Takaisin

Haloperidoli lasten ja nuorten käytöshäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nina Lindberg
12.12.2018

Näytön aste: D

Haloperidoli saattaa vähentää käytöshäiriöisten lasten ja nuorten hyperaktiivisuutta, vihamielisyyttä ja aggressiivista käyttäytymistä lyhyellä aikavälillä, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu toistaiseksi.

Systemaattisessa katsauksessa «Pringsheim T, Hirsch L, Gardner D ym. The pharmaco...»1 esitellään toistaiseksi ainoa haloperidolista tehty satunnaistettu kontrolloitu ja kaksoissokkoutettu tutkimus, joka on julkaistu jo vuonna 1984. Tässä 4 viikon seurantatutkimuksessa selvitettiin haloperidolin, litiumin ja lumeen vaikutusta sairaalahoidossa oleviin, aggressiivisesti käyttäytyviin, epäsosiaalisen käytöshäiriön omaaviin lapsiin ja nuoriin (n = 61). Poissulkukriteereinä toimivat psykoosisairaus, kehitysvammaisuus ja epilepsia. Päämuuttujaa ei yksilöity. Tutkimuksessa käytettiin lukuisia strukturoituja kyselylomakkeita, muun muassa Children's Psychiatric Rating Scale, the Clinical Global Impressions - Severity (CGI-S), Conners Teacher Questionnaire ja Conners Parent-Teacher Questionnaire.

Haloperidoliannos vaihteli yksilöllisesti välillä 1,0–6,0 mg/vrk keskiarvon ollessa 2,95 mg/vrk. Henkilöillä ei ollut käytössään muuta lääkitystä.

Tutkimus ei kuvaa muutoslukuja. Kirjoittajat kuitenkin toteavat, että haloperidoli vähensi lumetta tehokkaammin sekä hyperaktiivisuutta, vihamielisyyttä että aggressiivista käyttäytymistä, ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,01). Tutkimuksen alussa kaikki tutkittavat olivat vakavasti sairaita (CGI-S), mutta seurannan lopussa haloperidoliryhmän henkilöt olivat ainoastaan lievästi sairaita, kun taas lumeryhmän henkilöt olivat edelleen merkittävästi sairaita (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: epäsosiaalisen käytöshäiriön suhteen hyvä
  • Kommentit: Pieni ja poikavoittoinen aineisto, lyhyt seuranta-aika, muutoslukujen ja efektikoon puuttuminen kuvauksesta

Kirjallisuutta

  1. Pringsheim T, Hirsch L, Gardner D ym. The pharmacological management of oppositional behaviour, conduct problems, and aggression in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder: a systematic review and meta-analysis. Part 2: antipsychotics and traditional mood stabilizers. Can J Psychiatry 2015;60:52-61 «PMID: 25886656»PubMed