Takaisin

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkkeellinen (agomelatiini, duloksetiini ja vortioksetiini) jatkohoito ja

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
7.1.2019

Näytön aste: B

Agomelatiini, duloksetiini ja vortioksetiini ovat ilmeisesti tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön jatkohoidossa ja uusiutumisvaiheiden estossa.

Perna ja työtoverit «Perna G, Alciati A, Riva A ym. Long-Term Pharmacol...»1 selvittivät pitkäaikaisen lääkehoidon tehoa ahdistuneisuushäiriöissä. Systemaattiseen katsaukseen sisältyi 5 paniikkihäiriötutkimusta ja 15 yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä käsittelevää tutkimusta. Tutkimukset identifioitiin PubMedista, ja ne oli julkaistu tammikuun 2012 ja elokuun 2015 välillä. Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä käsittelevistä tutkimuksista 7 oli satunnaistettua ja 8 ei-satunnaistettua.

Toisessa tutkimuksessa verrattiin vortioksetiinia lumeeseen 20 viikkoa kestäneen avoimen vortioksetiinihoidon jälkeen. Tutkimuksen 24–56 viikkoa kestäneeseen kaksoissokkoutettuun vaiheeseen osallistui 463 potilasta, ja käytetty vortioksetiiniannos oli 5–10 mg/vrk.

Relapsiriski oli lumeryhmässä 3-kertainen verrattuna vortioksetiinia saaneiden ryhmään, lumeryhmässä relapsin (HAM-A-pisteet 15 tai yli tai kliinisesti arvioituna riittämätön vaste) sai 34 % ja vortioksetiiniryhmässä 15 %. Haittaoireita saaneiden määrissä ei ollut eroja (55 vs. 53 %).

Stein ja työtoverit selvittivät agomelatiinin tehoa ja siedettävyyttä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön uusiutumisvaiheiden estossa. Tutkimuksessa potilaat saivat alkuun avoimesti agomelatiinia 25–50 mg/vrk, jonka jälkeen hoidosta hyötyneet potilaat (Hamiltonin ahdistuneisuusasteikon pisteet 7 tai alle; 227 potilasta koko avoimen vaiheen läpikäyneistä 329 potilaasta) satunnaistettiin joko jatkamaan agomelatiinia (N = 113) tai lumetta (N = 114).

Tutkimuksen kaksoissokkoutetun 26 viikkoa kestäneen vaiheen aikana 19,5 % agomelatiiniryhmästä ja 30 % lumeryhmästä sai relapsin (p = 0,046). Relapsi määriteltiin tilanteeksi, jossa Hamiltonin ahdistuneisuusasteikon pisteet olivat 15 tai enemmän tai tutkijan arvion mukaan hoito oli tehoton. Tutkimuksen kaksoissokkoutetun vaiheen aikana haittaoireita esiintyi agomelatiiniryhmässä 40 %:lla ja lumeryhmässä 27 %:lla (p = 0,032). Agomelatiinin lopetukseen ei liittynyt lopetusvaiheoireistoa.

Tutkijoiden mukaan agomelatiinista ja vortioksetiinista on alustavaa näyttöä ahdistuneisuushäiriön pitkäaikaishoitona.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Davidson ja työtoverit «Davidson JR, Wittchen HU, Llorca PM ym. Duloxetine...»2 tarkastelivat duloksetiinin tehoa yleistyneen ahdistuneisuushäiriön uusiutumisvaiheen estossa aikuispotilailla. Tutkimukseen osallistui 887 keski-iältään 43-vuotiasta potilasta, joista 61 % oli naisia. Tutkimuksen alkuvaiheessa kaikki potilaat saivat duloksetiinia joustavalla annoksella 60–120 mg/vrk, jonka jälkeen hoidosta hyötyneet potilaat (50 %:n lasku HAM-A-pisteissä ja pisteet 11 tai vähemmän) satunnaistettiin jatkamaan duloksetiinia tai siirtymään lumeelle.

Tutkimuksen kaksoissokkoutetussa osassa lumetta saaneet potilaat (N = 201) saivat uusiutumisvaiheen (= CGI-muutos 2 pistettä tai enemmän satunnaistamisvaiheeseen verrattuna tai keskeytys tehon puutteen vuoksi) huomattavasti duloksetiiniryhmää (N = 204) useammin: 41,8 % lumeryhmässä ja 13,7 % duloksetiiniryhmässä sai uusiutumisvaiheen 24 viikon aikana (p < 0,001).

Tutkijoiden mukaan duloksetiiniannos 60–120 mg/vrk on tehokas yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito, joka vähentää uusiutumisriskiä lumeeseen verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Perna G, Alciati A, Riva A ym. Long-Term Pharmacological Treatments of Anxiety Disorders: An Updated Systematic Review. Curr Psychiatry Rep 2016;18:23 «PMID: 26830881»PubMed
  2. Davidson JR, Wittchen HU, Llorca PM ym. Duloxetine treatment for relapse prevention in adults with generalized anxiety disorder: a double-blind placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol 2008;18:673-81 «PMID: 18559291»PubMed