Takaisin

Perheelle ja varhaiskasvatukseen suunnattu interventio poikien käytöshäiriöongelmien ehkäisemisessä

Näytönastekatsaukset
Sauli Hyvärinen
12.12.2018

Näytön aste: C

Koko perheelle ja päiväkodin työntekijöille annettava ohjaus sekä psykososiaalinen interventio saattavat ehkäistä korkeassa käytöshäiriön riskissä olevien noin 4-vuotiaiden poikien käytöshäiriöongelmia.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa «Dawson-McClure S, Calzada E, Huang KY ym. A popula...»1 arvioitiin, vähentääkö koko perheelle suunnattu psykososiaalinen PrentCorps-interventio alle kouluikäisten etniseen vähemmistöön kuuluvien ja huono-osaisella alueella asuvien lasten käytöshäiriöoireita.

Tutkimus toteutettiin kahdella New Yorkin selkeästi huono-osaisella asuinalueella. Mukaan valikoitiin alueiden päiväkodit, jos niissä oli varhaiskasvatusohjelma (pre-kindergarten) ja lapsista suurempi osa kuin 80 % oli etnisesti afroamerikkalaisia ja yli 70 % alhaisen tulotason perheistä. 10 koulua (N = 1 050 lasta) valikoitui mukaan tutkimukseen. Koulut satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmiin. Tutkimuksen alkaessa lapset olivat keskimäärin 4,15 vuoden ikäisiä.

Interventioryhmään satunnaistetuissa kouluissa toteutettiin 1. psykiatrian ammattilaisen ohjaama perheen tuen ohjelma ja 2. varhaiskasvatuksen opettajien koulutusohjelma. Intervention tavoitteena oli lisätä vanhempien osallistumista varhaiseen oppimiseen, positiivisen käytöksen tukemiseen sekä tehokkaaseen toiminnanohjaukseen kotona ja varhaiskasvatuksessa. Perheen tuen ohjelma sisältää 13 viikoittaista ryhmätapaamista vanhemmille ja samanaikaisista ryhmätapaamisista lapsille. Kontrolliryhmään satunnaistetut saivat tavanomaista hoitoa.

Tutkimuksessa ei havaittu interventiolla vaikutusta käytöshäiriöoireisiin koko tutkitussa ryhmässä. Kuitenkin korkeassa käytöshäiriön riskissä oleville pojille interventiolla havaittiin vaikutus (intervention-by-dysregulation effect size 0,52, p = 0,018), mutta vaikutusta ei havaittu tytöille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Brittiläisen National Collaborating Centre for Mental Health and Social Care Institute for Excellence:n (2013) käytöshäiriöisten lasten ja nuorten kliiniseen hoitoon annettua hoitosuositusta varten laaditussa meta-analyysissa «NICE. Antisocial Behaviour and Conduct Disorder in...»2 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/evidence/conduct-disorders-in-children-and-young-people-full-guideline-189848413»1) tutkittiin sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen tai koulun opettajalle suunnatun intervention vaikuttavuutta käytöshäiriön riskissä olevien lasten käytöshäiriöoireiden vähentämisessä. Meta-analyysiin hyväksyttiin systemaattisen kirjallisuushaun perusteella löydetyt tammikuun 1995 ja kesäkuun 2012 välisenä aikana julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset. Lapset ja nuoret, joilla oli yksilö-, perhe- tai sosioekonomisen tason riskitekijöitä tai jotka saivat raja-arvot ylittäviä tuloksia seulonnassa, määriteltiin riskiryhmään kuuluviksi.

Meta-analyysiin sisältyi 3 tutkimusta (N = 771 lasta), joissa interventio kohdistui sekä alle 11-vuotiaan lapsen perheeseen että koulun tai varhaiskasvatuksen opettajaan. Tutkimuksissa ei löytynyt tuloksia intervention vaikuttavuudesta opettajan (effect size 0,20; 95 % luottamusväli -0,85–0,44) eikä vanhemman (effect size 0,03; 95 % luottamusväli 0,22–0,15) arvioimana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dawson-McClure S, Calzada E, Huang KY ym. A population-level approach to promoting healthy child development and school success in low-income, urban neighborhoods: impact on parenting and child conduct problems. Prev Sci 2015;16:279-90 «PMID: 24590412»PubMed
  2. NICE. Antisocial Behaviour and Conduct Disorder in Children and Young People – Recognition, Intervention and Management. Clinical Guidelines, No. 158. British Psychological Society, 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/evidence/conduct-disorders-in-children-and-young-people-full-guideline-189848413