Takaisin

Tupakasta vieroituksen lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko
19.6.2018

Näytön aste: B

Lääkehoitoon sitoutumista edistävä neuvonta ilmeisesti lisää sitoutumista vieroituslääkkeen käyttöön.

Tupakasta vieroituksen lääkehoitojen on osoitettu olevan tehokkaita ja turvallisia tupakasta vieroituksen tukemisessa. Parempi hoitoon sitoutumisen aste lisää todennäköisyyttä onnistua tupakassa vieroittautumisessa, mutta monet tupakoinnin lopettajat käyttävät vieroituslääkkeitä suositeltua pienemmällä annoksella ja lyhyemmän hoitoajan.

Cochrane-katsauksessa «Hollands GJ, McDermott MS, Lindson-Hawley N ym. In...»1 arvioitiin lääkehoitoon sitoutumisen tukemiseen keskittyneitä tutkimuksia Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteristä (7/2014). Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut ja näennäisesti (kvasi-randomized) satunnaistetut tutkimukset, jotka arvioivat lääkehoidon käyttöä ja tähän lääkehoitoon sitoutumista tukevien keinojen tehokkuutta pelkkään lääkehoidon käyttöön tai lääkehoidon käytön ja tavanomaisen neuvonnan yhdistelmään nähden. 8 tutkimusta täytti sisäänottokriteerit (yhteensä 3 336 tutkittavaa). 5 tutkimuksessa käytetty lääkehoito oli nikotiinikorvaushoito, 2:ssa bupropioni ja 1:ssä varenikliini.

Tutkimuksissa hoitoon sitoutumista tuettiin tarjoamalla tutkimuspotilaille ylimääräisiä tapaamiskertoja (vaihteluväli 1–7 kertaa; 1 tutkimuksessa puhelimitse) lisää tietoa hoitoon sitoutumisen merkityksestä. Niissä käsiteltiin keinoja selvitä hoitoon sitoutumisen haasteista, kuten esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutuksista. 3 tutkimuksessa tutkimuspotilaat täyttivät hoitoon sitoutumisen kannalta keskeisiä asioita selvittäneen kyselylomakkeen, jonka perusteella he saivat yksilöllistä palautetta ja tukea. Tutkimuksilta edellytettiin hoitoon sitoutumisen asteen mittaamista ja savuttomuuden onnistumisen raportointia. Savuttomuuden mittaamisen vaihteluväli oli 2 viikosta 6 kuukautta (joko potilaan ilmoitukseen perustuva tai biokemiallisesti vahvistettu savuttomuus). Hoitoon sitoutumisen määritelmät ja mittaustavat vaihtelivat tutkimusten välillä. 4 tutkimuksista hoitoon sitoutuminen määriteltiin dikotomisena kyllä-ei muuttujana, 3 tutkimuksista hoitoon sitoutuminen perustui käytettyyn tablettimäärään tai hoitopäivien pituuteen jatkuvana muuttujana ja 1:ssä käytettiin sekä dikotomista että jatkuvaa muuttujaa. 5 tutkimuksista hoitoon sitoutuminen määriteltiin tabletteja laskemalla ja 1:ssä sähköistä tarkkailujärjestelmää käyttämällä. 1 tutkimuksessa se perustui potilaan omaan ilmoitukseen.

5 tutkimuksen yhdistetyssä analyysissä (dikotominen hoitoon sitoutumisen määritelmä) tarkasteltiin, onnistuivatko tutkimuspotilaat (n = 1 630) käyttämään nikotiinikorvaushoitoa 4 tai 8 viikon ajan ohjeiden mukaan. Näiden yhdistetyn analyysin mukaan hoitoon sitoutumista tukenut neuvonta lisäsi hieman todennäköisyyttä nikotiinikorvaushoidon ohjeen mukaiselle käytölle, riskisuhde RR 1,14 (95 % luottamusväli 1,02–1,28, p = 0,02). 4 tutkimuksen (n = 3 049) yhdistetyn analyysin mukaan lääkehoitoon yhdistetty hoitoon sitoutumisen tuki lisäsi todennäköisyyttä saavuttaa vähintään 6 kuukautta kestävä savuttomuus (3 tutkimuksista biokemiallisesti vahvistettu) tavanomaista lääkehoitoa ja tupakoinnin lopettamisneuvontaa saaneisiin nähden, RR 1,16 (95 % luottamusväli 1,01–1,34), p = 0,03.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tässä katsauksessa tarkastellut tupakasta vieroituksen lääkehoitoon sitoutumista edistävät interventiot oli toteutettu useimmiten tupakkaklinikoilla. Vieroituslääkehoitoon sitoutuminen parantui vain vähän sen edistämisestä huolimatta. Silti eri terveydenhuollon ammattilaisten olisi hyvä tunnistaa tupakasta vieroituksen lääkehoidon hoitoon sitoutumisen haasteita. Olisi hyvä kartoittaa potilaan yksilölliset toiveet tai haasteet lääkehoidon toteuttamisessa.

Kirjallisuutta

  1. Hollands GJ, McDermott MS, Lindson-Hawley N ym. Interventions to increase adherence to medications for tobacco dependence. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD009164 «PMID: 25914910»PubMed