Takaisin

Buspironi yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
7.1.2019

Näytön aste: A

Buspironi on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

Chessick ja työtoverit julkaisivat Cochrane-katsauksen «Chessick CA, Allen MH, Thase M ym. Azapirones for ...»1, jossa tarkasteltiin atsapironien tehoa ja turvallisuutta yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa. Atsapironien ryhmästä on Suomessa markkinoilla vain buspironi. Katsauksen perustana oleva kirjallisuushaku kattoi ajanjakson vuodesta 1982 kesäkuuhun 2005. Katsaukseen otettiin mukaan tutkimukset, joissa tutkittiin satunnaistetuissa kontrolloidussa tutkimuksissa atsapironien tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumeeseen tai muihin lääkkeellisiin tai psykologisiin hoitoihin.

Katsaus perustuu 36 satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen, joihin osallistui 5 908 potilasta. Tutkimuksien kesto oli yleensä 4–8 viikkoa: 1 tutkimus kesti 9 ja toinen tutkimus 14 viikkoa. Niissä verrattiin atsapironeja (27 tutkimusta buspironilla, annos 10–60 mg/vrk) lumeeseen, oksatsepamiin 45–180 mg/vrk, diatsepaamiin 5–60 mg/vrk, alpratsolamiin 1,5–5 mg/vrk, loratsepaamiin 1–10 mg/vrk, venlafaksiiniin 75–150 mg/vrk, psykoterapiaan tai kava kavaan (pippurikasvi, jolla on lievä bentsodiatsepiinien kaltainen vaikutus). Tutkimusten tulosmuuttujina olivat Hamiltonin ahdistuneisuusasteikkopistemäärän muutos, keskeyttäneiden määrä tai hoidosta hyötyneiden määrä (CGI-I 1 tai 2).

Katsauksen mukaan atsapironit, mukaan lukien buspironi, olivat lumetta tehokkaampia yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa, HAM-A-pisteiden suhteen effect size oli -4,48 (95 % luottamusväli -6,86 – -2,10). NNT CGI-muutoksen perusteella laskettuna koko atsapironiryhmälle oli 4,4; 95 % luottamusväli 2,16–15,4. Buspironilla hoidosta hyötyminen oli lumetta tavallisempaa (RR 1,48; 95 % luottamusväli 1,01–2,17) ja hoidon keskeytyksiä oli vähemmän kuin lumeryhmässä (effect size 0,68; 95 % luottamusväli 0,49–0,94). Atsapironi-bentsodiatsepiinivertailussa bentsodiatsepiinit olivat niukasti tehokkaampia (HAM-A-pistevähenemä -0,16; 95 % luottamusväli -1,08–0,76).

Tutkijoiden mukaan atsapironit voivat olla vähemmän tehokkaita kuin bentsodiatsepiinit, ja hoitovaste tuli hitaammin esille. Tehoeroa masennuslääkkeisiin, kava kavaan tai psykoterapiaan ei todettu. Atsapironit olivat hyvin siedettyjä, mutta bentsodiatsepiineja saaneet potilaat keskeyttivät hoitonsa harvemmin kuin atsapironeja saaneet. Atsapironihoitoon liittyneet tavallisimmat haittaoireet olivat väsyneisyys ja pahoinvointi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Galen ja Millichampin systemaattinen katsaus «Gale CK, Millichamp J. Generalised anxiety disorde...»2 perustuu yhteensä 74 systemoituun katsaukseen tai havainnoivan tai satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen, joiden perusteella he esittävät teho- ja turvallisuustuloksia masennuslääkkeistä, bentsodiatsepiineista, hydroksitsiinista, pregabaliinista ja psykoosilääkkeistä. Katsaus perustui eri tietokannoissa suoritettuihin tietohakuihin vuosien 1966 ja toukokuun 2011 välisenä aikana. Tutkimusten piti olla satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tai havainnoivien tutkimusten osalta vähintään single blind -tutkimuksia, ja osallistujamäärän piti olla vähintään 20. Katsausten piti olla RCT-tutkimuksiin perustuvia systemoituja katsauksia.

Buspironin osalta tutkijat löysivät 3 systemoitua katsausta ja 12 satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta. Edellä mainituissa tutkimuksissa buspironi osoittautui lumetta tehokkaammaksi (pooled mean effect size 0,39). Haittaoireina todettiin muun muassa väsymystä, ahdistuneisuutta, huimausta ja pahoinvointia. 8 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia lumeeseen ja buspironiin ja todettiin, että bentsodiatsepiinien äskettäinen käyttö vähensi buspironin tehoa yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireisiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkimukset olivat kestoltaan 4–14 viikkoa, jona aikana hoidon teho ei ennättänyt välttämättä tulla täysimääräisenä esille. Cochrane-katsaus käsittelee atsapironeja ryhmänä, mutta suurimmassa osassa tutkimuksia tämä atsapironi oli buspironi. Atsapironit olivat teholtaan bentsodiatsepiineja heikompia, ja tehoero muihin aktiivihoitoihin jäi epäselväksi, jonka vuoksi atsapironeja, kuten buspironia, ei voida pitää yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ensisijaislääkityksenä. Eniten buspironista voivat hyötyä ne potilaat, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet bensodiatsepiineja.

Kirjallisuutta

  1. Chessick CA, Allen MH, Thase M ym. Azapirones for generalized anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD006115 «PMID: 16856115»PubMed
  2. Gale CK, Millichamp J. Generalised anxiety disorder. BMJ Clin Evid 2011;2011 «PMID: 22030083»PubMed