Takaisin

Flash-glukoosiseuranta insuliinihoitoisen diabeteksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018

Näytön aste: C

Jatkuva Flash-glukoosiseuranta saattaa vähentää hypoglykemioiden kestoa, parantaa glukoositasapainoa sekä tyytyväisyyttä hoitoon, vaikkakaan mitattu elämänlaatu ei poikkea verrattuna kapillaariglukoosimittaukseen insuliinihoitoisessa diabeteksessa.

Käypä hoito -työryhmällä on yhteensä kokemusta sadoista potilaista, jotka ovat käyttäneet Flash-glukoosimittausta. Suurimmalla osalla potilaista glukoositasapaino on parantunut (mitattuna HbA1c-arvolla), ja potilastyytyväisyys on ollut suurta.

Bollinderin tutkimuksessa «Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P ym. N...»1 selvitettiin Flash-glukoosimonitoroinnin vaikutusta hypoglykemiariskiin 6 kuukauden aikana 33–57-vuotiailla tyypin 1 diabetespotilailla. Kyseessä oli satunnaistettu, kontrolloitu, prospektiivinen monikeskustutkimus, N = 241. Kontrolliryhmässä käytettiin tavanomaisia sormenpäämittauksia. Potilailla oli joko monipistoshoito tai insuliinipumppu ja HbA1c oli ≤ 58 mmol/mol (7,5 %). Mukaan ei otettu potilaita, jotka eivät tunnistaneet hypoglykemioita. Ensisijainen päätemuuttuja oli muutos hypoglykemiassa vietetyssä ajassa (P-glukoosi < 3,9 mmol/l). Toissijaisia päätemuuttujia olivat muutos HbA1c:ssa, mittauksien määrä, muutos insuliinimäärissä, hyperglykemioiden määrä, potilastyytyväisyys ja elämänlaatu mitattuna Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL) ja Diabetes Treatment Satisfaction (DTSQ) -kyselyillä.

Hypoglykemioiden yhteenlaskettu kesto vuorokaudessa lyheni enemmän interventio- kuin kontrolliryhmässä: 3,38 h/vrk → 2,03 h/vrk vs. 3,44 h/vrk → 3,27 h/vrk (P < 0,0001). Hyperglykemioiden (P-glukoosi > 13,3 mmol/l) yhteenlaskettu kesto vuorokaudessa lyheni enemmän interventio- kuin kontrolliryhmässä: 1,85 h/vrk → 1,67 h/ vrk vs. 1,91 h/vrk → 2,06 h/vrk (P = 0,0247). Glukoosiarvojen vaihtelu väheni enemmän interventio- kuin kontrolliryhmässä, MAGE (Mean Amplitude of Glycemic Excursions) 7,9 mmol/l → 7,3 mmol/l vs. 8,0 mmol/l→7,8 mmol/l (P = 0,0055). HbA1c:ssa ei todettu muutosta. Interventioryhmässä myös normoglykemian (3,9–10,0 mmol/l) kesto/vrk kasvoi verrattuna kontrolliryhmään.

Potilaat olivat tyytyväisempiä hoitoonsa interventioryhmässä kuin kontrolliryhmässä, diabetekseen liittyvä elämänlaatu ei poikennut ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: HbA1c:ssa ei tapahtunut muutosta, tähän todennäköisesti vaikutti potilaiden jo alkutilanteessa tiukka hoitotasapaino ja sekä hypo- että hyperglykemian vähentyminen. Tutkimuksesta oli suljettu pois potilaat, jotka eivät tunnistaneet hypoglykemioita.

Haakin tutkimuksessa «Haak T, Hanaire H, Ajjan R ym. Flash Glucose-Sensi...»2 selvitettiin Flash-glukoosiseurannan turvallisuutta ja tehokkuutta verrattuna sormenpääverensokerimittauksiin (SMBG) intensiivisessä insuliinihoidossa (pelkkä ateriainsuliini tai sekä ateria- että perusinsuliini) olevilla tyypin 2 diabetespotilailla. Kyseessä oli avoin, satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus Euroopassa, N = 224. Ensisijainen päätemuuttuja oli muutos HbA1c:ssa 6 kuukauden seurannan aikana. Toissijaisia päätemuuttujia olivat hypoglykemioiden kesto vuorokaudessa, iän merkitys ja potilastyytyväisyys. Tutkimukseen ei otettu potilailta, joilla oli ollut vaikea hypoglykemia. Potilastyytyväisyyttä ja elämänlaatua mitattiin kyselyillä Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), ja Diabetes Treatment Satisfaction (DTSQs ja DTSQc).

HbA1c:n muutoksessa ei todettu eroa interventio- ja kontrolliryhmän välillä: -0,29 ± 0,07 % vs. -0,31 ± 0,09 %, P = 0,8222. Alle 65-vuotiailla HbA1c pieneni enemmän interventio- kuin kontrolliryhmässä: -0,53 ± 0,09 % vs. -0,2 ± 0,12 %, P = 0,0301. Hypoglykemioiden (< 3,9 mmol/l) kesto vuorokaudessa väheni interventioryhmässä 43 % verrattuna kontrolliryhmään.

Potilastyytyväisyys lisääntyi interventioryhmässä verrattuna kontrolliryhmään, mutta muissa elämänlaatua mittaavissa parametreissa ei tullut eroa ryhmien välille.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Kaikki potilaat eivät olleet insuliinipuutosdiabetespotilaita; osalla oli vain ateriainsuliini käytössä.

Ajjan «Ajjan R. Real world benefits of Flash Glucose Moni...»3 tutki vuosina 2014–2016 Flash-glukoosiseurannan vaikutusta glukoositasapainoon. Tiedot kerättiin retrospektiivisesti Abbott Libre purkuohjelmasta, ja ne käsittivät siis potilaiden itse purkamat tiedot (55 343 laitteesta).

Mitä enemmän skannauksia tehtiin, sitä parempi glukoositasapaino (mitattuna glukoosin keskiarvona) saavutettiin. Hypoglykemioiden kesto lyheni myös.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas, koska iso määrä dataa oikeasta elämästä
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus esiteltiin Abbottin omassa luentotilaisuudessa. Kontrolliryhmää ei ollut mutta tietoa valtava määrä.

Kirjallisuutta

 1. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P ym. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet 2016;388:2254-2263 «PMID: 27634581»PubMed
 2. Haak T, Hanaire H, Ajjan R ym. Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther 2017;8:55-73 «PMID: 28000140»PubMed
 3. Ajjan R. Real world benefits of Flash Glucose Monitoring in a multinational database. Lecture in ATTD congress 2017, Paris