Takaisin

Liikunta muistisairauksien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio ja Timo Strandberg
14.9.2016

Näytön aste: B

Liikunta ilmeisesti kohentaa muistisairaiden suoriutumista päivittäistoiminnoista.

Cochrane-katsaus «Forbes D, Forbes SC, Blake CM ym. Exercise program...»1 vuodelta 2015 kokosi yhteen 17 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ikääntyneiden muistisairaiden liikuntainterventioista, joissa mukana oli 1 067 henkilöä. Ensisijaisina muuttujina olivat kognitio, päivittäistoiminnot, neuropsykiatriset oireet, depressio ja kuolleisuus. Toissijaisina muuttujina olivat mahdollinen epäsuora vaikutus omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen, elämänlaatuun ja kuolleisuuteen sekä dementiaa sairastavien ja heidän omaishoitajiensa terveyspalvelujen käyttö.

Tutkimusten potilaat olivat hyvin heterogeenisia erityisesti muistisairauden määritelmän, keston ja vaikeusasteen sekä liikunnan määrän suhteen. Vain 2 tutkimusta käsitteli myös kotona asuvia muistisairaita henkilöitä.

Meta-analyysin perusteella (9 tutkimusta, 409 osallistujaa) selvää vaikutusta kognitioon ei voitu havaita (keskimääräinen intervention- ja kontrolliryhmien välinen ero oli 0,43 (95 % luottamusväli -0,05–0,92, p = 0,08). Tutkimusten heterogeenisyyden vuoksi tämä tulos arvioitiin Cochrane-ryhmän mukaan kuitenkin epäluotettavaksi. Päivittäistoimintojen (ADL) suhteen (6 tutkimusta, 289 osallistujaa) ryhmien välinen ero oli 0,68 (95 % luottamusväli 0,08–1,27, p = 0,02) liikuntaryhmien hyväksi. Tämänkin tuloksen merkitsevyyttä laimentaa kuitenkin tutkimusten heterogeenisyys.

Omaishoitajien kuormittuneisuuden havaittiin yhdessä tutkimuksessa (40 osallistujaa) vähenevän, kun he ohjasivat dementiaa sairastavaa läheistään liikuntaharjoitteissa. Ryhmien välinen ero oli -15,30 (95 % luottamusväli -2,73 – -5,87, p = 0,001).

Neuropsykiatristen oireiden tai depression suhteen liikuntainterventioilla ei havaittu vaikutusta. Elämänlaatua, mortaliteettia tai terveyspalvelujen kustannuksia ei voitu analysoida ollenkaan luotettavien tietojen puuttuessa.

Yhteenvetona katsaus päätyy esittämään, että liikunnalla on lupaavia positiivisia vaikutuksia muistisairaiden päivittäistoimintoihin, mutta ei kognitioon, neuropsykiatrisiin oireisiin tai depressioon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Forbes D, Forbes SC, Blake CM ym. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD006489 «PMID: 25874613»PubMed