS Vatsakeskus

Ville Mattila, dosentti, vs. ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri, ortopedi; Tampereen yliopisto, TAYS, Tekonivelsairaala Coxa, Käypä hoito -toimittaja

Matti Pokela, dosentti, erikoislääkäri; Oulun yliopisto, OYS, verisuonikirurgia

Maarit Venermo, dosentti, professori, osastonylilääkäri; Helsingin yliopisto, HYKS Vatsakeskus

Jaakko Viljamaa, LL, erikoislääkäri; TYKS verisuonikirurgian yksikkö ja Turun yliopisto

Sidonnaisuudet

Voitto Aittola: Ei sidonnaisuuksia

Karoliina Halmesmäki: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Cardirad, Grex Medical Oy)

Ville Mattila: Ei sidonnaisuuksia

Matti Pokela: Asiantuntijapalkkio (AstraZeneca Oy), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Grex Medical Oy, W.L. Gore Oy, WL-Medical Oy)

Jukka Saarinen: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Grex Medical Oy, Leiras-Takeda)

Maarit Venermo: Ei sidonnaisuuksia

Jaakko Viljamaa: Asiantuntijapalkkio (Orion Pharma Oy), Luentopalkkio (Duodecim, Orion Pharma Oy, Professio Finland, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, Suomen Verisuonikirurginen yhdistys), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Cardirad Oy, Smith & Nephew, Suomen Haavanhoitoyhdistys, W.L.Gore & Associates)

Kirjallisuusviite

Alaraajojen laskimovajaatoiminta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Mäkivaara LA, Jukkola TM, Sisto T ym. Incidence of varicose veins in Finland. Vasa 2004;33:159-63 «PMID: 15461068»PubMed
 2. Chiesa R, Marone EM, Limoni C ym. Chronic venous disorders: correlation between visible signs, symptoms, and presence of functional disease. J Vasc Surg 2007;46:322-30 «PMID: 17600668»PubMed
 3. Robertson LA, Evans CJ, Lee AJ ym. Incidence and risk factors for venous reflux in the general population: Edinburgh Vein Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;48:208-14 «PMID: 24951373»PubMed
 4. Lee AJ, Evans CJ, Allan PL ym. Lifestyle factors and the risk of varicose veins: Edinburgh Vein Study. J Clin Epidemiol 2003;56:171-9 «PMID: 12654412»PubMed
 5. Ahti TM, Mäkivaara LA, Luukkaala T ym. Effect of family history on the incidence of varicose veins: a population-based follow-up study in Finland. Angiology 2009;60:487-91 «PMID: 19625267»PubMed
 6. Laurikka JO, Sisto T, Tarkka MR ym. Risk indicators for varicose veins in forty- to sixty-year-olds in the Tampere varicose vein study. World J Surg 2002;26:648-51 «PMID: 12053212»PubMed
 7. Bergan JJ, Pascarella L, Schmid-Schönbein GW. Pathogenesis of primary chronic venous disease: Insights from animal models of venous hypertension. J Vasc Surg 2008;47:183-92 «PMID: 18178472»PubMed
 8. Bergan JJ, Schmid-Schönbein GW, Smith PD ym. Chronic venous disease. N Engl J Med 2006;355:488-98 «PMID: 16885552»PubMed
 9. Neglén P, Hollis KC, Olivier J ym. Stenting of the venous outflow in chronic venous disease: long-term stent-related outcome, clinical, and hemodynamic result. J Vasc Surg 2007;46:979-990 «PMID: 17980284»PubMed
 10. Raju S, Darcey R, Neglén P. Unexpected major role for venous stenting in deep reflux disease. J Vasc Surg 2010;51:401-8; discussion 408 «PMID: 20006920»PubMed
 11. Neglén P, Thrasher TL, Raju S. Venous outflow obstruction: An underestimated contributor to chronic venous disease. J Vasc Surg 2003;38:879-85 «PMID: 14603188»PubMed
 12. Gloviczki P, Gloviczki ML. Evidence on efficacy of treatments of venous ulcers and on prevention of ulcer recurrence. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2009;21:259-68 «PMID: 20628101»PubMed
 13. Coleridge Smith PD, Thomas P, Scurr JH ym. Causes of venous ulceration: a new hypothesis. Br Med J (Clin Res Ed) 1988;296:1726-7 «PMID: 3135894»PubMed
 14. Kostas TI, Ioannou CV, Drygiannakis I ym. Chronic venous disease progression and modification of predisposing factors. J Vasc Surg 2010;51:900-7 «PMID: 20347686»PubMed
 15. Labropoulos N, Leon L, Kwon S ym. Study of the venous reflux progression. J Vasc Surg 2005;41:291-5 «PMID: 15768012»PubMed
 16. Robertson L, Lee AJ, Gallagher K ym. Risk factors for chronic ulceration in patients with varicose veins: a case control study. J Vasc Surg 2009;49:1490-8 «PMID: 19497512»PubMed
 17. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N ym. Editor's Choice - Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49:678-737 «PMID: 25920631»PubMed
 18. Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC ym. The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011;53:2S-48S «PMID: 21536172»PubMed
 19. Palfreyman SJ, Michaels JA. A systematic review of compression hosiery for uncomplicated varicose veins. Phlebology 2009;24 Suppl 1:13-33 «PMID: 19307438»PubMed
 20. Cavezzi A, Labropoulost N, Partscht H ym. [Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs: UIP consensus document - Parte II: anatomy]. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc 2007;14:99-108 «PMID: 17684606»PubMed
 21. Lurie F, Kistner R, Perrin M ym. Invasive treatment of deep venous disease. A UIP consensus. Int Angiol 2010;29:199-204 «PMID: 20502406»PubMed
 22. O'Flynn N, Vaughan M, Kelley K. Diagnosis and management of varicose veins in the legs: NICE guideline. Br J Gen Pract 2014;64:314-5 «PMID: 24868066»PubMed
 23. Marsden G, Perry M, Kelley K ym. Diagnosis and management of varicose veins in the legs: summary of NICE guidance. BMJ 2013;347:f4279 «PMID: 23884969»PubMed
 24. Sell H, Vikatmaa P, Albäck A ym. Compression therapy versus surgery in the treatment of patients with varicose veins: A RCT. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;47:670-7 «PMID: 24675145»PubMed
 25. Calcagno D, Rossi JA. The impact of insurance company mandated compression stocking trial on rate of intervention in patients with symptomatic venous reflux disease. Phlebology 2011;26:235-6 «PMID: 21597047»PubMed
 26. Guest M, Smith JJ, Tripuraneni G ym. Randomized clinical trial of varicose vein surgery with compression versus compression alone for the treatment of venous ulceration. Phlebology / Venous Forum of the Royal Society of Medicine 2003;18:130-6
 27. Krasznai AG, Sigterman TA, Troquay S ym. A randomised controlled trial comparing compression therapy after radiofrequency ablation for primary great saphenous vein incompetence. Phlebology 2016;31:118-24 «PMID: 25616874»PubMed
 28. Hamel-Desnos CM, Guias BJ, Desnos PR ym. Foam sclerotherapy of the saphenous veins: randomised controlled trial with or without compression. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;39:500-7 «PMID: 20097585»PubMed
 29. Gloviczki P, Gloviczki ML. Guidelines for the management of varicose veins. Phlebology 2012;27 Suppl 1:2-9 «PMID: 22312060»PubMed
 30. Lohr J, Kulwicki A. Radiofrequency ablation: evolution of a treatment. Semin Vasc Surg 2010;23:90-100 «PMID: 20685563»PubMed
 31. Rabe E, Breu FX, Cavezzi A ym. European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders. Phlebology 2014;29:338-54 «PMID: 23559590»PubMed
 32. Biemans AA, Kockaert M, Akkersdijk GP ym. Comparing endovenous laser ablation, foam sclerotherapy, and conventional surgery for great saphenous varicose veins. J Vasc Surg 2013;58:727-34.e1 «PMID: 23769603»PubMed
 33. Rasmussen LH, Bjoern L, Lawaetz M ym. Randomized trial comparing endovenous laser ablation of the great saphenous vein with high ligation and stripping in patients with varicose veins: short-term results. J Vasc Surg 2007;46:308-15 «PMID: 17600655»PubMed
 34. van den Bos RR, Malskat WS, De Maeseneer MG ym. Randomized clinical trial of endovenous laser ablation versus steam ablation (LAST trial) for great saphenous varicose veins. Br J Surg 2014;101:1077-83 «PMID: 24981585»PubMed
 35. Elias S, Raines JK. Mechanochemical tumescentless endovenous ablation: final results of the initial clinical trial. Phlebology 2012;27:67-72 «PMID: 21803800»PubMed
 36. Lawson J, Gauw S, van Vlijmen C ym. Sapheon: the solution? Phlebology 2013;28 Suppl 1:2-9 «PMID: 23482526»PubMed
 37. Siribumrungwong B, Noorit P, Wilasrusmee C ym. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials comparing endovenous ablation and surgical intervention in patients with varicose vein. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;44:214-23 «PMID: 22705163»PubMed
 38. Brittenden J, Cotton SC, Elders A ym. A randomized trial comparing treatments for varicose veins. N Engl J Med 2014;371:1218-27 «PMID: 25251616»PubMed
 39. Samuel N, Carradice D, Wallace T ym. Randomized clinical trial of endovenous laser ablation versus conventional surgery for small saphenous varicose veins. Ann Surg 2013;257:419-26 «PMID: 23160149»PubMed
 40. Shadid N, Ceulen R, Nelemans P ym. Randomized clinical trial of ultrasound-guided foam sclerotherapy versus surgery for the incompetent great saphenous vein. Br J Surg 2012;99:1062-70 «PMID: 22627969»PubMed
 41. Pan Y, Zhao J, Mei J ym. Comparison of endovenous laser ablation and high ligation and stripping for varicose vein treatment: a meta-analysis. Phlebology 2014;29:109-19 «PMID: 23390218»PubMed
 42. Carradice D, Mekako AI, Hatfield J ym. Randomized clinical trial of concomitant or sequential phlebectomy after endovenous laser therapy for varicose veins. Br J Surg 2009;96:369-75 «PMID: 19283745»PubMed
 43. Monahan DL. Can phlebectomy be deferred in the treatment of varicose veins? J Vasc Surg 2005;42:1145-9 «PMID: 16376206»PubMed
 44. El-Sheikha J, Nandhra S, Carradice D ym. Clinical outcomes and quality of life 5?years after a randomized trial of concomitant or sequential phlebectomy following endovenous laser ablation for varicose veins. Br J Surg 2014;101:1093-7 «PMID: 24916467»PubMed
 45. Lane TR, Kelleher D, Shepherd AC ym. Ambulatory varicosity avulsion later or synchronized (AVULS): a randomized clinical trial. Ann Surg 2015;261:654-61 «PMID: 24950277»PubMed
 46. Blomgren L, Johansson G, Emanuelsson L ym. Late follow-up of a randomized trial of routine duplex imaging before varicose vein surgery. Br J Surg 2011;98:1112-6 «PMID: 21618499»PubMed
 47. van den Bos R, Arends L, Kockaert M ym. Endovenous therapies of lower extremity varicosities: a meta-analysis. J Vasc Surg 2009;49:230-9 «PMID: 18692348»PubMed
 48. Nesbitt C, Bedenis R, Bhattacharya V ym. Endovenous ablation (radiofrequency and laser) and foam sclerotherapy versus open surgery for great saphenous vein varices. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD005624 «PMID: 25075589»PubMed
 49. van der Velden SK, Biemans AA, De Maeseneer MG ym. Five-year results of a randomized clinical trial of conventional surgery, endovenous laser ablation and ultrasound-guided foam sclerotherapy in patients with great saphenous varicose veins. Br J Surg 2015;102:1184-94 «PMID: 26132315»PubMed
 50. Blomgren L, Johansson G, Dahlberg-AKerman A ym. Recurrent varicose veins: incidence, risk factors and groin anatomy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27:269-74 «PMID: 14760595»PubMed
 51. Vähäaho S, Albäck A, Halmesmäki K, Saarinen E, Venermo M. Treating great saphenous vein insufficiency: five-years results of a randomized clinical trial comparing open surgery, foam sclerotherapy and endovenous laser ablation. Annual meeting of the Eur Soc Vasc Surgery; Porto 2015
 52. Rasmussen L, Lawaetz M, Bjoern L ym. Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation and stripping of the great saphenous vein with clinical and duplex outcome after 5 years. J Vasc Surg 2013;58:421-6 «PMID: 23768792»PubMed
 53. Kim PS, Bishawi M, Draughn D ym. Mechanochemical ablation for symptomatic great saphenous vein reflux: A two-year follow-up. Phlebology 2016;: «PMID: 26811425»PubMed
 54. Milleret R, Huot L, Nicolini P ym. Great saphenous vein ablation with steam injection: results of a multicentre study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45:391-6 «PMID: 23410966»PubMed
 55. Morrison N, Gibson K, McEnroe S ym. Randomized trial comparing cyanoacrylate embolization and radiofrequency ablation for incompetent great saphenous veins (VeClose). J Vasc Surg 2015;61:985-94 «PMID: 25650040»PubMed
 56. Proebstle TM, Alm J, Dimitri S ym. The European multicenter cohort study on cyanoacrylate embolization of refluxing great saphenous veins. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2015;3:2-7 «PMID: 26993674»PubMed
 57. Marsden G, Perry M, Bradbury A ym. A Cost-effectiveness Analysis of Surgery, Endothermal Ablation, Ultrasound-guided Foam Sclerotherapy and Compression Stockings for Symptomatic Varicose Veins. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;50:794-801 «PMID: 26433594»PubMed
 58. Brittenden J, Cotton SC, Elders A ym. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of foam sclerotherapy, endovenous laser ablation and surgery for varicose veins: results from the Comparison of LAser, Surgery and foam Sclerotherapy (CLASS) randomised controlled trial. Health Technol Assess 2015;19:1-342 «PMID: 25858333»PubMed
 59. Decousus H, Quéré I, Presles E ym. Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann Intern Med 2010;152:218-24 «PMID: 20157136»PubMed
 60. Frappé P, Buchmuller-Cordier A, Bertoletti L ym. Annual diagnosis rate of superficial vein thrombosis of the lower limbs: the STEPH community-based study. J Thromb Haemost 2014;12:831-8 «PMID: 24679145»PubMed
 61. Decousus H, Epinat M, Guillot K ym. Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Curr Opin Pulm Med 2003;9:393-7 «PMID: 12904709»PubMed
 62. Scott G, Mahdi AJ, Alikhan R. Superficial vein thrombosis: a current approach to management. Br J Haematol 2015;168:639-45 «PMID: 25521017»PubMed
 63. Miteva M, Romanelli P, Kirsner RS. Lipodermatosclerosis. Dermatol Ther 2010;23:375-88
 64. Siragusa S, Terulla V, Pirrelli S ym. A rapid D-dimer assay in patients presenting at the emergency room with suspected acute venous thrombosis: accuracy and relation to clinical variables. Haematologica 2001;86:856-61 «PMID: 11522543»PubMed
 65. Gillet JL, Ffrench P, Hanss M ym. [Predictive value of D-dimer assay in superficial thrombophlebitis of the lower limbs]. J Mal Vasc 2007;32:90-5 «PMID: 17379463»PubMed
 66. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e419S-94S «PMID: 22315268»PubMed
 67. Superficial Thrombophlebitis Treated By Enoxaparin Study Group. A pilot randomized double-blind comparison of a low-molecular-weight heparin, a nonsteroidal anti-inflammatory agent, and placebo in the treatment of superficial vein thrombosis. Arch Intern Med 2003;163:1657-63 «PMID: 12885680»PubMed
 68. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P ym. Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med 2010;363:1222-32 «PMID: 20860504»PubMed
 69. Bozzato S, Rancan E, Ageno W. Fondaparinux for the treatment of superficial vein thrombosis in the legs: the CALISTO study. Expert Opin Pharmacother 2011;12:835-7 «PMID: 21247361»PubMed
 70. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004982 «PMID: 23633322»PubMed
 71. Boehler K, Kittler H, Stolkovich S ym. Therapeutic effect of compression stockings versus no compression on isolated superficial vein thrombosis of the legs: a randomized clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;48:465-71 «PMID: 25116277»PubMed
 72. Meissner MH, Eklof B, Smith PC ym. Secondary chronic venous disorders. J Vasc Surg 2007;46 Suppl S:68S-83S «PMID: 18068563»PubMed
 73. Raju S, Tackett P Jr, Neglen P. Reinterventions for nonocclusive iliofemoral venous stent malfunctions. J Vasc Surg 2009;49:511-8 «PMID: 18945579»PubMed
 74. Wen-da W, Yu Z, Yue-Xin C. Stenting for chronic obstructive venous disease: A current comprehensive meta-analysis and systematic review. Phlebology 2016;31:376-89 «PMID: 26205370»PubMed
 75. Yin M, Shi H, Ye K ym. Clinical Assessment of Endovascular Stenting Compared with Compression Therapy Alone in Post-thrombotic Patients with Iliofemoral Obstruction. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;50:101-7 «PMID: 25920630»PubMed
 76. Almeida JI, Javier JJ, Mackay EG ym. Two-year follow-up of first human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein incompetence. Phlebology 2015;30:397-404 «PMID: 24789750»PubMed
 77. Bootun R, Lane TR, Dharmarajah B ym. Intra-procedural pain score in a randomised controlled trial comparing mechanochemical ablation to radiofrequency ablation: The Multicentre Venefit™ versus ClariVein® for varicose veins trial. Phlebology 2016;31:61-5 «PMID: 25193822»PubMed
 78. Deijen CL, Schreve MA, Bosma J ym. Clarivein mechanochemical ablation of the great and small saphenous vein: Early treatment outcomes of two hospitals. Phlebology 2016;31:192-7 «PMID: 26307590»PubMed
 79. Endovascular Ablation for Varicose Veins. Ontario Health Technology Advisory Committee. Ontario jun 2015 OHTAC Recommendation
 80. Health Quality Ontario. Endovascular radiofrequency ablation for varicose veins: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2011;11:1-93 «PMID: 23074413»PubMed
 81. Lam YL, Toonder IM, Wittens CH. Clarivein® mechano-chemical ablation an interim analysis of a randomized controlled trial dose-finding study. Phlebology 2016;31:170-6 «PMID: 26249150»PubMed
 82. Lane TR, Onida S, Gohel MS ym. A systematic review and meta-analysis on the role of varicosity treatment in the context of truncal vein ablation. Phlebology 2015;30:516-24 «PMID: 25135826»PubMed
 83. Lozano FS, Almazan A. Low-molecular-weight heparin versus saphenofemoral disconnection for the treatment of above-knee greater saphenous thrombophlebitis: a prospective study. Vasc Endovascular Surg 2003;37:415-20 «PMID: 14671696»PubMed
 84. Tassie E, Scotland G, Brittenden J ym. Cost-effectiveness of ultrasound-guided foam sclerotherapy, endovenous laser ablation or surgery as treatment for primary varicose veins from the randomized CLASS trial. Br J Surg 2014;101:1532-40 «PMID: 25274220»PubMed
 85. Vun SV, Rashid ST, Blest NC ym. Lower pain and faster treatment with mechanico-chemical endovenous ablation using ClariVein®. Phlebology 2015;30:688-92 «PMID: 25300311»PubMed

A

Pintalaskimohoitojen päärunkojen hoidon tulokset: Pitkäaikaistulokset kirurgisen hoidon, laserablaation, radiotaajuusablaation ja ultraääniohjatun vaahtoskleroterapian jälkeen

Perinteisen avoleikkauksen, laserablaation ja radiotaajuusablaation pitkäaikaistulokset ovat yhtä hyviä, mutta ultraääniohjauksiseen vaahtoskleroterapiaan liittyy huomattavasti enemmän sekä ultraäänellä todettavan refluksin että kliinisesti merkittävän vajaatoiminnan uusiutumista kuin edellä mainittuihin muihin hoitomuotoihin. Kliinisesti ero ei tule esiin vielä vuoden kuluessa hoidosta, mutta se on selvästi havaittavissa 5 vuoden seurannassa.

A

Suonikohjujen hoito päärunkovajaatoiminnan yhteydessä

Päärunkovajaatoiminnan hoidon lisäksi suurin osa potilaista hyötyy myös suonikohjujen hoidosta.

B

Kompressiohoito suonikohjujen konservatiivisena hoitona

Kompressiohoito ei näytä estävän suonikohjuja pahenemasta.

B

Pinnallisten päärunkojen hoidon tulokset

Termoablaatiossa (laser- ja radiotaajuusablaatio) toipuminen on nopeampaa ja komplikaatioita on vähemmän kuin avoleikkauksessa.

B

Pintalaskimotukoksen hoito fondaparinuuksilla

Pintalaskimotukoksen hoito subkutaanisella fondaparinuuksilla ilmeisesti pienentää syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian ilmaantuvuutta sekä estää pintalaskimotukosta etenemästä.

B

Pintalaskimovajaatoiminnan progressioon vaikuttavat tekijät

Alaraajassa jo todettu pinta- tai syvien laskimoiden vajaatoiminta johtaa uusien suonikohjujen ilmaantumiseen. Samoin vajaatoimintaisten laskimoiden määrä suurenee seurannassa merkittävällä osalla potilaista.

B

Päärunkojen kajoavan hoidon kustannusvaikuttavuus

Laskimonsisäisten hoitomenetelmien kustannusvaikuttavuus on päärunkovajaatoiminnan hoidossa parempi kuin avoleikkauksen.

C

Kompressiohoidon tarve pintalaskimotoimenpiteiden jälkihoitona

Kompressiohoito ei liene välttämätöntä vena saphena magnan ja parvan vaahtoskleroterapian jälkihoitona, eikä lyhyt, 4 tunnin mittainen hoito kompressiosukalla johtane pelkän magnarungon termoablaation jälkeen huonompaan toipumiseen kuin 72 tuntia kestävä hoito.

C

Lonkkalaskimon suonensisäinen laajentaminen laskimohaavan hoidossa

Ahtautuneen lonkkalaskimon laajentaminen laskimonsisäisesti saattaa suojata potilasta laskimohaavan uusiutumiselta.

C

Pintalaskimohoitojen päärunkojen hoidon tulokset: mekanokemiallinen ablaatio

Mekanokemiallisen päärunkoablaation jälkeen näyttää siltä, että 90 %:lla potilaista päärunko on tukossa 1–2 vuoden kuluttua.

C

Pintalaskimohoitojen päärunkojen hoidon tulokset: Vena saphena magnan höyryablaatio

Höyryablaatio saattaa olla yhtä tehokas vena saphena magnan vajaatoiminnan hoidossa kuin laser- tai radiotaajuusablaatio enintään vuoden seurannassa.

C

Pintalaskimohoitojen päärunkojen liima-ablaation tulokset

- Vena saphena magnan vajaatoiminnan hoito liima-ablaatiolla (syanoakrylaatti) ilmeisesti tukkii suonen yhtä tehokkaasti ainakin lyhyellä (3 kk) aikavälillä kuin radiotaajuusablaatio. Saattaa olla, että hoidettu suoni pysyy tukossa yli 90 %:lla hoidetuista ainakin 2 vuotta.

C

Pintalaskimotukoksen hoito pienimolekyylisellä hepariinilla

Pintalaskimotukoksen hoito pienimolekyylisellä hepariinilla saattaa pienentää syvän laskimotukoksen ilmaantuvuutta.

C

Pintalaskimotukoksen kirurginen hoito

Leikkaushoidon ja pienimolekyylisen hepariinin keskinäisestä paremmuudesta pintalaskimotukoksen hoidossa ei ole luotettavaa näyttöä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia