Takaisin

Kliininen ravintovalmiste lievän–keskivaikean muistisairauden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja Timo Strandberg
14.9.2016

Näytön aste: C

Erityisesti Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun kliinisen ravintovalmisteen käytöllä ei vaikuttaisi olevan vaikutusta kognitioon, toimintakykyyn tai yleisvaikutelmaan lievää-keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla, kun potilailla on tavanomainen muistisairauslääkitys.

Yhdysvalloissa tehtiin kaksoissokko satunnaistettu tutkimus (S-Connect) «Shah RC, Kamphuis PJ, Leurgans S ym. The S-Connect...»1 monikeskustutkimuksena. Potilaita oli 265 interventioryhmässä ja 262 lumevalmisteryhmässä. Potilaat sairastivat lievää–keskivaikeaa Alzheimerin tautia (MMSE 14–24), ja heillä oli jo vakiintunut lääkitys Alzheimerin tautiin. Ensisijaisena tulosmuuttujana oli kognitio, joka mitattiin ADAS-Cog-asteikolla. Molemmissa ryhmissä noin 93 % potilaista käytti AKE-lääkettä ja noin 65 % memantiinia. Interventio ja seuranta kestivät 24 viikkoa.

Tutkittavan valmisteen siedettävyys osoittautui hyväksi eikä haittatapahtumia ollut lumeryhmää enempää. Tehon osalta ryhmien välillä ei ollut eroa tutkimuksen alussa eikä lopussa – molemmissa ryhmissä kognitio hitaasti heikkeni Alzheimerin taudille luonteenomaisesti. Eroja ei ollut myöskään toimintakyvyssä (ADCS-ADL) tai yleisvaikutelmassa (CDR-SOB).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Tutkitusta kliinisestä ravintovalmisteesta ei vaikuttanut olevan hyötyä lievää–keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla, joilla on muistisairauslääkitys käytössä.

Kirjallisuutta

  1. Shah RC, Kamphuis PJ, Leurgans S ym. The S-Connect study: results from a randomized, controlled trial of Souvenaid in mild-to-moderate Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther 2013;5Shah RC, Kamphuis PJ, Leurgans S ym. The S-Connect study: results from a randomized, controlled trial of Souvenaid in mild-to-moderate Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther 2013;5:59 «PMID: 24280255»PubMed:59 «PMID: 24280255»PubMed