Takaisin

Iksekitsumabin teho läiskäpsoriaasin pitkäaikaishoidossa

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
27.12.2016

Näytön aste: C

Iksekitsumabin hoitoteho läiskäpsoriaasiin näyttää säilyvän hyvin vähintään 1 vuoden seurannassa.

Eri puolilla maailmaa 1 296 ja 1 224 potilaalla suoritettujen 12 viikon satunnaistettujen ja lumekontrolloitujen kaksoissokkotutkimusten (UNCOVER-1, NCT01474512 / UNCOVER-2, NCT01597245) avoimissa jatko-osissa «Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA ym. Phase 3 Trials ...»1 tutkittiin iksekitsumabin 2 eri annoksella (80 mg joka 4. viikko vs 80 mg joka 2. viikko) saavutetun vasteen (sPGA 0 tai 1, PASI-75-vaste) säilymistä ja turvallisuutta keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio sPGA ≥ 3 asteikolla 0–5) hoidossa 60 viikkoon saakka.

Viikolla 12 iksekitsumabilla vasteen saavuttaneet potilaat satunnaistettiin uudelleen suhteessa 1:1:1 ryhmiin lume (402 potilasta), iksekitsumabi 80 mg joka 12. viikko (408 potilasta) ja iksekitsumabi joka 4. viikko 412 potilasta). Loppuarviossa vasteen menettäneiksi laskettiin kaikki, joilla jossakin vaiheessa viikoilla 12–60 todettiin relapsi (sPGA ≥ 3). Vasteen sPGA 0 tai 1 viikolla 60 säilytti 7,0 % lumeryhmästä, 39,0 % joka 12. viikko ja 73,8 % joka 4. viikko iksekitsumabia saaneista. Viime mainittujen vaste jaettuna induktiovaiheen joka 4. viikko annosteluun oli 68,7 % ja joka 2. viikko (myyntiluvan mukaiseen) annosteluun 78,3 %, jossa viimeksi mainitussa ryhmässä viikolla 60 PASI-75-vasteen säilytti 83,3 %, PASI-90-vasteen 76,5 % ja PASI-100-vasteen 57,5 % potilaista.

Lumeryhmään viikolla 12 satunnaistetuilla mediaaniaika relapsiin (sPGA ≥ 3) oli 169 päivää (95 % luottamusväli 143–171) joka 2. viikko lääkettä saaneilla ja 148 päivää (141–169) joka 4. viikko lääkettä saaneilla.

Turvallisuustiedot jäljempänä yhdistettynä tutkimuksen kanssa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa 1 346 potilaalla suoritetun 12 viikon satunnaistetun lume- ja etanerseptikontrolloidun tutkimuksen (UNCOVER-3, NCT01646172) avoimessa jatko-osassa «Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA ym. Phase 3 Trials ...»1 tutkittiin iksekitsumabihoidon tehoa ja turvallisuutta keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, tutkijan yleisarvio sPGA ≥ 3 asteikolla 0–5) hoidossa 60 viikkoon saakka. Alkuosan iksekitsumabiryhmien (80 mg joka 4. viikko, 360 potilasta / 80 mg joka 2. viikko, 362 potilasta) kaikki potilaat jatkoivat seurantatutkimuksessa annoksella 80 mg joka 4. viikko 60 viikkoon saakka. Heistä 48/37 keskeytti ennenaikaisesti.

Tutkimuksen ensisijaiset (sPGA 0 tai 1, PASI-75-vaste) päätemuuttujat säilyivät korkealla tasolla viikolta 12 viikolle 60 (matala aloituskaavio / normaali aloituskaavio): 75 % -> 73 % / 81 % -> 75 %, 84 % -> 80 % / 87 % -> 83 %. Toissijaiset päätemuuttujat (PASI-90- ja PASI-100-vaste) paranivat viikolta 12 eteenpäin saavuttaen huippunsa viikoilla 24–36 ja säilyivät korkeina viikolle 60: 65 % -> 71 % / 68 % -> 73 %, 35 % -> 52 % / 38 % -> 55 %.

Yleisin tutkimuksen keskeyttämisen syy oli haittatapahtuma. UNCOVER-1, -2 ja -3 -tutkimusten 60 viikon haittatapahtumat raportoitiin yhdistettynä. Suurin osa haittatapahtumista oli lieviä (32,8 %) tai keskivaikeita (22,5 %). Vaikeiden, vakavien tai keskeytykseen johtaneiden haittatapahtumien suhteen ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa lume- tai eri iksekitsumabiannosryhmien välillä. Yleisimpiä haittatapahtumia olivat ylähengitystieinfektiot, pistoskohdan ihoreaktiot ja päänsärky.

Pistoskohdan ihoreaktioita esiintyi 17,2 %:lla iksekitsumabiryhmissä. Hiivainfektioita oli lukumääräisesti enemmän iksekitsumabiryhmissä, mutta ne olivat lieviä tai keskivaikeita, eikä yksikään niistä uusiutunut tai johtanut tutkimuksen keskeyttämiseen. Neutropeniatapaukset olivat ohimeneviä, eivät johtaneet keskeytykseen eikä niihin liittynyt lumeryhmää enempää infektioita. Haavainen paksusuolitulehdus todettiin 7 potilaalla, joista 4 oli sairastanut tautia jo aiemmin. Crohnin tauti tavattiin 4 potilaalla, joista yhdellä oli tauti tiedossa ensimmäisen asteen sukulaisella.

Vasta-aineita iksekitsumabia vastaan raportoitiin mitatun 1 150 potilaalta, jotka saivat alkuvaiheessa iksekitsumabia 80 mg joka 2. viikko. Niitä esiintyi induktiovaiheessa kaikkiaan 9,0 %:lla potilaista. Ainoastaan 1,7 %:lla potilaista todettiin korkeita pitoisuuksia, jotka heikensivät hoitovastetta. Ensisijaisen päätetapahtuman viikolla 12 saavuttaneilla potilailla, jotka jatkoivat hoitoa 4 viikon välein viikolle 60, ei tavattu korkeita vasta-ainepitoisuuksia. Heillä hoitovaste säilyi hyvin, eikä hoitovaste eronnut merkitsevästi vasta-aine-negatiivisten tai lieviä tai kohtalaisia pitoisuuksia osoittaneiden kesken.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA ym. Phase 3 Trials of Ixekizumab in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2016;375:345-56 «PMID: 27299809»PubMed