Takaisin

Sekukinumabin teho läiskäpsoriaasin induktiohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
27.12.2016

Näytön aste: A

Sekukinumabi on tehokas läiskäpsoriaasin induktiohoidossa.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (ERASURE, NCT01365455) «Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab ...»1 tutkittiin 2 eri annostuksella sekukinumabin tehoa ja turvallisuutta 738 potilaalla keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio IGA 3 tai 4 asteikolla 0–4) 12 viikon induktiohoidossa.

Tutkimuksen alkaessa ryhmät eivät eronneet olennaisesti toisistaan. Lähtötilanteessa keskimääräinen PASI oli 21,4–22,5 ja BSA 29,7–33,3 %. Tutkijan yleisarvion perusteella 60,9–65,7 %:lla potilaista oli IGA 3 ja 34,3–39,1 %:lla IGA 4. Sekukinumabia annosteltiin ihon alle pistettynä kulloinkin yksi tai kaksi 150 mg annosta. Latausvaiheessa ensimmäiset 5 kertaa lääkettä pistettiin 1 viikon välein, ja sen jälkeen 4 viikon välein. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75- ja IGA 0 tai 1 vasteet viikolla 12.

Hoitotulokset viikolla 12 (lume / 150 mg / 300 mg) olivat PASI-75 4,5 % / 71,6 % / 81,6 % ja sPGA 0 tai 1 2,4 % / 51,2 % / 65,3 % (p < 0,001). PASI-90-vasteen saavutti 1,2 % / 39,1 % / 59,2 % (p < 0,001) ja PASI-100-vasteen 0,2 % / 12,8 % /28,6 % potilaista (p < 0,001).

Induktiohoidon aikana sekukinumabiryhmissä oli vähintään yhden haittatapahtuman kokeneiden potilaiden osuus (150 mg ryhmässä 60,4 %, 300 mg ryhmässä 55,1 %) suurempi kuin lumeryhmässä (47,0 %), samoin infektioita kokeneiden osuus (150 mg ryhmässä 26,9 %, 300 mg ryhmässä 29,4 %, lumeryhmässä 16,2 %). Ylähengitystietulehdukset olivat yleisimpiä. Vakavien infektioiden määrissä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa lume- ja aktiivihoitokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (FIXTURE, NCT01358578) «Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab ...»1 verrattiin 2 eri sekukinumabiannoksen (150 mg ja 300 mg) tehoa ja turvallisuutta lumeeseen ja etanerseptiin 1 306 potilaalla keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio IGA 3 tai 4 asteikolla 0–4) 12 viikon induktiohoidossa.

Tutkimuksen alkaessa ryhmät eivät eronneet olennaisesti toisistaan. Keskimääräinen PASI oli 21,4–22,5, BSA 29,7–33,3 %, sekä 60,9–65,7 %:lla potilaista IGA 3 ja 34,3–39,1 %:lla IGA 4). Sekukinumabia annosteltiin ihon alle pistettynä kulloinkin yksi tai kaksi 150 mg annosta. Latausvaiheessa ensimmäiset 5 kertaa lääkettä pistettiin 1 viikon välein, ja sen jälkeen 4 viikon välein. Etanerseptia pistettiin 50 mg kahdesti viikossa. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75- ja IGA 0 tai 1 vasteet viikolla 12.

Hoitovaste ilmeni sekukinumabilla merkittävästi nopeammin kuin etanerseptilla. Aika keskimääräisen PASI-arvon 50 % alenemiseen (etanersepti / 150 mg / 300 mg) oli viikoissa (95 % luottamusväli) 7,0 (6,3–7,7) / 3,9 (3,7–4,2) / 3,0 (2,8–3,2).

Hoitotulokset viikolla 12 (lume / etanersepti / 150 mg / 300 mg) olivat PASI-75-vaste 4,9 % / 44,0 % / 67,0 % / 77,1 % ja sPGA 0 tai 1 2,8 % / 27,2 % / 51,1 % / 62,5 % (kumpikin sekukinumabiannosryhmä p < 0,001 kumpaakin vertailukohdetta vastaan). PASI-90-vasteen saavutti 1,5 % / 20,7 % / 41,9 % / 54,2 % ja PASI-100-vasteen 0 % / 4,3 % / 14,4 % / 24,1 % potilaista (kumpikin sekukinumabiannosryhmä p < 0,001 kumpaakin vertailukohdetta vastaan).

Induktiohoidon aikana haittatapahtumien määrässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sekukinumabi- ja etanerseptiryhmien välillä. Infektioita kohdanneiden osuus ryhmissä oli lume 19,3 %, etanersepti 24,5 %, sekukinumabi 150 mg 30,9 %, 300 mg 26,7 %. Yleisin oli ylähengitystieinfektio.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Hoitotehon huippu saavutettiin tutkimuksissa 1 ja 2 vasta lumekontrollin päätyttyä tutkimusviikolla 16. Tarkkoja vastelukuja ei julkaisussa esitetä.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa ustekinumabiaktiivihoidolla kontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (CLEAR, NCT02074982) «Thaçi D, Blauvelt A, Reich K ym. Secukinumab is su...»2 verrattiin sekukinumabin (300 mg) tehoa ja turvallisuutta ustekinumabiin (45 mg / 90 mg painosta riippuen) 676 potilaalla keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio IGA 3 tai 4 asteikolla 0–4) hoidossa. Tutkimusraportti sisältää 52 viikon mittaiseksi suunnitellun tutkimuksen tulokset 16 ensimmäisen viikon ajalta.

Tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja oli PASI-90-vasteen viikolla 16 saavuttaneiden osuus. Ryhmien (sekukinumabi/ustekinumabi) välillä ei ollut olennaista eroa tutkimuksen alkaessa: keskimääräinen PASI 21,7 ± 8,50 / 21,5 ± 8,07, BSA 32,6 ± 17,78 / 32,0 ± 16,80, IGA 4 38,6 % / 36,9 %.

Viikolla 16 ensisijaisen päätemuuttujan PASI-90-vasteen saavutti 79,0 % sekukinumabia saaneista ja 57,6 % ustekinumabia saaneista potilaista (p < 0,0001). PASI-75-vasteen saavutti 93,0 % / 82,7 % (p = 0,0001) ja IGA 0 tai 1 vasteen 82,9 % / 67,5 % (p < 0,0001) potilaista. Viikolla 12 PASI-75-vasteen saavutti 91,0 % / 79,1 % (p < 0,0001) ja IGA 0 tai 1 vasteen 80,8 % / 65,1 % (p < 0,0001) potilaista.

Vakavia haittatapahtumia esiintyi 3,0 %:lla kummassakin ryhmässä. Vähintään yhden haittatapahtuman raportoi 64,2 % sekukinumabia saaneista ja 58,3 % ustekinumabia saaneista. Lievät hengitystieinfektiot olivat yleisimpiä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Paranemistulokset olivat parempia kuin lumekontrolloiduissa tutkimuksissa.

Kommentti: Suomessa käytössä oleva annos on 300 mg kerran viikossa 5 viikon ajan ja ylläpitohoidossa 300 mg 1 kuukauden välein.

Kirjallisuutta

  1. Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med 2014;371:326-38 «PMID: 25007392»PubMed
  2. Thaçi D, Blauvelt A, Reich K ym. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol 2015;73:400-9 «PMID: 26092291»PubMed