Takaisin

SSRI-lääkkeet sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: A

SSRI-lääkkeistä fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini ja sertraliini ovat tehokkaita sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa.

Kliinisen vasteen (Clinical Global Improvment, CGI-I:llä mitattuna) on SSRI-lääkkeillä vs. lume laskettu olevan seuraava: RR = 1,69; 95 % luottamusväli 1,49–1,90, 19 tutkimusta, kesto 6–24 viikkoa, n = 4 615 ja oireiden vakavuuden vähenemä (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS) vs. lume, WMD (painotettu keskimääräinen ero): -11,29; 95 % luottamusväli -14,46 – -8,13, 13 tutkimusta, n = 3 250 «Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy fo...»1.

Canton ym. «Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of s...»2 laskivat hoitovasteen (CGI–I: 1, 2 tai oirereduktio LSAS > 50 %) OR:t eri SSRI-lääkkeille vs. lume 17 tutkimuksesta, jotka vaihtelivat fluoksetiinin 1,98:n ja paroksetiinin 3,14:n välillä. Cochrane-katsauksessa «Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacoth...»3 24 lumekontrolloidusta tutkimuksesta laskettu riski olla responderi (CGI-I: 1 tai 2) oli SSRI vs. lumeryhmässä seuraava: RR = 1,65; 95 % luottamusväli 1,48–1,85, n = 4 984.

Curtis ym. «Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis ...»4 laskivat lumekontrolloitujen (25 tutkimusta, joista 9:ssä mukana SSRI:n lisäksi aktiivikomparaattori, n = 5 949) poolatun Hedge's g SSRI-lääkkeille: 0,44, SE 0,04; 95 % luottamusväli 0,37–0,51, Z = 12,17, p = 0,00, tutkimusten kesto 6–24 viikkoa, mediaani 12 viikkoa. 20 lumekontrolloidun SSRI-tutkimuksen Hedge's g = 0,39 (SE = 0,03; 95 % luottamusväli 0,33–0,45, p < 0,001) «Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the effi...»5.

Hedges ym. (2007) «Hedges DW, Brown BL, Shwalb DA ym. The efficacy of...»6 laskivat 14 lumevertaillun tutkimuksen vaikutuskoot (Hedge's g) SSRI-lääkkeille sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa. LSAS-muutoksen perusteella laskettu vaikutuskoko oli paroksetiinilla 0,526 (5 tutkimusta), fluvoksamiinilla 0,581 (3 tutkimusta) ja sertraliinilla 0,345 (2 tutkimusta).

Bandlow ym. (2015) «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»7 laskivat sosiaalisten tilanteiden pelossa lumekontrolloitujen lääketutkimusten (meta-analyysi) perusteella pre-post-vaikutuskoot (aktiiviryhmien vertailu) eri SSRI-valmisteille: essitalopraami 2,26 (1,83–2,69), 2 tutkimusta, fluoksetiini 1,30 (0,64–1,96), 3 tutkimusta, fluvoksamiini 1,77 (1,41–2,13), 6 tutkimusta, paroksetiini 1,62 (1,32–1,92), 8 tutkimusta ja sertraliini 1,66 (1,29–2,03), 3 tutkimusta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eri SSRI-valmisteiden välillä saattaa olla jonkin verran tehoeroja. Vain paroksetiinin vaikutuskoko 0,49 (SE = 0,05; 95 % luottamusväli 0,35–0,55, p < 0,001, 8 tutkimusta, n = 286) oli vakuuttava «Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the effi...»5. Fluoksetiini- (20–60 mg/vrk) vs. lumevertailussa (n = 60) oirereduktio (LSAS) ei eronnut ryhmien välillä «Kobak KA, Greist JH, Jefferson JW ym. Fluoxetine i...»8, mutta toisessa 14 viikon tutkimuksessa (n = 117) fluoksetiini vähensi oireita lumetta enemmän (CGI-I-hoitovaste: 50,9 vs. 31,7 %) «Davidson JR, Foa EB, Huppert JD ym. Fluoxetine, co...»9. Oireiden vakavuus väheni sertraliinilla (χ2 = 3,24, p = 0,07) ja fluvoksamiinilla (χ2 = 2,94, p = 0,09) trendinomaisesti enemmän kun fluoksetiinilla «Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis ...»4. Osa potilaista respondoi SSRI-hoitoon vasta 8 ja 12 viikon välillä «Stein DJ, Stein MB, Pitts CD ym. Predictors of res...»10.

Number needed to harm (NNTH) oli SSRI-lääkkeille sosiaalisten tilanteiden pelossa 14,9 «Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy fo...»1. Fluvoksamiini- ja paroksetiiniryhmissä oli eniten hoidon keskeyttämisiä haittavaikutusten vuoksi, eivätkä essitalopraamin NNTH:n (7,7) ja fluvoksamiinin NNTH:n (35,5) luottamusvälit menneet päällekkäin «Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy fo...»1.

Cochrane-katsauksen «Stein DJ, Ipser JC, van Balkom AJ. Pharmacotherapy...»11 mukaan SSRI-lääkkeet ovat sosiaalisten tilanteiden pelossa hoitovasteella (on/ei) arvioituna tehokkaampia kuin moklobemidi (Quality of blocs, Qb = 38,61, p < 0,00001). Hoidon keskeyttäneiden potilaiden osuudet (vs. lume) eivät eronneet (Qb = 3,36, p = 0,07) SSRI-tutkimuksissa (13 tutkimusta, RR = 1,05; 95 % luottamusväli 0,88–1,12) ja RIMA-tutkimuksissa (8, RR = 0,79; 95 % luottamusväli 0,62–1,01) «Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacoth...»3. Tämä voi viitata siihen, ettei näiden lääkeaineryhmien välillä ole merkittäviä siedettävyyseroja.

 • Tutkimusten laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti (yleinen):

SSRI-lääkkeitä suositellaan yleisesti ensisijaisina lääkehoitoina sosiaalisten tilanteiden pelossa, ja niiden tehosta on laajin näyttö «Bandelow B, Lichte T, Rudolf S ym. The German guid...»12, «Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ ym. Evidence-base...»13, «NICE. Social anxiety disorder: Recognition, assess...»14 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/cg159/evidence/full-guideline-189895069»1). Eri SSRI-valmisteita on tutkittu sosiaalisten tilanteiden pelossa lukuisissa (> 20) RCT-tutkimuksissa, ja raportoidut hoitotulokset ovat varsin yhteneväisiä. Tutkimustieto on vähäisintä fluoksetiinin ja sitalopraamin osalta.

Kirjallisuutta

 1. Ipser JC, Kariuki CM, Stein DJ. Pharmacotherapy for social anxiety disorder: a systematic review. Expert Rev Neurother 2008;8:235-57 «PMID: 18271710»PubMed
 2. Canton J, Scott KM, Glue P. Optimal treatment of social phobia: systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat 2012;8:203-15 «PMID: 22665997»PubMed
 3. Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacotherapy for social anxiety disorder (SAnD). Cochrane Database Syst Rev 2017;(10):CD001206 «PMID: 29048739»PubMed
 4. Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis of pharmacotherapy for social anxiety disorder: an examination of efficacy, moderators, and mediators. Expert Opin Pharmacother 2017;18:243-51 «PMID: 28110555»PubMed
 5. Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the efficacy of pharmacotherapy for social anxiety disorder: a meta-analysis. Expert Opin Pharmacother 2014;15:2281-91 «PMID: 25284086»PubMed
 6. Hedges DW, Brown BL, Shwalb DA ym. The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in adult social anxiety disorder: a meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psychopharmacol 2007;21:102-11 «PMID: 16714326»PubMed
 7. Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2015;30:183-92 «PMID: 25932596»PubMed
 8. Kobak KA, Greist JH, Jefferson JW ym. Fluoxetine in social phobia: a double-blind, placebo-controlled pilot study. J Clin Psychopharmacol 2002;22:257-62 «PMID: 12006895»PubMed
 9. Davidson JR, Foa EB, Huppert JD ym. Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and placebo in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry 2004;61:1005-13 «PMID: 15466674»PubMed
 10. Stein DJ, Stein MB, Pitts CD ym. Predictors of response to pharmacotherapy in social anxiety disorder: an analysis of 3 placebo-controlled paroxetine trials. J Clin Psychiatry 2002;63:152-5 «PMID: 11874217»PubMed
 11. Stein DJ, Ipser JC, van Balkom AJ. Pharmacotherapy for social anxiety disorder. Cochrane 2009
 12. Bandelow B, Lichte T, Rudolf S ym. The German guidelines for the treatment of anxiety disorders. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015;265:363-73 «PMID: 25404200»PubMed
 13. Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ ym. Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2014;28:403-39 «PMID: 24713617»PubMed
 14. NICE. Social anxiety disorder: Recognition, assessment and treatment. National Clinical Guideline Number 159. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159/evidence/full-guideline-189895069