Takaisin

Apremilastin teho ja turvallisuus ihopsoriaasin induktiohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarja Mälkönen
27.12.2016

Näytön aste: B

Apremilasti lienee turvallinen ja melko tehokas keskivaikean ja vaikean ihopsoriaasin induktiohoidossa.

ESTEEM 1

Vuoden mittaisessa, faasin III kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa «Papp K, Reich K, Leonardi CL ym. Apremilast, an or...»1 tutkittiin apremilastin tehoa ja turvallisuutta keskivaikea ja vaikean psoriaasin hoidossa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 844 pohjoisamerikkalaista ja eurooppalaista psoriaasipotilasta yhteensä 72 tutkimuskeskuksessa. Potilaiden PASI-indeksin piti olla ≥ 12, BSA:n ≥ 10 ja PGA:n ≥ 3. Keskimääräinen potilaiden PASI-indeksi lähtötilanteessa oli noin 19.

Vaiheessa A (viikot 0–16) potilaat satunnaistettiin saamaan suhteessa 2:1 apremilastia 30 mg p.o. kahdesti vuorokaudessa tai lumetta. Ylläpitovaiheessa B (viikot 16–32) lumetta saaneet potilaat siirtyivät saamaan apremilastia viikolla 16, ja apremilastiryhmän potilaat jatkoivat samaa lääkitystä. Vaiheessa C (viikot 32–52) ne alkuperäisen apremilastiryhmän potilaat, jotka olivat saavuttaneet PASI-75-vasteen viikolla 32, satunnaistettiin (suhteessa 1:1) jatkamaan samalla lääkkeellä tai siirtymään lumelääkkeeseen, ja alkuperäisen lumeryhmä potilaat jatkoivat apremilastihoitoa. Lumelääkkeeseen siirtyneet potilaat palasivat apremilastihoitoon, kun PASI-75-vaste oli menetetty. Molemmissa haaroissa ne potilaat, jotka eivät saavuttaneet PASI-75-vastetta viikolla 32, saivat käyttää lisäksi paikallishoitoa tai UVB:ta kliinikon harkinnan mukaan. Niiden potilaiden tuloksia, jotka eivät saavuttaneet PASI-75-vastetta, ei raportoitu tässä artikkelissa. Tehtiin ITT-analyysi (LOCF-menetelmä, last observation carried forward).

Ensisijaisena päätetapahtumana oli PASI-75-vasteen saavuttaneiden osuus viikolla 16. Tämän saavutti 33,1 % potilaista apremilasti- ja 5,3 % lumelääkeryhmässä. Toissijaisen päätetapahtuman, PGA-arvo 0 tai 1 viikolla 16, saavutti 21,7 % apremilasti- ja 3,9 % lumelääkeryhmässä. PASI-90-vasteen saavutti 9,8 % potilaista.

Apremilastipotilaista 27,4 % oli PASI-75-vasteessa viikolla 32. Niistä potilaista, jotka satunnaistetiin tämän jälkeen jatkamaan samaa apremilastihoitoa, 61 % oli PASI-75-vasteessa viikolla 52. 39 % potilaista menetti viikkojen 32–52 aikana saavuttamansa PASI-75-vasteen, kun samaa apremilastihoitoa jatkettiin.

Apremilastihoidon jälkeen viikolla 32 PASI-75-vasteessa olevista ja lumeryhmään satunnaistetuista potilaista 83 % menetti PASI-75-vasteen viikkoon 52 mennessä (keskimäärin 5,1 viikon aikana).

Yleisimmät haittatapahtumat 16 viikon aikana olivat ripuli ja pahoinvointi. Ripulia esiintyi 18,8 %:lla apremilastiryhmässä ja 7,1 %:lla lumelääkeryhmässä, vastaavat luvut pahoinvoinnin osalta olivat 15,7 % ja 6,7 %. 72–74 %:lla näitä oireita esiintyi 2 ensimmäisen hoitoviikon aikana. Alle 2 % kaikista potilaista joutui lopettamaan hoidon näiden haittojen takia. Vuoden aikana 19 %:lla potilaista esiintyi yli 5 % painonlaskua, joka oli riippumaton mahasuolikanavan oireiden esiintymisestä. Infektioiden esiintyvyydessä tai laboratoriokoearvoissa ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja apremilastia tai lumelääkettä saaneiden potilaiden välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Tutkimuksen sisäänottokriteereiden ja tutkimuspotilaiden keskimääräisen PASI-arvon perusteella tutkimustuloksia voidaan soveltaa lähinnä vaikean psoriaasin hoitoon. Apremilastin vaikutuksesta keskivaikeaan psoriaasiin ei ole tietoa.

Kommentti: Tutkimus on lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä.

ESTEEM 2

Toisessa samantyyppisessä, vuoden mittaisessa, faasin III lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Paul C, Cather J, Gooderham M ym. Efficacy and saf...»2 tutkittiin apremilastin tehoa ja turvallisuutta keskivaikean ja vaikean psoriaasin hoidossa pääosin pohjoisamerikkalaisilla tutkimuspotilailla. Sisäänottokriteerit olivat samat kuin edellä esitetyssä ESTEEM 1 -tutkimuksessa.

Tutkimusasetelma oli kaikilta osin täysin identtinen ESTEEM 1 -tutkimuksen kanssa, paitsi että viikon 32 kohdalla satunnaistaminen tehtiin PASI-50-vasteen perusteella (PASI-75-vasteen sijasta). Tutkimuksessa ei raportoitu tuloksia niistä potilaista, jotka eivät saavuttaneet PASI-50-vastetta viikolla 32. Ensisijainen päätemuuttuja tässäkin tutkimuksessa oli PASI-75-vasteen saavuttaneiden osuus viikolla 16, ja toissijaisena päätetapahtumana PGA 0 tai 1 -vasteen saavuttaneiden osuus viikolla 16. Tehtiin ITT-analyysi (LOCF-menetelmä, last observation carried forward).

411 tutkimuspotilaasta 274 sai apremilastihoitoa annoksella 30 mg kahdesti vuorokaudessa, ja heistä viikolla 16 oli saavuttanut PASI-75-vasteen 28,8 % potilaista ja PGA 0 tai 1 vasteen 20,4 % potilaista, kun vastaavat luvut lumeryhmässä olivat 5,8 % ja 4,4 %. Viikolla 16 PASI-50-vasteen oli saavuttanut 55,5 % potilaista ja PASI-90-vasteen 8,8 % potilaista.

Viikolla 32 PASI-50-vasteessa oli 44,9 % apremilastia saaneista potilaista. Näistä potilaista ne, jotka satunnaistettiin edelleen jatkamaan apremilastihoitoa, 80 % oli PASI-50-vasteessa viikolla 52.

Haittavaikutusprofiili oli hyvin samanlainen kuin ESTEEM 1 -tutkimuksessa. Yleisimmät haitat ensimmäisen 16 viikon aikana olivat pahoinvointi (18,4 %) ja ripuli (15,8 %), joista suurin osa oli lieväasteisia. Noin puolet oireista esiintyi 1. viikon aikana ja loppui kuukauden sisällä. Yli 5 % painonlaskua esiintyi 20 %:lla apremilastipotilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Tutkimuksen sisäänottokriteereiden ja tutkimuspotilaiden keskimääräisen PASI-arvon perusteella tutkimustuloksia voidaan soveltaa lähinnä vaikean psoriaasin hoitoon. Apremilastin vaikutuksesta keskivaikeaan psoriaasiin ei ole tietoa.

Kommentti: Tutkimus oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä.

Kommentti

Molemmissa tutkimuksissa (ESTEEM 1 ja ESTEEM 2) PASI-50- ja PASI-75-vasteen saavuttaneiden potilaiden osuus oli korkein 16 viikon apremilastihoidon kohdalla, jonka jälkeen vasteessa tapahtui hiipumista. Yli kolmasosalla vaste näyttää heikkenevän viikon 32 jälkeen. Haittavaikutukset apremilastihoidossa olivat vähäiset. Kaikkia aineiston tuloksia ei ole raportoitu.

Kirjallisuutta

  1. Papp K, Reich K, Leonardi CL ym. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1). J Am Acad Dermatol 2015;73:37-49 «PMID: 26089047»PubMed
  2. Paul C, Cather J, Gooderham M ym. Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2). Br J Dermatol 2015;173:1387-99 «PMID: 26357944»PubMed