Takaisin

Muistisairaiden käytösoireiden hoidossa käytetyn masennuslääkehoidon lopettaminen

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen ja Risto Vataja
14.9.2016

Näytön aste: C

Iäkkäiden muistisairautta sairastavien vanhainkotipotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa käytetyn masennuslääkehoidon voinee lopettaa ilman merkittävää depressio-oireiden vaikeutumista vähintään 3 kuukauden hoidon jälkeen.

Bergh ja työtoverit selvittivät tutkimuksessaan «Bergh S, Selbæk G, Engedal K. Discontinuation of a...»1 masennuslääkehoidon lopetuksen vaikutuksia muistisairaudesta kärsivien potilaiden käytösoireisiin. Tutkimukseen osallistui 128 norjalaista vanhainkotipotilasta, joilla oli joko Alzheimerin tauti, määrittelemätön dementia tai vaskulaarinen muistisairaus. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat olleet hoidettavana vanhainkodissa vähintään 4 viikkoa ja heillä oli neuropsykiatrisia oireita, joihin he olivat käyttäneet SSRI-lääkitystä (essitalopraamia, sitalopraamia, sertraliinia tai paroksetiinia) vähintään 3 kuukautta, eikä heillä saanut olla aikaisempaa masennus- tai psykoosioireistoa. Tutkimusryhmän potilaat satunnaistettiin joko jatkamaan masennuslääkitystä tai lopettamaan sen käyttö ensimmäisen tutkimusviikon aikana.

Tutkimuspotilaista 63 (keski-ikä 86,1 vuotta) satunnaistettiin lumeryhmään ja 65 potilasta (keski-ikä 85,3 vuotta) jatkoi masennuslääkehoitoa. Naispuolisia potilaita näissä ryhmissä oli 78 % ja 72 %. Potilaiden oireistoa selvitettiin tutkimuksen alkuvaiheessa ja 4, 7, 13 ja 25 viikkoa tutkimuksen alusta. Ensisijainen tulosmuuttuja oli Cornellin masennusasteikko, mutta myös NPI-, CDR- ja ADL-asteikkoja käytettiin seurannassa. 47 potilasta (37 %) keskeytti tutkimuksen, lääkehoitoryhmässä keskeytti 19 potilasta (29 %) ja lääkehoidon keskeyttäneiden ryhmässä 44 % (28 potilasta). Keskeyttämisen syistä oireiston paheneminen oli tavallisempaa lääkehoidon keskeyttäneiden ryhmässä (20 % vs 6 %, p = 0,019). Tutkimuksen lopussa Cornell-pisteet olivat 6,03 ± 4,76 lääkehoidon lopettaneiden ja 4,42 ± 3,77 lääkehoitoa jatkaneiden ryhmässä (p = 0,0045) ja NPI-pisteet vastaavasti 22,54 ± 18,58 ja 14,74 ± 9,15 (p = 0,056), muissa tulosmuuttujissa ei ollut eroa. Cornell-pisteet olivat lisääntyneet (5,03:sta 6,03:een) 25 viikon tutkimuksen aikana masennuslääkehoidon lopettaneiden ryhmässä.

Tutkijoiden mukaan masennuslääkehoito voitiin lopettaa ilman, että heidän Cornell-pisteluokkansa (0–13 tai vähintään 14) muuttui, mutta potilaita tuli kuitenkin seurata masennuslääkehoidon lopettamisen jälkeen masennusoireiden lisääntymisen varalta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bergh S, Selbæk G, Engedal K. Discontinuation of antidepressants in people with dementia and neuropsychiatric symptoms (DESEP study): double blind, randomised, parallel group, placebo controlled trial. BMJ 2012;344:e1566 «PMID: 22408266»PubMed