Takaisin

Toisen polven psykoosilääkkeet paniikkihäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: C

Toisen polven psykoosilääkkeiden (ketiapiini, olantsapiini, risperidoni, aripipratsoli) tehosta paniikkihäiriön akuuttihoidossa ei ole riittävää näyttöä.

Toisen polven psykoosilääkkeiden tehosta paniikkihäiriön tai hoitoresistentin paniikkihäiriön hoidossa on hyvin niukasti tutkimustietoa.

Eräs hoitosuositus «NICE. Generalized anxiety disorder and panic disor...»1 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/cg113»1) varoittaa niiden käytöstä ja toiset varaavat ne vain vaikean, hoitoresistentin paniikkihäiriön hoitoon «Stein MB, Goin MK, Pollack MH ym. Practice Guideli...»2, «Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ ym. Evidence-base...»3.

Ketiapiinia (50–400 mg/vrk, keskiarvo 150 mg/vrk (SD 106)) on tutkittu paniikkihäiriössä 1 pienessä lumekontrolloidussa (n = 27) SSRI/SNRI-resistenteillä potilailla add-on-asetelmassa «Goddard AW, Mahmud W, Medlock C ym. A controlled t...»4 liitettynä näihin hoitoihin. Paniikkioireet vähenivät kummassakin ryhmässä, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa hoitoryhmien (ketiapiini vs. lume) välillä ei ilmennyt.

Prosser ym. vertasivat «Prosser JM, Yard S, Steele A ym. A comparison of l...»5 risperidonia (keskimäärin 0,53 mg/vrk, annosväli 0,125–1 mg/vrk, n = 33) ja paroksetiinia (30 mg/vrk, yhdellä potilaalla 40 mg/vrk, n = 23) toisiinsa. Kummassakin hoitoryhmässä tapahtui korjaantumista useimmilla tulosmittareilla, mutta hoitojen välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa millään mittarilla. Tutkimuksessa käytettiin yksöissokkoutettua asetelmaa.

Sepede ym. tutkivat avoimessa asetelmassa «Sepede G, De Berardis D, Gambi F ym. Olanzapine au...»6 olantsapiinia 5 mg/vrk (n = 30) yhdistettynä paroksetiiniin tai sertraliiniin niille resistenteillä potilailla. He raportoivat oirevähenemän 12 viikossa kaikilla arviointitavoilla, hoitovasteen 81 %:lla ja remission 58 %:lla. Hollifield ym. (2005) aloittivat avoimen olantsapiinihoidon 2,5–20 mg/vrk (keskiarvo12,3 mg/vrk, monoterapia) potilaille, jotka eivät olleet hyötyneet aiemmasta hoidosta (lääkitys tai CBT). Sekä paniikkikohtausten frekvenssi (ES 1,83), intensiteetti (ES 1,36) että ennakoiva ahdistuneisuus (ES 1,18) vähenivät 8 viikon hoidon aikana «Hollifield M, Thompson PM, Ruiz JE ym. Potential e...»7.

Hoge ym. raportoivat «Hoge EA, Worthington JJ 3rd, Kaufman RE ym. Aripip...»8 10 paniikkihäiriöpotilaasta, jotka eivät olleet vastanneet aiempaan lääkehoitoon (SSRI, SNRI, BZD, tratsodoni, bupropioni). Käytössä olleeseen antidepressantti- tai bentsodiatsepiinilääkitykseen liitettiin avoimesti aripipratsoli 5–30 mg/vrk (10,5 + 4,95 mg/vrk) 8 viikon ajan. CGI-S-asteikolla saavutettiin tilastollisesti merkitsevä vähenemä (17 %). PDSS-asteikolla oireiden muutos ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. 1 potilas saavutti remission.

Simon ym. tutkivat «Simon NM, Hoge EA, Fischmann D ym. An open-label t...»9 risperidonia (1,12 + 0,68 mg/vrk) 30 potilaalla (8 viikkoa), joista useimmilla oli useita komorbideja ahdistuneisuushäiriöitä. 7 potilaan paniikkihäiriöalaryhmä raportoitiin erikseen. Heillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä paranema PDSS-asteikolla tutkimuksen aikana.

Hoitosuositukset muistuttavat toisen polven psykoosilääkkeiden haitoista, painon noususta, epäedullisista vaikutuksista rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, sedaatiosta, asentohypotensiosta ja mahdollisista ekstrapyramidaalioireista «Stein MB, Goin MK, Pollack MH ym. Practice Guideli...»2, «Bandelow B, Sher L, Bunevicius R ym. Guidelines fo...»10, jotka tulee huomioida hyöty-haittasuhdetta arvioitaessa.

 • Tutkimusten laatu: heikko
 • Sovellettavuus: huono

Kirjallisuutta

 1. NICE. Generalized anxiety disorder and panic disorder in adults: management. Clinical guideline 113. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
 2. Stein MB, Goin MK, Pollack MH ym. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Panic Disorder. 2. painos. American Psychiatric Association (APA) 2010
 3. Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ ym. Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2014;28:403-39 «PMID: 24713617»PubMed
 4. Goddard AW, Mahmud W, Medlock C ym. A controlled trial of quetiapine XR coadministration treatment of SSRI-resistant panic disorder. Ann Gen Psychiatry 2015;14:26 «PMID: 26379759»PubMed
 5. Prosser JM, Yard S, Steele A ym. A comparison of low-dose risperidone to paroxetine in the treatment of panic attacks: a randomized, single-blind study. BMC Psychiatry 2009;9:25 «PMID: 19470174»PubMed
 6. Sepede G, De Berardis D, Gambi F ym. Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial. J Clin Psychopharmacol 2006;26:45-9 «PMID: 16415705»PubMed
 7. Hollifield M, Thompson PM, Ruiz JE ym. Potential effectiveness and safety of olanzapine in refractory panic disorder. Depress Anxiety 2005;21:33-40 «PMID: 15786486»PubMed
 8. Hoge EA, Worthington JJ 3rd, Kaufman RE ym. Aripiprazole as augmentation treatment of refractory generalized anxiety disorder and panic disorder. CNS Spectr 2008;13:522-7 «PMID: 18567977»PubMed
 9. Simon NM, Hoge EA, Fischmann D ym. An open-label trial of risperidone augmentation for refractory anxiety disorders. J Clin Psychiatry 2006;67:381-5 «PMID: 16649823»PubMed
 10. Bandelow B, Sher L, Bunevicius R ym. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract 2012;16:77-84 «PMID: 22540422»PubMed