Takaisin

Ketiapiini lasten ja nuorten käytöshäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nina Lindberg
12.12.2018

Näytön aste: D

Ketiapiini saattaa parantaa käytöshäiriöisten lasten ja nuorten psyykkistä vointia ja elämänlaatua lyhyellä aikavälillä, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu toistaiseksi.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa ja kaksoissokkoutetussa 7 viikon seurantatutkimuksessa «Connor DF, McLaughlin TJ, Jeffers-Terry M. Randomi...»1 selvitettiin ketiapiinin tehoa 19 käytöshäiriöisen lapsen ja nuoren aineistossa, jossa tutkittavien ikä vaihteli välillä 12–17 vuotta (keski-ikä 14,1 vuotta, SD 1,6). Näiden avohoitopotilaiden oheissairauksina sallittiin uhmakkuushäiriö, ADHD, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, päihdehäiriö, dystymia, depressio, PTSD, sosiaalinen fobia, eroahdistushäiriö, pakko-oireinen häiriö ja paniikkihäiriö. Psykoottistasoiset häiriöt ja kehitysvammaisuus oli suljettu pois. Keskimäärin tutkittavilla oli yli 4 samanaikaista psykiatrista häiriötä. Useimmat henkilöt olivat käyttäneet aikaisemmin psyykenlääkityksiä (keskimäärin 2,3 aikaisempaa lääkevalmistetta, SD 1,4), ja vain 3 henkilöllä ei ollut lääkehoitohistoriaa. Stimulantti-lääkityksen washout-aika oli 1 viikko, muiden psyykenlääkkeiden 4 viikkoa.

9 henkilöä satunnaistettiin ketiapiini- ja 10 lumeryhmään. Lumeryhmän henkilöt osoittautuivat tilastollisesti merkittävästi vanhemmiksi (p = 0,006). Tyttöjen osuus ei eronnut ryhmien välillä. Tutkimuksen keskimääräinen ketiapiiniannos oli 294 mg/vrk (SD 78) vaihdellen välillä 200 ja 600 mg. Muita lääkkeitä ei sallittu.

Päämuuttujina toimivat yleinen sairastavuus (Clinical Global impressions- Severity, CGI-S) ja voinnin koheneminen (Clinical Global Impressions- Improvement, CGI-I) ja toissijaisina muuttujina vanhempien arvioima elämänlaatu (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire), aggressiivinen käyttäytyminen (Overt Aggression Scale, OAS) sekä vanhempien arvioimat käytösongelmat (Conner's Parent Rating Scale: Conduct Problems).

Yksi ketiapiiniryhmään kuulunut henkilö keskeytti tutkimuksen akatisiaoireiden takia. Lumeryhmässä tutkimuksen keskeytti 7 henkilöä (tehon puute: n = 5; protokollan rikkominen: n = 2).

Psyykkinen sairastaminen (CGI-S) väheni ketiapiiniryhmässä seuranta-aikana enemmän kuin vertailuryhmässä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,007, efektikoko 1,6; 95 % luottamusväli 0,9–3,0). Vanhempien arvioiman aggressiivisen käyttäytymisen ja käytösongelmien vähenemisen suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Vanhempien arvioima elämänlaatu parani ketiapiiniryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentit: Pieni ja poikavoittoinen aineisto, lyhyt seuranta-aika, oheissairastavuus, lumeryhmässä paljon keskeyttäjiä

Kirjallisuutta

  1. Connor DF, McLaughlin TJ, Jeffers-Terry M. Randomized controlled pilot study of quetiapine in the treatment of adolescent conduct disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2008;18:140-56 «PMID: 18439112»PubMed