Takaisin

Donepetsiilin vaikutus kognitioon Lewyn kappale -taudissa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
14.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiilistä voi olla hyötyä Lewyn kappale -taudin kognitioon.

Mori ym. (2012) on julkaissut monikeskustutkimuksen «Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dement...»1, jossa oli mukana 140 Lewyn kappale -tautia sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko donepetsiiliä 3 mg, 5 mg tai 10 mg vuorokaudessa tai lumelääkettä 12 viikon ajan. Seuraavassa arvioidaan tutkimuksen tulokset Suomessa käytettävillä kliinisillä annoksilla (5 mg ja 10 mg).

Potilaiden kognitiota arvioitiin MMSE-testissä sekä WMS-R-testin (Wechsler Memory Scale- Revised) tarkkaavuus/keskittymiskyky-osiolla, kategoria- ja sanasujuvuustestillä sekä WAIS-III:n (Wechsler Adult Intelligence Scale) merkkikoetestillä (digit symbol).

Donepetsiili kohensi MMSE-pistemäärää sekä annoksella 5 mg (keskimääräinen ero 3,8 pistettä; 95 % luottamusväli 2,3–5,3, p < 0,001) että 10 mg (keskimääräinen ero 2,4 pistettä; 95 % luottamusväli 0,9–3,9, p = 0,001). Kun positiivinen vaste arvioitiin vähintään 3 MMSE-pisteen kohenemisena, näitä henkilöitä oli selvästi runsaammin donepetsiiliryhmissä (5 mg 65,6 %, p < 0,001;10 mg 44,4 %, p = 0,007) kuin lumelääkeryhmässä (12,9 %). Donepetsiilillä oli positiivinen vaikutus myös tarkkaavuuteen (keskimääräinen ero 5 mg 5,6 pistettä; 95 % luottamusväli 2,5–10,4, p = 0,001; 10 mg keskimääräinen ero 4,8 pistettä; 95 % luottamusväli 2,3–5,3, p = 0,003) ja psykomotoriseen nopeuteen (merkkikoe) 5 mg annoksella (keskimääräinen ero 5 mg 6,9 pistettä; 95 % luottamusväli 3,0–10,2, p < 0,001; 10 mg keskimääräinen ero 3,4 pistettä; 95 % luottamusväli -0,1–7,0, p = 0,057). Sen sijaan sanasujuvuuden testeissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja aktiivi- ja lumelääkeryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Havaittu MMSE-pistemäärän muutos oli suurempi kuin on aiemmin nähty asetyylikoliiniesteraasin estäjillä Lewyn kappale -taudissa tai Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa. Tutkimuksen potilasmäärä oli kohtalaisen pieni, mikä vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. Myöskään eri donepetsiiliannosten vertaaminen keskenään ei ollut mahdollista. Hoitoaika oli melko lyhyt (12 viikkoa), joten tietoa hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dementia with Lewy bodies: a randomized, placebo-controlled trial. Ann Neurol 2012;72:41-52 «PMID: 22829268»PubMed