Takaisin

Suonensisäinen (i.v.) rautahoito sydämen vajaatoiminnassa

Näytönastekatsaukset
Johan Lassus
16.12.2016

Näytön aste: A

Suonensisäinen rautahoito parantaa sydämen vajaatoimintapotilaan suorituskykyä ja subjektiivista vointia.

Tutkimukseen «Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G ym. Ferric c...»1 osallistui 459 HFrEF-potilasta (LVEF keskimäärin 33 %), joilla oli määritelmän mukainen (ferritiini < 100 ug/l tai ferritiini < 300 ug/l ja transferriinisaturaatio < 20 %) raudanpuute. Potilaiden keski-ikä oli 68 vuotta, ja sukupuolijakauma melko tasainen. Lähtötilanteessa potilaat olivat vaikeaoireisia (80 % NYHA-luokka III), ja heidän suorituskykynsä oli huono (6 minuutin kävelytesti 272 metriä). Puolella potilaista Hb oli > 120 g/l.

Potilaille annettiin i.v. FCM 200 mg alkuun viikoittain ja viikosta 8 eteenpäin 4 viikon välein.

Rautahoitoa saaneista 50 % koki vointinsa parantuneen huomattavasti tai kohtalaisesti hoidon jälkeen (24 viikkoa), ja 47 % olivat vähäoireisia (NYHA I–II). Lumetta saaneista vastaavat luvut olivat 28 % ja 30 %. 6 minuutin kävelytestin tulos piteni rautahoitoa saaneilla vajaa 40 metriä. Ero lumeryhmään verrattuna oli merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimustulos voidaan soveltaa vaikeaoireisille HFrEF (LVEF < 45 %) potilaille, joilla on raudanpuute, riippumatta siitä, onko anemiaa vai ei. Tutkimuksessa ei ollut mukana HFpEF-potilaita.

Tutkimukseen «Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J ym....»2 osallistui 304 HFrEF-potilasta (LVEF keskimäärin 37 %), joilla oli määritelmän mukainen (ferritiini < 100 ug/l tai ferritiini < 300 ug/l ja transferriinisaturaatio < 20 %) raudanpuute. Potilaiden keski-ikä oli 69 vuotta ja 47 % heistä oli naisia. Lähtötilanteessa potilaat olivat oireisia (57 % NYHA-luokka II ja 43 % NYHA III). Tutkimukseen osallistuvien Hb oli keskimäärin 124 g/l.

Potilaille annettiin i.v. FCM 500–1 000 mg bolusinjektiona viikoilla 0 ja 6 sekä ylläpitoannoksia 500 mg i.v. FCM viikoilla 12, 24 ja 36. Seuranta-aika oli 52 viikkoa.

Rautahoitoa saaneilla oli parempi 6 minuutin kävelytestin tulos sekä viikolla 24 (1. päätetapahtuma) että viikolla 52 (2. päätetapahtuma) lumeryhmään verrattuna. Ryhmien välillä oli noin 35 metrin ero testin tuloksessa rautahoitoryhmän eduksi. NYHA-luokka ja potilaan raportoimat elämänlaadun mittarit olivat merkitsevästi parempia rautahoitoa saaneilla potilailla. Sydämen vajaatoimintaan liittyviä sairaalahoitojaksoja (2. päätetapahtuma) oli vähemmän rautahoitoryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimustulos vahvisti «Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G ym. Ferric c...»1 tutkimuksen löydöstä ja osoitti, että tulos säilyi vuoden seuranta-aikana. Lisäksi tulosta voidaan soveltaa lievempioireisiin HFrEF-potilaisiin (NYHA II). Rautahoidosta sydämen vajaatoimintapotilailla on tehty kaksi tuoretta meta-analyysiä «Qian C, Wei B, Ding J ym. The Efficacy and Safety ...»3, «Jankowska EA, Tkaczyszyn M, Suchocki T ym. Effects...»4. Näihin on otettu mukaan yllä mainitut 2 tutkimusta ja muutama hyvin pieni muu tutkimus. Meta-analyysien perusteella vajaatoiminnasta johtuvat sairaalahoidot vähenevät merkittävästi rautahoidolla. 6 minuutin kävelytestin tulos koheni keskimäärin 31 metriä. Tutkimuksissa käytetyt elämänlaatumittarit paranivat myös merkitsevästi rautahoidon jälkeen lumeeseen verrattuna. I.v.-rautahoito oli hyvin siedettyä. Vaikutuksia potilaiden kokonaiskuolleisuuteen ei ole todettu, mutta tutkimusten pienten ryhmäkoon ja lyhyen seurannan perusteella niitä ei voida luotettavasti arvioidakaan. Pitkäaikais- tai toistetun hoidon hyötyä tai turvallisuutta ei ole tutkittu.

Kirjallisuutta

  1. Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G ym. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009;361:2436-48 «PMID: 19920054»PubMed
  2. Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin-Colet J ym. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency†. Eur Heart J 2015;36:657-68 «PMID: 25176939»PubMed
  3. Qian C, Wei B, Ding J ym. The Efficacy and Safety of Iron Supplementation in Patients With Heart Failure and Iron Deficiency: A Systematic Review and Meta-analysis. Can J Cardiol 2016;32:151-9 «PMID: 26454467»PubMed
  4. Jankowska EA, Tkaczyszyn M, Suchocki T ym. Effects of intravenous iron therapy in iron-deficient patients with systolic heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Heart Fail 2016 Jan 28 «PMID: 26821594»PubMed