Takaisin

Karpalovalmisteen käyttö virtsatieinfektion estoon yli 1-vuotilaalla lapsella

Näytönastekatsaukset
Pekka Arikoski
18.6.2019

Näytön aste: C

Karpalomehu saattaa estää virtsatieinfektioita muuten terveellä yli 1-vuotiailla lapsella.

Cochrance-katsauksessa «Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS. Probiotics for...»1 selvitettiin karpalovalmisteiden vaikutusta virtsatieinfektion estoon. Katsauksen kirjallisuushaku tehtiin heinäkuussa 2012, ja siihen otettiin mukaan kaikki satunnaistetut kontrolloidut (RCT) tutkimukset. Mukaan hyväksyttiin myös tutkimukset, joissa potilaat oli satunnaistettu syntymäpäivän tai tutkimuskoodinumeron perusteella. Lasten tutkimusten osalta katsaukseen mukaanottokriteeri oli lapsen ensimmäinen tai toistuva virtsatieinfektio. Katsauksesta poissuljettiin ne tutkimukset, jotka käsittelivät virtsatieinfektion hoitoa tai tutkimukset, joissa taudinaiheuttaja oli muu kuin bakteeri. Lasten osalta 3 tutkimusta käsitteli potilaita, jotka olivat riskissä saada uusiutuva virtsatieinfektio (n = 383). Yhdessä näistä tutkimuksista verrattiin karpalomehua lumeeseen, yhdessä karpalosiirappia trimetopriimiin ja yhdessä karpalo- ja puolukkamehun yhdistelmää laktobasillivalmisteeseen.

Katsauksessa todettiin, että karpalovalmisteet eivät olleet tehokkaita estämään virtsatieinfektioita lapsilla. Kahdessa tutkimuksessa todettiin ei-merkitsevä virtsatieinfektion estyminen karpalovalmisteella lumeeseen verrattuna (RR 0,48, 95 % luottamusväli 0,19–1,22).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kolmas tutkimus oli julkaistu vain abstraktimuodossa ja siinä jäi epäselväksi, oliko tulokset esitetty koskien oireisia virtsatieinfektioita vai ainoastaan positiivisia virtsan bakteeriviljelylöydöksiä.

Vuonna 2015 julkaistussa katsauksessa «Durham SH, Stamm PL, Eiland LS. Cranberry Products...»2 selvitettiin karpalovalmisteiden vaikutusta estää virtsatieinfektioita lapsilla. Medline-kirjallisuushaku tehtiin vuodesta 1966 kesäkuuhun 2015. Hakutermeinä käytettiin pediatrics, children, cranberry, cranberry juice, urinary tract infections. Haku tuotti 8 tutkimusta, joissa oli selvitetty karpalovalmisteiden, yleisimmin karpalomehun, vaikutusta estää virtsatieinfektioita lapsilla. 5 tutkimusta käsitti lapsia, joilla oli jokin urogenitaalialueen poikkeavuus. 3 tutkimuksessa lapset virtsatieinfektioiden lisäksi olivat muuten terveitä (n = 387).

Terveillä lapsilla karpalovalmisteiden käyttö yhdistyi tilastollisesti merkitsevästi virtsatieinfektioiden vähentymiseen (18,5 vs. 66,7 %, p < 0,05; 95 % luottamusväli, -0,31 – -0,01, p = 0,03; 65 %:n laskut, p = 0,045) tai vuosittaisten virtsatieinfektioiden hoitoon käytettyjen mikrobilääkepäivien vähentymiseen (95 % luottamusväli -7– -5, p < 0,001). Tulokset olivat ristiriitaisia niissä tutkimuksissa, joissa lapsilla oli jokin urogenitaalialueen poikkeavuus.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikissa tutkimuksissa käytettiin vaihtelevia karpaloannoksia ja annosteluvälejä, myös karpalovalmistemuoto vaihteli tutkimusten välillä.

Taiwanilaisessa tutkimuksessa «Wan KS, Liu CK, Lee WK ym. Cranberries for Prevent...»3 55 poikaa (ikä 6–18 vuotta), joita ei oltu ympärileikattu, satunnaistettiin saamaan päivittäin joko 120 ml karpalomehua (Ocean Spray Cranberries, Inc) (n = 28, ikä keskiarvo 9,6 vuotta) tai 120 ml lumemehua (sokeroitu tomaattimehu) (n = 27, ikä keskiarvo 9,7 vuotta) 6 kuukauden ajan. Lisäksi 12 poikaa (ikä keskiarvo 8,7 vuotta), joille oli tehty ympärileikkaus, saivat 120 ml samaa lumemehua 6 kuukauden ajan. Kukaan ei tippunut pois tutkimuksesta. Lopputulosmuuttujana oli oireinen virtsatieinfektio (E.coli -kasvu ≥ 1 x E5 puhtaasti lasketussa virtsassa).

6 kuukauden tutkimusaikana 25 % karpalomehuryhmässä, 37 % lumemehuryhmässä ja 33 % ympärileikattujen poikien ryhmässä saivat virtsatieinfektion (p < 0,05 karpalomehuryhmä vs. lumemehuryhmät).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Potilaiden määrä pieni. Näytteiden määrästä ei ole tietoa. Lapsilla, etenkin pojilla, kontaminaatioriski on suuri, ja siten näytteitä tulisi ottaa kaksi.

Italialaisessa tutkimuksessa «Ledda A, Belcaro G, Dugall M ym. Highly standardiz...»4 36 iältään 12–18-vuotiasta nuorta (tyttöjä 19), joilla oli toistuvia virtsatieinfektiota, valittiin saamaan joko standardoitu karpalokapseli (proantosyanidiinia 36 mg) (n = 19, tyttöjä 11, ikä keskiarvo 15,1 vuotta) 60 perättäisen päivän ajan tai pelkästään elämäntapa- ja hygieniaohjantaa (n = 17, tyttöjä 8, ikä keskiarvo 14,3 vuotta). Saman ohjannan sai myös karpalokapseliryhmä. Tässä pilottitutkimuksessa ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, seuranta-ajan tai tutkimusta edeltävien virtsatieinfektioepisodien osalta. Kukaan ei keskeyttänyt tutkimusta. 91 % karpalovalmisteista oli otettu ohjeen mukaisesti.

Noin 60 päivän tutkimusaikana karpalovalmisteryhmässä oli keskiarvona 0,31 virtsatieinfektioepisodia ja ei-karpaloryhmässä 2,3 (p < 0,0001). Edeltävän 2 kuukauden aikana ennen tutkimusta karpaloryhmässä oli ollut keskimäärin 1,7 (p < 0,05 vs. 0,31) ja kontrolliryhmässä 2,1 (p = NS) virtsatieinfektioepisodia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Potilaiden määrä oli pieni. Oli epäselvää, oliko satunnaistamista tehty, ja toistuvien virtsatieinfektioiden määritelmä oli myös epäselvä.

Kirjallisuutta

 1. Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2015;12:CD008772 «PMID: 26695595»PubMed
 2. Durham SH, Stamm PL, Eiland LS. Cranberry Products for the Prophylaxis of Urinary Tract Infections in Pediatric Patients. Ann Pharmacother 2015;49:1349-56 «PMID: 26400007»PubMed
 3. Wan KS, Liu CK, Lee WK ym. Cranberries for Preventing Recurrent Urinary Tract Infections in Uncircumcised Boys. Altern Ther Health Med 2016;22:20-23 «PMID: 27866177»PubMed
 4. Ledda A, Belcaro G, Dugall M ym. Highly standardized cranberry extract supplementation (Anthocran®) as prophylaxis in young healthy subjects with recurrent urinary tract infections. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2017;21:389-393 «PMID: 28165546»PubMed