Takaisin

Biologiset lääkkeet lasten ihopsoriaasin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarja Mälkönen
27.12.2016

Näytön aste: C

Etanersepti ja ustekinumabi saattavat olla tehokkaita lasten ihopsoriaasin hoidossa.

Tutkimukset 1–3, etanersepti

48 viikon mittaisessa, kaksoisokkoutetussa ja lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa «Paller AS, Siegfried EC, Langley RG ym. Etanercept...»1 tutkittiin etanerseptihoidon tehoa ja turvallisuutta 4–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Tutkimukseen otettiin 211 psoriaasia sairastavaa yhdysvaltaista ja kanadalaista lasta ja nuorta, joiden ikä oli 4–17 vuotta, PASI-indeksi oli vähintään 12, PGA vähintään 3 ja BSA vähintään 10 %, ja joiden psoriaasi ei ollut riittävästi lievittynyt paikallis-, valo- tai systeemihoidoilla. Keskimääräinen PASI-indeksi tutkimuksen alussa oli 16,4.

Potilaat satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan etanerseptiä 0,8 mg/kg tai enintään 50 mg s.c. 1 kerran viikossa tai lumelääkettä. Viikon 12 jälkeen avoimessa vaiheessa kaikki potilaat saivat etanerseptiä. Viikolla 36 potilaat satunnaistettiin uudestaan joko jatkamaan etanerseptihoitoa tai siirtymään lumelääkkeeseen. Jos potilas viikkojen 36–48 aikana menetti PASI-75-vasteen, etanerseptihoito aloitettiin uudestaan. Potilaat, jotka eivät saavuttaneet PASI-50-vastetta viikolla 24 tai PASI-75-vastetta viikolla 36, saivat keskeyttää tutkimuksen tai aloittaa rinnalle määritellyn paikallishoidon ja jatkaa etanerseptihoitoa avoimessa vaiheessa tutkimuksen loppuun asti.

Ensisijaisen päätetapahtumana oli PASI-75-vaste viikolla 12.

Viikolla 12 PASI-75-vasteen oli saavuttanut 57 % etanersepti- ja 11 % lumelääkepotilaista (p < 0,001), ja PASI-90-vasteen suhteen luvut olivat 27 % ja 7 % (p < 0,001) (ITT-analyysi). Viikolla 36 PASI-75-vasteen oli saavuttanut 68 % potilaista, jotka olivat saaneet etanerseptiä tutkimuksen alusta lähtien. Uuden satunnaistuksen jälkeen PASI-75-vasteen menetti 42 % niistä potilaista, jotka saivat lumelääkettä viikoilla 36–48.

Altistusaikaan suhteutettuna haittatapahtumien kokonaismäärässä tai infektioiden esiintymisessä ei ollut eroja etanersepti- ja lumelääkeryhmän välillä. Vakavia haittatapahtumia ei esiintynyt lumelääkekontrolloidun vaiheen aikana. Avoimen etanerseptihoitojakson aikana esiintyi 3 vakavaa infektiota.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä.

Tutkimukset «Paller AS, Siegfried EC, Eichenfield LF ym. Long-t...»2 ja «Paller AS, Siegfried EC, Pariser DM ym. Long-term ...»3 olivat tutkimuksen 1 avoimia etanerseptihoidon (0,8 mg/kg tai enintään 50 mg s.c. 1 kerran viikossa) jatkoseurantatutkimuksia. Tutkimuksessa «Paller AS, Siegfried EC, Eichenfield LF ym. Long-t...»2 julkaistiin viikon 96 tutkimustulokset ja tutkimuksessa «Paller AS, Siegfried EC, Pariser DM ym. Long-term ...»3 5 vuoden tulokset. Molempien tutkimusten ensisijaisena päätetapahtumana oli haittatapahtumien esiintyminen.

Tutkimukseen «Paller AS, Siegfried EC, Eichenfield LF ym. Long-t...»2 otettiin 182 lasta tai nuorta, jotka olivat joko päättäneet 48 viikon mittaisen tutkimuksen «Paller AS, Siegfried EC, Langley RG ym. Etanercept...»1, tai jotka olivat saavuttaneet vähintään PASI-50-vasteen tässä tutkimuksessa viikon 12 kohdalla tai sen jälkeen, eivätkä olleet kokeneet merkittäviä haittatapahtumia tämän tutkimuksen aikana.

Tutkimuspotilaista 77 % (140 potilasta) jatkoi tutkimuksessa viikolle 96 asti. Yleisimmät haitat olivat ylähengitystieinfektiot (25 %:lla potilaista), nasofaryngiitti (17 %) ja päänsärky (12 %). Tutkimusjakson aikana esiintyi 5 vakavaa haittatapahtumaa yhteensä 3 potilaalla. Nämä eivät olleet infektioita, eikä niiden katsottu liittyvän etaserseptihoitoon. Viikolla 96 PASI-75-vasteessa oli 61 % potilaista.

Tutkimuksen «Paller AS, Siegfried EC, Eichenfield LF ym. Long-t...»2 potilaita seurattiin edelleen tutkimuksessa «Paller AS, Siegfried EC, Pariser DM ym. Long-term ...»3 viikolle 264 eli 5 vuoteen asti. Jos viikolla 96 PGA oli 0 tai 1, potilas sai halutessaan keskeyttää etanerseptihoidon, mutta sai aloittaa sen tarvittaessa uudestaan tutkijan arvion mukaan myöhemmin seurannan aikana. Tutkimuksen «Paller AS, Siegfried EC, Langley RG ym. Etanercept...»1 loppuessa viikolla 48 potilaita oli 182, ja tutkimuksen «Paller AS, Siegfried EC, Pariser DM ym. Long-term ...»3 loppuessa viikolla 264 heitä oli 69 (38 % jäljellä). Tutkimuksessa lopettaneista ja syyn kertoneista potilaista noin puolella syynä oli huono tai huonontunut hoitovaste. Seurantajaksolla todettiin 8 vakavaa haittatapahtumaa, joista yhden (selluliitti) arvioitiin liittyvän etanerseptihoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä. Hoitotulokset pitkän seuranta-ajan jatkotutkimuksissa olivat hyviä, koska mukana tutkimuspopulaatiossa olivat alkuperäisessä tutkimuksessa hyvän hoitovasteen saaneet potilaat.

CADMUS Study, ustekinumabi

60 viikon mittaisessa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa «Landells I, Marano C, Hsu MC ym. Ustekinumab in ad...»4 tutkittiin eri ustekinumabiannosten tehoa ja turvallisuutta keskivaikean ja vaikean ihopsoriaasin hoidossa 12–17-vuotiailla nuorilla.

110 kanadalaista ja eurooppalaista nuorta satunnaistettiin suhteessa 2:2:1:1 saamaan

a) ustekinumabia standardiannoksella (standard dosing, SD): 0,75 mg/kg alle 60 kg painaville, 45 mg 60–100 kg painaville ja 90 mg yli 100 kg painaville potilaille b) ustekinumabia puolet standardiannoksesta (half-standard dosing, HSD): 0,375 mg/kg alle 60 kg painaville, 22,5 mg 60–100 kg painaville ja 45 mg yli 100 kg painaville potilaille c) lumelääkettä ensimmäiset 12 viikkoa, jonka jälkeen ustekinumabia SD-annostuksella tai d) lumelääkettä ensimmäiset 12 viikkoa, jonka jälkeen ustekinumabia HSD-annostuksella.

Ustekinumabipistokset annettiin viikoilla 0 ja 4, ja sitten 12 viikon välein. Hoitojakso oli 52 viikkoa ja haittavaikutuksia seurattiin 60 viikkoon asti.

Sisäänottokriteerien mukaan potilaiden PASI-indeksin piti olla ≥ 12, BSA:n ≥ 10 ja PGA:n ≥ 3, lisäksi potilaiden piti olla soveltuvia valo- tai systeemihoitoihin tai psoriaasi ei ollut lievittynyt riittävästi paikallishoidoilla. Keskimääräinen potilaiden PASI-indeksi lähtötilanteessa oli 21,1.

Ensisijaisena päätetapahtumana oli PGA 0 tai 1 viikolla 12. Toissijaisina päätetapahtumina olivat PASI-75- ja PASI-90-vasteet viikolla 12 ja lasten DLQI-pisteiden väheneminen viikolla 12.

PGA-arvon 0 tai 1 viikolla 12 saavutti ustekinumabin SD-annostuksella 69,4 % potilaista, HSD-annoksella 67,6 % potilaista ja 5,4 % lumelääkepotilaista. PASI-75-vasteen viikolla 12 saavutti näissä potilasryhmissä 80,6 %, 78,4 % ja 10,8 % potilaista, ja PASI-90-vasteen 61,1 %, 54,1 % ja 5,4 % potilaista.

Hoitotulosta seurattiin 52 viikkoon asti. Ustekinumabin SD-annostusryhmässä PASI-75-hoitovaste säilyi muuttumattomana viikoilla 12–52, ja PASI-90-vaste parani viikolta 12 viikolle 40. Ustekinumabin HSD-annostusryhmässä PASI-75-hoitovaste hieman heikkeni viikolta 12 viikolle 16, mutta säilyi sitten tasaisena viikkoon 52 asti hoitovasteen jäädessä kuitenkin jonkin verran huonommaksi kuin SD-annostusryhmässä. Lumelääkettä ensimmäiset 12 viikkoa saaneissa ryhmissä ustekinumabin HSD-annostuksella saaneiden hoitovasteet olivat selvästi huonompia kuin SD-annostusryhmässä (numeerisia arvoja ei käytettävissä viikon 12 jälkeen).

12 viikon aikana vähintään yhden haittatapahtuman sai 51,4 % potilaista ustekinumabin SD-annostusryhmässä, 44,4 % ustekinumabin HSD-annostusryhmässä ja 56,8 % lumelääkeryhmässä. Haittatapahtumien kokonaismäärät eivät eronneet ryhmien välillä, eikä eroja ollut infektioiden esiintyvyydessä. Vakavia infektioita ei esiintynyt 12 viikon aikana, mutta 2 vakavaa infektiota esiintyi 12–40 viikon aikana (pyelonefriitti ja korvatulehdus). Yksi potilas kuoli auto-onnettomuudessa.

8,2 %:lla potilaista todettiin ustekinumabivasta-aineita viikkoon 60 mennessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä. Potilasmäärä oli pieni.

Kommentti: Etanerseptia ja ustekinumabia on tutkittu kumpaakin vain yhdessä lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tutkimustulokset ovat olleet samankaltaisia kuin aikuisilla saadut tulokset. Etanerseptin ja ustekinumabin teho on lapsilla ja nuorilla näissä tutkimuksissa ollut jonkin verran parempi kuin keskimäärin aikuispotilailla, ja vakavia haittoja on esiintynyt vähän.

Kirjallisuutta

  1. Paller AS, Siegfried EC, Langley RG ym. Etanercept treatment for children and adolescents with plaque psoriasis. N Engl J Med 2008;358:241-51 «PMID: 18199863»PubMed
  2. Paller AS, Siegfried EC, Eichenfield LF ym. Long-term etanercept in pediatric patients with plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2010;63:762-8 «PMID: 20605256»PubMed
  3. Paller AS, Siegfried EC, Pariser DM ym. Long-term safety and efficacy of etanercept in children and adolescents with plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2016;74:280-7.e1-3 «PMID: 26775775»PubMed
  4. Landells I, Marano C, Hsu MC ym. Ustekinumab in adolescent patients age 12 to 17 years with moderate-to-severe plaque psoriasis: results of the randomized phase 3 CADMUS study. J Am Acad Dermatol 2015;73:594-603 «PMID: 26259989»PubMed