Takaisin

Memantiini Lewyn kappale -taudin tai Parkinsonin taudin dementian käytösoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
13.9.2016

Näytön aste: C

Memantiinilla ei näytä olevan merkittävää tehoa käytösoireisiin Lewyn kappale -taudissa tai Parkinsonin taudin dementiassa.

Aarsland ym. on julkaissut tutkimuksen «Aarsland D, Ballard C, Walker Z ym. Memantine in p...»1 memantiinin käytöstä Parkinsonin taudin dementiaa tai Lewyn kappale -tautia sairastavien hoidossa. Tutkimuksessa oli mukana 72 potilasta, joilla oli joko Lewyn kappale -tauti tai Parkinsonin taudin dementia. Näistä 34 satunnaistettiin memantiiniryhmään ja 38 lumeelle. Tutkimuksen toissijaisena vastemuuttujana olivat käytösoireet neuropsykiatrisella haastattelulla (NPI, Neuropsychiatric Inventory) arvioituna.

NPI-pistemäärässä 24 viikon kohdalla ei ollut eroa memantiini- ja lumelääkeryhmien välillä (ero -0,1 pistettä; 95 % luottamusväli -1,2–4,3).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Emre ym. (2010) julkaisivat satunnaistetun, lumelääkekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen «Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U ym. Memantine for ...»2. Tutkimuksessa oli mukana 195 potilasta, joilla oli Lewyn kappale -tauti (n = 75) tai Parkinsonin taudin dementia (n = 120). Tutkittavat saivat joko 20 mg memantiinia tai lumelääkettä 24 viikon ajan. Potilaiden käytösoireita arvioitiin neuropsykiatrisella haastattelulla (Neuropsychiatric Inventory, NPI).

NPI-pistemäärässä havaittiin Lewyn kappale -tautia sairastavilla potilailla kohenemista mematiiniryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään (keskimääräinen muutos -4,3 memantiiniryhmässä ja 1,7 lumelääkeryhmässä, ero -5,9; 95 % luottamusväli -11,6 – -0,2, p = 0,041). Parkinsonin taudin dementiaa sairastavilla ei havaittu eroa (keskimääräinen muutos -1,6 memantiini-ryhmässä ja -0,1 lumelääkeryhmässä, ero -1,4; 95 % luottamusväli -5,9–3,0, p = 0,522).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Laajoja lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia memantiinista Lewyn kappale -taudin tai Parkinsonin taudin dementian hoidossa ei ole suoritettu. Vain toisessa tutkimuksessa «Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U ym. Memantine for ...»2 nähtiin tilastollisesti lievästi merkitsevää kohenemista käytösoireissa Lewyn kappale -taudissa memantiiniryhmässä, mutta ei Parkinsonin taudin dementiassa, ja toisessa tutkimuksessa «Aarsland D, Ballard C, Walker Z ym. Memantine in p...»1 ei nähty eroa memantiinin ja lumelääkkeen välillä yhdistetyssä Lewyn kappale -taudin ja Parkinsonin taudin dementia-ryhmässä. Tutkittavien potilasmäärien pienuuden takia tuloksiin on suhtauduttava varovaisesti. Lisäksi tulosten tulkintaa vaikeuttaa Lewyn kappale -taudin ja Parkinsonin taudin dementiaryhmien yhdistäminen.

Kirjallisuutta

  1. Aarsland D, Ballard C, Walker Z ym. Memantine in patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Neurol 2009;8:613-8 «PMID: 19520613»PubMed
  2. Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U ym. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2010;9:969-77 «PMID: 20729148»PubMed