Takaisin

Terveydenhuollon toiminnalliset muutokset tupakasta vieroituksen lisääjänä

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: C

Toiminnallisilla muutoksilla terveydenhuollon yksiköissä saatetaan lisätä tupakoinnin tilan selvittämistä, lopetuskehotuksen antamista, vieroitusohjauksen tarjoamista ja neuvontapuhelinpalveluun ohjaamista.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Thomas D, Abramson MJ, Bonevski B ym. System chang...»1 arvioitiin terveydenhuollon organisaatioissa tehtyjä toiminnallisia muutoksia tupakasta vieroituksen palveluiden tarjoamiseen. Tutkimukseen otettiin mukaan vuoteen 2016 mennessä julkaistut satunnaistetut kontrolloidut kokeet sekä aikasarjatutkimukset, joissa arvioitiin toiminnallista muutosta, tunnistettiin kaikki tupakoijat ja tarjottiin näyttöön perustuvaa hoitoa nikotiiniriippuvuuteen. Tupakoinnin lopettamisen vastemuuttujana oli tiukin saatavilla oleva määritys vähintään 6 kuukauden seurannassa. Järjestelmätason vasteina olivat tupakoinnin tilan arviointi ja kirjaaminen, lopetuskehotuksen tai vieroitusohjauksen antaminen, ohjaaminen neuvontapuhelinpalveluihin ja vieroituslääkkeiden määrääminen.

Meta-analyyseja ei toteutettu. Katsaukseen hyväksytyistä 7 tutkimuksesta 2 tutkimuksessa arvioitiin muutoksia terveyskeskuksissa ja 2 hammashoitoloissa. Yhdessä kontekstina oli apteekki, yhdessä veteraanien terveyskeskus ja yhdessä lastenklinikka. 4 tutkimuksessa arvioitiin järjestelmämuutoksen vaikutusta tupakoinnin lopettamisessa onnistumiseen. Niistä kahdessa tupakoinnin lopettaminen lisääntyi merkitsevästi, mutta kahdessa ei havaittu merkitsevää vaikutusta, eikä johtopäätöksiä tehosta pystytty tekemään.

Järjestelmätason muutoksien kohdalla 3 neljästä tutkimuksesta vieroitusohjauksen tarjoaminen lisääntyi ja 2 kolmesta tupakoinnin tilan selvittäminen lisääntyi, samoin kuin lopetuskehotuksen antaminen. Neuvontapuhelinpalveluun ohjaaminen lisääntyi kaikissa 3 tutkimuksessa ja 2 neuvontapuhelimeen soittamista tutkineessa tutkimuksessa se lisääntyi. Vieroituslääkkeiden määräämistä tutkineista 2 tutkimuksesta se lisääntyi toisessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten määrä oli erittäin pieni, ja ne arvioitiin katsauksessa heikkolaatuisiksi. Luotettavien johtopäätösten tekeminen on siksi vaikeaa.

Kirjallisuutta

  1. Thomas D, Abramson MJ, Bonevski B ym. System change interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD010742 «PMID: 28185257»PubMed