Takaisin

Karpalovalmiste virtsatieinfektion ehkäisyssä naisilla

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valtonen
18.6.2019

Näytön aste: B

Karpalomehu (tai karpalo-puolukkamehu) ilmeisesti vähentää virtsatieinfektion riskiä muutoin terveillä naisilla.

Amerikkalaisessa 2017 julkaistussa meta-analyysissä «Fu Z, Liska D, Talan D ym. Cranberry Reduces the R...»1] tutkittiin karpalon tehoa virtsatieinfektioiden ehkäisyssä muutoin terveillä naisilla. Meta-analyysia varten tehtiin MEDLINE- ja EMBASE-haut aihetta koskevista tutkimuksista vuosilta 2010–2017. Meta-analyysiin sisällytettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka oli tehty perusterveillä ei-raskaana olevilla yli 18-vuotiailla naisilla, joilla oli aiemmin ollut virtsatieinfektio, ja joissa verrattiin karpaloa lumelääkkeeseen tai hoidotta jättämiseen ja joissa tulos raportoitiin niiden potilaiden määränä, jotka sairastuivat virtsatieinfektioon. Tutkimukset, joita ei ollut julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, jätettiin pois analyysistä.

Yhteensä 7 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta sisällytettiin meta-analyysiin (taulukko «Meta-analyysissä mukana olevat tutkimukset....»1). Tutkimuksista 5:ssä käytettiin karpalomehua, 1:ssä karpalokapseleita ja 1:ssä näitä molempia. 6 tutkimuksessa karpalon tehoa verrattiin lumevalmisteeseen ja 1:ssä oli avoin kontrolliryhmä. Seuranta-aika oli 5 tutkimuksessa 6 kuukautta ja 2 tutkimuksessa 12 kuukautta. Kaikkiaan näihin tutkimuksiin osallistui 1 498 naista, joista 798 oli satunnaistettu karpaloryhmiin ja 702 lume/kontrolliryhmiin.

Karpalotuotteet vähensivät virtsatieinfektion riskiä 26 % verrattuna lume- ja kontrolliryhmään (RR 0,74, 95 % luottamusväli 0,55–0,98, I2 = 54 %). Alaryhmäanalyysissa karpalovalmisteet vähensivät virtsatieinfektioriskiä 35 % naisilla, joilla tutkimuksen käynnistyessä ei ollut virtsatieinfektion oireita (RR 0,65, 95 % luottamusväli 0,51–0,84). Sen sijaan karpalovalmisteiden ja lume- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa virtsatieinfektion riskissä naisilla, joilla oli akuutti virtsatieinfektio tutkimuksen käynnistyessä (RR 0,84, 95 % luottamusväli 0,47–1,50). Vain 3 tutkimusta raportoi eron haittavaikutuksista ryhmien välillä. Näistä 2 tutkimuksessa haittavaikutuksia oli enemmän lumelääkitysryhmässä kuin karpaloryhmässä ja 1 tutkimuksessa ryhmien välillä ei ollut eroa haittavaikutusten esiintyvyydessä.

Taulukko 1. Meta-analyysissä mukana olevat tutkimukset.
Tutkimus Interventio (karpalo) Proanthosyanidipitoisuus
Kontiokari ym. «Kontiokari T, Sundqvist K, Nuutinen M ym. Randomis...»2 7,5 g karpalotiivistettä ja 1,7 g puolukkatiivistettä Ei raportoitu
Stothers ym. «Stothers L. A randomized trial to evaluate effecti...»3 2 karpalomehutablettia +
750 ml lumemehua
750 ml makeuttamatonta
100 % karpalomehua ja
yksi lumetabletti
Ei raportoitu
Barbosa-Cesnik ym. «Barbosa-Cesnik C, Brown MB, Buxton M ym. Cranberry...»4 480 ml matalakalorista karpalomehua (27 %) 224 mg/dl
Stapleton ym. «Stapleton AE, Dziura J, Hooton TM ym. Recurrent ur...»5 120 ml tai 240 ml matalakalorista karpalomehua (27 %) päivässä Ei raportoitu
Takahashi ym. «Takahashi S, Hamasuna R, Yasuda M ym. A randomized...»6 125 ml karpalomehua päivässä > 40 mg / 125 ml
Vostalova ym. «Vostalova J, Vidlar A, Simanek V ym. Are High Proa...»7 500 mg karpalokapseli 1,4 mg 2 x / vrk
Maki ym. «Maki KC, Kaspar KL, Khoo C ym. Consumption of a cr...»8 240 ml matalakalorista karpalomehua (27 %) 41,1/119 mg/vrk
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä analyysiin sisältyi myös suomalaisia tutkimuksia.
 • Kommentti: Näytön astetta laskee tulosten kohtalainen heterogeenisyys. 2 tutkimuksen osalta harhan riski oli kohtalainen. Tutkimukset olivat pieniä. Karpalovalmisteiden tarkka vaikutusmekanismi on epäselvä. Eri valmisteiden ja eri kasvukausien välillä on vaihtelua, joten valmisteen teho voi vaihdella.

Suomalaisessa vuonna 2001 julkaistussa satunnaistetussa kontrolloidussa seurantatutkimuksessa «Kontiokari T, Sundqvist K, Nuutinen M ym. Randomis...»2 selvitettiin karpalo-puolukkamehun ja Lactobacillus GG -juoman tehoa virtsatieinfektioiden ehkäisyssä naisilla. Tutkimukseen rekrytoitiin 150 naista, joilla oli todettu Escherichia Coli:n aiheuttama virtsatieinfektio. Naiset satunnaistettiin 3 ryhmään, joista 1. ryhmä sai 50 ml karpalo-puolukkamehutiivistettä päivässä 6 kuukauden ajan, 2. ryhmä sai 100 ml Lactobacillus GG -juomaa 5 päivänä viikossa 1 vuoden ajan ja 3. ryhmä toimi avoimena verrokkiryhmänä.

6 kuukauden seuranta-aikana 8 (16 %) naista karpalo-puolukkamehuryhmässä, 19 (39 %) naista lactobacillus-ryhmässä ja 18 (36 %) naista verrokkiryhmässä sairasti vähintään 1 virtsatieinfektion. Riskin vähenemä oli 20 % karpalo-puolukkamehuryhmässä verrattuna verrokkiryhmään (95 % luottamusväli 3–36 %, p = 0,023, NNT 5, 95 % luottamusväli 3–34). Haittavaikutuksia ei raportoitu lukuun ottamatta karpalo-puolukkamehun hapanta makua.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä tutkimus tehty Suomessa suomalaisilla potilailla.
 • Kommentti: Tutkimus sisältyy edellä referoituun meta-analyysiin.

Kirjallisuutta

 1. Fu Z, Liska D, Talan D ym. Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr 2017;147:2282-2288 «PMID: 29046404»PubMed
 2. Kontiokari T, Sundqvist K, Nuutinen M ym. Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women. BMJ 2001;322:1571 «PMID: 11431298»PubMed
 3. Stothers L. A randomized trial to evaluate effectiveness and cost effectiveness of naturopathic cranberry products as prophylaxis against urinary tract infection in women. Can J Urol 2002;9:1558-62 «PMID: 12121581»PubMed
 4. Barbosa-Cesnik C, Brown MB, Buxton M ym. Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infection: results from a randomized placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2011;52:23-30 «PMID: 21148516»PubMed
 5. Stapleton AE, Dziura J, Hooton TM ym. Recurrent urinary tract infection and urinary Escherichia coli in women ingesting cranberry juice daily: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc 2012;87:143-50 «PMID: 22305026»PubMed
 6. Takahashi S, Hamasuna R, Yasuda M ym. A randomized clinical trial to evaluate the preventive effect of cranberry juice (UR65) for patients with recurrent urinary tract infection. J Infect Chemother 2013;19:112-7 «PMID: 22961092»PubMed
 7. Vostalova J, Vidlar A, Simanek V ym. Are High Proanthocyanidins Key to Cranberry Efficacy in the Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection? Phytother Res 2015;29:1559-67 «PMID: 26268913»PubMed
 8. Maki KC, Kaspar KL, Khoo C ym. Consumption of a cranberry juice beverage lowered the number of clinical urinary tract infection episodes in women with a recent history of urinary tract infection. Am J Clin Nutr 2016;103:1434-42 «PMID: 27251185»PubMed