Takaisin

Koulussa toteutetut käytöshäiriöriskissä olevien lasten ohjelmat

Näytönastekatsaukset
Sauli Hyvärinen
12.12.2018

Näytön aste: B

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa toteutettavat tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen ohjelmat ilmeisesti vähentävät käytöshäiriön riskissä olevien alle 11-vuotiaiden lasten epäsosiaalista käytöstä.

Brittiläisen National Collaborating Centre for Mental Health and Social Care Institute for Excellencen (2013) käytöshäiriöisten lasten ja nuorten kliiniseen hoitoon annettua hoitosuositusta varten laaditussa meta-analyysissa «NICE. Antisocial Behaviour and Conduct Disorder in...»1 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/evidence/conduct-disorders-in-children-and-young-people-full-guideline-189848413»1) tutkittiin, missä määrin koululuokalle tai varhaiskasvatusryhmälle suunnatut interventiot ehkäisevät käytöshäiriöiden syntymistä käytöshäiriön synnyn riskiryhmään kuuluvilla lapsilla. Lapset ja nuoret, joilla oli yksilö-, perhe- tai sosioekonomisen tason riskitekijöitä tai jotka saivat raja-arvot ylittäviä tuloksia seulonnassa, määriteltiin riskiryhmään kuuluviksi.

Meta-analyysiin hyväksyttiin systemaattisen kirjallisuushaun perusteella löydetyt tammikuun 1995 ja kesäkuun 2012 välisenä aikana julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka käsittelivät käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyn tehokkuutta lapsilla ja nuorilla, joiden määriteltiin olevan käytöshäiriöiden riskiryhmässä. Analyysiin sisällytettiin kokonaisuudessaan lopulta 31 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, jotka käsittelivät 9 393 lasta tai nuorta.

Meta-analyysiin sisältyi 4 korkeatasoiseksi arvioitua tutkimusta (N = 507) varhaiskasvatusryhmässä tai koululuokassa toteutettavan tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjelman vaikuttavuudesta riskiryhmässä olevien lasten käytöshäiriöoireilun ehkäisyssä. Kaikki tutkimukset olivat yhdysvaltalaisia. Meta-analyysissa opettajan arvioima epäsosiaalinen käytös väheni interventioryhmän lapsilla 0,43 keskihajonnan verran. Meta-analyysin perusteella näiden tutkimusten 95 % luottamusväli oli 0,09–0,96, mikä heikentää näytön vahvuutta. Meta-analyysissä yhdistettiin erilaisia kontrolliryhmiä käyttäneitä tutkimuksia toisiinsa. Kontrolli-interventioita olivat tavanomainen hoito, ei hoitoa, jonotuslista ja huomioitu ryhmä (attention control).

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa toteutettavat tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen ohjelmat olivat ainoa riskiryhmässä oleville lapsille suunnattu interventio, jonka vaikuttavuudesta oli merkittävää tutkimusnäyttöä. Tämän vuoksi brittiläisessä hoitosuosituksessa suositeltiin käytöshäiriön riskissä olevien lasten hoidoksi kouluympäristössä annettavaa tunnetaitojen ja ongelmaratkaisutaitojen opetusta noin 3–7-vuotiaille lapsille, jos ryhmässä on paljon käytöshäiriön riskissä olevia lapsia. Suosituksen mukaan näiden ohjelmien tulisi keskittyä lasten ymmärryksen lisäämiseen omista ja toisten tunteista, opettaa itsehillintää, edistää lasten positiivista minäkuvaa ja kehittää ongelmanratkaisutaitoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. NICE. Antisocial Behaviour and Conduct Disorder in Children and Young People – Recognition, Intervention and Management. Clinical Guidelines, No. 158. British Psychological Society, 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/evidence/conduct-disorders-in-children-and-young-people-full-guideline-189848413