Takaisin

Viruslääkkeiden vaikutus uusiutuvan genitaaliherpeksen oireisiin

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valtonen
8.5.2018

Näytön aste: A

Viruslääkkeet nopeuttavat uusiutuvan genitaaliherpeksen oireiden lievittymistä 1–2 päivällä lumelääkkeeseen verrattuna.

Kansainvälisessä (Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Englanti, Tanska, Norja, Alankomaat, Suomi, Ranska, Italia, Belgia, Sveitsi, Itävalta) satunnaistetussa kontrolloidussa vuonna 1998 julkaistussa monikeskustutkimuksessa «Tyring SK, Douglas JM Jr, Corey L ym. A randomized...»1 verrattiin valasikloviiria ja asikloviiria uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. Voimalaskelmiin pohjautuen tutkimukseen valittiin 1 725 potilasta, joista 1 200 sai oireita. Heidät satunnaistettiin 3 ryhmään: 512 sai valasikloviiria 1 000 mg x 2, 506 sai asikloviiria 200 mg x 5 ja 182 sai lumelääkettä 5 päivän ajan.

Sekä valasikloviiri että asikloviiri lyhensivät oireiden kestoa lumelääkkeeseen verrattuna. Lumelääkettä saaneilla oireet kestivät keskimäärin 5,9 päivää, kun taas valasikloviiria saaneilla oireet kestivät 4,8 päivää (HR 1,66; 95 % luottamusväli 1,38–2,01) ja asikloviirilla 4,8 päivää (HR 1,71; 95 % luottamusväli 1,41–2,06). Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatiossa oli myös suomalaisia potilaita.

Vuonna 2006 julkaistussa monikansallisessa (Yhdysvallat, Kanada, Saksa) satunnaistetussa lumekontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, p...»2 selvitettiin famsikloviirin vaikutusta uusiutuvan sukuelinherpeksen oireiden lievittymiseen. Tutkimukseen värvättiin 519 potilasta, joista 329 sai uusintaepisodin tutkimusaikana, ja heidät satunnaistettiin 2 ryhmään. 163 sai kahdesti päivässä 1 000 mg famsikloviiria 1 päivänä ja 166 sai lumelääkettä (voimalaskelmia ei raportoitu).

Famsikloviiri nopeutti oireiden lievittymistä ja haavaumien parantumista noin 2 päivällä. Oireet lievittyivät famsikloviiria saaneilla keskimäärin 3,3 (95 % luottamusväli 2,8–4,1) päivässä ja lumelääkettä saaneilla 5,4 (95 % luottamusväli 4,5–6,5) päivässä. Haavaumien paraneminen kesti famsikloviiria saaneilla keskimäärin 4,3 (95 % luottamusväli 3,9–5,4) päivää ja lumelääkettä saaneilla 6,2 (95 % luottamusväli 5,3–7,4) päivää. Kivun lievittymisessä valasikloviirin vaikutus ei ollut niin merkittävä. Kipu lievittyi valasikloviiria saaneilla 0,9 (95 % luottamusväli 0,6–1,1) päivässä ja lumelääkettä saaneilla 1,5 (95 % luottamusväli 1,0–1,7) päivässä. Haittavaikutuksista valasikloviiria saaneilla esiintyi hieman enemmän päänsärkyä (13,5 vs. 5,4 %) ja ripulia (4,9 vs. 1,2 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatio oli riittävän samankaltainen kuin Suomessa.

Amerikkalaisessa vuonna 1993 toteutetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Spruance SL, Tyring SK, DeGregorio B ym. A large-s...»3 selvitettiin valasikloviirin vaikutusta uusiutuvan herpeksen oireiden lievittymiseen. Voimalaskelmien perusteella tarvittiin 240 potilasta aktiivisen hoidon ryhmään ja 160 potilasta lumelääkeryhmään, jotta saavutettaisiin 80 % voima havaitsemaan HR 1,56:n ero ryhmien välillä. Tutkimukseen värvättiin kaikkiaan 1 486 potilasta, joista 987 potilaalle kehittyi herpeksen oireita tutkimuksen aikana. Heidät satunnaistettiin 3 ryhmään: 368 sai valasikloviiria 1 000 mg kahdesti päivässä, 360 sai valasikloviiria 500 mg kahdesti päivässä ja 259 sai lumelääkettä kahdesti päivässä 1 päivän ajan.

Valasikloviiri nopeutti 1,9 päivällä sekä oireiden lievittymistä (HR 1,9; 95 % luottamusväli 1,6–2,3) että haavaumien parantumista (HR 1,9; 95 % luottamusväli 1,6–2,4). Eri valasikloviiriannoksien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Oireinen vaihe kesti molemmissa valasikloviiriryhmissä 4,0 päivää ja lumelääkeryhmässä 5,9 päivää. Haavaumat paranivat molemmilla valasikloviiriannoksilla 4,1 päivässä ja lumelääkettä saaneilla 6,0 päivässä. Kipu lievittyi valasikloviiria 1 000 mg x 2 saaneilla 3,0 päivässä (HR 1,6; 95 % luottamusväli 1,3–1,8), valasikloviiria 500 mg x 2 saaneilla 2,8 päivässä (HR 1,8; 95 % luottamusväli 1,5–2,1) ja lumelääkettä saaneilla 3,9 päivässä. Niiden potilaiden osuus, joille ei uusintaepisodin yhteydessä kehittynyt haavaumia, oli valasikloviiriryhmissä suurempi kuin lumelääkettä saaneilla (28 % / 31 % vs. 21 %). Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatio oli riittävän samankaltainen kuin Suomessa.

Vuonna 2002 julkaistussa amerikkalaisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Wald A, Carrell D, Remington M ym. Two-day regimen...»4 tutkittiin 2 päivän asikloviirihoidon tehoa uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. Tutkimukseen valituista potilaista 37 satunnaistettiin aktiivisen hoidon ryhmään ja 47 lumelääkeryhmään. Aktiivisen hoidon ryhmä sai asikloviiria 800 mg 3 kertaa päivässä 2 päivän ajan. Asikloviiriä saaneilla leesioiden täydellinen paraneminen kesti 4 päivää ja lumelääkettä saaneilla 6 päivää (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,001). Virusviljely säilyi positiivisena 25 tuntia asikloviiriryhmässä ja 58,5 tuntia lumelääkeryhmässä (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,04). Asikloviiriryhmässä seuraava uusintaepisodi ilmaantui 48 päivän ja lumelääkeryhmässä 40,5 päivän kuluttua (Mann-Whitney U test, p ˂ 0,68). Haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita ei esiintynyt kummassakaan ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatio oli riittävän samankaltainen kuin Suomessa.

Amerikkalais-kanadalaisessa vuonna 2002 julkaistussa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Leone PA, Trottier S, Miller JM. Valacyclovir for ...»5 verrattiin 3 päivän valasikloviirihoidon tehoa 5 päivän valasikloviirihoitoon uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. 5 päivän hoidon ryhmä (n = 398) sai valasikloviiria 500 mg aamuin illoin 5 päivän ajan. Verrokkiryhmä (n = 402) sai valasikloviiria 500 mg aamuin illoin 3 päivän ajan ja lumelääkettä 2 päivän ajan.

Ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja leesioiden paranemisajoissa (H-L estimate 0,1; 95 % luottamusväli -0,1–0,4) tai kivun kestossa (H-L estimate -0,1; 95 % luottamusväli -0,5–0,0). Leesiot paranivat 5 päivää hoidetuilla 4,7 päivässä ja 3 päivää hoidetuilla 4,4 päivässä. Kipu lievittyi 5 päivää hoidetuilla 2,5 päivässä ja 3 päivää hoidetuilla 2,9 päivässä. Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen, sillä tutkimuspopulaatio oli pohjoisamerikkalainen, mutta etnistä taustaa ei kuvailtu riittävässä määrin.

Kirjallisuutta

 1. Tyring SK, Douglas JM Jr, Corey L ym. A randomized, placebo-controlled comparison of oral valacyclovir and acyclovir in immunocompetent patients with recurrent genital herpes infections. The Valaciclovir International Study Group. Arch Dermatol 1998;134:185-91 «PMID: 9487210»PubMed
 2. Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2006;42:8-13 «PMID: 16323085»PubMed
 3. Spruance SL, Tyring SK, DeGregorio B ym. A large-scale, placebo-controlled, dose-ranging trial of peroral valaciclovir for episodic treatment of recurrent herpes genitalis. Valaciclovir HSV Study Group. Arch Intern Med 1996;156:1729-35 «PMID: 8694673»PubMed
 4. Wald A, Carrell D, Remington M ym. Two-day regimen of acyclovir for treatment of recurrent genital herpes simplex virus type 2 infection. Clin Infect Dis 2002;34:944-8 «PMID: 11880960»PubMed
 5. Leone PA, Trottier S, Miller JM. Valacyclovir for episodic treatment of genital herpes: a shorter 3-day treatment course compared with 5-day treatment. Clin Infect Dis 2002;34:958-62 «PMID: 11880962»PubMed