Takaisin

Klotsapiini lasten ja nuorten käytöshäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nina Lindberg
12.12.2018

Näytön aste: D

Klotsapiini saattaa vähentää vaikea-asteisilla käytöshäiriöillä oireilevien lasten ja nuorten käytösoireita ja aggressiivisuutta, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu toistaiseksi.

Brasilialaisessa avoimessa 26 viikon seurantatutkimuksessa «Teixeira EH, Celeri EV, Jacintho AC ym. Clozapine ...»1 selvitettiin klotsapiinin tehoa vaikea-asteisen käytöshäiriön hoidossa. Aineiston muodostivat 7 iältään 10–14-vuotiasta, DSM-IV-tautiluokituksen mukaisesta vaikea-asteisesta käytöshäiriöstä kärsivää poikaa, joilla kaikilla oli merkittäviä aggressio-ongelmia. He eivät olleet saaneet apua aikaisemmista lääke- (vähintään 3 eri lääkeainetta kokeiltu) ja psykoterapiahoidoista. 1 pojalla oli diagnosoitu lievä älyllinen kehitysvamma, 3 pojalla ADHD ja 1:llä oppimisvaikeus.

Klotsapiinilääkitys aloitettiin annoksella 25 mg/vrk, ja annosta nostettiin 25 mg:aa joka 2. päivä. Lääkeannos vaihteli yksilöllisesti välillä 100–600 mg/vrk. 2 pojista käytti pelkkää tutkimuslääkettä, muilla oli käytössään muuta lääkitystä (haloperidoli, klonidiini, litium, sitalopraami, imipramiini, ketiapiini, karbamatsepiini).

Tutkittavien vointia seurattiin strukturoiduilla arviointilomakkeilla. Päämuuttujana toimi voinnin koheneminen (Clinical Global Impressions - Improvement, CGI-I) ja toissijaisina muuttujina psyykkiset oireet (Child Behavior Checklist, CBCL).

26 viikon seurannassa 6 nuoren vointi oli kohentunut hyvin paljon tai paljon (CGI-I: 1 tai 2). 1 kohdalla tilanne ei muuttunut lähtötilanteesta. CGI-I oli ennen lääkitystä 4,0 (SD 0,0, mediaani 4) ja seurannassa 2,14 (SD 0,9, mediaani 2) (p = 0,02). Aggressiivisuus (p = 0,027), sääntöjen rikkominen (p = 0,043) ja käytösongelmat (p = 0,028) vähenivät tilastollisesti merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä vaikeahoitoisten erityisryhmässä
  • Kommentit: Pieni poika-aineisto. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset puuttuvat toistaiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Teixeira EH, Celeri EV, Jacintho AC ym. Clozapine in severe conduct disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013;23:44-8 «PMID: 23347126»PubMed