Takaisin

Safinamidin symptomaattinen teho Parkinson-potilailla

Näytönastekatsaukset
Valtteri Kaasinen
18.4.2019

Näytön aste: B

Safinamidi lisää on-aikaa keski- ja myöhäisvaiheen Parkinson-potilailla, joilla on tilanvaihteluja.

Safinamidilla on tehty viisi satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, lumelääkekontrolloitua, rinnakkaisryhmin toteutettua tutkimusta Parkinson-potilailla «Stocchi F, Arnold G, Onofrj M ym. Improvement of m...»1, «Stocchi F, Borgohain R, Onofrj M ym. A randomized,...»2, «Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Randomized t...»3, «Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Two-year, ra...»4, «Schapira AH, Fox SH, Hauser RA ym. Assessment of S...»5. Näistä kaksi tutkimusta «Stocchi F, Arnold G, Onofrj M ym. Improvement of m...»1 ja «Stocchi F, Borgohain R, Onofrj M ym. A randomized,...»2 tutkivat safinamidin tehoa alkuvaiheen Parkinson-potilailla, joilla Unified Parkinson’s Disease Rating Scalen motorisen osion perusteella oireisto vaikutti lieventyvän.

Kolmannessa tutkimuksessa «Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Randomized t...»3 tutkittiin safinamidin tehoa levodopan lisälääkkeenä Parkinson-potilailla, joilla oli motorisia tilanvaihteluja. Tutkimuksen kesto oli 24 viikkoa ja potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: safinamidi 100 mg/vrk (n = 224) tai 50 mg/vrk (n = 223) tai lumelääke (n = 222). Päämuuttuja oli on-ajan muutos ilman haittaavia dyskinesioita mitattuna Hauserin päiväkirjoilla. On-aika lisääntyi keskimäärin 1,36 tuntia (noin 1 tunti 20 min) 100 mg/vrk-ryhmässä, 1,37 tuntia 50 mg/vrk-ryhmässä ja 0,97 tuntia lumelääkeryhmässä. Erot lumelääkeryhmään olivat tilastollisesti merkitseviä (least square mean differences: luottamusväli 0,12–0,99, p = 0,013 ja CI 0,07–0,94, p = 0,022, vastaavasti).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksen seuranta-aika on lyhyt.

Neljäs tutkimus «Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Two-year, ra...»4 oli kolmannen tutkimuksen «Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Randomized t...»3 jatkotutkimus, joka kesti 18 kuukautta (yhteensä 2 vuoden kestoinen tutkimuslääkehoito). Tulokset viittasivat pitkäkestoiseen hyötyyn on-ajan paranemisessa. On-ajan kasvu oli keskimäärin 1,01 tuntia 50 mg:n ryhmässä (95 % CI 0,23–1,11).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Viides tutkimus «Schapira AH, Fox SH, Hauser RA ym. Assessment of S...»5 oli 24 viikon kestoinen tutkimus, jossa 549 Parkinson-potilailla, joilla oli motorisia tilanvaihteluja satunnaistettiin safinamidi- (n = 274) tai lumelääkeryhmään (n = 275). Potilaille annosteltiin 50 mg vuorokaudessa tutkimuslääkettä. Mikäli safinamidi ei aiheuttanut sivuvaikutuksia, annos nostettiin kahden viikon jälkeen 50 mg:sta 100 mg:aan. Päämuuttujana oli lisääntynyt on-aika tunteina ilman haittaavia dyskinesioita mitattuna päiväkirjamerkinnöin. On-aika safinamidiryhmässä lisääntyi keskimäärin (SD) 1,42 tuntia (2,80) ja lumelääkeryhmässä 0,57 tuntia (2,47) (p < 0,001). Yleisin safinamidin haittavaikutus olivat lisääntyneet dyskinesiat (14,6 % potilaista).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Safinamidin teho varhaisvaiheen Parkinsonin taudin hoidossa on epäselvä. Tehosta on hyvä näyttö lisälääkkeenä keski- ja myöhäisvaiheen taudissa potilailla, joilla on motorisia tilanvaihteluja. Vertailevia kontrolloituja tutkimuksia selegiliiniin tai rasagiliiniin ei ole julkaistu.

Kirjallisuutta

 1. Stocchi F, Arnold G, Onofrj M ym. Improvement of motor function in early Parkinson disease by safinamide. Neurology 2004;63:746-8 «PMID: 15326260»PubMed
 2. Stocchi F, Borgohain R, Onofrj M ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of safinamide as add-on therapy in early Parkinson's disease patients. Mov Disord 2012;27:106-12 «PMID: 21913224»PubMed
 3. Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Randomized trial of safinamide add-on to levodopa in Parkinson's disease with motor fluctuations. Mov Disord 2014;29:229-37 «PMID: 24323641»PubMed
 4. Borgohain R, Szasz J, Stanzione P ym. Two-year, randomized, controlled study of safinamide as add-on to levodopa in mid to late Parkinson's disease. Mov Disord 2014;29:1273-80 «PMID: 25044402»PubMed
 5. Schapira AH, Fox SH, Hauser RA ym. Assessment of Safety and Efficacy of Safinamide as a Levodopa Adjunct in Patients With Parkinson Disease and Motor Fluctuations: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2017;74:216-224 «PMID: 27942720»PubMed