Ahdistuneisuushäiriöt

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä
7.1.2019

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Ahdistus on yleinen oire. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti muiden psykiatristen, somaattisten ja päihdehäiriöiden kanssa.
 • Diagnosoidut ahdistuneisuushäiriöt, joista suositus käsittelee julkisten paikkojen pelkoa, paniikkihäiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä, aiheuttavat toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä, jota voidaan vähentää asianmukaisella hoidolla.
 • Valtaosa komplisoitumattomista ahdistuneisuushäiriöistä voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.
 • Keskeisiä hoitoja psykososiaalisista hoidoista ovat eri psykoterapiat, erityisesti kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (KBT), ja lääkehoidoista masennuslääkkeet.

Aiheen rajaus

 • Suositus koskee WHO:n ICD-10-tautiluokituksen mukaisia ahdistuneisuushäiriöitä:
  • julkisten paikkojen pelkoa (F40.00 ilman paniikkihäiriötä tai F40.01 myös paniikkihäiriö)
  • paniikkihäiriötä (F41.0)
  • sosiaalisten tilanteiden pelkoa (F40.1)
  • yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä (F41.1).
 • Suosituksen piiriin eivät kuulu lapsuusiän ahdistuneisuushäiriöt, määritetyt (yksittäiset) pelot (F40.2), sekamuotoinen masennus-ahdistustila (F41.2), pakko-oireinen häiriö (F42), reaktiot vaikeaan stressiin ja sopeutumishäiriöt (F43) eivätkä dissosiaatiohäiriöt (F44).

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on edistää julkisten paikkojen pelon, paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön asianmukaista tunnistamista, hoitoa ja kuntoutusta.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit ja soveltuvin osin muu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

Määritelmät

 • Ahdistus, ahdistuneisuus tunnetilana: pelon tunne, joka johtuu sisältä tai ulkoa uhkaavan, huonosti tiedostetun vaaran ennakoimisesta ja jonka oireita voivat olla muun muassa levottomuus, pelokkuus, keskittymiskyvyn puute, unihäiriöt, sydämentykytys, pahoinvointi, vapina, tihentynyt virtsaamistarve ja ilman loppumisen tunne
 • Ahdistuneisuushäiriö: toimintakykyä ja elämänlaatua heikentäviä psykiatrisia häiriöitä, joille on ominaista poikkeavan voimakas kohtauksittainen tai jatkuva uhan ja ahdistuneisuuden tunne, jota saatetaan yrittää säädellä välttämiskäyttäytymisen avulla. Oireistoon liittyy usein vaihtelevassa määrin somaattisia oireita.
 • Pelko, fobia: emotionaalinen ja fysiologinen reaktio vaaralliseen tai vaaralliseksi koettuun ärsykkeeseen
 • Paniikkikohtaus: äkillinen ja usein arvaamattomasti alkava kohtaus, jossa henkilö kokee tilanteeseen nähden aiheettoman voimakasta uhan tunnetta ja johon liittyy sympatikotonian oireita, kuten sydämentykytystä, hengenahdistusta, rintatuntemuksia ja vapinaa. Määritelmät on mukailtu Lääketieteen termit tietokannan «http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/#/»4 pohjalta.

Esiintyvyys

Taulukko 1. Ahdistuneisuushäiriöiden 12 kuukauden esiintyvyys aikuisilla.
Häiriö Kansainväliset tutkimukset
(%, viite)
Suomalaiset tutkimukset
(%, viite)
Paniikkihäiriö 1,0–2,8 %
«Kessler RC, Chiu WT, Jin R ym. The epidemiology of...»2, «de Jonge P, Roest AM, Lim CC ym. Cross-national ep...»4
1,9 %
«Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV moo...»16
Julkisten paikkojen pelko ilman paniikkihäiriötä 0,4 %
«Kessler RC, Chiu WT, Jin R ym. The epidemiology of...»2
1,2 %
«Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV moo...»16
Sosiaalisten tilanteiden pelko 2,4 %
«Stein DJ, Lim CCW, Roest AM ym. The cross-national...»5
1,0 %
«Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV moo...»16
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 1,8–5,1 %
«Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW ym. Cross-sectional...»137, «Wittchen HU. Generalized anxiety disorder: prevale...»138
1,3 %
«Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV moo...»16

Esiintyvyys perusterveydenhuollossa

Samanaikaissairastavuus

Psykiatriset häiriöt

Ahdistuneisuushäiriö ja samanaikainen päihdeongelma

Taulukko 2. Ahdistusoireet eräiden päihteiden käytön ja käytön lopetuksen yhteydessä.
Päihde Ahdistusoireet päihdekäytön yhteydessä Ahdistusoireet vieroitusoireiden yhteydessä
Kofeiini Suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa ahdistuneisuutta.
Nikotiini Nikotiinista riippuvaisella käyttöön liittyvä rentoutuminen ja subjektiivinen kokemus ahdistuneisuuden vähenemisestä voi selittyä myös vieroitusoireiden helpottumisesta. Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta.
Oireet kestävät 2–3 viikkoa käytön lopettamisen jälkeen.
Ks. Käypä hoito -suositus Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»17, «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito...»62.
Alkoholi Vähentää ahdistuneisuutta Ahdistuneisuushäiriöön liittyvä oirekuva on vaikeampi.
Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta ja voivat provosoida paniikkikohtauksia.
Oireet kestävät noin 1–2 viikkoa käytön lopettamisen jälkeen.
Ahdistusalttius voi jatkua kuukausia käytön loppumisesta.
Ks. Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito «Alkoholiongelmaisen hoito»5, «Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. ...»38.
Bentsodiatsepiinit Vähentävät ahdistuneisuutta Ahdistuneisuushäiriöön liittyvä oirekuva on vaikeampi.
Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta ja voivat provosoida paniikkikohtauksia.
Oireet kestävät tavallisimmin 1–2 viikkoa käytön lopettamisen jälkeen.
Lyhytvaikutteisilla bentsodiatsepiineilla ahdistuneisuus on voimakkaampaa lopettamisen jälkeen.
Kannabis Vähentää ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuutta ja paniikkikohtauksia voi esiintyä. Ahdistuneisuushäiriöön liittyvä oirekuva on vaikeampi.
Vieroitusoireet aiheuttavat erityisesti unettomuutta, ärtyneisyyttä ja ahdistuneisuutta.
Ks. Käypä hoito -suositus Huumeongelmaisen hoito «Huumeongelmaisen hoito»8, «Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suo...»139 ja taulukko Huumeongelma ja sairaudet; kannabis «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50041#T1»8.
Opioidit (esim. buprenorfiini, kodeiini) Vähentää ahdistuneisuutta Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta ja voivat provosoida paniikkikohtauksia.
Ks. Käypä hoito -suositus Huumeongelmaisen hoito «Huumeongelmaisen hoito»8, «Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suo...»139.
Ks. myös kyseisen suosituksen taulukko Huumeongelma ja sairaudet: opioidit «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50041#T3»9.
Stimulantit (esim. amfetamiinit) Ahdistuneisuutta ja paniikkikohtauksia voi esiintyä. Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta.
Hallusinogeenit (esim. LSD) ja hallusinogeeniset muuntohuumeet Ahdistuneisuutta ja paniikkikohtauksia voi esiintyä. Vieroitusoireet ovat harvinaisia käytön päätyttyä, mutta ahdistuneisuutta ja paniikkikohtauksia voi esiintyä.
Inhalantit (esim. liimat, liuottimet) Ahdistuneisuutta ja paniikkikohtauksia voi esiintyä. Vieroitusoireet aiheuttavat ahdistuneisuutta.

Somaattiset sairaudet ja ahdistuneisuushäiriöt

Itsetuhokäyttäytyminen

 • Itsemurhavaaran arviointi on keskeinen hoidon suunnittelussa huomioitava tekijä. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivistä potilaista 16 %:lla on ollut itsetuhoajatuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, ja 18 % heistä oli jossain vaiheessa yrittänyt itsemurhaa. Vastaavat luvut paniikkihäiriössä ovat itsetuhoajatusten osalta olleet 17–32 %, ja 33 % paniikkihäiriöpotilaista oli yrittänyt itsemurhaa «De La Vega D, Giner L, Courtet P. Suicidality in S...»48.
 • Itsetuhoajatukset ja itsetuhoyritykset ovat myös yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä potilailla väestöä keskimäärin tavallisempia «De La Vega D, Giner L, Courtet P. Suicidality in S...»48.
 • Ahdistuneisuushäiriöpotilailla itsemurha-ajatukset ovat yleisempiä kuin väestössä keskimäärin. Myös itsetuhokäyttäytyminen on yleisempää «Kanwar A, Malik S, Prokop LJ ym. The association b...»49.

Riskitekijät

 • Ahdistuneisuushäiriöt ovat taustaltaan monitekijäisiä sairauksia, joiden syntyyn liittyy biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä.

Geneettiset tekijät

Altistavat persoonallisuuspiirteet ja muu psykiatrinen oireisto

Ympäristötekijät

Ahdistuneisuushäiriöiltä suojaavat tekijät

Ahdistuneisuushäiriöiden luonnollinen kulku

 • Paniikkihäiriö alkaa tyypillisesti 20 ja 30 ikävuoden välillä, jolloin ilmaantuvat ensimmäiset paniikkikohtaukset. Paniikkihäiriö on naisilla yleisempi kuin miehillä, ja sen oirekuva on pitkäaikainen. Lyhyen ajan hoitotulokset ovat hyvät, mutta oireilla on taipumus uusiutua «Isometsä E (toim.) Ahdistuneisuushäiriöt. Kirjassa...»1.
  • Pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa noin 40 % potilaista on seuranta-aikana oireettomia, noin 40 % kärsii lievemmistä oireista ja noin 20 % on vaikeasti oireilevia.
  • Ennusteen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat paniikkioireiden vaikeusaste ja tiheys, välttämiskäyttäytymisen vaikeusaste ja samanaikaissairaudet.
  • Julkisten paikkojen pelon taudinkulku lienee saman tyyppinen kuin paniikkihäiriössä.
 • Paniikkihäiriöön liittyy 80 %:lla potilaista muita psykiatrisia häiriöitä, kuten muita ahdistuneisuushäiriöitä (63 %) ja mielialahäiriöitä (54 %) «de Jonge P, Roest AM, Lim CC ym. Cross-national ep...»4.
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko alkaa tyypillisesti lapsuus- tai nuoruusiässä ja joskus aikuisiässä, ja se on naisilla yleisempi kuin miehillä. Jopa 60 %:lla on samanaikaisesti muita ahdistuneisuushäiriötä «Stein DJ, Lim CCW, Roest AM ym. The cross-national...»5. Häiriön luontainen kulku hoitamattomana on ajallisesti pitkäkestoinen «Isometsä E (toim.) Ahdistuneisuushäiriöt. Kirjassa...»1.
  • Häiriö voi rajoittaa toimintakykyä opiskelu- ja työelämässä ja johtaa vaikeuksiin ihmissuhteissa.
  • Ennuste liittyy olennaisesti muihin samanaikaisiin mielenterveyden häiriöihin. Estyneen tai muun persoonallisuushäiriön samanaikainen esiintyminen merkitsee heikompaa toipumisen ennustetta. Laaja-alainen sosiaalinen fobia liittyy usein toistuviin masennustiloihin.
 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö alkaa tavallisimmin alle 40 vuoden iässä. Sen taudinkulku on aaltoileva, ja se on naisilla kaksi kertaa tavallisempi kuin miehillä «Isometsä E (toim.) Ahdistuneisuushäiriöt. Kirjassa...»1.
  • Oireiden äkillinen väistyminen on harvinaista: sitä esiintyy kolmanneksella potilaista.
 • Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy huomattava uusiutumisriski. Oireisto palaa noin kolmannekselle potilaista 1 vuoden kuluessa hoidon lopettamisen jälkeen «Batelaan NM, Bosman RC, Muntingh A ym. Risk of rel...»69.
 • Muista samanaikaisista psykiatrisista häiriöistä kärsivillä kyseinen riski voi olla vielä suurempi «Geller DA, Biederman J, Stewart SE ym. Impact of c...»70.

Ehkäisy

Diagnostiikka

Taulukko 3. Ahdistuneisuushäiriöiden kliininen kuva «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luok...»83.
Ahdistuneisuushäiriö Kliininen kuva Välttämiskäyttäytyminen
Paniikkihäiriö Toistuvia paniikkikohtauksia ilman laukaisevaa tekijää Ei esiinny
Agorafobia Toistuvia ahdistuneisuuskohtauksia julkisilla paikoilla, osalla myös spontaaneja paniikkikohtauksia Julkiset paikat
Sosiaalisten tilanteiden pelko Ahdistuneisuus sosiaalisissa tilanteissa Sosiaaliset tilanteet
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö Krooninen ahdistuneisuus ja kyvyttömyys hallita huolestuneisuutta Ei esiinny
Taulukko 4. Ahdistuneisuushäiriöiden oirekartoitusmittareita.
Oirekartoitusmittari (suluissa lyhenne) Ahdistuneisuushäiriö, johon mittaria käytetään Linkki, jos vapaasti saatavilla (pyydämme huomioimaan, että Terveysportin tietokantojen käyttö vaatii käyttöoikeuden)
Viitteet: «Plummer F, Manea L, Trepel D ym. Screening for anx...»91, «Shear MK, Rucci P, Williams J ym. Reliability and ...»92, «Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB ym. A brief mea...»142, «Houck PR, Spiegel DA, Shear MK ym. Reliability of ...»143, «Connor KM, Davidson JR, Churchill LE ym. Psychomet...»144, «Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR ym. Psychometric...»145, «Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL ym. Development an...»146, «HAMILTON M. The assessment of anxiety states by ra...»147, «Beck AT, Epstein N, Brown G ym. An inventory for m...»148, «Norman SB, Cissell SH, Means-Christensen AJ ym. De...»149, «Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and de...»150
Generalized Anxiety Disorder Screener
(GAD-7 ja GAD-2)
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö GAD-7: Terveysportti > Apuohjelmat > Psykiatriset arviointilomakkeet «»1
GAD-7: Mielenterveystalo > Aikuiset > Itsearviointi > Ahdistuneisuuskysely (GAD-7) «https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/GAD-7.aspx»13
Panic Disorder Severity Scale (PDSS) ja
Self Report Version of the PDSS (PDSS-SR)
Paniikkihäiriö PDSS-SR: Mielenterveystalo > Aikuiset > Itsearviointi > Paniikkioirekysely (PDSS-SR) «https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/PDSS.aspx»14
Social Phobia Inventory
(SPIN)
Sosiaalisten tilanteiden pelko Mielenterveystalo > Aikuiset > Itsearviointi > Sosiaalisen jännittämisen kyselyt (SPIN) «https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SPIN.aspx»15
Liebowitz Social Anxiety Scale
(LSAS)
Sosiaalisten tilanteiden pelko Terveysportti > Apuohjelmat > Psykiatriset arviointilomakkeet «»1
Penn State Worry Questionnaire
(PSWQ)
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö www.terveysportti.fi «http://www.terveysportti.fi»11
Hamiltonin ahdistuneisuusasteikko, Hamilton Anxiety Rating Scale
(HAM-A)
Ahdistuneisuus, ei häiriöspesifinen Lisätietoa «Rush AJ Jr, First MB, Blacker D. Handbook of psych...»140
Beckin ahdistuneisuusasteikko, Beck Anxiety Inventory
(BAI)
Ahdistuneisuus, ei häiriöspesifinen Lisätietoa «Rush AJ Jr, First MB, Blacker D. Handbook of psych...»140
Overall Anxiety Severity and Impairment Scale
(OASIS)
Ahdistuneisuus, ei häiriöspesifinen www.mielenterveystalo.fi «http://www.mielenterveystalo.fi»12
Lisätietoa «Rush AJ Jr, First MB, Blacker D. Handbook of psych...»140
Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS)
Ahdistuneisuus, ei häiriöspesifinen Lisätietoa «Rush AJ Jr, First MB, Blacker D. Handbook of psych...»140
The Columbia - Suicide Severity Scale
(SSRS)
Itsetuhoajatusten ja -pyrkimysten kartoitus Ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10, «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=95D00D86E853C6EDF89072562D417474?id=hoi50076#s10»16, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suosi...»141 ja C-SSRS
Taulukko 5. ICD-10:n mukaiset paniikkihäiriön (F41.0) diagnostiset kriteerit.
A. Henkilöllä esiintyy toistuvia paniikkikohtauksia ennalta arvaamattomissa ja vaihtelevissa tilanteissa, jotka eivät ole erityisen rasittavia tai vaarallisia.
B. Paniikkikohtaukseen liittyvät kaikki seuraavat piirteet:
(1) kohtaus on intensiivisen pelottava tai epämiellyttävä erillinen kokemus
(2) kohtaus alkaa äkillisesti
(3) kohtauksen voimakkuus saavuttaa huippunsa muutaman minuutin kuluessa ja kohtaus kestää vähintään muutaman minuutin ajan
(4) kohtaukseen liittyy vähintään 4 seuraavista oireista, joista 1 täytyy olla jokin oireista a–d:
Autonomisen kiihotustilan oireet
(a) sydämentykytys tai tunne, että sydän hakkaa tai kohonnut pulssi
(b) hikoilu
(c) vapina
(d) suun kuivuminen, joka ei johdu nestehukasta tai lääkityksestä
Rinnan ja vatsan alueen oireet
(e) hengitysvaikeudet
(f) tukehtumisen tunne
(g) rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa
(h) pahoinvointi tai vatsakipu (esim. vatsanväänteet)
Psyykkiset oireet
(i) pyörryttävä, huimaava, sekava tai epävakainen olotila
(j) tunne siitä, että ympäristö on epätodellinen (derealisaatio) tai että itse on kuin jossain kaukaisuudessa tai "poissa tästä maailmasta" (depersonalisaatio)
(k) pelko itsehallinnan menettämisestä, sekoamisesta tai pyörtymisestä
(l) kuolemanpelko
Yleisoireet
m) kuumat aallot tai vilunväristykset
n) ihon puutuminen tai pistely
C. Tavallisimmat poissulkudiagnoosit. Paniikkikohtaukset eivät johdu elimellisestä sairaudesta, harhaluuloista, aistiharhoista, elimellisestä mielenterveydenhäiriöstä (F00–F09), skitsofreniaryhmän häiriöstä (F20–F29), mielialahäiriöstä (F30–F39) tai somatisaatiohäiriöstä (F45).
 • Paniikkihäiriötä ei aseteta päädiagnoosiksi, jos henkilö kärsii kohtauksien alkaessa masennuksesta. Silloin paniikkikohtaukset ovat todennäköisesti toissijaisia masennukseen nähden.
 • Paniikkikohtaus pelkoa aiheuttavassa tilanteessa kuvaa pelko-oireen vaikeutta ja siten häiriö luokitellaan pelko-oireiseksi häiriöksi. Paniikkihäiriötä tulisi käyttää diagnoosina vain silloin, kun häiriö ei täytä minkään pelko-oireisien häiriön kriteerejä (F40).
 • Koska oireiden laatu ja vaikeusaste vaihtelee niin paljon eri yksilöiden välillä, häiriö voidaan luokitella keskivaikeaksi tai vaikea-asteiseksi paniikkihäiriön viidennen merkin avulla.
 • F41.00 Keskivaikea paniikkihäiriö (vähintään 4 kohtausta kuukauden aikana)
 • F41.01 Vaikea-asteinen paniikkihäiriö (vähintään 4 kohtausta viikossa kuukauden aikana)
 • F41.09 Määrittämätön paniikkihäiriö
Taulukko 6. ICD-10:n mukaiset yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (F41.1) diagnostiset kriteerit.
A. Vähintään 6 kuukauden ajan on esiintynyt korostunutta jännittyneisyyttä, huolestuneisuutta ja pelokkuutta suhteessa arkipäivän tapahtumiin ja ongelmiin.
B. Esiintyy vähintään neljä seuraavista oireista, joista yhden täytyy olla jokin oireista 1–4:
Autonomisen kiihotustilan oireet
(1) sydämentykytys tai tunne, että sydän hakkaa tai kohonnut pulssi
(2) hikoilu
(3) vapina
(4) suun kuivuminen, joka ei johdu nestehukasta tai lääkityksestä
Rinnan ja vatsan alueen oireet
(5) hengitysvaikeudet
(6) tukehtumisen tunne
(7) rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa
(8) pahoinvointi tai vatsakipu (esim. vatsanväänteet)
Psyykkiset oireet
(9) pyörryttävä, huimaava, sekava tai epävakainen olotila
(10) tunne siitä, että ympäristö on epätodellinen (derealisaatio) tai että itse on kuin jossain kaukaisuudessa tai "poissa tästä maailmasta" (depersonalisaatio)
(11) pelko itsehallinnan menettämisestä, sekoamisesta tai pyörtymisestä
(12) kuolemanpelko
Yleisoireet
13) kuumat aallot tai vilunväristykset
14) ihon puutuminen tai pistely
Jännitysoireet
(15) lihasjännitys, -säryt tai -kivut
(16) levottomuus ja kykenemättömyys rentoutua
(17) hermostuneisuuden tunne
(18) nielemisvaikeudet tai palan tunne kurkussa
Muut oireet
(19) korostuneet reaktiot yllättävissä tilanteissa tai herkkyys pelästyä
(20) keskittymisvaikeudet tai mielen tyhjäksi pyyhkiytyminen ahdistuksen tai huolestuneisuuden takia
(21) jatkuva ärtyneisyys
(22) huolestuneisuuden aiheuttama nukahtamisvaikeus
C. Häiriö ei täytä masennusjakson (F32), paniikkihäiriön (F41.0), pelko-oireisen häiriön (F40), pakko-oireisen häiriön (F42) tai hypokondrisen häiriön (F45.2) kriteerejä
Taulukko 7. ICD-10:n mukaiset julkisten paikkojen pelon (F40.0) diagnostiset kriteerit.
A. Henkilö pelkää tai välttää vähintään 2 luettelossa mainittua tilannetta tai paikkaa:
(1) väkijoukot
(2) julkiset paikat
(3) yksin matkustaminen
(4) kotoa lähteminen
B. Pelkoa aiheuttavassa tilanteessa on ilmennyt vähintään 2 ahdistusoiretta yhtäaikaisesti ainakin kerran ja toisen oireen täytyy olla jokin kohtien 1–4 oireista:
Autonomiset oireet
(1) sydämentykytys tai sydämen hakkaamisen tunne tai kohonnut pulssi
(2) hikoilu
(3) vapina
(4) suun kuivuminen, joka ei johdu nestehukasta tai lääkityksestä
Rinnan ja vatsan alueen oireet
(5) hengitysvaikeudet
(6) tukehtumisen tunne
(7) rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa
(8) pahoinvointi tai vatsakipu (esim. vatsanväänteet)
Psyykkiset oireet
(9) pyörryttävä, huimaava, sekava tai epävakainen olotila
(10) tunne siitä, että ympäristö on epätodellinen (derealisaatio) tai että itse on kuin jossain kaukaisuudessa tai "poissa tästä maailmasta" (depersonalisaatio)
(11) pelko itsehallinnan menettämisestä, sekoamisesta tai pyörtymisestä
(12) kuolemanpelko
Yleisoireet
13) kuumat aallot tai vilunväristykset
14) ihon puutuminen tai pistely
C. Ahdistuneisuus- tai välttämisoireet aiheuttavat huomattavaa tuskaisuutta ja henkilö tunnistaa, että oireet ovat tilanteisiin nähden kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia.
D. Oireet rajoittuvat kokonaan tai pääasiassa pelkoa aiheuttaviin tilanteisiin tai niiden ajattelemiseen.
E. Tavallisimmat poissulkudiagnoosit: Pelko tai välttämiskäyttäytyminen ei johdu harhaluuloista, aistiharhoista, elimellisestä mielenterveydenhäiriöstä (F00–F09), skitsofreniaryhmän häiriöstä (F20–F29), mielialahäiriöstä (F30–39) tai pakko-oireisesta häiriöstä (F42) eikä se liity kulttuurin mukaisiin uskomuksiin.
Huom! Joissakin tapauksissa ahdistusoiretta ei ole, koska henkilö välttää ahdistusta aiheuttavia tilanteita. Masentuneisuus, pakko-oireet, sosiaalisten tilanteiden pelko tai depersonalisaatio-oireet eivät sulje pois tätä diagnoosia. Mikäli masennus on selkeästi ensisijainen oire, käytetään masennusdiagnoosia.
F40.00 Julkisten paikkojen pelko; ilman samanaikaista paniikkihäiriötä F40.01 Julkisten paikkojen pelko; samanaikainen paniikkihäiriö
Taulukko 8. ICD-10:n mukaiset sosiaalisten tilanteiden pelon (F40.1) diagnostiset kriteerit.
A. Jompikumpi seuraavista:
(1) Huomattava pelko huomion kohteeksi joutumisesta tai pelko siitä, että oma käytös olisi sosiaalisesti nöyryyttävää tai nolostuttavaa.
(2) Huomattava pyrkimys välttää tilanteita, missä voisi joutua huomion kohteeksi tai sellaisia tilanteita, missä esiintyy pelko siitä, että oma käytös olisi sosiaalisesti nöyryyttävää tai nolostuttavaa. Pelot ilmenevät julkisissa ruokailu- tai esiintymistilanteissa, ennestään tuttuja henkilöitä kohdattaessa tai osallistuttaessa rajattuihin ryhmätilanteisiin kuten juhliin, kokouksiin tai opetustapahtumiin.
B. Ainakin kaksi kohdan F40.0 kriteerissä B mainittua ahdistusoiretta on ilmennyt pelkoa aiheuttavassa tilanteessa ja lisäksi todetaan jokin seuraavista oireista:
(1) punastuminen tai vapina
(2) oksentamisen pelko
(3) virtsaamisen tai ulostamisen pelko tai tihentynyt tarve
C. Ahdistuneisuus- tai välttämisoireet aiheuttavat huomattavaa tuskaisuutta ja henkilö tunnistaa, että oireet ovat tilanteisiin nähden kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia.
D. Oireet rajoittuvat kokonaan tai pääasiassa pelkoa aiheuttaviin tilanteisiin tai niiden ajattelemiseen.
E. Tavallisimmat poissulkudiagnoosit: Pelko tai välttämiskäyttäytyminen ei johdu harhaluuloista, aistiharhoista, elimellisestä mielenterveydenhäiriöstä (F00–F09), skitsofreniaryhmän häiriöstä (F20–F29), mielialahäiriöstä (F30–39) tai pakko-oireisesta häiriöstä (F42) eikä se liity kulttuurin mukaisiin uskomuksiin.

Sosiaalisten tilanteiden pelon diagnoosi

 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoa kannattaa epäillä jännitysoireisilla potilailla, joilla on sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää ahdistusta, niihin liittyvää välttämistä ja erilaisia somaattisia oireita, kuten palpitaatioita, vapinaa ja punastumista sosiaalisissa tilanteissa.
 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoa epäiltäessä voi käyttää seulontakysymyksiä ja kysyä seuraavat kysymykset:
  • Huomaatko välttäväsi sosiaalisia tilanteita?
  • Pelkäätkö sosiaalisia tilanteita tai tunnetko olosi niissä noloksi?

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön diagnoosi

Paniikkihäiriön diagnoosi

Paniikkikohtaus

 • Yksittäinen paniikkikohtaus ei tarkoita, että potilaalla on paniikkihäiriö.
 • Ks. lisätietoa paniikkikohtauksen tutkimisesta ja hoidosta päivystyksessä «Paniikkikohtaus päivystyksessä»3.

Paniikkihäiriö ja julkisten paikkojen pelko

Hoito ja kuntoutus

Taulukko 9. Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä.
Näyttö Suositukset
Unettomuus
Ks. Käypä hoito -suositus Unettomuus «Unettomuus»18, «Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lää...»151
Moni samanaikainen häiriö voi aiheuttaa unihäiriöitä.
SSRI- ja SNRI-lääkkeet voivat pahentaa unihäiriöitä, jolloin pregabaliini ja hydroksitsiini voivat olla käyttökelpoisempia.
Arvioi unettomuuden syyt.
Ahdistuneisuushäiriöiden lääkityksen lisäksi tarvitaan unettomuuden Käypä hoito -suosituksen mukaista psykososiaalista hoitoa ja lääkehoitoa.
Iäkkäät potilaat Kaikki yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa käytetyt lääkkeet voivat olla iäkkäillä huonommin siedettyjä. Käytä duloksetiinia tai essitalopraamia, mutta huomioi kävelyvaikeuksien, hyponatremian, osteoporoosin, QT-ajan pitenemisen ja maha-suolikanavan vuotojen riskit.
Essitalopraamilla ei tule ylittää 10 mg vuorokausiannosta.

Venlafaksiini on myös tehokas, joskin siihen liittyy verenpaineen nousun mahdollisuus.
Pregabaliinin teho on tässä ryhmässä epäselvä. Sen haittoina ovat sedaatio ja huimaus.
Vältä yleensä bentsodiatsepiineja ja psykoosilääkkeitä niiden haittaoireiden vuoksi. Ketiapiinista on näyttöä GAD:n hoidossa.
Neuropaattinen kipu Neuropaattisesta kivusta kärsivät voivat hyötyä pregabaliinista. Kaksosvaikutteinen masennuslääke, esim. duloksetiini tai trisyklinen amitriptyliini, mahdollisesti pregabaliini.
Sukukypsässä iässä olevat naiset
Ks. Käypä hoito -suositus Depressio «Depressio»6, «Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääk...»21
Bentsodiatsepiineihin liittyy huuli-suulakihalkion riski.
Joihinkin SSRI- ja kaksoisvaikutteisiin masennuslääkkeisiin liittyy muita komplikaatioriskejä.
Ks. Raskaustietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/gravbase.koti»21 (vaatii käyttöoikeuden).
Vältä bentsodiatsepiineja, paroksetiinia ja valproaattia.
Päihdeongelma Hoitamaton päihdeongelma heikentää ahdistuneisuushäiriön hoidon tuloksellisuutta. Käytä varovaisesti bentsodiatsepiineja ja pregabaliinia.
Harkitse pientä tarvittavaa ketiapiiniannosta tai säännöllisistä lääkityksistä paroksetiinia ja buspironia.
Vakava masennusjakso Samanaikainen esiintyvyys on tavallista. Valitse SSRI- tai kaksoisvaikutteinen masennuslääke, joilla on tehoa sekä ahdistuneisuuteen että masennukseen.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennusjakso Masennuslääkkeet voivat pahentaa tiheäsyklistä ja sekamuotoista oireistoa. Ensisijaisesti on huomioitava mielialaa tasaava lääkehoito. Masennukseen harkitse litiumia, lamotrigiinia, ketiapiinia tai valproaattia (ei raskaana oleville naisille tai naisille, jotka voivat tulla raskaaksi) tai lurasidonia «Ostacher M, Ng-Mak D, Patel P ym. Lurasidone compa...»152.
Ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suosi...»141 ja otsikko Lääkehoito «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50076#s8_3»22
Ahdistuneisuuteen harkitse pregabaliinia, hydroksitsiiniä tai bentsodiatsepiineja.
Ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suosi...»141.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, maniavaihe Maniavaiheeseen liittyy usein ahdistusta. Ensisijaisesti on huomioitava mielialaa tasaava lääkehoito. Vältä masennuslääkkeitä ja harkitse esim. ketiapiinia tai valproaattia (ei raskaana oleville naisille tai naisille, jotka voivat tulla raskaaksi).
Ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suosi...»141.
Traumaperäinen stressihäiriö Pratsosiini on mahdollinen lisälääke painajaisiin. Harkitse pratsosiinin lisäämistä.
Ks. Käypä hoito -suositus Traumaperäinen stressihäiriö «Traumaperäinen stressihäiriö»16, «Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositu...»132.
Taulukko 10. Suomessa vuonna 2018 markkinoilla olevia, ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa yleisesti käytettyjä lääkkeitä ja niiden annoksia aikuispotilailla.
Geneerinen nimi Aloitusannos
(mg/vrk)
Hoitoannos
(mg/vrk)
Tavallisia haittavaikutuksia ja erityistä huomioitavaa Näytönastekatsaus ja
näytön aste
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (GAD)
Paniikkihäiriö (PD)
Sosiaalisten tilanteiden pelko (SAD)
Trisykliset masennuslääkkeet
klomipramiini 25 75–225 antikolinergiset ja alfa1-salpauksen haitat PD «Trisyklisistä masennuslääkkeistä imipramiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.»A
Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät asianomaiselle lääkeryhmälle ominaisia haittavaikutuksia, muun muassa pahoinvointi, maha-suolikanavan oireet ja seksuaalitoimintojen häiriöt
essitalopraami 5 10–20 GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
SAD «SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
PD «Essitalopraami on ilmeisesti tehokas paniikkihäiriön akuuttihoidossa.»B
fluoksetiini 10 20–60 GAD «Masennuslääkkeistä fluoksetiini on ilmeisesti tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»B
SAD «SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
PD «Masennuslääkkeet sertraliini, paroksetiini, sitalopraami, fluoksetiini, venlafaksiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön pitkäaikaishoidossa.»A
fluvoksamiini 50 100–200 SAD «SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
PD «SSRI-lääkkeet fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini ja sitalopraami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.»A
paroksetiini 10 20–50 GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
SAD «SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
PD «Masennuslääkkeet sertraliini, paroksetiini, sitalopraami, fluoksetiini, venlafaksiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön pitkäaikaishoidossa.»A
sertraliini 50 50–200 SAD «SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
sitalopraami 10–20 20–40 SAD «Sitalopraamin tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa ei liene riittävää näyttöä.»C
PD «SSRI-lääkkeet fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini ja sitalopraami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.»A
Muut masennuslääkkeet
agomelatiini 25 25–50 päänsärky
huimaus
GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
duloksetiini 30–60 60–120 päänsärky
pahoinvointi
suun kuivuminen
GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
mirtatsapiini 15 30–45 väsymys
painonnousu
PD «Mirtatsapiinin tehosta paniikkihäiriön akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.»C
SAD «Mirtatsapiini saattaa olla tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»C
moklobemidi 300 300–900 unettomuus
huimaus
SAD «Moklobemidi on tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.»A
venlafaksiini 37,5 75–225 kuten SSRI-lääkkeillä GAD «Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
SAD «Venlafaksiini on ilmeisesti tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.»B
PD «Venlafaksiini on tehokas paniikkihäiriön akuuttihoidossa.»A
vortioksetiini 5 5–20 pahoinvointi
Atsapironit
buspironi 10 10–30 pahoinvointi
päänsärky
GAD «Buspironi on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.»A
Gabapentinoidit sedaatio, huimaus
pregabaliini 75 150–600 euforia, väärinkäyttömahdollisuus SAD «Pregabaliini 600 mg/vrk on tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.»A
GAD «Pregabaliini on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.»A
gabapentiini 900–3 600 väärinkäyttömahdollisuus SAD «Gabapentiini on ilmeisesti tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.»B
Psykoosilääkkeet painonnousu, sedaatio
ketiapiini 50 50–300 kardiometabolisten sairauksien riskitekijöiden (verenpaine, glukoosi- ja rasva-arvot, paino) seuranta GAD «Toisen polven psykoosilääkkeistä ketiapiini on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa, muista psykoosilääkkeistä ei ole riittävää näyttöä.»A
SAD «Toisen polven psykoosilääkkeiden ketiapiini ja olantsapiini tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.»C
PD «Toisen polven psykoosilääkkeiden (ketiapiini, olantsapiini, risperidoni, aripipratsoli) tehosta paniikkihäiriön akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.»C, «Pindololi yhdistettynä fluoksetiiniin saattaa olla tehokas hoitoresistentin paniikkihäiriön hoidossa. SSRI-annoksen lisäämisestä, SSRI:n ja TCA:n yhdistämisestä tai toisen polven psykoosilääkkeiden (yksin tai yhdistettynä SSRI-lääkkeeseen) käytöstä hoitoresistentin paniikkihäiriön hoitoon ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.»C
Bentsodiatsepiinit lihasrelaksaatio, sedaatio, bentsodiatsepiiniriippuvuuden kehittyminen
alpratsolaami 0,25 0,5–2 GAD «Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
SAD «Klonatsepaami ja alpratsolaami ovat ilmeisesti tehokkaita lyhytkestoisessa sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttivaiheen hoidossa, mutta muiden bentsodiatsepiinien tehosta ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.»B
PD «Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.»A
diatsepaami 5 5–20 PD «Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.»A
GAD «Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
klonatsepaami 0,5 0,5–2 SAD «Klonatsepaami ja alpratsolaami ovat ilmeisesti tehokkaita lyhytkestoisessa sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttivaiheen hoidossa, mutta muiden bentsodiatsepiinien tehosta ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.»B
GAD «Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
PD «Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.»A
loratsepaami 0,5 0,5–2 PD «Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.»A
oksatsepaami 15 15–60
Muut
hydroksitsiini 25–100 GAD «Hydroksitsiini on ilmeisesti tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»B

Paniikkihäiriö ja julkisten paikkojen pelko

Paniikkihäiriön psykososiaalinen hoito ja psykoterapia

Lääkehoito

Jatkohoito

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Psykososiaalinen hoito ja psykoterapia

Lääkehoito

Jatkohoito

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Psykososiaalinen hoito ja psykoterapia

Lääkehoito

Jatkohoito (yli 3 kuukautta) ja uusiutumisvaiheitten esto

Bentsodiatsepiinien käyttö ahdistuneisuushäiriöistä kärsivillä

Seuranta

Erityisryhmät

Nuorten ahdistuneisuushäiriöt

 • Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa koskevista tutkimuksista valtaosa on tehty aineistoilla, joissa on tutkittu eri ahdistuneisuushäiriöitä (sosiaalisten tilanteiden pelko, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, eroahdistushäiriö) yhtenä ryhmänä. Tutkimusaineistot ovat usein heterogeenisiä iän suhteen (tutkittu sekä lapsia että nuoria). Nuorten spesifisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa koskevia tutkimuksia on niukasti.
 • Nuoruusikäisten (noin 13–22-vuotiaiden) ahdistuneisuushäiriöiden hoidon erityispiirteitä ovat nuoruusiän kehityksen tukeminen ja yhteistyö nuoren vanhempien ja tarvittaessa eri verkostojen (koulu, lastensuojelu) kanssa.
 • Erikoissairaanhoidon rooli on korostuneempi nuorten kuin aikuisten ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.
 • Hoidon aikana seurataan hoidon vaikutusta ahdistuneisuusoireisiin ja nuoren toimintakykyyn (opiskelukyky, sosiaalinen toimintakyky ikätoverisuhteissa ja perheessä) sekä mahdollisia haittavaikutuksia.

Psykososiaaliset hoitomuodot

Lääkehoito

Jatkohoito

Ikääntyneet

Kokeelliset hoidot

Neuromodulaatiohoidot eri ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa

Hoitoresistenttien ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoidon erityispiirteitä

Pakolaiset

Ahdistuneisuushäiriöiden erityispiirteitä työterveyshuollossa sekä toiminta- ja työkyvyn arviointi

Hoidon porrastus

 • Työryhmä suosittaa hoidon porrastukseksi seuraavaa:
  • Perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa toteutetaan sellaisten lievien ja keskivaikeiden, komplisoitumattomien ahdistuneisuushäiriöiden hoito, joihin ei liity vakavaa samanaikaissairastavuutta, vakavaa toimintakyvyn heikkenemää tai samanaikaista vakavaa itsetuhoisuutta. Konsultatiivinen tuki järjestetään tällöin alueellisesti sovitulla tavalla.
  • Psykiatrin konsultaatioon tai psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjataan – paikallisen käytännön mukaan – kiireettömän hoidon perustein ja yleensä seuraavissa tilanteissa (Internet «http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72415»37):
  • Vaativa työkyvyn arviointi tai vaativan kuntoutuksen suunnittelu:
   • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus edellyttää julkisen terveydenhuollon hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa.
 • Myös kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 korostaa asiakkaan aseman vahvistamista, ennaltaehkäisyä, palvelujen integroimista ja ohjauksen kehittämistä. Ks. «https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveys-ja-paihdesuunnitelma/linjaukset»38.
 • Hoitosuositusta laadittaessa palvelujärjestelmän kehittämisen aikataulua ei muun muassa kuntoutuksen uudistusten osalta ole varmistettu, mutta maakuntien palveluja järjestävä ja yliopistosairaaloiden ohjaava rooli korostuu tulevaisuudessa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä

Ahdistuneisuushäiriöt-suosituksen historiatiedot «Ahdistuneisuushäiriöt, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»13

Puheenjohtaja

Hannu Koponen, professori, ylilääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS Psykiatria

Kokoava kirjoittaja

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri, sotilaslääketieteen, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys; Kela ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Käypä hoito -toimittaja

Jäsenet

Jarmo Lappalainen, yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaanottopalvelualueen ja perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri; Etelä-Savon Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Venla Lehti, LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri; HYKS Psykiatria

Esa Leinonen, psykiatrian professori (emeritus), ylilääkäri; Lääketiede ja terveysteknologia, Tampereen yliopisto ja TAYS:n psykiatrian toimialue

Sari Lindeman, psykiatrian professori ja osastonylilääkäri, PsM, psykoterapian ja psykoterapiakouluttajan erityispätevyys; Itä-Suomen yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialue

Mauri Marttunen, LT, professori, osastonylilääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS

Solja Niemelä, LT, dosentti, päihdelääketieteen erityispätevyys; kliininen opettaja, ylilääkäri; Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue

Maija Purhonen, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri; Etelä-Savon Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kimmo Räsänen, LT, työterveyden professori, työterveyshuollon erikoislääkäri; Itä-Suomen yliopisto

Minna Valkonen-Korhonen, psykiatrian ja päihdepsykiatrian professori, psykoterapeutti, ylilääkäri; Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (KYS)

Merja Viikki, LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja; Tampereen yliopisto

Asiantuntijat

Olavi Lindfors, PsT, kliinisen psykologian dosentti, psykoterapeutti, kehittämispäällikkö; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jan-Henry Stenberg, FT, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET), linjajohtaja; HYKS Psykiatria, IT-Psykiatria ja psykososiaaliset hoidot

Sidonnaisuudet

Hannu Koponen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Oy H. Lundbeck Ab, Servier, Mediuutiset, Professio. Lisenssitulot ja tekijäpalkkiot: Kustannus Oy Duodecim. Muut sidonnaisuudet: Suomen Psykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnan jäsen, Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen hallituksen jäsen.

Jarmo Lappalainen: Ei sidonnaisuuksia.

Tanja Laukkala: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: HY/HYKS Psykiatria, Fortum Oyj, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Fennia, Trafi, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, Kustannus Oy Duodecim. Matka- ja majoituskulut: Nuorten Lääkäreiden yhdistys. Luottamustoimet: PALKOn varajäsen, PALKOn Mielenterveys- ja päihde-, ja Seksuaaliterveys -jaostojen jäsen. Muut sidonnaisuudet: Palveluvalikoimaneuvosto

Venla Lehti: Ei sidonnaisuuksia.

Esa Leinonen: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Otsuka. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Servier, Pfizer, Lundbeck.

Sari Lindeman: Itä-Suomen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän varsinainen jäsen. Asiantuntijalausuntopalkkiot: Helsingin yliopisto, Valvira, Rikosseuraamusvirasto. Muut sidonnaisuudet: Asiantuntijalääkäri, Valvira

Mauri Marttunen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Espoon kaupunki, Väinö Kaarina koti Oy, Valvira, Lounais-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Pirkanmaan shp, HUS, Keski-Suomen shp, Pohjois-Savon shp, Helsingin kaupunki, Turun amk, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry, Viron psykiatriyhdistys. Lisenssitulot ja tekijänpalkkiot: Kustannus Oy Duodecim. Luottamustoimet: Psykiatrian Tutkimussäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Psykiatriyhdistys, nuorisopsykiatrian jaos, puheenjohtaja; Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys, hallituksen jäsen 2018 asti; Valvira, pysyvä asiantuntija; Helsingin yliopisto, psykoterapiakoulutuksen johtokunta, varapuheenjohtaja. Muut sidonnaisuudet: Yritystoiminta: Or-Ma Oy, hallituksen puheenjohtaja.

Solja Niemelä: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sunovion. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Shire, Kustannus Oy Duodecim. Luottamustoimet: Päihdelääketieteen yhdistys: hallituksen jäsen, päihdelääketieteen erityispätevyystoimikunnan pj.

Maija Purhonen: Matka ja yöpymiskulut Biocodex-firman ADHD-koulutukseen liittyen.

Kimmo Räsänen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Itä-Suomen yliopisto. Luottamustoimet: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus (varajäsen), Kansaneläkelaitoksen sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta. Yritystoiminta: Titos Oy, hallituksen puheenjohtaja. Muut sidonnaisuudet: TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEn, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen. Työterveyslaitoksen koordinoima ESR:n rakennerahasto hanke 2017–2020.

Minna Valkonen-Korhonen: Luottamustoimet: Itä-Suomen psykoterapiayhdistys puheenjohtaja (2015–2018), Suomen psykiatriyhdistys (2016 asti).

Merja Viikki: Tutkimusrahoitus: Eisai, Lundbeck, Minerva Neurosciences. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sunovion. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Lilly, Lundbeck, Servier. Luottamustoimet: Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän jäsen, Tays erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan varajäsen. Muut sidonnaisuudet: Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia).

Kirjallisuusviite

Ahdistuneisuushäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»39

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Isometsä E (toim.) Ahdistuneisuushäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.) Psykiatria. 12. uudistettu painos, 2017. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki
 2. Kessler RC, Chiu WT, Jin R ym. The epidemiology of panic attacks, panic disorder, and agoraphobia in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2006;63:415-24 «PMID: 16585471»PubMed
 3. Canuto A, Weber K, Baertschi M ym. Anxiety Disorders in Old Age: Psychiatric Comorbidities, Quality of Life, and Prevalence According to Age, Gender, and Country. Am J Geriatr Psychiatry 2018;26:74-185 «PMID: 29031568»PubMed
 4. de Jonge P, Roest AM, Lim CC ym. Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the world mental health surveys. Depress Anxiety 2016;33:1155-77 «PMID: 27775828»PubMed
 5. Stein DJ, Lim CCW, Roest AM ym. The cross-national epidemiology of social anxiety disorder: Data from the World Mental Health Survey Initiative. BMC Med 2017;15:143 «PMID: 28756776»PubMed
 6. Ranta K, Kaltiala-Heino R, Rantanen P ym. Social phobia in Finnish general adolescent population: prevalence, comorbidity, individual and family correlates, and service use. Depress Anxiety 2009;26:528-36 «PMID: 19170089»PubMed
 7. NICE. Generalized anxiety disorder and panic disorder in adults: management. Clinical guideline 113. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
 8. Kujanpää T, Jokelainen J, Auvinen J ym. Generalised anxiety disorder symptoms and utilisation of health care services. A cross-sectional study from the "Northern Finland 1966 Birth Cohort". Scand J Prim Health Care 2016;34:151-8 «PMID: 27054674»PubMed
 9. Smits FT, Brouwer HJ, Zwinderman AH ym. Why do they keep coming back? Psychosocial etiology of persistence of frequent attendance in primary care: a prospective cohort study. J Psychosom Res 2014;77:492-503 «PMID: 25217448»PubMed
 10. Katon W, Von Korff M, Lin E ym. Distressed high utilizers of medical care. DSM-III-R diagnoses and treatment needs. Gen Hosp Psychiatry 1990;12:355-62 «PMID: 2245919»PubMed
 11. Roy-Byrne PP, Wagner AW, Schraufnagel TJ. Understanding and treating panic disorder in the primary care setting. J Clin Psychiatry 2005;66(Suppl 4):16-22 «PMID: 15842183»PubMed
 12. Munk-Jørgensen P, Allgulander C, Dahl AA ym. Prevalence of generalized anxiety disorder in general practice in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Psychiatr Serv 2006;57:1738-44 «PMID: 17158488»PubMed
 13. Stein MB, McQuaid JR, Laffaye C ym. Social phobia in the primary care medical setting. J Fam Pract 1999;48:514-9 «PMID: 10428248»PubMed
 14. Gross R, Olfson M, Gameroff MJ ym. Social anxiety disorder in primary care. Gen Hosp Psychiatry 2005;27:161-8 «PMID: 15882762»PubMed
 15. Lecrubier Y, Wittchen HU, Faravelli C ym. A European perspective on social anxiety disorder. Eur Psychiatry 2000;15:5-16 «PMID: 10713797»PubMed
 16. Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV mood-, anxiety- and alcohol use disorders and their comorbidity in the Finnish general population--results from the Health 2000 Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:1-10 «PMID: 15624068»PubMed
 17. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB ym. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann Intern Med 2007;146:317-25 «PMID: 17339617»PubMed
 18. Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of social phobia: systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat 2012;8:203-15 «PMID: 22665997»PubMed
 19. Roy-Byrne PP, Stein MB, Russo J ym. Panic disorder in the primary care setting: comorbidity, disability, service utilization, and treatment. J Clin Psychiatry 1999;60:492-9 «PMID: 10453807»PubMed
 20. Lecrubier Y, Ustün TB. Panic and depression: a worldwide primary care perspective. Int Clin Psychopharmacol 1998;13(Suppl 4):S7-11 «PMID: 9690959»PubMed
 21. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 06.07.2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 22. Batelaan NM, Smit F, de Graaf R ym. Identifying target groups for the prevention of anxiety disorders in the general population. Acta Psychiatr Scand 2010;122:56-65 «PMID: 19824988»PubMed
 23. Lai HM, Cleary M, Sitharthan T ym. Prevalence of comorbid substance use, anxiety and mood disorders in epidemiological surveys, 1990-2014: A systematic review and meta-analysis. Drug Alcohol Depend 2015;154:1-13 «PMID: 26072219»PubMed
 24. Tilli V, Suominen K, Karlsson H. Panic disorder in primary care: comorbid psychiatric disorders and their persistence. Scand J Prim Health Care 2012;30:247-53 «PMID: 23113695»PubMed
 25. Moylan S, Jacka FN, Pasco JA ym. Cigarette smoking, nicotine dependence and anxiety disorders: a systematic review of population-based, epidemiological studies. BMC Med 2012;10:123 «PMID: 23083451»PubMed
 26. Brook JS, Zhang C, Rubenstone E ym. Comorbid trajectories of substance use as predictors of Antisocial Personality Disorder, Major Depressive Episode, and Generalized Anxiety Disorder. Addict Behav 2016;62:114-21 «PMID: 27344118»PubMed
 27. Groenman AP, Janssen TWP, Oosterlaan J. Childhood Psychiatric Disorders as Risk Factor for Subsequent Substance Abuse: A Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017;56:556-69 «PMID: 28647007»PubMed
 28. Asselmann E, Wittchen HU, Lieb R ym. Associations of fearful spells and panic attacks with incident anxiety, depressive, and substance use disorders: a 10-year prospective-longitudinal community study of adolescents and young adults. J Psychiatr Res 2014;55:8-14 «PMID: 24774646»PubMed
 29. Jiang F, Li S, Pan L ym. Association of anxiety disorders with the risk of smoking behaviors: a meta-analysis of prospective observational studies. Drug Alcohol Depend 2014;145:69-76 «PMID: 25456325»PubMed
 30. Twomey CD. Association of cannabis use with the development of elevated anxiety symptoms in the general population: a meta-analysis. J Epidemiol Community Health 2017;71:811-6 «PMID: 28053188»PubMed
 31. Wolitzky-Taylor K, Bobova L, Zinbarg RE ym. Longitudinal investigation of the impact of anxiety and mood disorders in adolescence on subsequent substance use disorder onset and vice versa. Addict Behav 2012;37:982-5 «PMID: 22503436»PubMed
 32. Moylan S, Jacka FN, Pasco JA ym. How cigarette smoking may increase the risk of anxiety symptoms and anxiety disorders: a critical review of biological pathways. Brain Behav 2013;3:302-26 «PMID: 23785661»PubMed
 33. Crum RM, La Flair L, Storr CL ym. Reports of drinking to self-medicate anxiety symptoms: longitudinal assessment for subgroups of individuals with alcohol dependence. Depress Anxiety 2013;30:174-83 «PMID: 23280888»PubMed
 34. Robinson J, Sareen J, Cox BJ ym. Role of self-medication in the development of comorbid anxiety and substance use disorders: a longitudinal investigation. Arch Gen Psychiatry 2011;68:800-7 «PMID: 21810645»PubMed
 35. Ries RK, Fiellin DA, Miller SC, Saitz R. The ASAM Principles of Addiction Medicine. 5. painos. Wolters Kluwer Health Adis (ESP), 2014
 36. Wolitzky-Taylor K, Brown LA, Roy-Byrne P ym. The impact of alcohol use severity on anxiety treatment outcomes in a large effectiveness trial in primary care. J Anxiety Disord 2015;30:88-93 «PMID: 25615523»PubMed
 37. Mammen G, Rueda S, Roerecke M ym. Association of Cannabis With Long-Term Clinical Symptoms in Anxiety and Mood Disorders: A Systematic Review of Prospective Studies. J Clin Psychiatry 2018;79 «PMID: 29877641»PubMed
 38. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 04.11.2015. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 39. Fava GA, Porcelli P, Rafanelli C ym. The spectrum of anxiety disorders in the medically ill. J Clin Psychiatry 2010;71:910-4 «PMID: 20584526»PubMed
 40. Broen MP, Narayen NE, Kuijf ML ym. Prevalence of anxiety in Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. Mov Disord 2016;31:1125-33 «PMID: 27125963»PubMed
 41. Willgoss TG, Yohannes AM. Anxiety disorders in patients with COPD: a systematic review. Respir Care 2013;58:858-66 «PMID: 22906542»PubMed
 42. Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H ym. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol 2011;12:160-74 «PMID: 21251875»PubMed
 43. Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 16.02.2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 44. Emdin CA, Odutayo A, Wong CX ym. Meta-Analysis of Anxiety as a Risk Factor for Cardiovascular Disease. Am J Cardiol 2016;118:511-9 «PMID: 27324160»PubMed
 45. Batelaan NM, Seldenrijk A, Bot M ym. Anxiety and new onset of cardiovascular disease: critical review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2016;208:223-31 «PMID: 26932485»PubMed
 46. Tully PJ, Turnbull DA, Beltrame J ym. Panic disorder and incident coronary heart disease: a systematic review and meta-regression in 1131612 persons and 58111 cardiac events. Psychol Med 2015;45:2909-20 «PMID: 26027689»PubMed
 47. Goodman JH, Chenausky KL, Freeman MP. Anxiety disorders during pregnancy: a systematic review. J Clin Psychiatry 2014;75:e1153-84 «PMID: 25373126»PubMed
 48. De La Vega D, Giner L, Courtet P. Suicidality in Subjects With Anxiety or Obsessive-Compulsive and Related Disorders: Recent Advances. Curr Psychiatry Rep 2018;20:26 «PMID: 29594718»PubMed
 49. Kanwar A, Malik S, Prokop LJ ym. The association between anxiety disorders and suicidal behaviors: a systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety 2013;30:917-29 «PMID: 23408488»PubMed
 50. Hettema JM, Neale MC, Kendler KS. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry 2001;158:1568-78 «PMID: 11578982»PubMed
 51. Shimada-Sugimoto M, Otowa T, Hettema JM. Genetics of anxiety disorders: Genetic epidemiological and molecular studies in humans. Psychiatry Clin Neurosci 2015;69:388-401 «PMID: 25762210»PubMed
 52. Scaini S, Belotti R, Ogliari A. Genetic and environmental contributions to social anxiety across different ages: a meta-analytic approach to twin data. J Anxiety Disord 2014;28:650-6 «PMID: 25118017»PubMed
 53. Czajkowski N, Kendler KS, Tambs K ym. The structure of genetic and environmental risk factors for phobias in women. Psychol Med 2011;41:1987-95 «PMID: 21211096»PubMed
 54. Clauss JA, Blackford JU. Behavioral inhibition and risk for developing social anxiety disorder: a meta-analytic study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012;51:1066-75.e1 «PMID: 23021481»PubMed
 55. Beesdo K, Knappe S, Pine DS. Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V. Psychiatr Clin North Am 2009;32:483-524 «PMID: 19716988»PubMed
 56. Yap MB, Pilkington PD, Ryan SM ym. Parental factors associated with depression and anxiety in young people: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2014;156:8-23 «PMID: 24308895»PubMed
 57. Fernandes V, Osório FL. Are there associations between early emotional trauma and anxiety disorders? Evidence from a systematic literature review and meta-analysis. Eur Psychiatry 2015;30:756-64 «PMID: 26163920»PubMed
 58. Gallo EAG, Munhoz TN, Loret de Mola C ym. Gender differences in the effects of childhood maltreatment on adult depression and anxiety: A systematic review and meta-analysis. Child Abuse Negl 2018;79:107-14 «PMID: 29428878»PubMed
 59. Stapinski LA, Bowes L, Wolke D ym. Peer victimization during adolescence and risk for anxiety disorders in adulthood: a prospective cohort study. Depress Anxiety 2014;31:574-82 «PMID: 24788688»PubMed
 60. Takizawa R, Maughan B, Arseneault L. Adult health outcomes of childhood bullying victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort. Am J Psychiatry 2014;171:777-84 «PMID: 24743774»PubMed
 61. Copeland WE, Wolke D, Angold A ym. Adult psychiatric outcomes of bullying and being bullied by peers in childhood and adolescence. JAMA Psychiatry 2013;70:419-26 «PMID: 23426798»PubMed
 62. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 19.06.2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 63. Weinstein N, Stone DN. Need depriving effects of financial insecurity: Implications for well-being and financial behaviors. J Exp Psychol Gen 2018;147:1503-20 «PMID: 29952626»PubMed
 64. Sampson L, Martins SS, Yu S ym. The relationship between neighborhood-level socioeconomic characteristics and individual mental disorders in five cities in Latin America: multilevel models from the World Mental Health Surveys. Psychiatr Epidemiol 2018 Sep 1. doi: 10.1007/s00127-018-1595-x «PMID: 30173317»PubMed
 65. Evans-Lacko S, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A ym. Socio-economic variations in the mental health treatment gap for people with anxiety, mood, and substance use disorders: results from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Psychol Med 2018;48:1560-71 «PMID: 29173244»PubMed
 66. Skrove M, Romundstad P, Indredavik MS. Resilience, lifestyle and symptoms of anxiety and depression in adolescence: the Young-HUNT study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2013;48:407-16 «PMID: 22872359»PubMed
 67. Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. Prev Med 2003;36:698-703 «PMID: 12744913»PubMed
 68. Taylor AE, Fluharty ME, Bjørngaard JH ym. Investigating the possible causal association of smoking with depression and anxiety using Mendelian randomisation meta-analysis: the CARTA consortium. BMJ Open 2014;4:e006141 «PMID: 25293386»PubMed
 69. Batelaan NM, Bosman RC, Muntingh A ym. Risk of relapse after antidepressant discontinuation in anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder, and post-traumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis of relapse prevention trials. BMJ 2017;358:j3927 «PMID: 28903922»PubMed
 70. Geller DA, Biederman J, Stewart SE ym. Impact of comorbidity on treatment response to paroxetine in pediatric obsessive-compulsive disorder: is the use of exclusion criteria empirically supported in randomized clinical trials? J Child Adolesc Psychopharmacol 2003;13(Suppl 1):S19-29 «PMID: 12880497»PubMed
 71. Rebar AL, Stanton R, Geard D ym. A meta-meta-analysis of the effect of physical activity on depression and anxiety in non-clinical adult populations. Health Psychol Rev 2015;9:366-78 «PMID: 25739893»PubMed
 72. Zalta AK. A meta-analysis of anxiety symptom prevention with cognitive-behavioral interventions. J Anxiety Disord 2011;25:749-60 «PMID: 21698842»PubMed
 73. Christensen H, Pallister E, Smale S ym. Community-based prevention programs for anxiety and depression in youth: a systematic review. J Prim Prev 2010;31:139-70 «PMID: 20437102»PubMed
 74. Teubert D, Pinquart M. A meta-analytic review on the prevention of symptoms of anxiety in children and adolescents. J Anxiety Disord 2011;25:1046-59
 75. Werner-Seidler A, Perry Y, Calear AL ym. School-based depression and anxiety prevention programs for young people: A systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2017;51:30-47 «PMID: 27821267»PubMed
 76. Deady M, Choi I, Calvo RA ym. eHealth interventions for the prevention of depression and anxiety in the general population: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 2017;17:310 «PMID: 28851342»PubMed
 77. Ginsburg GS, Drake KL, Tein JY ym. Preventing Onset of Anxiety Disorders in Offspring of Anxious Parents: A Randomized Controlled Trial of a Family-Based Intervention. Am J Psychiatry 2015;172:1207-14 «PMID: 26404420»PubMed
 78. Pella JE, Drake KL, Tein JY ym. Child Anxiety Prevention Study: Impact on Functional Outcomes. Child Psychiatry Hum Dev 2017;48:400-10 «PMID: 27392728»PubMed
 79. Larun L, Nordheim LV, Ekeland E ym. Exercise in prevention and treatment of anxiety and depression among children and young people. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD004691 «PMID: 16856055»PubMed
 80. Neil AL, Christensen H. Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early intervention programs for anxiety. Clin Psychol Rev 2009;29:208-15 «PMID: 19232805»PubMed
 81. van't Veer-Tazelaar PJ, van Marwijk HW, van Oppen P ym. Stepped-care prevention of anxiety and depression in late life: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2009;66:297-304 «PMID: 19255379»PubMed
 82. van't Veer-Tazelaar PJ, van Marwijk HW, van Oppen P ym. Prevention of late-life anxiety and depression has sustained effects over 24 months: a pragmatic randomized trial. Am J Geriatr Psychiatry 2011;19:230-9 «PMID: 21425519»PubMed
 83. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luokituskäsikirja. Tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampere, 2012
 84. Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH ym. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 20):22-33 «PMID: 9881538»PubMed
 85. Lacerda-Pinheiro SF, Pinheiro Junior RF, Pereira de Lima MA ym. Are there depression and anxiety genetic markers and mutations? A systematic review. J Affect Disord 2014;168:387-98 «PMID: 25106036»PubMed
 86. Bandelow B, Baldwin D, Abelli M ym. Biological markers for anxiety disorders, OCD and PTSD: A consensus statement. Part II: Neurochemistry, neurophysiology and neurocognition. World J Biol Psychiatry 2017;18:162-214 «PMID: 27419272»PubMed
 87. Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ ym. Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2014;28:403-39 «PMID: 24713617»PubMed
 88. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 5. painos. American Psychiatric Publishing, Washington DC, 2013
 89. Herr NR, Williams JW Jr, Benjamin S ym. Does this patient have generalized anxiety or panic disorder?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA 2014;312:78-84 «PMID: 25058220»PubMed
 90. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB ym. The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: a systematic review. Gen Hosp Psychiatry 2010;32:345-59 «PMID: 20633738»PubMed
 91. Plummer F, Manea L, Trepel D ym. Screening for anxiety disorders with the GAD-7 and GAD-2: a systematic review and diagnostic metaanalysis. Gen Hosp Psychiatry 2016;39:24-31 «PMID: 26719105»PubMed
 92. Shear MK, Rucci P, Williams J ym. Reliability and validity of the Panic Disorder Severity Scale: replication and extension. J Psychiatr Res 2001;35:293-6 «PMID: 11591432»PubMed
 93. Tilli V, Suominen K, Karlsson H. Paniikkihäiriön hoito perusterveydenhuollossa. Duodecim 2008;124:993-9
 94. Stein MB, Goin MK, Pollack MH ym. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Panic Disorder. 2. painos. American Psychiatric Association (APA) 2010
 95. Leinonen E, Viikki M, Koponen H. Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito. Duodecim 2018;134:43-50
 96. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2017
 97. Kasteenpohja T, Marttunen M, Aalto-Setälä T ym. Treatment adequacy of anxiety disorders among young adults in Finland. BMC Psychiatry 2016;16:63 «PMID: 26993796»PubMed
 98. Knekt P, Lindfors O, Laaksonen MA ym. Quasi-experimental study on the effectiveness of psychoanalysis, long-term and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms, work ability and functional capacity during a 5-year follow-up. J Affect Disord 2011;132:37-47 «PMID: 21316768»PubMed
 99. Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 13.01.2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 100. Sherman KJ, Ludman EJ, Cook AJ ym. Effectiveness of therapeutic massage for generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial. Depress Anxiety 2010;27:441-50 «PMID: 20186971»PubMed
 101. Rapaport MH, Schettler P, Larson ER ym. Acute Swedish Massage Monotherapy Successfully Remediates Symptoms of Generalized Anxiety Disorder: A Proof-of-Concept, Randomized Controlled Study. J Clin Psychiatry 2016;77:e883-91 «PMID: 27464321»PubMed
 102. Levy Berg A, Sandell R, Sandahl C. Affect-focused body psychotherapy in patients with generalized anxiety disorder: evaluation of an integrative method. J Psychother Integr 2009;18:67-85. http://dx.doi.org/10.1037/a0015324
 103. Ravindran AV, da Silva TL. Complementary and alternative therapies as add-on to pharmacotherapy for mood and anxiety disorders: a systematic review. J Affect Disord 2013;150:707-19 «PMID: 23769610»PubMed
 104. Stein MB, Craske MG. Treating Anxiety in 2017: Optimizing Care to Improve Outcomes. JAMA 2017;318:235-6 «PMID: 28679009»PubMed
 105. Koponen H, Viikki M, Leinonen E. Masennuslääkityksen lopettamisvaiheen ongelmat. Suom Lääkäril 2017;72:2747-9
 106. Baldwin D, Woods R, Lawson R ym. Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011;342:d1199 «PMID: 21398351»PubMed
 107. Evoy KE, Morrison MD, Saklad SR. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin. Drugs 2017;77:403-26 «PMID: 28144823»PubMed
 108. de las Cuevas C, Sanz E, de la Fuente J. Benzodiazepines: more "behavioural" addiction than dependence. Psychopharmacology (Berl) 2003;167:297-303 «PMID: 12669174»PubMed
 109. Wolf B, Griffiths RR. Physical dependence on benzodiazepines: differences within the class. Drug Alcohol Depend 1991;29:153-6 «PMID: 1686752»PubMed
 110. Discontinuation Strategies for Patients with Long-term Benzodiazepine Use: A Review of Clinical Evidence and Guidelines. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Julkaistu sähköisesti 19.7.2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310990/, viitattu 15.3.2018
 111. Chouinard G. Issues in the clinical use of benzodiazepines: potency, withdrawal, and rebound. J Clin Psychiatry 2004;65(Suppl 5):7-12 «PMID: 15078112»PubMed
 112. Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 27.01.2017. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 113. Ciraulo DA, Nace EP. Benzodiazepine treatment of anxiety or insomnia in substance abuse patients. Am J Addict 2000;9:276-9 «PMID: 11155783»PubMed
 114. Epävakaa persoonallisuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 23.06.2015. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 115. Nardi AE, Freire RC, Valença AM ym. Tapering clonazepam in patients with panic disorder after at least 3 years of treatment. J Clin Psychopharmacol 2010;30:290-3 «PMID: 20473065»PubMed
 116. Moroz G, Rosenbaum JF. Efficacy, safety, and gradual discontinuation of clonazepam in panic disorder: a placebo-controlled, multicenter study using optimized dosages. J Clin Psychiatry 1999;60:604-12 «PMID: 10520979»PubMed
 117. Connor KM, Davidson JR, Potts NL ym. Discontinuation of clonazepam in the treatment of social phobia. J Clin Psychopharmacol 1998;18:373-8 «PMID: 9790154»PubMed
 118. Bruce TJ, Spiegel DA, Hegel MT. Cognitive-behavioral therapy helps prevent relapse and recurrence of panic disorder following alprazolam discontinuation: a long-term follow-up of the Peoria and Dartmouth studies. J Consult Clin Psychol 1999;67:151-6 «PMID: 10028220»PubMed
 119. Spiegel DA, Bruce TJ, Gregg SF ym. Does cognitive behavior therapy assist slow-taper alprazolam discontinuation in panic disorder? Am J Psychiatry 1994;151:876-81 «PMID: 8184997»PubMed
 120. Higa-McMillan CK, Francis SE, Rith-Najarian L ym. Evidence Base Update: 50 Years of Research on Treatment for Child and Adolescent Anxiety. J Clin Child Adolesc Psychol 2016;45:91-113 «PMID: 26087438»PubMed
 121. Katzman MA, Bleau P, Blier P ym. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1 «PMID: 25081580»PubMed
 122. Wang Z, Whiteside SPH, Sim L ym. Comparative Effectiveness and Safety of Cognitive Behavioral Therapy and Pharmacotherapy for Childhood Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr 2017;171:1049-56 «PMID: 28859190»PubMed
 123. Connolly SD, Bernstein GA, Work Group on Quality Issues.. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:267-83 «PMID: 17242630»PubMed
 124. Hathaway EE, Walkup JT, Strawn JR. Antidepressant Treatment Duration in Pediatric Depressive and Anxiety Disorders: How Long is Long Enough? Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2018;48:31-9 «PMID: 29337001»PubMed
 125. Ori R, Amos T, Bergman H ym. Augmentation of cognitive and behavioural therapies (CBT) with d-cycloserine for anxiety and related disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015;(5):CD007803 «PMID: 25957940»PubMed
 126. MacDonald K, Feifel D. Oxytocin's role in anxiety: a critical appraisal. Brain Res 2014;1580:22-56 «PMID: 24468203»PubMed
 127. Markkula N, Lehti V, Gissler M ym. Incidence and prevalence of mental disorders among immigrants and native Finns: a register-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2017;52:1523-40 «PMID: 28856385»PubMed
 128. Bogic M, Njoku A, Priebe S. Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review. BMC Int Health Hum Rights 2015;15:29 «PMID: 26510473»PubMed
 129. Fazel M, Wheeler J, Danesh J. Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. Lancet 2005;365:1309-14 «PMID: 15823380»PubMed
 130. Cougle JR, Feldner MT, Keough ME ym. Comorbid panic attacks among individuals with posttraumatic stress disorder: associations with traumatic event exposure history, symptoms, and impairment. J Anxiety Disord 2010;24:183-8 «PMID: 19914036»PubMed
 131. Hinton DE, Lewis-Fernández R. The cross-cultural validity of posttraumatic stress disorder: implications for DSM-5. Depress Anxiety 2011;28:783-801 «PMID: 21910185»PubMed
 132. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 17.12.2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 133. Holappa-Mattila P, Selinheimo S, Valtanen E, Vilen J, Sauni R, Vastamäki J. Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveydenhäiriö vaikuttaa työkykyyn. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018
 134. Selinheimo S, Mattila-Holappa P, Valtanen E, Vilén J, Sauni R, Vastamäki J. Työn muokkaus mielenterveyden häiriössä. Työterveyshuollon hyvät käytännöt 17.7.2018. Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta. http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttk00124&p_haku=Ty%C3%B6n%20muokkaus%20mielenterveyden%20h%C3%A4iri%C3%B6ss%C3%A4
 135. Harvey SB, Modini M, Joyce S ym. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occup Environ Med 2017;74:301-10 «PMID: 28108676»PubMed
 136. Viikki M, Leinonen E. Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja lääkehoito perusterveydenhuollossa. Duodecim 2015;131:583-90
 137. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW ym. Cross-sectional Comparison of the Epidemiology of DSM-5 Generalized Anxiety Disorder Across the Globe. JAMA Psychiatry 2017;74:465-75 «PMID: 28297020»PubMed
 138. Wittchen HU. Generalized anxiety disorder: prevalence, burden, and cost to society. Depress Anxiety 2002;16:162-71 «PMID: 12497648»PubMed
 139. Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 12.04.2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 140. Rush AJ Jr, First MB, Blacker D. Handbook of psychiatric measures. 2. painos, 2008. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc
 141. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 19.06.2013. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 142. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB ym. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006;166:1092-7 «PMID: 16717171»PubMed
 143. Houck PR, Spiegel DA, Shear MK ym. Reliability of the self-report version of the panic disorder severity scale. Depress Anxiety 2002;15:183-5 «PMID: 12112724»PubMed
 144. Connor KM, Davidson JR, Churchill LE ym. Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). New self-rating scale. Br J Psychiatry 2000;176:379-86 «PMID: 10827888»PubMed
 145. Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR ym. Psychometric properties of the Liebowitz Social Anxiety Scale. Psychol Med 1999;29:199-212 «PMID: 10077308»PubMed
 146. Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL ym. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990;28:487-95 «PMID: 2076086»PubMed
 147. HAMILTON M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol 1959;32:50-5 «PMID: 13638508»PubMed
 148. Beck AT, Epstein N, Brown G ym. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988;56:893-7 «PMID: 3204199»PubMed
 149. Norman SB, Cissell SH, Means-Christensen AJ ym. Development and validation of an Overall Anxiety Severity And Impairment Scale (OASIS). Depress Anxiety 2006;23:245-9 «PMID: 16688739»PubMed
 150. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67:361-70 «PMID: 6880820»PubMed
 151. Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 22.03.2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 152. Ostacher M, Ng-Mak D, Patel P ym. Lurasidone compared to other atypical antipsychotic monotherapies for bipolar depression: A systematic review and network meta-analysis. World J Biol Psychiatry 2017:1-11 «PMID: 28264635»PubMed
 153. 2018 Physical activity guidelines advisory committee. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. U:S: Health and Human Services, Washington DC 2018. https://health.gov/paguidelines/second-edition/report.aspx
 154. Alaka KJ, Noble W, Montejo A ym. Efficacy and safety of duloxetine in the treatment of older adult patients with generalized anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry 2014;29:978-86 «PMID: 24644106»PubMed
 155. Allgulander C, Mangano R, Zhang J ym. Efficacy of Venlafaxine ER in patients with social anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison with paroxetine. Hum Psychopharmacol 2004;19:387-96 «PMID: 15303242»PubMed
 156. Altamura AC, Pioli R, Vitto M ym. Venlafaxine in social phobia: a study in selective serotonin reuptake inhibitor non-responders. Int Clin Psychopharmacol 1999;14:239-45 «PMID: 10468317»PubMed
 157. Andrews G, Davies M, Titov N. Effectiveness randomized controlled trial of face to face versus Internet cognitive behaviour therapy for social phobia. Aust N Z J Psychiatry 2011;45:337-40 «PMID: 21323490»PubMed
 158. Archer J, Bower P, Gilbody S ym. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev 2012;(10):CD006525 «PMID: 23076925»PubMed
 159. Asakura S, Tajima O, Koyama T. Fluvoxamine treatment of generalized social anxiety disorder in Japan: a randomized double-blind, placebo-controlled study. Int J Neuropsychopharmacol 2007;10:263-74 «PMID: 16573847»PubMed
 160. Australian and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines Team for Panic Disorder and Agoraphobia.. Australian and New Zealand clinical practice guidelines for the treatment of panic disorder and agoraphobia. Aust N Z J Psychiatry 2003;37:641-56 «PMID: 14636376»PubMed
 161. Azadeh SM, Kazemi-Zahrani H, Besharat MA. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Problems and Psychological Flexibility in Female High School Students With Social Anxiety Disorder. Glob J Health Sci 2015;8:131-8 «PMID: 26493425»PubMed
 162. Bakker A, van Balkom AJ, Spinhoven P. SSRIs vs. TCAs in the treatment of panic disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2002;106:163-7 «PMID: 12197851»PubMed
 163. Bakker A, van Balkom AJ, Spinhoven P ym. Follow-up on the treatment of panic disorder with or without agoraphobia: a quantitative review. J Nerv Ment Dis 1998;186:414-9 «PMID: 9680042»PubMed
 164. Baldwin DS, den Boer JA, Lyndon G ym. Efficacy and safety of pregabalin in generalised anxiety disorder: A critical review of the literature. J Psychopharmacol 2015;29:1047-60 «PMID: 26259772»PubMed
 165. Bandelow B, Lichte T, Rudolf S ym. The German guidelines for the treatment of anxiety disorders. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015;265:363-73 «PMID: 25404200»PubMed
 166. Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2015;30:183-92 «PMID: 25932596»PubMed
 167. Bandelow B, Sher L, Bunevicius R ym. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract 2012;16:77-84 «PMID: 22540422»PubMed
 168. Bandelow B, Zohar J, Hollander E ym. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorders - first revision. World J Biol Psychiatry 2008;9:248-312 «PMID: 18949648»PubMed
 169. Barkowski S, Schwartze D, Strauss B ym. Efficacy of group psychotherapy for social anxiety disorder: A meta-analysis of randomized-controlled trials. J Anxiety Disord 2016;39:44-64 «PMID: 26953823»PubMed
 170. Barlow JH, Ellard DR, Hainsworth JM ym. A review of self-management interventions for panic disorders, phobias and obsessive-compulsive disorders. Acta Psychiatr Scand 2005;111:272-85 «PMID: 15740463»PubMed
 171. Barnett SD, Kramer ML, Casat CD ym. Efficacy of olanzapine in social anxiety disorder: a pilot study. J Psychopharmacol 2002;16:365-8 «PMID: 12503837»PubMed
 172. Beidel DC, Turner SM, Sallee FR ym. SET-C versus fluoxetine in the treatment of childhood social phobia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:1622-32 «PMID: 18030084»PubMed
 173. Bennett K, Manassis K, Duda S ym. Treating child and adolescent anxiety effectively: Overview of systematic reviews. Clin Psychol Rev 2016;50:80-94 «PMID: 27744168»PubMed
 174. Bennett K, Manassis K, Walter SD ym. Cognitive behavioral therapy age effects in child and adolescent anxiety: an individual patient data metaanalysis. Depress Anxiety 2013;30:829-41 «PMID: 23658135»PubMed
 175. Bergström J, Andersson G, Ljótsson B ym. Internet-versus group-administered cognitive behaviour therapy for panic disorder in a psychiatric setting: a randomised trial. BMC Psychiatry 2010;10:54 «PMID: 20598127»PubMed
 176. Beutel ME, Scheurich V, Knebel A ym. Implementing panic-focused psychodynamic psychotherapy into clinical practice. Can J Psychiatry 2013;58:326-34 «PMID: 23768260»PubMed
 177. Bielski RJ, Bose A, Chang CC. A double-blind comparison of escitalopram and paroxetine in the long-term treatment of generalized anxiety disorder. Ann Clin Psychiatry 2005;17:65-9 «PMID: 16075658»PubMed
 178. Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M ym. Antidepressants and benzodiazepines for panic disorder in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;(9):CD011567 «PMID: 27618521»PubMed
 179. Birmaher B, Axelson DA, Monk K ym. Fluoxetine for the treatment of childhood anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42:415-23 «PMID: 12649628»PubMed
 180. Blanco C, Raza MS, Schneier FR ym. The evidence-based pharmacological treatment of social anxiety disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2003;6:427-42 «PMID: 14609440»PubMed
 181. Blanco C, Schneier FR, Schmidt A ym. Pharmacological treatment of social anxiety disorder: a meta-analysis. Depress Anxiety 2003;18:29-40 «PMID: 12900950»PubMed
 182. Blomhoff S, Haug TT, Hellström K ym. Randomised controlled general practice trial of sertraline, exposure therapy and combined treatment in generalised social phobia. Br J Psychiatry 2001;179:23-30 «PMID: 11435264»PubMed
 183. Book SW, Thomas SE, Randall PK ym. Paroxetine reduces social anxiety in individuals with a co-occurring alcohol use disorder. J Anxiety Disord 2008;22:310-8 «PMID: 17448631»PubMed
 184. Boshuisen ML, Slaap BR, Vester-Blokland ED ym. The effect of mirtazapine in panic disorder: an open label pilot study with a single-blind placebo run-in period. Int Clin Psychopharmacol 2001;16:363-8 «PMID: 11712626»PubMed
 185. Bowen RC, D'Arcy C, Keegan D ym. A controlled trial of cognitive behavioral treatment of panic in alcoholic inpatients with comorbid panic disorder. Addict Behav 2000;25:593-7 «PMID: 10972451»PubMed
 186. Brent DA, Emslie GJ, Clarke GN ym. Predictors of spontaneous and systematically assessed suicidal adverse events in the treatment of SSRI-resistant depression in adolescents (TORDIA) study. Am J Psychiatry 2009;166:418-26 «PMID: 19223438»PubMed
 187. Bridge JA, Iyengar S, Salary CB ym. Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 2007;297:1683-96 «PMID: 17440145»PubMed
 188. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD ym. A pilot controlled trial of bupropion XL versus escitalopram in generalized anxiety disorder. Psychopharmacol Bull 2008;41:46-51 «PMID: 18362870»PubMed
 189. Bögels SM, Wijts P, Oort FJ ym. Psychodynamic psychotherapy versus cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: an efficacy and partial effectiveness trial. Depress Anxiety 2014;31:363-73 «PMID: 24577880»PubMed
 190. Carlbring P, Nilsson-Ihrfelt E, Waara J ym. Treatment of panic disorder: live therapy vs. self-help via the Internet. Behav Res Ther 2005;43:1321-33 «PMID: 16086983»PubMed
 191. Chambless DL, Gillis MM. Cognitive therapy of anxiety disorders. J Consult Clin Psychol 1993;61:248-60 «PMID: 8473578»PubMed
 192. Chessick CA, Allen MH, Thase M ym. Azapirones for generalized anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD006115 «PMID: 16856115»PubMed
 193. Zhu Z, Zhang L, Jiang J ym. Comparison of psychological placebo and waiting list control conditions in the assessment of cognitive behavioral therapy for the treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. Shanghai Arch Psychiatry 2014;26:319-31 «PMID: 25642106»PubMed
 194. Ciraulo DA, Barlow DH, Gulliver SB ym. The effects of venlafaxine and cognitive behavioral therapy alone and combined in the treatment of co-morbid alcohol use-anxiety disorders. Behav Res Ther 2013;51:729-35 «PMID: 24055681»PubMed
 195. Clark C, Pilling S, Mayo-Wilson E ym. Social anxiety disorder: Recognition, assessment and treatment. NICE clinical guideline 159, May 2013 (1.6.2014). https://www.nice.org.uk/guidance/cg159/resources/social-anxiety-disorder-recognition-assessment-and-treatment-pdf-35109639699397
 196. Clark DM, Ehlers A, McManus F ym. Cognitive therapy versus fluoxetine in generalized social phobia: a randomized placebo-controlled trial. J Consult Clin Psychol 2003;71:1058-67 «PMID: 14622081»PubMed
 197. Committee on Safety of Medicines. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): Overview of regulatory status and CSM advice relating to major depressive disorder (MDD) in children and adolescents including a summary of available safety and efficacy data.
 198. Conçalves DC, Byrne GJ. Interventions for generalized anxiety disorder in older adults: systematic review and meta-analysis. J Anxiety Disord 2012;26:1-11 «PMID: 21907538»PubMed
 199. Cottraux J, Note I, Albuisson E ym. Cognitive behavior therapy versus supportive therapy in social phobia: a randomized controlled trial. Psychother Psychosom 2000;69:137-46 «PMID: 10773778»PubMed
 200. Covin R, Ouimet AJ, Seeds PM ym. A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. J Anxiety Disord 2008;22:108-16 «PMID: 17321717»PubMed
 201. Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S ym. Psychological treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2014;34:130-40 «PMID: 24487344»PubMed
 202. Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis of pharmacotherapy for social anxiety disorder: an examination of efficacy, moderators, and mediators. Expert Opin Pharmacother 2017;18:243-51 «PMID: 28110555»PubMed
 203. da Costa CZ, de Morais RM, Zanetta DM ym. Comparison among clomipramine, fluoxetine, and placebo for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013;23:687-92 «PMID: 24350814»PubMed
 204. Dannon PN, Iancu I, Lowengrub K ym. A naturalistic long-term comparison study of selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of panic disorder. Clin Neuropharmacol 2007;30:326-34 «PMID: 18090457»PubMed
 205. Davidson J, Allgulander C, Pollack MH ym. Efficacy and tolerability of duloxetine in elderly patients with generalized anxiety disorder: a pooled analysis of four randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Hum Psychopharmacol 2008;23:519-26 «PMID: 18478624»PubMed
 206. Davidson JR, Foa EB, Huppert JD ym. Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and placebo in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry 2004;61:1005-13 «PMID: 15466674»PubMed
 207. Davidson JR, Potts N, Richichi E ym. Treatment of social phobia with clonazepam and placebo. J Clin Psychopharmacol 1993;13:423-8 «PMID: 8120156»PubMed
 208. Davidson JR, Wittchen HU, Llorca PM ym. Duloxetine treatment for relapse prevention in adults with generalized anxiety disorder: a double-blind placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol 2008;18:673-81 «PMID: 18559291»PubMed
 209. Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the efficacy of pharmacotherapy for social anxiety disorder: a meta-analysis. Expert Opin Pharmacother 2014;15:2281-91 «PMID: 25284086»PubMed
 210. de Vries YA, de Jonge P, van den Heuvel E ym. Influence of baseline severity on antidepressant efficacy for anxiety disorders: meta-analysis and meta-regression. Br J Psychiatry 2016;208:515-21 «PMID: 26989093»PubMed
 211. Depping AM, Komossa K, Kissling W ym. Second-generation antipsychotics for anxiety disorders. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD008120 «PMID: 21154392»PubMed
 212. Diefenbach GJ, Bragdon LB, Zertuche L ym. Repetitive transcranial magnetic stimulation for generalised anxiety disorder: a pilot randomised, double-blind, sham-controlled trial. Br J Psychiatry 2016;209:222-8 «PMID: 27198484»PubMed
 213. Donahue CB, Kushner MG, Thuras PD ym. Effect of quetiapine vs. placebo on response to two virtual public speaking exposures in individuals with social phobia. J Anxiety Disord 2009;23:362-8 «PMID: 19157776»PubMed
 214. Donovan MR, Glue P, Kolluri S ym. Comparative efficacy of antidepressants in preventing relapse in anxiety disorders - a meta-analysis. J Affect Disord 2010;123:9-16 «PMID: 19616306»PubMed
 215. Dubicka B, Hadley S, Roberts C. Suicidal behaviour in youths with depression treated with new-generation antidepressants: meta-analysis. Br J Psychiatry 2006;189:393-8 «PMID: 17077427»PubMed
 216. Durham RC, Allan T, Hackett CA. On predicting improvement and relapse in generalized anxiety disorder following psychotherapy. Br J Clin Psychol 1997;36:101-19 «PMID: 9051282»PubMed
 217. Durham RC, Murphy T, Allan T ym. Cognitive therapy, analytic psychotherapy and anxiety management training for generalised anxiety disorder. Br J Psychiatry 1994;165:315-23 «PMID: 7994500»PubMed
 218. Ebrahiminejad S, Poursharifi H, Bakhshiour Roodsari A ym. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Iranian Female Adolescents Suffering From Social Anxiety. Iran Red Crescent Med J 2016;18:e25116 «PMID: 28191335»PubMed
 219. Elkins RM, Gallo KP, Pincus DB ym. Moderators of intensive CBT for adolescent panic disorder: the of fear and avoidance. Child Adolesc Ment Health 2016;21:30-6 «PMID: 26929742»PubMed
 220. Eskildsen A, Hougaard E, Rosenberg NK. Pre-treatment patient variables as predictors of drop-out and treatment outcome in cognitive behavioural therapy for social phobia: A systematic review. Nord J Psychiatry 2010;64:94-105 «PMID: 20055730»PubMed
 221. Evidence Portfolio – Brain Health Subcommittee, Question 3. Julkaisussa: Supplementary material for the 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Chapter 3. Brain health. https://health.gov/paguidelines/second-edition/report/supplementary-material.aspx
 222. FDA Talk Paper, October 27, 2003. FDA issues public health advisory entitled: Reports of suicidality in pediatric patients being treated with antidepressant medications for major depressive disorder (MDD). http://www.fda.gov 1
 223. Fedoroff IC, Taylor S. Psychological and pharmacological treatments of social phobia: a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2001;21:311-24 «PMID: 11386495»PubMed
 224. Feltner D, Wittchen HU, Kavoussi R ym. Long-term efficacy of pregabalin in generalized anxiety disorder. Int Clin Psychopharmacol 2008;23:18-28 «PMID: 18090504»PubMed
 225. Feltner DE, Liu-Dumaw M, Schweizer E ym. Efficacy of pregabalin in generalized social anxiety disorder: results of a double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. Int Clin Psychopharmacol 2011;26:213-20 «PMID: 21368587»PubMed
 226. Ferguson JM, Khan A, Mangano R ym. Relapse prevention of panic disorder in adult outpatient responders to treatment with venlafaxine extended release. J Clin Psychiatry 2007;68:58-68 «PMID: 17284131»PubMed
 227. Feske U, Chambless DL. Cognitive behavioral versus exposure only treatment for social phobia: A meta-analysis. Behav Ther 1995;26:695-720
 228. Fluvoxamine for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents. The Research Unit on Pediatric Psychopharmacology Anxiety Study Group. N Engl J Med 2001;344:1279-85 «PMID: 11323729»PubMed
 229. Fu J, Peng L, Li X. The efficacy and safety of multiple doses of vortioxetine for generalized anxiety disorder: a meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:951-9 «PMID: 27143896»PubMed
 230. Furmark T, Appel L, Michelgård A ym. Cerebral blood flow changes after treatment of social phobia with the neurokinin-1 antagonist GR205171, citalopram, or placebo. Biol Psychiatry 2005;58:132-42 «PMID: 16038684»PubMed
 231. Furukawa TA, Watanabe N, Churchill R. Psychotherapy plus antidepressant for panic disorder with or without agoraphobia: systematic review. Br J Psychiatry 2006;188:305-12 «PMID: 16582055»PubMed
 232. Gale C, Oakley-Browne M. Benzodiazepines for generalized anxiety disorder. Evidence-Based Medicine Guidelines 2006
 233. Gale CK, Millichamp J. Generalized anxiety disorder. BMJ Clin Evid 2011;2011
 234. Gambi F, De Berardis D, Campanella D ym. Mirtazapine treatment of generalized anxiety disorder: a fixed dose, open label study. J Psychopharmacol 2005;19:483-7 «PMID: 16166185»PubMed
 235. Gelernter CS, Uhde TW, Cimbolic P ym. Cognitive-behavioral and pharmacological treatments of social phobia. A controlled study. Arch Gen Psychiatry 1991;48:938-45 «PMID: 1929764»PubMed
 236. Generoso MB, Trevizol AP, Kasper S ym. Pregabalin for generalized anxiety disorder: an updated systematic review and meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2017;32:49-55 «PMID: 27643884»PubMed
 237. Gibbons RD, Brown CH, Hur K ym. Suicidal thoughts and behavior with antidepressant treatment: reanalysis of the randomized placebo-controlled studies of fluoxetine and venlafaxine. Arch Gen Psychiatry 2012;69:580-7 «PMID: 22309973»PubMed
 238. Goddard AW, Mahmud W, Medlock C ym. A controlled trial of quetiapine XR coadministration treatment of SSRI-resistant panic disorder. Ann Gen Psychiatry 2015;14:26 «PMID: 26379759»PubMed
 239. Gordon BR, McDowell CP, Lyons M ym. The Effects of Resistance Exercise Training on Anxiety: A Meta-Analysis and Meta-Regression Analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Med 2017;47:2521-32 «PMID: 28819746»PubMed
 240. Gould RA, Buckminster S, Pollack MH, Otto MW, Yap L. Cognitive-behavioral and pharmacological treatment for social phobia: A meta-analysis. Clin Psychol Sci Pract 1997;4:291-306
 241. Gould RA, Otto MW, Pollack MH, Yap L. Cognitive behavioral and pharmacological treatment of generalized anxiety disorder: a preliminary meta-analysis. Behav Ther 1997;28:285-305
 242. Gould RA, Otto MW, Pollack MH. A meta-analysis of treatment outcome for panic didorder. Clin Psychol Rev 1995;15:819-44
 243. Guaiana G, Barbui C, Cipriani A. Hydroxyzine for generalised anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2010;(12):CD006815 «PMID: 21154375»PubMed
 244. Haby MM, Donnelly M, Corry J ym. Cognitive behavioural therapy for depression, panic disorder and generalized anxiety disorder: a meta-regression of factors that may predict outcome. Aust N Z J Psychiatry 2006;40:9-19 «PMID: 16403033»PubMed
 245. Hahlweg K, Fiegenbaum W, Frank M ym. Short- and long-term effectiveness of an empirically supported treatment for agoraphobia. J Consult Clin Psychol 2001;69:375-82 «PMID: 11495167»PubMed
 246. Hall J, Kellett S, Berrios R ym. Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Generalized Anxiety Disorder in Older Adults: Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. Am J Geriatr Psychiatry 2016;24:1063-73 «PMID: 27687212»PubMed
 247. Hammad TA, Laughren T, Racoosin J. Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Arch Gen Psychiatry 2006;63:332-9 «PMID: 16520440»PubMed
 248. Hancock KM, Swain J, Hainsworth CJ ym. Acceptance and Commitment Therapy versus Cognitive Behavior Therapy for Children With Anxiety: Outcomes of a Randomized Controlled Trial. J Clin Child Adolesc Psychol 2018;47:296-311 «PMID: 26998803»PubMed
 249. Hanrahan F, Field AP, Jones FW ym. A meta-analysis of cognitive therapy for worry in generalized anxiety disorder. Clin Psychol Rev 2013;33:120-32 «PMID: 23168445»PubMed
 250. Hawley LL, Rector NA, Laposa JM. Examining the dynamic relationships between exposure tasks and cognitive restructuring in CBT for SAD: Outcomes and moderating influences. J Anxiety Disord 2016;39:10-20 «PMID: 26905316»PubMed
 251. Hedges DW, Brown BL, Shwalb DA ym. The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in adult social anxiety disorder: a meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psychopharmacol 2007;21:102-11 «PMID: 16714326»PubMed
 252. Hedman E, Andersson E, Ljótsson B ym. Cost-effectiveness of Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: results from a randomized controlled trial. Behav Res Ther 2011;49:729-36 «PMID: 21851929»PubMed
 253. Hedman E, Andersson G, Ljótsson B ym. Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: a randomized controlled non-inferiority trial. PLoS One 2011;6:e18001 «PMID: 21483704»PubMed
 254. Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA ym. Cognitive behavioral group therapy vs phenelzine therapy for social phobia: 12-week outcome. Arch Gen Psychiatry 1998;55:1133-41 «PMID: 9862558»PubMed
 255. Hirschmann S, Dannon PN, Iancu I ym. Pindolol augmentation in patients with treatment-resistant panic disorder: A double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol 2000;20:556-9 «PMID: 11001241»PubMed
 256. Hobbs JD, Kushner MG, Lee SS ym. Meta-analysis of supplemental treatment for depressive and anxiety disorders in patients being treated for alcohol dependence. Am J Addict 2011;20:319-29 «PMID: 21679263»PubMed
 257. Hofmann SG, Smits JA. Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. J Clin Psychiatry 2008;69:621-32 «PMID: 18363421»PubMed
 258. Hoge EA, Worthington JJ 3rd, Kaufman RE ym. Aripiprazole as augmentation treatment of refractory generalized anxiety disorder and panic disorder. CNS Spectr 2008;13:522-7 «PMID: 18567977»PubMed
 259. Hollifield M, Thompson PM, Ruiz JE ym. Potential effectiveness and safety of olanzapine in refractory panic disorder. Depress Anxiety 2005;21:33-40 «PMID: 15786486»PubMed
 260. Ipser JC, Carey P, Dhansay Y ym. Pharmacotherapy augmentation strategies in treatment-resistant anxiety disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD005473 «PMID: 17054260»PubMed
 261. Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy for social anxiety disorder: a systematic review. Expert Rev Neurother 2008;8:235-57 «PMID: 18271710»PubMed
 262. Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S ym. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD005170 «PMID: 19588367»PubMed
 263. Ipser JC, Wilson D, Akindipe TO ym. Pharmacotherapy for anxiety and comorbid alcohol use disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015;(1):CD007505 «PMID: 25601826»PubMed
 264. James AC, James G, Cowdrey FA ym. Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2015;(2):CD004690 «PMID: 25692403»PubMed
 265. James IM, Burgoyne W, Savage IT. Effect of pindolol on stress-related disturbances of musical performance: preliminary communication. J R Soc Med 1983;76:194-6 «PMID: 6834370»PubMed
 266. Katz IR, Reynolds CF 3rd, Alexopoulos GS ym. Venlafaxine ER as a treatment for generalized anxiety disorder in older adults: pooled analysis of five randomized placebo-controlled clinical trials. J Am Geriatr Soc 2002;50:18-25 «PMID: 12028242»PubMed
 267. Kinrys G, Pollack MH, Simon NM ym. Valproic acid for the treatment of social anxiety disorder. Int Clin Psychopharmacol 2003;18:169-72 «PMID: 12702897»PubMed
 268. Kiropoulos LA, Klein B, Austin DW ym. Is internet-based CBT for panic disorder and agoraphobia as effective as face-to-face CBT? J Anxiety Disord 2008;22:1273-84 «PMID: 18289829»PubMed
 269. Knijnik DZ, Blanco C, Salum GA ym. A pilot study of clonazepam versus psychodynamic group therapy plus clonazepam in the treatment of generalized social anxiety disorder. Eur Psychiatry 2008;23:567-74 «PMID: 18774274»PubMed
 270. Kobak KA, Greist JH, Jefferson JW ym. Fluoxetine in social phobia: a double-blind, placebo-controlled pilot study. J Clin Psychopharmacol 2002;22:257-62 «PMID: 12006895»PubMed
 271. Kumar R, Pitts C, Carpenter D. Response to paroxetine is maintained during continued treatment in patients with social anxiety disorder. Eur Neuropsychopharmacol 1999;9:312-3
 272. Kushner MG, Maurer EW, Thuras P ym. Hybrid cognitive behavioral therapy versus relaxation training for co-occurring anxiety and alcohol disorder: a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol 2013;81:429-42 «PMID: 23276124»PubMed
 273. Kushner MG, Sletten S, Donahue C ym. Cognitive-behavioral therapy for panic disorder in patients being treated for alcohol dependence: Moderating effects of alcohol outcome expectancies. Addict Behav 2009;34:554-60 «PMID: 19349122»PubMed
 274. Lader M, Stender K, Bürger V ym. Efficacy and tolerability of escitalopram in 12- and 24-week treatment of social anxiety disorder: randomised, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. Depress Anxiety 2004;19:241-8 «PMID: 15274173»PubMed
 275. LaLonde CD, Van Lieshout RJ. Treating generalized anxiety disorder with second generation antipsychotics: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2011;31:326-33 «PMID: 21508847»PubMed
 276. Lecrubier Y, Judge R. Long-term evaluation of paroxetine, clomipramine and placebo in panic disorder. Collaborative Paroxetine Panic Study Investigators. Acta Psychiatr Scand 1997;95:153-60 «PMID: 9065681»PubMed
 277. Leichsenring F, Salzer S, Beutel ME ym. Long-term outcome of psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder. Am J Psychiatry 2014;171:1074-82 «PMID: 25016974»PubMed
 278. Leichsenring F, Salzer S, Beutel ME ym. Psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder: a multicenter randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2013;170:759-67 «PMID: 23680854»PubMed
 279. Leichsenring F, Salzer S, Jaeger U ym. Short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-behavioral therapy in generalized anxiety disorder: a randomized, controlled trial. Am J Psychiatry 2009;166:875-81 «PMID: 19570931»PubMed
 280. Lenox-Smith AJ, Reynolds A. A double-blind, randomised, placebo controlled study of venlafaxine XL in patients with generalised anxiety disorder in primary care. Br J Gen Pract 2003;53:772-7 «PMID: 14601352»PubMed
 281. Lenze EJ, Mulsant BH, Shear MK ym. Efficacy and tolerability of citalopram in the treatment of late-life anxiety disorders: results from an 8-week randomized, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2005;162:146-50 «PMID: 15625213»PubMed
 282. Lenze EJ, Rollman BL, Shear MK ym. Escitalopram for older adults with generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301:295-303 «PMID: 19155456»PubMed
 283. Lepola UM, Wade AG, Leinonen EV ym. A controlled, prospective, 1-year trial of citalopram in the treatment of panic disorder. J Clin Psychiatry 1998;59:528-34 «PMID: 9818634»PubMed
 284. Li H, Wang J, Li C ym. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for panic disorder in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(9):CD009083 «PMID: 25230088»PubMed
 285. Li X, Zhu L, Su Y ym. Short-term efficacy and tolerability of venlafaxine extended release in adults with generalized anxiety disorder without depression: A meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0185865 «PMID: 28982121»PubMed
 286. Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D. Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62:190-8 «PMID: 15699296»PubMed
 287. Liebowitz MR, Schneier F, Campeas R ym. Phenelzine vs atenolol in social phobia. A placebo-controlled comparison. Arch Gen Psychiatry 1992;49:290-300 «PMID: 1558463»PubMed
 288. Lincoln TM, Rief W, Hahlweg K ym. Effectiveness of an empirically supported treatment for social phobia in the field. Behav Res Ther 2003;41:1251-69 «PMID: 14527526»PubMed
 289. Lucas RA. A comparative treatment outcome study of social phobia. Diss Abstr 1994;54:6465
 290. Malcolm R, Anton RF, Randall CL ym. A placebo-controlled trial of buspirone in anxious inpatient alcoholics. Alcohol Clin Exp Res 1992;16:1007-13 «PMID: 1335217»PubMed
 291. March JS, Entusah AR, Rynn M ym. A Randomized controlled trial of venlafaxine ER versus placebo in pediatric social anxiety disorder. Biol Psychiatry 2007;62:1149-54 «PMID: 17553467»PubMed
 292. Markowitz JC, Lipsitz J, Milrod BL. Critical review of outcome research on interpersonal psychotherapy for anxiety disorders. Depress Anxiety 2014;31:316-25 «PMID: 24493661»PubMed
 293. Martin JL, Sainz-Pardo M, Furukawa TA ym. Benzodiazepines in generalized anxiety disorder: heterogeneity of outcomes based on a systematic review and meta-analysis of clinical trials. J Psychopharmacol 2007;21:774-82 «PMID: 17881433»PubMed
 294. Marungi SK, Ndetei DM. Effectiveness of psycho-education on depression, hopelessness, suicidality, anxiety and substance use among basic diploma students at Kenya Medical Training College. S Afr J Psychiatry 2013;19:41-50
 295. Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I ym. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014;1:368-76 «PMID: 26361000»PubMed
 296. Melvin GA, Dudley AL, Gordon MS ym. Augmenting Cognitive Behavior Therapy for School Refusal with Fluoxetine: A Randomized Controlled Trial. Child Psychiatry Hum Dev 2017;48:485-97 «PMID: 27485100»PubMed
 297. Mezhebovsky I, Mägi K, She F ym. Double-blind, randomized study of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in older patients with generalized anxiety disorder. Int J Geriatr Psychiatry 2013;28:615-25 «PMID: 23070803»PubMed
 298. Michelson D, Pollack M, Lydiard RB ym. Continuing treatment of panic disorder after acute response: randomised, placebo-controlled trial with fluoxetine. The Fluoxetine Panic Disorder Study Group. Br J Psychiatry 1999;174:213-8 «PMID: 10448445»PubMed
 299. Milrod B, Busch F, Shapiro T, Leon AC, Aronson A. A pilot study of psychodynamic psychotherapy for 18-21 year old patients with panic disorder. Am Soc Adolesc Psychiatry 2005;29:289-314
 300. Milrod B, Chambless DL, Gallop R ym. Psychotherapies for Panic Disorder: A Tale of Two Sites. J Clin Psychiatry 2016;77:927-35 «PMID: 27464313»PubMed
 301. Milrod B, Leon AC, Busch F ym. A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. Am J Psychiatry 2007;164:265-72 «PMID: 17267789»PubMed
 302. Mitte K. A meta-analysis of the efficacy of psycho- and pharmacotherapy in panic disorder with and without agoraphobia. J Affect Disord 2005;88:27-45 «PMID: 16005982»PubMed
 303. Mitte K. Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for generalized anxiety disorder: a comparison with pharmacotherapy. Psychol Bull 2005;131:785-95 «PMID: 16187860»PubMed
 304. Montañés-Rada F, De Lucas-Taracena MT, Sánchez-Romero S. Mirtazapine versus paroxetine in panic disorder: an open study. Int J Psychiatry Clin Pract 2005;9:87-93 «PMID: 24930788»PubMed
 305. Montgomery S, Chatamra K, Pauer L ym. Efficacy and safety of pregabalin in elderly people with generalised anxiety disorder. Br J Psychiatry 2008;193:389-94 «PMID: 18978320»PubMed
 306. Montgomery SA, Nil R, Dürr-Pal N ym. A 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled study of escitalopram for the prevention of generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2005;66:1270-8 «PMID: 16259540»PubMed
 307. Montoya A, Bruins R, Katzman MA ym. The noradrenergic paradox: implications in the management of depression and anxiety. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:541-57 «PMID: 27042068»PubMed
 308. Moylan S, Staples J, Ward SA ym. The efficacy and safety of alprazolam versus other benzodiazepines in the treatment of panic disorder. J Clin Psychopharmacol 2011;31:647-52 «PMID: 21869686»PubMed
 309. Muehlbacher M, Nickel MK, Nickel C ym. Mirtazapine treatment of social phobia in women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2005;25:580-3 «PMID: 16282842»PubMed
 310. Muntingh AD, van der Feltz-Cornelis CM, van Marwijk HW ym. Collaborative care for anxiety disorders in primary care: a systematic review and meta-analysis. BMC Fam Pract 2016;17:62 «PMID: 27250527»PubMed
 311. Nader-Mohammadi Moghadam M, Atef-Vahid MK, Asgharnejad-Farid AA ym. Short-term Dynamic Psychotherapy versus Sertraline in Treatment of Social Phobia. Iran J Psychiatry Behav Sci 2015;9:e228 «PMID: 26288643»PubMed
 312. Nadiga DN, Hensley PL, Uhlenhuth EH. Review of the long-term effectiveness of cognitive behavioral therapy compared to medications in panic disorder. Depress Anxiety 2003;17:58-64 «PMID: 12621593»PubMed
 313. Nardi AE, Perna G. Clonazepam in the treatment of psychiatric disorders: an update. Int Clin Psychopharmacol 2006;21:131-42 «PMID: 16528135»PubMed
 314. NICE. Social anxiety disorder: Recognition, assessment and treatment. National Clinical Guideline Number 159. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159/evidence/full-guideline-189895069
 315. Norton PJ, Price EC. A meta-analytic review of adult cognitive-behavioral treatment outcome across the anxiety disorders. J Nerv Ment Dis 2007;195:521-31 «PMID: 17568301»PubMed
 316. Noyes R Jr, Moroz G, Davidson JR ym. Moclobemide in social phobia: a controlled dose-response trial. J Clin Psychopharmacol 1997;17:247-54 «PMID: 9241002»PubMed
 317. Oei TP, Llamas M, Devilly GJ. The efficacy and cognitive processes of cognitive behaviour therapy in the treatment of panic disorder with agoraphobia. Behav Cognitive Psychother 1999;27:63-88
 318. Offidani E, Guidi J, Tomba E ym. Efficacy and tolerability of benzodiazepines versus antidepressants in anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychother Psychosom 2013;82:355-62 «PMID: 24061211»PubMed
 319. Oosterbaan DB, van Balkom AJ, Spinhoven P, van Oppen P, van Dyck R. Cognitive therapy versus moclobemide in social phobia: a controlled study. Clin Psychol Psychother 2001;8:263-73
 320. Pae CU, Wang SM, Han C ym. Vortioxetine, a multimodal antidepressant for generalized anxiety disorder: a systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res 2015;64:88-98 «PMID: 25851751»PubMed
 321. Pallanti S, Quercioli L. Resistant social anxiety disorder response to Escitalopram. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2006;2:35 «PMID: 17166264»PubMed
 322. Pande AC, Davidson JR, Jefferson JW ym. Treatment of social phobia with gabapentin: a placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 1999;19:341-8 «PMID: 10440462»PubMed
 323. Pande AC, Feltner DE, Jefferson JW ym. Efficacy of the novel anxiolytic pregabalin in social anxiety disorder: a placebo-controlled, multicenter study. J Clin Psychopharmacol 2004;24:141-9 «PMID: 15206660»PubMed
 324. Patterson B, Van Ameringen M. AUGMENTATION STRATEGIES FOR TREATMENT-RESISTANT ANXIETY DISORDERS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. Depress Anxiety 2016;33:728-36 «PMID: 27175543»PubMed
 325. Perna G, Alciati A, Riva A ym. Long-Term Pharmacological Treatments of Anxiety Disorders: An Updated Systematic Review. Curr Psychiatry Rep 2016;18:23 «PMID: 26830881»PubMed
 326. Piacentini J, Bennett S, Compton SN ym. 24- and 36-week outcomes for the Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study (CAMS). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53:297-310 «PMID: 24565357»PubMed
 327. Pincus DB, May JE, Whitton SW ym. Cognitive-behavioral treatment of panic disorder in adolescence. J Clin Child Adolesc Psychol 2010;39:638-49 «PMID: 20706917»PubMed
 328. Pollack M, Mangano R, Entsuah R ym. A randomized controlled trial of venlafaxine ER and paroxetine in the treatment of outpatients with panic disorder. Psychopharmacology (Berl) 2007;194:233-42 «PMID: 17589833»PubMed
 329. Pollack MH, Lepola U, Koponen H ym. A double-blind study of the efficacy of venlafaxine extended-release, paroxetine, and placebo in the treatment of panic disorder. Depress Anxiety 2007;24:1-14 «PMID: 16894619»PubMed
 330. Pollack MH, Meoni P, Otto MW ym. Predictors of outcome following venlafaxine extended-release treatment of DSM-IV generalized anxiety disorder: a pooled analysis of short- and long-term studies. J Clin Psychopharmacol 2003;23:250-9 «PMID: 12826987»PubMed
 331. Pompoli A, Furukawa TA, Imai H ym. Psychological therapies for panic disorder with or without agoraphobia in adults: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2016;(4):CD011004 «PMID: 27071857»PubMed
 332. Ponniah K, Hollon SD. Empirically supported psychological interventions for social phobia in adults: a qualitative review of randomized controlled trials. Psychol Med 2008;38:3-14 «PMID: 17640438»PubMed
 333. Porter E, Chambless DL. A systematic review of predictors and moderators of improvement in cognitive-behavioral therapy for panic disorder and agoraphobia. Clin Psychol Rev 2015;42:179-92 «PMID: 26443228»PubMed
 334. Prasko J, Dockery C, Horácek J ym. Moclobemide and cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia. Eur Psychiatry 2008;23:302-3
 335. Prosser JM, Yard S, Steele A ym. A comparison of low-dose risperidone to paroxetine in the treatment of panic attacks: a randomized, single-blind study. BMC Psychiatry 2009;9:25 «PMID: 19470174»PubMed
 336. Randall CL, Johnson MR, Thevos AK ym. Paroxetine for social anxiety and alcohol use in dual-diagnosed patients. Depress Anxiety 2001;14:255-62 «PMID: 11754136»PubMed
 337. Rapaport MH, Wolkow R, Rubin A ym. Sertraline treatment of panic disorder: results of a long-term study. Acta Psychiatr Scand 2001;104:289-98 «PMID: 11722304»PubMed
 338. Ribeiro L, Busnello JV, Kauer-Sant'Anna M ym. Mirtazapine versus fluoxetine in the treatment of panic disorder. Braz J Med Biol Res 2001;34:1303-7 «PMID: 11593305»PubMed
 339. Rickels K, Etemad B, Khalid-Khan S ym. Time to relapse after 6 and 12 months' treatment of generalized anxiety disorder with venlafaxine extended release. Arch Gen Psychiatry 2010;67:1274-81 «PMID: 21135327»PubMed
 340. Rickels K, Etemad B, Rynn MA ym. Remission of generalized anxiety disorder after 6 months of open-label treatment with venlafaxine XR. Psychother Psychosom 2013;82:363-71 «PMID: 24061331»PubMed
 341. Rynn MA, Riddle MA, Yeung PP ym. Efficacy and safety of extended-release venlafaxine in the treatment of generalized anxiety disorder in children and adolescents: two placebo-controlled trials. Am J Psychiatry 2007;164:290-300 «PMID: 17267793»PubMed
 342. Rynn MA, Siqueland L, Rickels K. Placebo-controlled trial of sertraline in the treatment of children with generalized anxiety disorder. Am J Psychiatry 2001;158:2008-14 «PMID: 11729017»PubMed
 343. Salzer S, Winkelbach C, Leweke F ym. Long-term effects of short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-behavioural therapy in generalized anxiety disorder: 12-month follow-up. Can J Psychiatry 2011;56:503-8 «PMID: 21878162»PubMed
 344. Samuel M, Zimovetz EA, Gabriel Z ym. Efficacy and safety of treatments for refractory generalized anxiety disorder: a systematic review. Int Clin Psychopharmacol 2011;26:63-8 «PMID: 21088608»PubMed
 345. Sánchez-Meca J, Rosa-Alcázar AI, Marín-Martínez F ym. Psychological treatment of panic disorder with or without agoraphobia: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2010;30:37-50 «PMID: 19775792»PubMed
 346. Sarchiapone M, Amore M, De Risio S ym. Mirtazapine in the treatment of panic disorder: an open-label trial. Int Clin Psychopharmacol 2003;18:35-8 «PMID: 12490773»PubMed
 347. Scaini S, Belotti R, Ogliari A ym. A comprehensive meta-analysis of cognitive-behavioral interventions for social anxiety disorder in children and adolescents. J Anxiety Disord 2016;42:105-12 «PMID: 27399932»PubMed
 348. Schneier FR, Goetz D, Campeas R ym. Placebo-controlled trial of moclobemide in social phobia. Br J Psychiatry 1998;172:70-7 «PMID: 9534836»PubMed
 349. Schutters SI, Van Megen HJ, Van Veen JF ym. Mirtazapine in generalized social anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int Clin Psychopharmacol 2010;25:302-4 «PMID: 20715300»PubMed
 350. Schutters SI, van Megen HJ, Westenberg HG. Efficacy of quetiapine in generalized social anxiety disorder: results from an open-label study. J Clin Psychiatry 2005;66:540-2 «PMID: 15816800»PubMed
 351. Seedat S, Stein MB. Double-blind, placebo-controlled assessment of combined clonazepam with paroxetine compared with paroxetine monotherapy for generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:244-8 «PMID: 15003080»PubMed
 352. Sepede G, De Berardis D, Gambi F ym. Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial. J Clin Psychopharmacol 2006;26:45-9 «PMID: 16415705»PubMed
 353. Siev J, Chambless DL. Specificity of treatment effects: cognitive therapy and relaxation for generalized anxiety and panic disorders. J Consult Clin Psychol 2007;75:513-22 «PMID: 17663606»PubMed
 354. Simon NM, Hoge EA, Fischmann D ym. An open-label trial of risperidone augmentation for refractory anxiety disorders. J Clin Psychiatry 2006;67:381-5 «PMID: 16649823»PubMed
 355. Simon NM, Korbly NB, Worthington JJ ym. Citalopram for social anxiety disorder: an open-label pilot study in refractory and nonrefractory patients. CNS Spectr 2002;7:655-7 «PMID: 15097929»PubMed
 356. Simon NM, Otto MW, Worthington JJ ym. Next-step strategies for panic disorder refractory to initial pharmacotherapy: a 3-phase randomized clinical trial. J Clin Psychiatry 2009;70:1563-70 «PMID: 19814948»PubMed
 357. Smits JA, Powers MB, Buxkamper R ym. The efficacy of videotape feedback for enhancing the effects of exposure-based treatment for social anxiety disorder: a controlled investigation. Behav Res Ther 2006;44:1773-85 «PMID: 16488388»PubMed
 358. Stahl SM, Gergel I, Li D. Escitalopram in the treatment of panic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2003;64:1322-7 «PMID: 14658946»PubMed
 359. Stein DJ, Ahokas A, Albarran C ym. Agomelatine prevents relapse in generalized anxiety disorder: a 6-month randomized, double-blind, placebo-controlled discontinuation study. J Clin Psychiatry 2012;73:1002-8 «PMID: 22901350»PubMed
 360. Stein DJ, Ahokas A, Jarema M ym. Efficacy and safety of agomelatine (10 or 25 mg/day) in non-depressed out-patients with generalized anxiety disorder: A 12-week, double-blind, placebo-controlled study. Eur Neuropsychopharmacol 2017;27:526-37 «PMID: 28298261»PubMed
 361. Stein DJ, Ahokas A, Márquez MS ym. Agomelatine in generalized anxiety disorder: an active comparator and placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2014;75:362-8 «PMID: 24569045»PubMed
 362. Stein DJ, Ahokas AA, de Bodinat C. Efficacy of agomelatine in generalized anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2008;28:561-6 «PMID: 18794654»PubMed
 363. Stein DJ, Cameron A, Amrein R ym. Moclobemide is effective and well tolerated in the long-term pharmacotherapy of social anxiety disorder with or without comorbid anxiety disorder. Int Clin Psychopharmacol 2002;17:161-70 «PMID: 12131599»PubMed
 364. Stein DJ, Ipser JC, van Balkom AJ. Pharmacotherapy for social anxiety disorder. Cochrane 2009
 365. Stein DJ, Stein MB, Pitts CD ym. Predictors of response to pharmacotherapy in social anxiety disorder: an analysis of 3 placebo-controlled paroxetine trials. J Clin Psychiatry 2002;63:152-5 «PMID: 11874217»PubMed
 366. Stein DJ, Versiani M, Hair T ym. Efficacy of paroxetine for relapse prevention in social anxiety disorder: a 24-week study. Arch Gen Psychiatry 2002;59:1111-8 «PMID: 12470127»PubMed
 367. Stein MB, Pollack MH, Bystritsky A ym. Efficacy of low and higher dose extended-release venlafaxine in generalized social anxiety disorder: a 6-month randomized controlled trial. Psychopharmacology (Berl) 2005;177:280-8 «PMID: 15258718»PubMed
 368. Stein MB, Sareen J, Hami S ym. Pindolol potentiation of paroxetine for generalized social phobia: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Am J Psychiatry 2001;158:1725-7 «PMID: 11579011»PubMed
 369. Stewart RE, Chambless DL. Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: a meta-analysis of effectiveness studies. J Consult Clin Psychol 2009;77:595-606 «PMID: 19634954»PubMed
 370. Stonerock GL, Hoffman BM, Smith PJ ym. Exercise as Treatment for Anxiety: Systematic Review and Analysis. Ann Behav Med 2015;49:542-56 «PMID: 25697132»PubMed
 371. Strawn JR, Prakash A, Zhang Q ym. A randomized, placebo-controlled study of duloxetine for the treatment of children and adolescents with generalized anxiety disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:283-93 «PMID: 25791145»PubMed
 372. Stubbs B, Vancampfort D, Rosenbaum S ym. An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Psychiatry Res 2017;249:102-8 «PMID: 28088704»PubMed
 373. Sugarman MA, Loree AM, Baltes BB ym. The efficacy of paroxetine and placebo in treating anxiety and depression: a meta-analysis of change on the Hamilton Rating Scales. PLoS One 2014;9:e106337 «PMID: 25162656»PubMed
 374. Swain J, Hancock K, Hainsworth C ym. Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: a systematic review. Clin Psychol Rev 2013;33:965-78 «PMID: 23999201»PubMed
 375. Target M, Fonagy P. Efficacy of psychoanalysis for children with emotional disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33:361-71 «PMID: 8169181»PubMed
 376. Taylor S. Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for social phobia. J Behav Ther Exp Psychiatry 1996;27:1-9 «PMID: 8814516»PubMed
 377. The International Multicenter Clinical Trial Group on Moclobemide in Social Phobia. Moclobemide in social phobia. A double-blind, placebo-controlled clinical study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1997;247:71-80 «PMID: 9177952»PubMed
 378. Tiffon L, Coplan JD, Papp LA ym. Augmentation strategies with tricyclic or fluoxetine treatment in seven partially responsive panic disorder patients. J Clin Psychiatry 1994;55:66-9 «PMID: 8077156»PubMed
 379. Tollefson GD, Montague-Clouse J, Tollefson SL. Treatment of comorbid generalized anxiety in a recently detoxified alcoholic population with a selective serotonergic drug (buspirone). J Clin Psychopharmacol 1992;12:19-26 «PMID: 1552035»PubMed
 380. Toneatto T. Cognitive versus behavioral treatment of concurrent alcohol dependence and agoraphobia: a pilot study. Addict Behav 2005;30:115-25 «PMID: 15561453»PubMed
 381. Turner SM, Beidel DC, Jacob RG. Social phobia: a comparison of behavior therapy and atenolol. J Consult Clin Psychol 1994;62:350-8 «PMID: 8201073»PubMed
 382. Wagner KD, Berard R, Stein MB ym. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of paroxetine in children and adolescents with social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2004;61:1153-62 «PMID: 15520363»PubMed
 383. Vaishnavi S, Alamy S, Zhang W ym. Quetiapine as monotherapy for social anxiety disorder: a placebo-controlled study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007;31:1464-9 «PMID: 17698275»PubMed
 384. Walkup JT, Albano AM, Piacentini J ym. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med 2008;359:2753-66 «PMID: 18974308»PubMed
 385. Van Ameringen M, Mancini C, Pipe B ym. An open trial of topiramate in the treatment of generalized social phobia. J Clin Psychiatry 2004;65:1674-8 «PMID: 15641873»PubMed
 386. Van Ameringen M, Mancini C, Wilson C. Buspirone augmentation of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in social phobia. J Affect Disord 1996;39:115-21 «PMID: 8827420»PubMed
 387. van Balkom AJ, Bakker A, Spinhoven P ym. A meta-analysis of the treatment of panic disorder with or without agoraphobia: a comparison of psychopharmacological, cognitive-behavioral, and combination treatments. J Nerv Ment Dis 1997;185:510-6 «PMID: 9284865»PubMed
 388. Wang Z, Whiteside S, Sim L ym. Anxiety in Children. Comparative Effectiveness Review No. 192. AHRQ Publication No. 17-EHC023-EF. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; August 2017. https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/disposition-of-comments-cer-192-anxiety-in-children.pdf
 389. Wersebe H, Sijbrandij M, Cuijpers P. Psychological group-treatments of social anxiety disorder: a meta-analysis. PLoS One 2013;8:e79034 «PMID: 24260148»PubMed
 390. Versiani M, Nardi AE, Mundim FD ym. Pharmacotherapy of social phobia. A controlled study with moclobemide and phenelzine. Br J Psychiatry 1992;161:353-60 «PMID: 1393304»PubMed
 391. Wiborg IM, Dahl AA. Does brief dynamic psychotherapy reduce the relapse rate of panic disorder? Arch Gen Psychiatry 1996;53:689-94 «PMID: 8694682»PubMed
 392. Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacotherapy for social anxiety disorder (SAnD). Cochrane Database Syst Rev 2017;(10):CD001206 «PMID: 29048739»PubMed
 393. Vitiello B, Silva SG, Rohde P ym. Suicidal events in the Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS). J Clin Psychiatry 2009;70:741-7 «PMID: 19552869»PubMed
 394. Wong SY, Yip BH, Mak WW ym. Mindfulness-based cognitive therapy v. group psychoeducation for people with generalised anxiety disorder: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2016;209:68-75 «PMID: 26846612»PubMed
 395. Zaider TI, Heimberg RG. Non-pharmacologic treatments for social anxiety disorder. Acta Psychiatr Scand 2003;417:72-84 «PMID: 12950438»PubMed
 396. Zargar F, Farid AA, Atef-Vahid MK ym. Comparing the effectiveness of acceptance-based behavior therapy and applied relaxation on acceptance of internal experiences, engagement in valued actions and quality of life in generalized anxiety disorder. J Res Med Sci 2013;18:118-22 «PMID: 23914213»PubMed
 397. Zhang W, Connor KM, Davidson JR. Levetiracetam in social phobia: a placebo controlled pilot study. J Psychopharmacol 2005;19:551-3 «PMID: 16166192»PubMed
 398. Zhang Y, Huang G, Yang S ym. Duloxetine in treating generalized anxiety disorder in adults: A meta-analysis of published randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Asia Pac Psychiatry 2016;8:215-25 «PMID: 26238298»PubMed
 399. Zou C, Ding X, Flaherty JH ym. Clinical efficacy and safety of fluoxetine in generalized anxiety disorder in Chinese patients. Neuropsychiatr Dis Treat 2013;9:1661-70 «PMID: 24204151»PubMed
 400. Lader M. Benzodiazepines revisited--will we ever learn? Addiction 2011;106:2086-109 «PMID: 21714826»PubMed
 401. Soyka M. Treatment of Benzodiazepine Dependence. N Engl J Med 2017;376:1147-7 «PMID: 28328330»PubMed

A

Altistaminen ja sosiaalisten tilanteiden pelko

Kognitiivis-behavioraaliseen psykoterapiaan sisältyvä altistaminen vähentää sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelko-oireita ja välttämiskäyttäytymistä.

A

Bentsodiatsepiinit paniikkihäiriön lyhytaikaisessa hoidossa

Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.

A

Bentsodiatsepiinit yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

A

Buspironi yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Buspironi on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

A

Fluoksetiini nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Fluoksetiini on tehokas nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

A

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on tehokas nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

A

Kognitiivinen käyttäytymisterapia nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokasta nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

A

Kognitiivinen psykoterapia, liiallinen huolestuneisuus ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Uudet kognitiiviset psykoterapiat vähentävät tehokkaasti yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön kuuluvaa liiallista huolestuneisuutta.

A

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, akuuttihoito ja paniikkihäiriö

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhdistäminen on tehokkaampaa kuin masennuslääke tai psykoterapia yksinään paniikkihäiriön akuuttivaiheen hoidossa.

A

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, hoitotuloksen pysyvyys ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Kognitiivisella psykoterapialla saavutettu hoitotulos liiallisen huolestuneisuuden vähenemisessä säilynee 12 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.

A

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ja hoitotulosta ennustavat tekijät paniikkihäiriössä

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian tulosta heikentää se, jos potilaalla on julkisten paikkojen pelosta johtuva välttämiskäyttäytyminen. Hoitotulosta heikentää myös paniikkihäiriön oireiden vakavuus tai mikäli henkilöllä on samanaikainen persoonallisuushäiriö. Hoitotulosta parantavat hoitoon liittyvät myönteiset odotukset.

A

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ja paniikkikohtaukset

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia vähentää paniikkikohtausten määrää ja niihin liittyvää välttämiskäyttäytymistä.

A

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ja supportiivinen psykoterapia sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Yksilö- ja ryhmämuotoinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia tehoaa paremmin sosiaalisten tilanteiden pelon oireisiin kuin supportiivinen psykoterapia, tavanomainen psykiatrinen hoito tai se, että odottaa hoitoon pääsyä.

A

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian teho sosiaalisten tilanteiden pelkoon

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia on tehokasta sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa.

A

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian teho verrattuna tavanomaiseen psykiatriseen hoitoon yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia on yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa tehokkaampaa kuin tavanomainen psykiatrinen hoito, psykologinen lumehoito tai jonotuslista.

A

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian teho yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia vähentää tehokkaasti ahdistuneisuuden lisäksi samanaikaista masennusta yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä.

A

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian vaikuttavuus sosiaalisten tilanteiden pelkoon

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia on vaikuttavaa sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa.

A

Kognitiivisen restrukturoinnin ja altistamisen teho yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön

Psykoterapia, jossa yhdistetään kognitiivinen restrukturointi ja altistaminen, on tehokas ahdistuneisuuteen ja samanaikaiseen masennukseen yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä.

A

Masennuslääkkeet (agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini) yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Masennuslääkkeistä agomelatiini, duloksetiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini ja venlafaksiini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

A

Masennuslääkkeet ahdistuneisuushäiriöiden pitkäaikaishoidossa

Masennuslääkkeet vähentävät yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, paniikkihäiriön ja sosiaalisten tilanteiden pelon uusiutumisriskiä 1 vuoden kestävän hoidon aikana.

A

Masennuslääkkeet paniikkihäiriön pitkäaikaishoidossa

Masennuslääkkeet sertraliini, paroksetiini, sitalopraami, fluoksetiini, venlafaksiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön pitkäaikaishoidossa.

A

Moklobemidi sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Moklobemidi on tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

A

Pregabaliini sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Pregabaliini 600 mg/vrk on tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.

A

Pregabaliini yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Pregabaliini on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

A

Sosiaalisten tilanteiden pelon pitkäaikaishoito eri masennuslääkkeillä

Paroksetiini, essitalopraami ja moklobemidi ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon pitkäaikaishoidossa.

A

SSRI-lääkkeet paniikkihäiriön hoidossa

SSRI-lääkkeet fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini ja sitalopraami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

A

SSRI-lääkkeet sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa

SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

A

SSRI-lääkkeiden käyttöön liittyvä itsetuhoisuuden riski nuorilla

SSRI-lääkkeiden käyttöön nuorilla voi liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen riski.

A

Toisen polven psykoosilääkkeet yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Toisen polven psykoosilääkkeistä ketiapiini on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa, muista psykoosilääkkeistä ei ole riittävää näyttöä.

A

Trisykliset masennuslääkkeet (TCA) paniikkihäiriön hoidossa

Trisyklisistä masennuslääkkeistä imipramiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

A

Venlafaksiini paniikkihäiriön hoidossa

Venlafaksiini on tehokas paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

A

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkkeellinen (essitalopraami, paroksetiini, venlafaksiini, ketiapiini ja pregabaliini) jatkohoito ja uusiutumisen ehkäisy

Essitalopraami, paroksetiini, venlafaksiini, ketiapiini ja pregabaliini ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön jatkohoidossa ja uusiutumisvaiheiden estossa.

B

Alkoholiongelmaisen potilaan ahdistuneisuuden hoito

Alkoholiongelmaisen potilaan ahdistuneisuushäiriön ja päihdehäiriön samanaikainen hoito saattaa vähentää ahdistuneisuusoireita ja lieventää alkoholirelapseja.

B

Beetasalpaajat sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Beetasalpaajista atenololi ei ilmeisesti ole tehokas yleistyneiden sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa. Muiden beetasalpaajien osalta ei ole tutkimusnäyttöä.

B

Bentsodiatsepiinit sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Klonatsepaami ja alpratsolaami ovat ilmeisesti tehokkaita lyhytkestoisessa sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttivaiheen hoidossa, mutta muiden bentsodiatsepiinien tehosta ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.

B

Essitalopraami paniikkihäiriön hoidossa

Essitalopraami on ilmeisesti tehokas paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

B

Fluoksetiini, paroksetiini ja venlafaksiini nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa

Fluoksetiini, paroksetiini ja venlafaksiini ovat ilmeisesti tehokkaita nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

B

Gabapentiini sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Gabapentiini on ilmeisesti tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.

B

Hydroksitsiini yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Hydroksitsiini on ilmeisesti tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

B

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten paniikkihäiriön hoidossa

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia on ilmeisesti yhtä tehokasta kuin kasvotusten toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten paniikkihäiriön hoidossa.

B

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia on ilmeisesti yhtä tehokasta mutta kustannusvaikuttavampaa kuin kasvotusten ryhmässä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa.

B

Kognitiivinen käyttäytymisterapia nuorten paniikkihäiriöiden akuuttihoidossa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on ilmeisesti tehokas nuorten paniikkihäiriöiden akuuttihoidossa oireseurantaan verrattuna.

B

Kognitiivinen käyttäytymisterapia, sertraliini ja niiden yhdistelmä nuorten ahdistuneisuushäiriöiden jatkohoidossa

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja sertraliini ovat ilmeisesti tehokkaita nuorten ahdistuneisuushäiriöiden jatkohoidossa, ja niiden yhdistelmä on ilmeisesti tehokkaampi kuin kumpikaan ainoana hoitona.

B

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, in vivo -altistaminen ja julkisten paikkojen pelko

Sellainen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, joka sisältää in vivo -altistamista (eli tosielämässä tapahtuvaa), on ilmeisesti tehokasta julkisten paikkojen pelkoon.

B

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ja hoitotuloksen pysyvyys

Kognitiivis-behavioraalisella psykoterapialla saavutettu hoitotulos säilyy ilmeisesti ainakin 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.

B

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, sosiaalisten tilanteiden pelko ja hoitotulosta ennustavat tekijät

Potilas voi ilmeisesti hyötyä kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta, vaikka hänellä olisi sosiaalisten tilanteiden pelon lisäksi muita samanaikaisia häiriöitä (kuten estynyt persoonallisuushäiriö tai vakava masennustila). Muut samanaikaiset häiriöt voivat kuitenkin vaikuttaa hoitotulokseen ja hoidon toteutumiseen.

B

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian hoitotulosta ennustavat tekijät yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian tehoa saattaa heikentää yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireiden vakavuus ja muut samanaikaiset psykiatriset häiriöt.

B

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian teho 55 vuotta täyttäneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia on ilmeisesti tehokasta 55 vuotta täyttäneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa odotuslistaan ja tavanomaiseen hoitoon verrattuna, mutta eroa aktiivihoitoon nähden ei ilmeisesti ole.

B

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja sertraliinin yhdistelmähoito nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja sertraliinin yhdistelmähoito on ilmeisesti nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa tehokkaampaa kuin kumpikaan ainoana hoitona.

B

Kolmiomalli ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa perusterveydenhuollossa

Kolmiohoitomallilla toteutettu hoito on ilmeisesti tehokas paniikkihäiriön hoidossa.

B

Masennuslääkkeet (fluoksetiini) yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Masennuslääkkeistä fluoksetiini on ilmeisesti tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

B

Masennuslääkkeet ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Masennuslääkkeistä essitalopraami, venlafaksiini ja duloksetiini ovat ilmeisesti tehokkaita ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa. Muiden masennuslääkkeiden tehosta yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa ei ole ikääntyneillä riittävää näyttöä.

B

Psykodynaamiset psykoterapiat sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Psykodynaamiset psykoterapiat ovat ilmeisesti tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa odotuslistaan verrattuna.

B

Psykoedukaatio ahdistuneisuushäiriöissä

Psykoedukaatio on ilmeisesti tehokasta yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä.

B

Sertraliini nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Sertraliini on ilmeisesti tehokas nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

B

Sosiaalisten tilanteiden pelon pitkäaikaishoito eri masennuslääkkeillä: sertraliini, fluvoksamiini ja venlafaksiini

Sertraliini, fluvoksamiini ja venlafaksiini ovat ilmeisesti tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon pitkäaikaishoidossa.

B

Venlafaksiini ja duloksetiini nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön akuuttihoidossa

Venlafaksiini ja duloksetiini ovat ilmeisesti tehokkaita nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön akuuttihoidossa.

B

Venlafaksiini sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Venlafaksiini on ilmeisesti tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.

B

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkkeellinen (agomelatiini, duloksetiini ja vortioksetiini) jatkohoito ja

Agomelatiini, duloksetiini ja vortioksetiini ovat ilmeisesti tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön jatkohoidossa ja uusiutumisvaiheiden estossa.

C

Duloksetiini nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön jatkohoidossa

Duloksetiini saattaa olla tehokas nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön jatkohoidossa.

C

Fluvoksamiini nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Fluvoksamiini saattaa olla tehokas nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

C

Hoitoresistentin paniikkihäiriön hoito

Pindololi yhdistettynä fluoksetiiniin saattaa olla tehokas hoitoresistentin paniikkihäiriön hoidossa. SSRI-annoksen lisäämisestä, SSRI:n ja TCA:n yhdistämisestä tai toisen polven psykoosilääkkeiden (yksin tai yhdistettynä SSRI-lääkkeeseen) käytöstä hoitoresistentin paniikkihäiriön hoitoon ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.

C

Hoitoresistentin sosiaalisten tilanteiden pelon hoito

Pindololi yhdistettynä paroksetiiniin ei liene tehokas hoitoresistentin sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa.

C

Hoitoresistentin yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkehoito

Pregabaliini ja toisen polven psykoosilääkkeet saattavat olla tehokkaita lisälääkityksiä hoitoresistentin yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

C

Hyväksymis- ja omistautumisterapia ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa

Hyväksymis- ja omistautumisterapia saattaa lievittää oireita sosiaalisten tilanteiden pelossa, yleistyneessä ahdistuneisyyshäiriössä ja paniikkihäiriössä, jossa on mukana agorafobia.

C

Hyväksymis-omistautumisterapia nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Hyväksymis-omistautumisterapia saattaa olla tehokas nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

C

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia ja sen kustannusvaikuttavuus työikäisten paniikkihäiriön hoidossa

Internetin välityksellä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia voi olla yhtä tehokasta mutta kustannusvaikuttavampaa kuin kasvotusten ryhmässä toteutettu kognitiivinen käyttäytymisterapia työikäisten paniikkihäiriön hoidossa.

C

Interpersoonallinen psykoterapia ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa

Interpersonaalinen psykoterapia saattaa lievittää oireita paniikkihäiriössä, jossa on mukana agorafobia, ja sosiaalisten tilanteiden pelossa.

C

Ketiapiini ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Hoito ketiapiinilla lienee tehokasta ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

C

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja fluoksetiinin yhdistelmä nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Fluoksetiinin yhdistäminen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ei ilmeisesti ole kognitiivista käyttäytymisterapiaa tehokkaampaa nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa.

C

Levetirasetaami, valproaatti ja topiramaatti sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Levetirasetaamin, valproaatin ja topiramaatin tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.

C

Liikuntaharjoittelu ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa

Liikuntaharjoittelu saattaa vähentää ahdistuneisuusoireilua henkilöillä, joilla on diagnosoitu ahdistuneisuushäiriö.

C

Mirtatsapiini paniikkihäiriön hoidossa

Mirtatsapiinin tehosta paniikkihäiriön akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.

C

Mirtatsapiini sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Mirtatsapiini saattaa olla tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

C

Paniikkihäiriön psykososiaalinen hoito henkilöllä, jolla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö

Kognitiivis-behavioraalinen terapia liitettynä on saattaa olla tehokas paniikkihäiriön hoidossa henkilöillä, joilla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö.

C

Pregabaliini ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Hoito pregabaliinilla lienee tehokasta myös ikääntyneiden yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.

C

Psykodynaamiset psykoterapiat paniikkihäiriön hoidossa

Psykodynaamiset psykoterapiat lienevät tehokkaita paniikkihäiriön hoidossa.

C

Psykodynaamiset psykoterapiat yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Psykodynaamiset psykoterapiat saattavat olla tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

C

Sertraliini nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön akuuttihoidossa

Sertraliini saattaa olla tehokas nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön akuuttihoidossa.

C

Sitalopraami sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa

Sitalopraamin tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa ei liene riittävää näyttöä.

C

Sosiaalisten tilanteiden pelon lääkehoito paroksetiinilla henkilöllä, joilla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö

Paroksetiini lienee tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa henkilöillä, joilla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö.

C

Toisen polven psykoosilääkkeet paniikkihäiriön hoidossa

Toisen polven psykoosilääkkeiden (ketiapiini, olantsapiini, risperidoni, aripipratsoli) tehosta paniikkihäiriön akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.

C

Toisen polven psykoosilääkkeet sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Toisen polven psykoosilääkkeiden ketiapiini ja olantsapiini tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.

D

Hyväksymis-omistautumisterapia nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa

Hyväksymis-omistautumisterapia saattaa olla tehokas nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa, mutta tutkimusnäyttöä ei juuri ole.

D

Mindfulnessiin perustuva kognitiivinen terapia (MBCT) nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa

Mindfulnessiin perustuva kognitiivinen terapia (MBCT) saattaa olla tehokas nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa, mutta tutkimusnäyttöä ei juuri ole.

D

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia saattaa olla tehokasta nuorten ahdistuneisuushäiriöiden akuuttihoidossa, mutta riittävää tutkimustietoa ei ole.

D

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS) paniikkihäiriön hoidossa

Tutkimusnäyttö transkraniaalisen magneettistimulaatiohoidosta (rTMS) paniikkihäiriössä on niukkaa, eikä luotettavia päätelmiä sen tehosta ole mahdollista tehdä.

D

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS) yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Tutkimusnäyttö transkraniaalisen magneettistimulaatiohoidosta (rTMS) yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä on niukkaa, eikä luotettavia päätelmiä sen tehosta ole mahdollista tehdä.

D

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkehoito buspironilla henkilöllä, jolla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö

Buspironi saattaa olla tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa henkilöillä, joilla on samanaikainen alkoholin käyttöhäiriö, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia