Takaisin

Terveydenhuollon rahoitusmuutokset tupakasta vieroituksen lisääjänä

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: B

-Rahoitus terveydenhuollon yksiköille ilmeisesti lisää vieroitusohjausta muttei tupakoinnin lopettamista

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA ym. Health...»1 arvioitiin lääkkeettömän tai lääkkeellisen vieroitushoidon kustannusten kattamista terveydenhuollolle kokonaan tai osittain. Tutkimukseen otettiin mukaan vuoteen 2016 mennessä julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset sekä kontrolloidut tutkimukset, jotka sisälsivät rahallista tukea vieroittujille tai vieroitusta järjestäville terveydenhuollon yksiköille. Vertailuryhmät eivät saaneet hoitoa. Tupakoinnin lopettamista arvioitiin vähintään 6 kuukauden seurannassa.

Katsaukseen hyväksytyistä 17 tutkimuksesta yhteensä 3 tutkimuksessa taloudellista tukea kohdistettiin terveydenhuollon yksiköille. Tuen ei havaittu lisäävän tupakoinnin lopettamista potilaiden keskuudessa merkitsevästi. Se kuitenkin lisäsi lääkkeettömän (behavioraalisen) tuen käyttöä (RR 1,69; 95 % luottamusväli 1,01–2,86, N = 25 820), mutta ei nikotiinikorvaushoidon tai vieroituslääkkeiden käyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten määrä oli erittäin pieni, mutta niiden osallistujamäärä oli suuri.

Kirjallisuutta

  1. van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA ym. Healthcare financing systems for increasing the use of tobacco dependence treatment. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD004305 «PMID: 28898403»PubMed