Takaisin Tulosta

Terapian ja kuntoutuksen vaikuttavuus PTSD:stä ja traumaperäisistä stressioireista kärsivien kidutuksen uhrien hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Raija-Leena Punamäki
23.10.2014
Taulukko 1. Taulukossa on esitetty esimerkkejä tutkimuksista, joissa kohderyhminä ovat olleet kidutuksen uhrit ja pakolaiset.
Viite Tutkimustehtävä ja terapia Osallistujat ja mittarit Tutkimusasetelma Tulokset: hoidon vaikuttavuus ja pysyvyys
TF-KBT= traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)
KKT = kognitiivinen käyttäytymisterapia
NET = narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy)
HTQ = Harvard Trauma Questionnaire
CAPS = Clinically Administrated Psychiatric Scale
Bichescu
(2007)
«Bichescu D, Neuner F, Schauer M ym. Narrative expo...»1
Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikuttavuus PTSD:n ja PTSD-oireiden hoidossa
Terapiaelementteja ovat muun muassa kertomuksellinen koherenssi ja mielikuva-altistaminen
5 terapiakertaa
N = 18 romanialaista poliittista vankia
Kaikilla PTSD-diagnoosi (CIDI)
Satunnaistettu NET (n = 9) tai psykoedukaatio (PE) (n = 9)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD väheni merkitsevästi enemmän NET-ryhmässä kuin PE-ryhmässä
PTSD parani 4:llä NET-ryhmässä ja vain 1:llä PE-ryhmässä
Näytön voimakkuus (Cohen's d) = 3,15 6 kuukauden seuranta vs alkumittaus
Välttämis- ja ylivireysoireet vähenivät merkitsevästi enemmän NET- kuin PE-ryhmässä
Birck
(2001)
«Birck A. Torture victims after psychotherapy. A tw...»2
Moniammatillisen kidutuksen uhreihin erikoistuneen hoidon vaikuttavuus
PTSD, depressio ja psykososiaalinen toimintakyky
Hoitoelementtejä ovat muun muassa eri terapiamenetelmät (psyko-dynaaminen, perheterapia, KKT), fysioterapia ja konsultaatiot
Viikoittainen hoito 2 vuotta
N = 30 kidutuksen uhria Lähi-idän ja Afrikan maista Turvapaikanhakijat Saksassa
Krooninen PTSD ja depression yhteisesiintyvyys
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
Intrusiiviset PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi
PTSD parani 15 asiakkaalla (50 %) 2 vuoden hoidossa
Carlsson, Montensen, & Kastrup
(2005)
«Carlsson JM, Mortensen EL, Kastrup M. A follow-up ...»3
Moniammatillisen, kidutuksen uhreihin erikoistuneen hoidon vaikuttavuus
PTSD, psykiatriset oireet ja elämänlaatu
N = 55 kidutuksen uhria
Kidutettujen kuntoutus-keskuksen asiakkaat Tanskassa
PTSD sekä ahdistus- ja masennusoireet
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen (9 kuukautta)
PTSD-, ahdistus- ja depressio-oireet eivät vähentyneet hoidon kuluessa
Elämänlaatu ei parantunut hoidon aikana
Carlsson, Olsen, Kastrup, Montensen
(2010)
«Carlsson JM, Olsen DR, Kastrup M ym. Late mental h...»4
Moniammatillisen, kidutuksen uhreihin erikoistuneen hoidon vaikuttavuus
PTSD, psykiatriset oireet ja elämänlaatu
N = 45 kidutuksen uhria
Seurantatutkimus Carlsson ym. (2005)
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 9 ja 23 kuukauden seuranta
PTSD-, ahdistus- ja depressio-oireet eivät vähentyneet 9 ja 23 kuukauden mittausten välillä
Hoidon tehokkuutta tai vaikuttavuutta ei voitu osoittaa elämälaadun suhteen
Halvorsen & Stenmark
(2010)
«Halvorsen JØ, Stenmark H. Narrative exposure thera...»5
Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikuttavuus PTSD:n ja masennusoireiden hoidossa
10 terapiakertaa
N = 16 kidutuksen uhria
Kidutettujen kuntoutuskeskuksen asiakkaat Norjassa
Kliininen haastattelu (CAPS)
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi NET-ryhmässä
PTSD-oireet vähenivät edelleen 6 kuukauden seurannan aikana
Näytön voima d = 1,16 seurannassa
Hensel-Dittman ym.
(2011)
«Hensel-Dittmann D, Schauer M, Ruf M ym. Treatment ...»6
Kahden aktiiviterapian vaikuttavuus PTSD:n hoidossa kidutuksen uhreilla: NET vs stressin hallinta (Stress Inoculation Training, SIT)
10 istuntoa sekä NET että SIT
N = 28 kidutuksen uhria
Turvapaikanhakijat Saksassa
Kliininen haastattelu (CAPS)
Yhteisesiintyvät depressio- ja ahdistushäiriöt
Satunnaistetut NET- ja SIT-ryhmät
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 ja 12 kuukauden seurannat
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi vain NET-ryhmässä
Näytön voima ennen terapiaa vs 6 kuukauden NET d = 1,42 ja SIT d = 0,12; ennen terapiaa vs 12 kuukauden NET d = 1,59 ja SIT d = 0,19
Hinton, Cohen, Pich, Safren, Hofman & Pollack
(2005)
«Hinton DE, Chhean D, Pich V ym. A randomized contr...»7
Kulttuurisensitiivisen KBT:n vaikuttavuus PTSD:n ja ahdistus- ja paniikkioireiden hoidossa
6-portainen terapia sisältää muun muassa trauman prosessointia ja moniaistista uudelleenkokemista
N = 20 kambutsealaista pakolaista Yhdysvalloissa
Keskitysleirikokemuksia
PTSD-diagnoosi, resistanssi aikaisemmalle hoidolle
Kliininen haastattelu
Satunnaistettu ja kontrolloitu
KBT (n = 20) ja odotuslista (n = 20)
Mittaukset ennen ja jälkeen mittaukset
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi enemmän KBT-ryhmässä
Näytön voima d = 2,17 kliinisen haastattelun kriteerein ja d = 2,77 itseraportoitujen oireiden suhteen
Hinton, Pham, Tran, Safren, Otto, & Pollack
(2004)
«Hinton DE, Pham T, Tran M ym. CBT for Vietnamese r...»8
Kulttuurisensitiivisen KBT:n vaikuttavuus PTSD:n, ahdistus- ja paniikkioireiden hoidossa
6-portainen terapia kohdistui erityisesti paniikki- ja niskajäykkyysoireiden merkitykseen vietnamilaisessa kulttuurissa
Kulttuurisidonnaisia visualisointi-, raamittamis-, rentoutus- ja trauman emotionaalisen prosessoinnin elementtejä
11 viikoittaista yksilöterapiaa
N = 12 vietnamilaista pakolaista
PTSD-diagnoosi, resistanssi aikaisemmalle hoidolle
PTSD-, ahdistus-, paniikki- ja somaattiset oireet
Satunnaistettu ja kontrolloitu
KBT (n = 6) ja odotuslista (n = 6)
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi vain KBT-ryhmässä
Näytön voima itseraportoitu PTSD d = 2,5
Ahdistus- ja depressio-oireet vähenivät KBT-ryhmässä kontrolliryhmään verrattuna (d = 4,3 ja d = 2,0)
Hinton, Pich, Chhen, Safren, & Pollack
(2006)
«Hinton DE, Pich V, Chhean D ym. Somatic-focused th...»9
Kulttuurisensitiivisen KBT:n vaikuttavuus PTSD:n, ahdistus- ja paniikkioireiden hoidossa
6-portainen terapia
Trauman prosessointia ja moniaistista altistamista
11 yksilöterapia istuntoa
N = 3 kambutsealaista pakolaisnaista
Keskitysleirikokemuksia
PTSD-diagnoosi, resistanssi aikaisemmalle hoidolle
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät kolmella osallistujalla
Hinton ym.
(2009)
«Hinton DE, Hofmann SG, Pollack MH ym. Mechanisms o...»10
Kulttuurisensitiivisen KBT:n vaikuttavuus PTSD:n hoidossa ja muutosta välittävät kulttuurispesifiset psykofysiologiset tekijät
Oletus: vagushermon (parasympaattinen sydänhermo) ja tunnesäätelyn optimaalinen toiminta selittävät terapian vaikuttavuutta
N = 24 kambutsealaista pakolaista
PTSD-diagnoosi
Kliininen haastattelu (CAPS)
Vagushermon toiminnan ja verenpaineen mittaukset
Satunnaistettu ja kontrolloitu
12 KBT- ja 12 odotuslistalla
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD:n esiintyminen ei vähentynyt kulttuurisensitiivisen KBT:n myötä
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi sekä KBT- että vertailuryhmässä
Systolisen verenpaineen lasku selitti PTSD;n paranemista
Holmqvist, Andersen, Anjum, & Alinder
(2006)
«Holmqvist R, Andersen K, Anjum T, Alinder B. Chang...»11
Sovelletun psykodynaamisen lyhytpsykoterapian vaikuttavuus
Psykoanalyyttisiä ja kognitiivisia elementtejä
PTSD- ja psykiatriset oireet sekä psyykkinen toimintakyky
N = 14 bosnialaista pakolaista
Sota- ja keskitysleiritraumoja
Ei satunnaistettu, ei kontrolloitu
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 15 kuukauden seuranta
PTSD- ja ahdistusoireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi
Ei muutosta psyykkisessä toimintakyvyssä
Kruse, Joksimovic, Cavka, Woller, & Schmitz
(2009)
«Kruse J, Joksimovic L, Cavka M ym. Effects of trau...»12
Traumakeskeisen KBT:n vaikuttavuus PTSD:n ja somatisaatiohäiriön hoidossa
Terapiaelementit olivat muun muassa kognitiivinen raamittaminen, tunnesäätely, rentoutus ja psykoedukaatio
25 terapiatapaamista, kesto 50 minuuttia
64 bosnialaista pakolaista, joilla kidutuskokemuksia
Itseraporoidut PTSD-oireet
Harvard Trauma Questionnaire (HTQ)
Psykiatriset oireet
Satunnaistettu ja kontrolloitu
Terapiaryhmä vs rutiinihoito (konsultaatio ja lääkehoito)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 12 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi traumakeskeisessä KBT-ryhmässä 12 kuukauden seurannassa
Näytön voima 2,7 PTSD-oireet
KBT-ryhmässä PTSD parani 82,4 %:lla 12 kk seurannassa
Livanou, Basogly, Marks, Se Silva, Noshirvani, Lovell & Trasher
(2002)
«Livanou M, Basoglu M, Marks IM ym. Beliefs, sense ...»13
Terapiamenetelmien (altistus, kognitiivinen raamittaminen) merkitys hoidon vaikuttavuudessa PTSD-oireiden suhteen
Kognitiivisten uskomusten muutoksen merkitys terapian vaikuttavuuteen
N = 89 pakolaista Balkanin maista
Sota-, kidutus- ja keskitysleirikokemuksia
PTSD-diagnoosi
Satunnaistettu ja kontrolloitu
Altistusterapia vs kognitiivinen raamittaminen vs molemmat vs pelkkä rentoutus
Mittaukset ennen ja jälkeen ja terapian kuluessa sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittaukset
PTSD väheni merkitsevästi kaikissa eri terapiamenetelmiin perustuvissa ryhmissä
Kognitiivisten uskomusten muutos terapiassa selitti hoidon vaikuttavuutta
McColl ym.
(2010)
«McColl H, Higson-Smith C, Gjerding S ym. Rehabilit...»14
Moniammatillisen kidutuksen uhreihin erikoistuneen hoidon vaikuttavuus
PTSD- ja depressio-oireiden väheneminen ja elämänlaadun parantuminen
Hoitoon kuului eri psykoterapiamuotoja, fysioterapia, käytännöllinen ja sosiaalinen tuki, psykoedukaatio ja konsultaatio
Keskimäärin 6 kuukauden hoito
N = 97 kidutuksen uhria
Kidutettujen kuntoutuskeskusten asiakkaita 5 kehitysmaassa
Itseraportoidut PTSD-oireet
(HTQ)
Psykiatriset oireet
Ei satunnaistettu, ei kontrolloitu
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät hoidon myötä (muutos p < 0,02 merkitsevyystasolla)
Neuner, Schauer, Klaschik, Karunakara, & Elbert
(2004)
«Neuner F, Schauer M, Klaschik C ym. A comparison o...»15
Kolmen terapiamuodon vaikuttavuus PTSD:n ja muiden psykiatristen oireiden hoidossa
Käsikirjapohjaiset terapiat: narratiivinen altistusterapia (NET), tukea-antava konsultaatio ja psykoedukaatio
N = 77 sudanilaista pakolaista
Puolella (56 %) PTSD-diagnoosi
Kliininen haastattelu (CIDI)
Satunnaistettu ja kontrolloitu
Narratiivinen altistusterapia, NET (n = 17) vs tukea-antava konsultaatio (n = 14) vs psykoedukaatio (n = 12)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 1 vuoden seuranta
PTSD-oireet vähenivät tilastollisesti enemmän NET-ryhmässä kuin tukea-antavassa konsultaatiossa 1 vuoden seurannassa (näytön voima d = 1,16)
NET-ryhmässä ei ollut yhtään PTSD-diagnoosia terapian jälkeen, ero on merkitsevä 2 muuhun ryhmään verrattuna
Ryhmät eivät eronneet tilastollisesti psykiatristen oireiden vähenemisen suhteen (NET 50 %, tukea-antava konsultaatio 77 % ja psykoedukaatioryhmässä 91 % kärsi vielä seurannassa psykiatrisesta häiriöstä)
Neuner, Kurreck, Ruf, Odenwald, & Schauer
(2010)
«Neuner F, Kurreck S, Ruf M ym. Can asylum-seekers ...»16
Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikuttavuus PTSD:n hoidossa kidutuksen uhreilla
10 terapiaistuntoa
N = 32 kidutuksen uhria, turvapaikanhakijaa Saksassa
Kliininen haastattelu (CAPS)
Satunnaistetut ryhmät: NET ja rutiinihoito (psyykkinen tasapaino ja lääkitys)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD oireet vähenivät merkitsevästi ainoastaan NET terapiaryhmässä
Palic & Elklit
(2009)
«Palic S, Elklit A. An explorative outcome study of...»17
Moniammatillinen KBT-menetelmiin perustuva hoito kidutetuilla pakolaisilla
Hoito sisälsi muun muassa fysioterapiaa, KBT-pohjaisia terapiatekniikkoja, sosiaalista tukea ja lääkehoitoa
16–18 terapiakertaa 4 kuukauden aikana
N = 26 pakolaista Tanskassa
Traumatisoituneiden pakolaisten hoitoon erikoistunut avoklinikka
PTSD-oireet (Trauma Symptom Cheklist-35)
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi (näytön voima d = 0,30–0,60)
PTSD-diagnoosien määrä ei vähentynyt hoidon tai seurannan aikana
Paunovic & Ost
(2001)
«Paunovic N, Ost LG. Cognitive-behavior therapy vs ...»18
KBT- ja altistusterapian vaikuttavuus PTSD:n ja ahdistus- ja depressio-oireiden hoidossa pakolaisilla
Standardoidut KBT- ja altistusterapian protokollat
16–20 viikoittaista terapiatapaamista
N = 16 pakolaista eri maista Ruotsissa
PTSD-diagnoosi
Kliininen puhelin-haastattelu (CAPS)
Itseraportoidut psykiatriset oireet
Satunnaistettu, ei kontrolloitu
KBT- (n = 8) vs altistusryhmä (n = 8)
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-, depressio- ja ahdistusoireet vähenivät sekä KBT- että altistusterapiaryhmissä
PTSD-diagnoosi väheni noin puolella terapia-asiakkaista (48–53 %)
Priebe ym.
(2010)
«Priebe S, Bogic M, Ajdukovic D ym. Mental disorder...»19
Moniammatillisen kidutuksen uhreihin erikoistuneen hoidon vaikuttavuus
PTSD- ja depressio-oireiden väheneminen ja elämänlaadun parantuminen
Hoitoon kuului eri psykoterapiamuotoja (EMDR, KBT ja psykodynaaminen), fysioterapia, käytännöllinen ja sosiaalinen tuki, psykoedukaatio ja konsultaatio
Keskimäärin 6 kuukauden hoito
N = 463 kidutuksen uhria ja sotatrauman kokeneita
Kidutettujen kuntoutuskeskukset entisessä Jugoslaviassa (4 keskusta)
PTSD-diagnoosi, 70 % resistenssi aikaisemmille hoidoille
Itseraportoidut PTSD-oireet (Hopkins Symptom Cheklist-25, HSCL; HTQ)
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 12 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi 12 kuukauden seurannassa (muutos, p < 0,001 merkitsevyystasolla)
PTSD-diagnoosi oli vielä 86 %:lla 12 kuukauden seurannassa
Salo, Punamäki, Qouta, & El Sarraj
(2008)
«Salo J, Punamäki RL, Qouta S, El Sarraj E. Individ...»20
Yksilö- ja ryhmäterapian vaikuttavuus kidutuksen uhreilla
PTSD-oireiden väheneminen ja traumaperäisen kasvun lisääminen
Yksilöterapiaan sisältyivät muun muassa kognitiivis-emotionaalinen trauman prosessointi, stressin hallinta ja selviytymiskeinojen hiominen
Ryhmäterapian sisällöt olivat kokemusten jakaminen, kognitiivinen raamittaminen, sosiaalinen tuki ja psykoedukaatio
Viikonnaiset terapiatapaamiset keskimäärin 8 kuukauden ajan
115 poliittista vankia, joilla kidutuskokemuksia
Palestiinalaisen mielenterveysklinikan asiakkaita
Itseraportoidut PTSD-oireet (HTQ)
Ei satunnaistettu
Osallistujat jaettiin yksilö- (n = 19) ja ryhmäterapiaan (n = 20) toivomusten mukaan
Vertailuryhmän (n = 76) muodosti kaltaistettu kidutettujen vankien ryhmä
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi yksilöterapiaryhmässä verrattuna vertailuryhmään (muutos p < 0,05 merkitsevyystasolla)
Intrusiiviset traumaperäiset oireet vähenivät merkitsevästi ryhmäterapiassa vertailuryhmään nähden (muutos p < 0,01 merkitsevyystasolla)
Stenmark, Catani, Neuner, Elbert, & Holen
(2013)
«Stenmark H, Catani C, Neuner F ym. Treating PTSD i...»21
Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikuttavuus PTSD:n hoidossa kidutuksen uhreilla
10 terapiaistuntoa
N = 81 kidutuksen uhria
Turvapaikanhakijat Norjassa
Psykiatrinen avohoitoklinikka
PTSD-diagnoosi (CAPS)
Satunnaistettu NET- (n = 51) ja rutiinihoito (n = 30)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
Sekä NET- että rutiinihoito vähensivät PTSD-oireita (näytön voima, Hedges' g 0,58–0,77)
NET-ryhmässä kliinisesti merkitsevä muutos 64 % (n = 20); vertailuryhmässä vain 4,3 (n = 1)
PTSD-diagnoosi oli vielä 54,5 %:lla NET- ja 81 %:lla vertailuryhmässä 6 kuukauden seurannassa
Tol ym.
(2009)
«Tol WA, Komproe IH, Jordans MJ ym. Brief multi-dis...»22
Moniammatillinen kidutuksen uhrien hoito
PTSD:n vähentäminen
Hoitoelementit olivat muun muassa psykososiaalisia palveluja (ongelmakeskeisyys, empatia, kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen tuki), konsultaatiot, fysioterapia ja lääkehoito
N = 192 Bhutani-taustaista kidutuksen uhria
Mielenterveysklinikan asiakkaita Nepalissa
Itseraportoidut PTSD-oireet (Checklist-Civilian Version PCL-C)
Ei satunnaistettu
Osallistujat jaettiin terapia- (n = 111) ja vertailuryhmään (n = 81; psykoedukaatio)
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi sekä terapia- että vertailuryhmissä
Näytön voima ryhmien sisällä, muutos d 0,30–0,60
Terapiaryhmässä somaattiset oireet vähenivät ja yleinen toimintakyky parani merkitsevästi enemmän kuin vertailuryhmässä (muutoksen ero p < 0,01 merkitsevyystasolla)

Kirjallisuutta

 1. Bichescu D, Neuner F, Schauer M ym. Narrative exposure therapy for political imprisonment-related chronic posttraumatic stress disorder and depression. Behav Res Ther 2007;45:2212-20 «PMID: 17288990»PubMed
 2. Birck A. Torture victims after psychotherapy. A two year follow-up. Torture 2001;11:55-8
 3. Carlsson JM, Mortensen EL, Kastrup M. A follow-up study of mental health and health-related quality of life in tortured refugees in multidisciplinary treatment. J Nerv Ment Dis 2005;193:651-7 «PMID: 16208160»PubMed
 4. Carlsson JM, Olsen DR, Kastrup M ym. Late mental health changes in tortured refugees in multidisciplinary treatment. J Nerv Ment Dis 2010;198:824-8 «PMID: 21048474»PubMed
 5. Halvorsen JØ, Stenmark H. Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: a preliminary uncontrolled trial. Scand J Psychol 2010;51:495-502 «PMID: 20487410»PubMed
 6. Hensel-Dittmann D, Schauer M, Ruf M ym. Treatment of traumatized victims of war and torture: a randomized controlled comparison of narrative exposure therapy and stress inoculation training. Psychother Psychosom 2011;80:345-52 «PMID: 21829046»PubMed
 7. Hinton DE, Chhean D, Pich V ym. A randomized controlled trial of cognitive-behavior therapy for Cambodian refugees with treatment-resistant PTSD and panic attacks: a cross-over design. J Trauma Stress 2005;18:617-29 «PMID: 16382423»PubMed
 8. Hinton DE, Pham T, Tran M ym. CBT for Vietnamese refugees with treatment-resistant PTSD and panic attacks: a pilot study. J Trauma Stress 2004;17:429-33 «PMID: 15633922»PubMed
 9. Hinton DE, Pich V, Chhean D ym. Somatic-focused therapy for traumatized refugees: Treating posttraumatic stress disorder and comorbid neck-focused panic attacks among cambodian refugees. Psychotherapy (Chic) 2006;43:491-505 «PMID: 22122139»PubMed
 10. Hinton DE, Hofmann SG, Pollack MH ym. Mechanisms of efficacy of CBT for Cambodian refugees with PTSD: improvement in emotion regulation and orthostatic blood pressure response. CNS Neurosci Ther 2009;15:255-63 «PMID: 19691545»PubMed
 11. Holmqvist R, Andersen K, Anjum T, Alinder B. Change in self-image and PTSD symptoms in short-term therapies with traumatized refugees. Psychoanalytic Psychother 2006;20:251-65
 12. Kruse J, Joksimovic L, Cavka M ym. Effects of trauma-focused psychotherapy upon war refugees. J Trauma Stress 2009;22:585-92 «PMID: 19960519»PubMed
 13. Livanou M, Basoglu M, Marks IM ym. Beliefs, sense of control and treatment outcome in post-traumatic stress disorder. Psychol Med 2002;32:157-65 «PMID: 11883725»PubMed
 14. McColl H, Higson-Smith C, Gjerding S ym. Rehabilitation of torture survivors in five countries: common themes and challenges. Int J Ment Health Syst 2010;4:16 «PMID: 20565852»PubMed
 15. Neuner F, Schauer M, Klaschik C ym. A comparison of narrative exposure therapy, supportive counseling, and psychoeducation for treating posttraumatic stress disorder in an african refugee settlement. J Consult Clin Psychol 2004;72:579-87 «PMID: 15301642»PubMed
 16. Neuner F, Kurreck S, Ruf M ym. Can asylum-seekers with posttraumatic stress disorder be successfully treated? A randomized controlled pilot study. Cogn Behav Ther 2010;39:81-91 «PMID: 19816834»PubMed
 17. Palic S, Elklit A. An explorative outcome study of CBT-based multidisciplinary treatment in a diverse group of refugees from a Danish treatment centre for rehabilitation of traumatized refugees. Torture 2009;19:248-70 «PMID: 20065543»PubMed
 18. Paunovic N, Ost LG. Cognitive-behavior therapy vs exposure therapy in the treatment of PTSD in refugees. Behav Res Ther 2001;39:1183-97 «PMID: 11579988»PubMed
 19. Priebe S, Bogic M, Ajdukovic D ym. Mental disorders following war in the Balkans: a study in 5 countries. Arch Gen Psychiatry 2010;67:518-28 «PMID: 20439833»PubMed
 20. Salo J, Punamäki RL, Qouta S, El Sarraj E. Individual and group treatment and self and other representations predicting posttraumatic recovery among former political prisoners. Traumatology 2008;14:1-13
 21. Stenmark H, Catani C, Neuner F ym. Treating PTSD in refugees and asylum seekers within the general health care system. A randomized controlled multicenter study. Behav Res Ther 2013;51:641-7 «PMID: 23916633»PubMed
 22. Tol WA, Komproe IH, Jordans MJ ym. Brief multi-disciplinary treatment for torture survivors in Nepal: a naturalistic comparative study. Int J Soc Psychiatry 2009;55:39-56 «PMID: 19129325»PubMed