Takaisin

Reboksetiini lasten ja nuorten hyperkineettisen käytöshäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nina Lindberg
12.12.2018

Näytön aste: D

Reboksetiini saattaa vähentää hyperkineettisestä käytöshäiriöstä kärsivien lasten ja nuorten ADHD-oireita, impulsiivisuutta, aggressiivista käyttäytymistä sekä ahdistus- ja masennusoireita lyhyellä aikavälillä, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu toistaiseksi.

Israelissa tehdyssä 12 viikon avoimessa seurantatutkimuksessa «Mozes T, Meiri G, Ben-Amity G ym. Reboxetine as an...»1 selvitettiin, vähentääkö reboksetiini hyperkineettisen käytöshäiriön oireita. Tutkimus ei ollut satunnaistettu eikä kontrolloitu.

Tutkimukseen osallistui 15 lasta ja nuorta, joiden ikä vaihteli välillä 5–14 vuotta (keski-ikä 10,3 vuotta, SD 2,15). Heistä 11 oli poikia ja 4 tyttöjä. Henkilöt olivat sairaalapotilaita, ja kaikilla oli todettu ICD-10:n mukainen hyperkineettinen käytöshäiriö. 1 tutkittavista oli hyperkineettisen käytöshäiriön lisäksi Touretten oireyhtymä ja 1 tutkittava kärsi motorisista tic-oireista. 9 henkilöä käytti ajankohtaisesti lääkehoitoa: metyylifenidaattia (n = 1), valproaattia (n = 2) tai antipsykoottista lääkitystä (n = 7). Lääkeannokset vaihtelivat yksilöllisesti.

Jo olemassa olevaa lääkitystä ei keskeytetty. Reboksetiinilääkitys toteutettiin nousevin annoksin; aloitusannos oli 2 mg/vrk, ja korkein käytetty annos oli 8 mg/vrk. Lääkeannos vaihteli yksilöllisesti keskimääräisen annoksen ollen 4,4 mg/vrk (SD 1,76).

Lääkityksen vaikutusta mitattiin strukturoiduilla arviointilomakkeilla. Muuttujina toimivat ADHD-oireet (Conners Abbreviated Teacher Rating Scale), aggressiivinen käyttäytyminen (Overt Aggression Scale), impulsiivisuus (Impulsivity Scale), ahdistuneisuus (Revised Children's Manifest Anxiety Scale) ja masentuneisuus (Hamilton Depression Scale).

3 henkilöä keskeytti tutkimuksen joko oireiden pahenemisen (n = 2) tai haittavaikutusten (unettomuus, hiusten lähtö, painon lasku) (n = 1) seurauksena. Kaikki kuitenkin käyttivät lääkitystä vähintään 6 viikkoa.

ADHD-oireet lievittyivät tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001), kuten myös impulsiivisuus (p < 0,001), ahdistuneisuus (p < 0,001) ja masentuneisuus (p < 0,001). Aggressiivinen käyttäytyminen väheni tilastollisesti merkitsevästi alaryhmässä, joka jatkoi lääkityksen käyttöä 12 viikkoa (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentit: Pieni, poikavoittoinen aineisto, lyhyt seuranta-aika, samanaikainen muu lääkitys. Tarkempaa kannanottoa varten tarvitaan satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Mozes T, Meiri G, Ben-Amity G ym. Reboxetine as an optional treatment for hyperkinetic conduct disorder: a prospective open-label trial. J Child Adolesc Psychopharmacol 2005;15:259-69 «PMID: 15910210»PubMed