Takaisin

Venlafaksiini sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: B

Venlafaksiini on ilmeisesti tehokas sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa.

Systemaattiseen katsaukseen «Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy fo...»1 haettiin sosiaalisten tilanteiden pelon RCT-hoitotutkimukset vuosilta 1966–2007 tietokannoista Cochrane CCDANTR, MEDLINE ja PsycINFO. Mukaan tuli 51 RCT:tä (9 914 osallistujaa).

Kliinisen vasteen (Clinical Global Improvment, CGI-I:llä mitattuna) eron on venlafaksiini- vs. lumeryhmien välillä laskettu olevan seuraava: RR = 1,59; 95 % luottamusväli 1,38–1,83, 4 tutkimusta, n = 1 173.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of s...»2 haettiin englanninkieliset kaksoissokkoutetut satunnaistetut lume- tai aktiivihoitokontrolloidut sosiaalisten tilanteiden pelon aikuisten akuuttivaiheen hoitotutkimukset tietokannoista Embase (1974 alkaen) ja Medline (1950 alkaen) sekä seuraavilta kliinisiä kokeita rekisteröiviltä verkkosivuilta «http://www.clinicalstudyresults.org/»1, «http://clinicaltrials.gov/»2 ja «http://apps.who.int/trialsearch/»3 tarvittaessa kirjoittajia konsultoiden. Artikkelit haettiin ajalta 9/2011–1/2012. Sosiaalisten tilanteiden pelon/sosiaalisen fobian diagnoosi oli asetettu DSM-III-, DSM-III-R- tai DSM-IV- kriteerein. Päätulosmuuttuja oli kliinikon arvioima toipuneiden osuus.

Canton ym. «Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of s...»2 laskivat hoitovasteen (CGI–I: 1, 2 tai oirereduktio LSAS > 50 %) sosiaalisten tilanteiden pelossa 5 venlafaksiini vs. lume tutkimuksesta: OR = 2,42; 95 % luottamusväli 1,92–3,06, vaihteluväli 1,89–3,78. Potilaita oli lääkeryhmässä yhteensä 778 ja lumeryhmässä 540. 4 tutkimuksessa oli joustava lääkeannos keskimäärin 200 mg/vrk. 1 tutkimuksessa ero lumeeseen tuli annostasolla 75 mg/vrk ja 150–225 mg/vrk. Ero lumeeseen oli alkanut 4–6 viikon kohdalla ja jatkui 12 viikkoon kaikissa tutkimuksissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Allgulander ym. tutkimuksen «Allgulander C, Mangano R, Zhang J ym. Efficacy of ...»3 (n = 434, 12 viikkoa) mukaan venlafaksiinin ja paroksetiinin teho ei eronnut toisistaan. LSAS-oirevähenemä oli seuraava: venlafaksiini -36,0, SE 2,35, paroksetiini -35,4, SE 2,46 ja lume -19,1, SE 2,40.

Vastaavasti Liebowitz ym. 12 viikon tutkimuksessa (n = 413) LSAS-oirevähenemä oli venlafaksiiniryhmässä -35,00, SE 2,64, paroksetiiniryhmässä -39,20, SE 2,58 ja lumeryhmässä -22,20, SE 2,47. Lääkeryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan «Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D. Venlafaxine...»4.

 • Tutkimusten laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

5 lumekontrolloidun venlafaksiinitutkimuksen (n = 1 698, tutkimusten kesto 12–24 viikkoa, mediaani 12 viikkoa) Hedge's g oli sosiaalisten tilanteiden pelossa 0,45 (SE = 0,05; 95 % luottamusväli 0,35–0,55, p < 0,001) «Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the effi...»5.

Bandelow ym. laskivat sosiaalisten tilanteiden pelossa lumekontrolloitujen lääketutkimusten (meta-analyysi) perusteella pre-post-vaikutuskoon venlafaksiinille (aktiiviryhmävertailu): d = 1,50; 95 % luottamusväli 1,00–2,01, (5 tutkimusta) «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»6.

 • Tutkimusten laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacoth...»7 lumekontrolloidusta tutkimuksesta laskettu riski olla responderi (CGI-I: 1 tai 2) oli venlafaksiini vs. lumeryhmässä seuraava: RR = 1,30; 95 % luottamusväli 0,85–1,99, (4 tutkimusta, n = 1 173).

Kirjallisuutta

 1. Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy for social anxiety disorder: a systematic review. Expert Rev Neurother 2008;8:235-57 «PMID: 18271710»PubMed
 2. Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of social phobia: systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat 2012;8:203-15 «PMID: 22665997»PubMed
 3. Allgulander C, Mangano R, Zhang J ym. Efficacy of Venlafaxine ER in patients with social anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison with paroxetine. Hum Psychopharmacol 2004;19:387-96 «PMID: 15303242»PubMed
 4. Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D. Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62:190-8 «PMID: 15699296»PubMed
 5. Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the efficacy of pharmacotherapy for social anxiety disorder: a meta-analysis. Expert Opin Pharmacother 2014;15:2281-91 «PMID: 25284086»PubMed
 6. Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2015;30:183-92 «PMID: 25932596»PubMed
 7. Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacotherapy for social anxiety disorder (SAnD). Cochrane Database Syst Rev 2017;(10):CD001206 «PMID: 29048739»PubMed