Takaisin

Sertolitsumabipegoli nivelpsoriaasin lyhytkestoisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kati Mykkänen
27.12.2016

Näytön aste: B

Sertolitsumabipegoli ilmeisesti parantaa ACR-vasteita ja toimintakykyä nivelpsoriaasin lyhytkestoisessa hoidossa.

Rapid-PsA-monikeskustutkimuksessa «Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA ym. Effect of ...»1seurattiin 409:ää ≥ 18-vuotiasta potilasta, jotka olivat sairastaneet CASPAR-kriteereillä diagnosoitua nivelpsoriaasia vähintään 6 kuukauden ajan. Sisäänottokriteerinä oli ≥ 3 turvonnutta ja aristavaa niveltä, lasko ≥ 28 mm/h tai CRP yli viitearvon, aktiivinen ihon psoriaasi tai tiedossa oleva aikaisempi dokumentoitu psoriaasi. Potilaiden tuli olla käyttänyt vähintään yhtä DMARD-ryhmän lääkettä ilman riittävää vastetta ja heillä sai olla ollut 1 TNF-alfan estäjä aikaisemmin käytössä.

Tutkimus oli lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu viikkoon 24 saakka.

Potilaat satunnaistettiin 3 ryhmään. Yksi ryhmä sai lumelääkettä (n = 136). Kaksi muuta ryhmää saivat 400 mg s.c sertolitsumabipegolia viikoilla 0, 2 ja 4. Tästä eteenpäin toinen ryhmä sai sertolitsumabipegolia 200 mg s.c 2 viikon välein (n = 138) ja toinen 400 mg s.c. 4 viikon välein (n = 135). Lumelääkettä saaneet potilaat, jotka eivät saaneet viikkojen 14 ja 16 kohdalla vähintään 10 % paranemista turvonneiden ja arkojen nivelten määrässä, satunnaistettiin uudelleen sokkoutetusti sertolitsumabipegoliryhmiin.

368 potilasta pysyi seurannassa koko 24 viikon jakson ajan. ACR20-vaste oli sertolitsumabipegoliryhmissä selkeästi lumeryhmää parempi 12 viikon seuranta-ajan kohdalla (sertolitsumabipegoli 200 mg 58 % ja sertolitsumabipegoli 400 mg 51,9 % vastaan lumelääke 24,3 %, p < 0,001 koskien molempia ryhmiä lumeeseen verrattuna). Viikon 24 kohdalla sertolitsumabipegoli 200 mg -ryhmän ACR20-vaste oli 63,8 %, sertolitsumabipegoli 400 mg -ryhmän 56,3 % verrattuna lumeryhmän 23,5 % (p < 0,001). Toimintakyvyn paraneminen mitattuna HAQ-DI-mittarilla oli sertolitsumabipegolia käyttäneillä potilailla lumelääkeryhmää suurempi (-0,50 vs -0,19, p < 0,001). PsARC (psoriatic arthritis response criteria) parani sertolitsumabipegoliryhmissä viikon 24 kohdalla lumeryhmää paremmin (sertolitsumabipegoli 200 mg -ryhmässä 78,3 % ja sertolitsumabipegoli 400 mg -ryhmässä 77,0 % verrattuna lumeryhmän 33,1 %, p < 0,001). Sertolitsumabipegoliryhmissä todettiin myös paranemista ihon psoriaasioireissa, entesiiteissä, daktyliiteissä ja kynsimuutoksissa lumeryhmään verrattuna. Sertolitsumabipegolin 2 eri annostelun välillä ei havaittu merkittäviä vaste-eroja.

Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat ripuli (3,6 % sertolitsumabipegoliryhmissä, 2,9 % lumeryhmässä), päänsärky (3 % vs 1,5 %), nasofaryngiitti (8,7 % vs 7,4 %) ja ylähengitystieinfektiot (7,8 % vs 5,1 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Seuranta-aika oli lyhyt. Satunnaistaminen oli purettu 16 viikon kohdalla, kun ne lumeryhmän potilaat, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta, oli satunnaistettu uudelleen lääkeryhmiin.

Artikkelissa arvioitiin Rapid-PsA-tutkimuksen potilaiden «Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA ym. Effect of ...»1 kokemia oireita «Gladman D, Fleischmann R, Coteur G ym. Effect of c...»2.

Tutkimuksessa «Gladman D, Fleischmann R, Coteur G ym. Effect of c...»2 seurattiin 409:ää yli 18-vuotiasta potilasta, joilla oli aktiivinen nivelpsoriaasi (≥ 3 aristavaa ja turvonnutta niveltä, lasko ≥ 28 mm/h tai CRP yli viitearvon) ja jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta yhdestä tai useammasta DMARD-lääkkeestä. Potilailla sai olla myös edeltävästi ollut yksi TNF-alfan estäjä käytössä. Potilaista 368 jatkoi tutkimuksessa loppuun saakka.

Potilaat satunnaistettiin 3 ryhmään saamaan lumelääkettä (n = 136) tai sertolitsumabipegolia kahdella eri annoksella: 200 mg s.c. 2 viikon välein (n = 138) tai 400 mg s.c. 4 viikon välein (n = 135). Tutkimuksen ensimmäiset 24 viikkoa toteutettiin kaksoissokkoutettuna. Arvioitiin HAQDI-vastetta (Health assesment questionnaire disability index) viikoilla 12 ja 24, PsAQoL-vastetta (psoriatic arthritis quality of life) viikolla 24, FAS-muutosta (fatigue assesment scale) viikolla 24, SF36-vastemittaria (short form 36) ja potilaan kokemaa kipua viikolla 24. Lisäksi arvioitiin DLQI-vastetta (dermatology life quality index) viikolla 24. Lumeryhmästä 59 potilasta satunnaistettiin uudelleen viikon 16 kohdalla sertolitsumabipegoliryhmiin, koska he eivät olleet saavuttaneet ≥ 10 % paranemista kipeiden ja turvonneiden nivelten määrässä.

Sertolitsumabipegolia annettiin aluksi annoksella 400 mg s.c. viikoilla 0, 2 ja 4. Tästä eteenpäin ryhmät eriytyivät saamaan 200 mg 2 viikon tai 400 mg 4 viikon välein s.c. Lumelääkeryhmään verrattuna molemmissa sertolitsumabipegoliryhmissä todettiin HAQDI-vasteen paraneminen viikon 24 kohdalla: -0,52 yksikköä sertolitsumabipegoli 200 mg -ryhmässä, -0,43 yksikköä sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä ja lumeryhmässä 0,17 yksikköä (p < 0,001 molemmissa vertailuissa lumeeseen). Myös potilaiden kokema kipu väheni VAS-asteikolla sertolitsumabipegoliryhmissä viikon 24 kohdalla lumelääkeryhmään verrattuna: sertolitsumabipegoli 200 mg ryhmässä -28,6 mm, sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä 28,4 mm ja lumeryhmässä -11,2 mm (p < 0,001 molemmissa vertailuissa lumeryhmään). Väsymyksen tunteen vähenemisen saavutti MCID-vasteen (minimum clinically important difference) FAS-mittarilla mitattuna sertolitsumabipegoli 200 mg ryhmässä 65,9 %, sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä 63,0 % verrattuna lumeryhmän 28,7 %:iin viikon 24 kohdalla (p < 0,001 molemmissa vertailuissa lumeeseen). PsAQoL-indeksin vaste parani sertolitsumabipegoliryhmissä viikkoon 24 mennessä sertolitsumabipegoli 200 mg ryhmässä -4,4 yksikköä, sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä -3,3 yksikköä ja lumeryhmässä -1,3 yksikköä (p < 0,001 lumeryhmään verrattuna). SF36-PCS-mittarilla (physical component summary) mitattuna sertolitsumabipegoli 200 mg ryhmässä 63,8 % potilaista saavutti MCID-muutoksen, sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä 71,9 % saavutti MCID-muutoksen, lumeryhmässä 30,1 % (p < 0,001). SF36-MCS-mittarilla (mental component summary) mitattuna sertolitsumabipegoli 200 mg ryhmässä 54,3 % potilaista saavutti MCID-muutoksen, sertolitsumabipegoli 400 mg ryhmässä 48,9 % saavutti MCID-muutoksen, lumeryhmässä 22,8 % (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Satunnaistaminen oli purettu 16 viikon kohdalla, kun ne lumeryhmän potilaat, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta, oli satunnaistettu uudelleen lääkeryhmiin. Sama potilasaineisto kuin tutkimuksessa «Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA ym. Effect of ...»1.

Kirjallisuutta

  1. Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA ym. Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a Phase 3 double-blind randomised placebo-controlled study (RAPID-PsA). Ann Rheum Dis 2014;73:48-55 «PMID: 23942868»PubMed
  2. Gladman D, Fleischmann R, Coteur G ym. Effect of certolizumab pegol on multiple facets of psoriatic arthritis as reported by patients: 24-week patient-reported outcome results of a phase III, multicenter study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66:1085-92 «PMID: 24339179»PubMed