Takaisin

Imeväisen virtsanäytteen otto Quick-Wee menetelmällä

Näytönastekatsaukset
Pekka Arikoski
18.6.2019

Näytön aste: C

Häpyluun yläpuolinen ihostimulaatio kylmään nesteeseen kastellulla sideharsolla eli ns. Quick-Wee-menetelmällä saattaa nopeuttaa lentovirtsanäytteen saamista imeväisellä.

Australialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S ym. Faster clean...»1 (9/2015–4/2016) 354 imeväistä iältään 1–12 kuukautta satunnaistettiin 2 ryhmään. 10 potilasta pois suljettiin lopullisista analyyseistä (ikä < 1 kk tai > 12 kk, vanhempien toive, puudutesalvan käyttö). Interventioryhmässä (n = 174, pojat 55 %, ikä keskiarvo 5,4 kk) lentovirtsanäytteen saamisen parantamiseksi suprapuubista ihoa stimuloitiin kylmään keittosuolaan (0,9 %, + 2,8 ºC) kastellulla sideharsolla (Quick-Wee menetelmä), kunnes virtsanäyte saatiin tai maksimissaan 5 minuutin ajan. Kontrolliryhmässä (n = 170, pojat 45 %, ikä keskiarvo 5,4 kk), kuten myös interventioryhmässä, genitaalialue pestiin huoneenlämpöisellä steriilillä vedellä ja odotettiin, kunnes lentovirtsanäyte saatiin tai maksimissaan 5 minuutin ajan. Ensisijainen vastemuuttuja oli virtsaaminen 5 minuutin sisällä. Toissijaisina muuttujina olivat onnistunut virtsanäytteen saaminen, kontaminaatiomäärä sekä vanhempien ja kliinikon tyytyväisyys näytteenottomenetelmään.

Quick-Wee-menetelmällä 31 %:lla ja tavallisella menetelmällä 12 %:lla (p < 0,001) virtsaaminen tapahtui 5 minuutin sisällä (ero 19 %, 95 % luottamusväli 11–28 %). Onnistunut lentovirtsanäyte saatiin Quick-Wee menetelmällä 30 %:lla ja tavallisella menetelmällä 9 %:lla potilaista (p < 0,001, ero 21 %; 95 % luottamusväli 13–29 %). Virtsanäytteen kontaminaatiossa Quick-Wee- ja tavallisen menetelmän välillä ei ollut merkitsevää eroa (27 % vs. 45 %, p = 0,29, ero 18 %; 95 % luottamusväli -14–50 %). Vanhempien ja kliinikoiden tyytyväisyys oli parempi Quick-Wee-menetelmän kohdalla (p < 0,001). NNT-luku onnistuneelle virtsanäytteen saamiselle Quick-Wee-menetelmällä oli 4,7 (95 % luottamusväli 3,4–7,7). Ikä ja lapsen sukupuoli eivät vaikuttaneet tuloksiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Uusi menetelmä, joka kannattaa huomioida lentovirtsanäytteen ottamisessa imeväiseltä.

Kirjallisuutta

  1. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S ym. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017;357:j1341 «PMID: 28389435»PubMed