Takaisin

Koko perheelle suunnattu psykososiaalinen interventio käytöshäiriöiden ehkäisyssä riskiryhmään kuuluvilla nuorilla

Näytönastekatsaukset
Sauli Hyvärinen ja Päivi Santalahti
12.12.2018

Näytön aste: C

Koko perheelle suunnattu psykososiaalinen interventio vähentänee riskiryhmään kuuluvien nuorten käytöshäiriöoireiden kehittymistä.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Spoth RL, Redmond C, Shin C. Reducing adolescents'...»1 tutkittiin satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimusasetelmassa biopsykososiaaliseen malliin pohjautuvan koko perheelle suunnatun psykososiaalisen Iowa Strengthening Families -intervention vaikuttavuutta lasten käytöshäiriöiden ehkäisyssä. Interventiossa vanhempia ohjattiin lapsen kanssa kommunikoinnissa, lapsen rajaamisessa ja voimakkaiden lapseen liittyvien tunnereaktioiden sietämisessä. Lapsia ohjattiin sietämään ryhmäpainetta ja heille opetettiin vuorovaikutustaitoja. Yhdessä perheet harjoittelivat konfliktin ratkaisu - ja kommunikaatiotaitoja.

Tutkimukseen osallistujat valikoitiin heikossa sosioekonomisessa asemassa sijaitsevista kouluista. Tutkimukseen valikoitui 33 koulua, joissa oppilaat asuivat keskimääräistä alhaisemman tulotason alueilla. Nämä koulut satunnaistettiin 3 ohjelmaan: tutkittava interventio-ohjelma, odotuslista-kontrolli ja toisessa tutkimuksessa käsitelty interventio-ohjelma. Tässä käsiteltävään interventio-ohjelmaan ja kontrolliryhmään valikoitui yhteensä 446 perhettä (238 interventio- ja 208 kontrolliperhettä). 4 vuoden seurannassa jatkoi 67,9 % (303) perheistä. Satunnaistamisen vaikutuksen säilyttämiseksi analyysit tehtiin sen mukaan, mihin ryhmään perheet satunnaistettiin ennen interventiota – huolimatta siitä, osallistuivatko he interventioryhmiin. Intervention käynnistyessä tutkimuksen kohdelapset olivat 6. luokalla. Tutkimuksen perheissä oli keskimäärin 3,2 lasta.

Intervention vaikutusta käytöshäiriöoireisiin mitattiin nuorten itsearvioimana (National Youth Survey), vanhempien arvioimana ja ulkopuolisen tarkkailijan arvioimana (Iowa Family Interaction Rating Scale).

Tutkimuksen tulosten perusteella 4 vuoden seurannassa interventio vähensi käytöshäiriöoireita sekä ulkopuolisen tarkkailijan arvioimana (effect size 0,33, P < 0,05) että nuorten itsensä arvioimana (effect size = 0,35, P < 0,01). Interventiolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta vanhempien arvioimaan käytöshäiriöoirehdintaan kontrolliryhmään verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkimukseen osallistuneiden perheiden joukossa oli seurannassa suuri kato.

Kirjallisuutta

  1. Spoth RL, Redmond C, Shin C. Reducing adolescents' aggressive and hostile behaviors: randomized trial effects of a brief family intervention 4 years past baseline. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:1248-57 «PMID: 11115311»PubMed