Takaisin

Reisiluun kaulan murtuman hoidossa käytettävän tekonivelen kiinnitys

Näytönastekatsaukset
Minna Laitinen
16.10.2017

Näytön aste: A

Lonkkamurtuman hoitona käytettävä tekonivel tulee kiinnittää sementillä.

Cochrane-analyysissa «Parker MJ, Gurusamy KS, Azegami S. Arthroplasties ...»1 selvitettiin sementtikiinnitteisen ja sementittömän osatekonivelen tuloksia. Katsaukseen löydettiin 6 RCT-työtä, joissa oli yhteensä 899 potilasta. Päävastemuuttujina olivat toiminnalliset mittarit, komplikaatiot ja mortaliteetti.

Tuloksissa leikkauksen aikainen murtumariski oli sementillisillä merkittävästi pienempi, RR 0,09 (95 % luottamusväli 0,02–0,44), liikunnalliset mittarit alenivat vähemmän sementillisillä tekonivelillä, RR -0,80 (95 % luottamusväli -1,23–0,37) ja sementillisillä oli vähemmän kipuja, RR 0,77 (95 % luottamusväli 0,60–0,98). Kuolleisuudessa ei todettu eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksen jälkeen on julkaistu yksi meta-analyysi «Luo X, He S, Li Z ym. Systematic review of cemente...»2, joka sisälsi 4 tasokasta prospektiivista satunnaistettua tutkimusta (potilasmäärä yhteensä 661). Tutkimuksissa käytettiin moderneja tekoniveliä. Kuolleisuutta mitattiin 24 tunnin, 3–4 kuukauden ja 1 vuoden kohdalla leikkauksesta, ja tutkimuksessa selvitettiin leikkauksiin liittyviä komplikaatioita. Elämänlaatumittareina käytettiin EQ-5D-mittaria. Toiminnallisuutta mitattiin Harris Hip Scorella (HHS).

Meta-analyysin perusteella sementtikiinnitteiset tekonivelpotilaat olivat 1 vuoden kohdalla kivuttomampia RR 0,69 (95 % luottamusväli 0,53–0,90). Leikkauskuolleisuudessa ei ollut eroa (RR 0,92; 95 % luottamusväli 0,58–1,45), ei myöskään 3 kuukauden ja 1 vuoden kohdalla (RR 0,99 ja 0,89 (95 % luottamusväli 0,72–1,36 ja 0,73–1,09). HHS oli sementtikiinnitteisillä tekonivelpotilailla 3–4 kuukautta leikkauksesta 71–78 ja sementittömillä 71–72 ja vuoden kohdalla sementtikiinnitteisillä 79–82 ja sementittömillä 79–80. Erot eivät saavuttaneet kliinisesti pienintä merkitsevää eroa. EQ-5D oli hieman parempi sementtikiinnitteisillä tekonivelpotilailla sekä 4 että 12 kuukautta leikkauksesta; Inngullin tutkimuksessa «Inngul C, Blomfeldt R, Ponzer S ym. Cemented versu...»3 ero oli tilastollisesti merkitsevä mutta Langsletin tutkimuksessa «Langslet E, Frihagen F, Opland V ym. Cemented vers...»4 ei. Kuolleisuudessa ei ollut eroja missään mittausvaiheessa kummassakaan tutkimuksessa. Leikkauksen aikana sementittömissä tekonivelleikkauksissa tuli 7–12 % periproteettisia murtumia, kun sementillisissä tekonivelleikkauksissa murtumia tuli 0–0,7 %. Tekonivelen vajoaminen todettiin 22,5 % sementittömistä tekonivelistä ja 1,3 % sementtikiinnitteisistä tekonivelistä «Inngul C, Blomfeldt R, Ponzer S ym. Cemented versu...»3, «Langslet E, Frihagen F, Opland V ym. Cemented vers...»4 «Deangelis JP, Ademi A, Staff I ym. Cemented versus...»5, «Taylor F, Wright M, Zhu M. Hemiarthroplasty of the...»6.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Parker MJ, Gurusamy KS, Azegami S. Arthroplasties (with and without bone cement) for proximal femoral fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001706 «PMID: 20556753»PubMed
  2. Luo X, He S, Li Z ym. Systematic review of cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in older patients. Arch Orthop Trauma Surg 2012;132:455-63 «PMID: 22160512»PubMed
  3. Inngul C, Blomfeldt R, Ponzer S ym. Cemented versus uncemented arthroplasty in patients with a displaced fracture of the femoral neck: a randomised controlled trial. Bone Joint J 2015;97-B:1475-80 «PMID: 26530648»PubMed
  4. Langslet E, Frihagen F, Opland V ym. Cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures: 5-year followup of a randomized trial. Clin Orthop Relat Res 2014;472:1291-9 «PMID: 24081667»PubMed
  5. Deangelis JP, Ademi A, Staff I ym. Cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures: a prospective randomized trial with early follow-up. J Orthop Trauma 2012;26:135-40 «PMID: 22198652»PubMed
  6. Taylor F, Wright M, Zhu M. Hemiarthroplasty of the hip with and without cement: a randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2012;94:577-83 «PMID: 22488613»PubMed