Takaisin

Lyhyet viruslääkityshoidot uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valtonen
8.5.2018

Näytön aste: B

Lyhyet 1–3 päivän viruslääkityshoidot ilmeisesti nopeuttavat uusiutuvan sukuelinherpeksen oireiden lievittymistä 2 päivällä ja ovat yhtä tehokkaita kuin 5 päivän viruslääkityshoidot.

Vuonna 2002 julkaistussa amerikkalaisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Wald A, Carrell D, Remington M ym. Two-day regimen...»1 tutkittiin 2 päivän asikloviirihoidon tehoa uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. Tutkimukseen valituista potilaista 37 satunnaistettiin aktiivisen hoidon ryhmään ja 47 lumelääkeryhmään. Aktiivisen hoidon ryhmä sai asikloviiria 800 mg 3 kertaa päivässä 2 päivän ajan.

Asikloviiriä saaneilla leesioiden täydellinen paraneminen kesti 4 päivää ja lumelääkettä saaneilla 6 päivää (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,001). Virusviljely säilyi positiivisena 25 tuntia asikloviiriryhmässä ja 58,5 tuntia lumelääkeryhmässä (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,04). Asikloviiriryhmässä seuraava uusintaepisodi ilmaantui 48 päivän ja lumelääkeryhmässä 40,5 päivän kuluttua (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,68). Haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita ei esiintynyt kummassakaan ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatio oli riittävän samankaltainen kuin Suomessa.

Amerikkalais-kanadalaisessa 2002 julkaistussa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Leone PA, Trottier S, Miller JM. Valacyclovir for ...»2 verrattiin 3 päivän valasikloviirihoidon tehoa 5 päivän valasikloviirihoitoon uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. 5 päivän hoidon ryhmä (n = 398) sai valasikloviiria 500 mg aamuin illoin 5 päivän ajan. Verrokkiryhmä (n = 402) sai valasikloviiria 500 mg aamuin illoin 3 päivän ajan ja lumelääkettä 2 päivän ajan.

Ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja leesioiden paranemisajoissa (H-L estimate 0,1; 95 % luottamusväli -0,1–0,4) tai kivun kestossa (H-L estimate -0,1; 95 % luottamusväli -0,5–0,0). Leesiot paranivat 5 päivää hoidetuilla 4,7 päivässä ja 3 päivää hoidetuilla 4,4 päivässä. Kipu lievittyi 5 päivää hoidetuilla 2,5 päivässä ja 3 päivää hoidetuilla 2,9 päivässä. Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen, sillä tutkimuspopulaatio oli pohjoisamerikkalainen, mutta etnistä taustaa ei kuvailtu riittävässä määrin.

Vuonna 2006 julkaistussa monikansallisessa (Yhdysvallat, Kanada, Saksa) satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, p...»3 tutkittiin 1 päivän famsikloviirihoidon tehoa uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. Tutkimukseen valituista potilaista 163 satunnaistettiin aktiivisen hoidon ja 166 lumelääkkeen ryhmään. Aktiivisen hoidon ryhmä sai famsikloviiria 1 000 mg 2 kertaa päivässä 1 päivän ajan.

Famsikloviiria saaneilla oireet väistyivät 3,3 päivässä ja lumelääkettä saaneilla 5,4 päivässä (HR 1,66; 95 % luottamusväli 1,23–2,24, p ˂ 0,001). Leesiot paranivat famsikloviiriryhmässä 4,3 päivässä ja lumelääkeryhmässä 6,1 päivässä (HR 1,64, p ˂ 0,001). Aktiivisen hoidon ryhmässä esiintyi hieman enemmän päänsärkyä ja ripulia kuin lumelääkeryhmässä, mutta haittavaikutusten kokonaisesiintyvyydessä ei ollut merkittävää eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatio oli riittävän samankaltainen kuin Suomessa.

Kirjallisuutta

  1. Wald A, Carrell D, Remington M ym. Two-day regimen of acyclovir for treatment of recurrent genital herpes simplex virus type 2 infection. Clin Infect Dis 2002;34:944-8 «PMID: 11880960»PubMed
  2. Leone PA, Trottier S, Miller JM. Valacyclovir for episodic treatment of genital herpes: a shorter 3-day treatment course compared with 5-day treatment. Clin Infect Dis 2002;34:958-62 «PMID: 11880962»PubMed
  3. Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2006;42:8-13 «PMID: 16323085»PubMed