Takaisin

Trisykliset masennuslääkkeet (TCA) paniikkihäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: A

Trisyklisistä masennuslääkkeistä imipramiini ja klomipramiini ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

Bandelow ym. «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»1 laskivat paniikkihäiriön, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja sosiaalisen fobian lumekontrolloitujen lääketutkimusten (koko meta-analyysissä 37 333 potilasta 234 RCT-tutkimuksesta) keskimääräiset pre-post-vaikutuskoot (aktiivihoitoryhmän ennen–jälkeen, ei lumeeseen vertailua) (LSAS/HAM-A oirereduktion perusteella): imipramiinille 1,55 (95 % luottamusväli 1,24–1,86, 4 tutkimusta) ja klomipramiinille 1,85 (95 % luottamusväli 1,10–2,60, 5 tutkimusta) vastaten kohtalaista/suurta vaikutusta.

 • Tutkimusten laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bakker ym. «Bakker A, van Balkom AJ, Spinhoven P. SSRIs vs. TC...»2 laskivat 30 kliinisestä tutkimuksesta (n = 1 059), että 60 % TCA-lääkkeillä hoidetusta potilaasta saavutti remission (ei paniikkikohtauksia) lääkehoidolla 12 viikossa, tosin kaikki tutkimukset eivät olleet satunnaistettuja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Offidani ym. «Offidani E, Guidi J, Tomba E ym. Efficacy and tole...»3 selvittivät trisyklisten masennuslääkkeiden ja bentsodiatsepiinien välisiä teho- ja siedettävyyseroja ahdistuneisuushäiriöissä ja laskivat meta-analyysissään paniikkihäiriötä koskien 10 tutkimuksen (n = 2 624) pohjalta, että bentsodiatsepiineihin liittyy pieni suhteellinen vaste-etu verrattuna trisyklisiin masennuslääkkeisiin (RR 1,134; 95 % luottamusväli 1,011–1,271), mutta kirjoittajat totesivat, että tutkimusten heterogeenisyys oli tilastollisesti merkitsevä (I2 = 98 %). Samoin tutkimuksen keskeyttäneitä potilaita oli vähemmän BZD- kuin TCA-ryhmissä (RR 0,404; 95 % luottamusväli 0,287–0,569). Myös haittavaikutusten määrä oli bentsodiatsepiiniryhmässä pienempi (RR 0,412; 95 % luottamusväli 0,340–0,499).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko
 • Kommentti: Perustuu vanhoihin alkuperäistöihin.

Mitten meta-analyysissä «Mitte K. A meta-analysis of the efficacy of psycho...»4 ei BZD- ja TCA-lääkkeiden välillä ollut tilastollisesti merkitsevää tehoeroa, kun diagnostiikan, lääkeannoksen, mukaan otettujen potilaiden (ITT/ loppuun asti hoidossa pysyneet), pudonneiden potilaiden osuus ja tutkimuksen koko otettiin multippelissa regressioanalyysissä huomioon (β = -0,01, ns. «Bakker A, van Balkom AJ, Spinhoven P. SSRIs vs. TC...»2 = 0,00, tutkimusten lukumäärä = 48).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tehokkaan lääkehoidon (lääkeaineryhmien yhdistämiseen pohjautuva luku) NNT-luvun on paniikkihäiriön akuuttihoidossa raportoitu olevan 6 «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»1. SSRI-lääkkeiden ja trisyklisten masennuslääkkeiden teho on tutkimuksissa ollut yhtä suuri (I2 = 61 %, RR 1,08; 95 % luottamusväli 0,71–1,66, n = 438, 4 tutkimusta) «Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M ym. Antidepr...»5 eikä tulos muuttunut, vaikka 1 tutkimus (jonka potilailla oli psykiatrista komorbiditeettia) poistettiin analyysistä (RR 1,03; 95 % luottamusväli 0,66–1,61, 4 tutkimusta, n = 416) «Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M ym. Antidepr...»5.

Tutkimuksen keskeyttäneiden potilaiden osuus on SSRI-lääkkeillä ollut pienempi kuin TCA:lla (18 vs. 36 %) «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»1 viitaten SSRI:n parempaan siedettävyyteen «Katzman MA, Bleau P, Blier P ym. Canadian clinical...»6. Cochrane-katsauksen «NICE. Generalized anxiety disorder and panic disor...»7 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/cg113»1) mukaan haittavaikutusten vuoksi tutkimuksista pudonneiden potilaiden osuus ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevästi suurempi TCA-lääkkeillä kuin SSRI-lääkkeillä (RR 1,43; 95 % luottamusväli 0,82–2,48, 5 tutkimusta, n = 476) «Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M ym. Antidepr...»5. TCA-lääkkeisiin ei liity toleranssin muodostumista, riippuvuutta tai väärinkäyttöongelmia, kuten bentsodiatsepiineihin.

Kirjallisuutta

 1. Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2015;30:183-92 «PMID: 25932596»PubMed
 2. Bakker A, van Balkom AJ, Spinhoven P. SSRIs vs. TCAs in the treatment of panic disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2002;106:163-7 «PMID: 12197851»PubMed
 3. Offidani E, Guidi J, Tomba E ym. Efficacy and tolerability of benzodiazepines versus antidepressants in anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychother Psychosom 2013;82:355-62 «PMID: 24061211»PubMed
 4. Mitte K. A meta-analysis of the efficacy of psycho- and pharmacotherapy in panic disorder with and without agoraphobia. J Affect Disord 2005;88:27-45 «PMID: 16005982»PubMed
 5. Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M ym. Antidepressants and benzodiazepines for panic disorder in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;(9):CD011567 «PMID: 27618521»PubMed
 6. Katzman MA, Bleau P, Blier P ym. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry 2014;14(Suppl 1):S1 «PMID: 25081580»PubMed
 7. NICE. Generalized anxiety disorder and panic disorder in adults: management. Clinical guideline 113. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113