Takaisin

Virtsatieinfektiot iäkkäillä ja sekavuus

Näytönastekatsaukset
Maarit Wuorela
18.6.2019

Näytön aste: D

Luotettava tutkimusnäyttö alempien virtsateiden infektion roolista iäkkäiden kotona asuvien akuutin sekavuustilan laukaisijana puuttuu.

Magny ym. prospektiivisessa havainnoivassa ranskalaisessa tutkimuksessa «Magny E, Le Petitcorps H, Pociumban M ym. Predispo...»1 selvitettiin, minkälaisia akuutin sekavuustilan syitä löytyi sairaalahoitoon joutuneilta kotona asuvilta (86,5 %) iäkkäiltä (keski-ikä 86 vuotta (85 ± 87). Seuranta-aikana (11.2014–4.2016) sairaalaan otettiin 2 563 potilasta, joista 208:lla oli tutkimuksen kriteerit täyttävä akuutti sekavuustila (Confusion Assessment Method (CAM). 80,0 %:lla sairaalaan otetuista deliriumpotilaista oli tiedossa oleva kognitiota heikentävä ja/tai neurologinen sairaus. Infektion diagnostiset kriteerit täyttyivät, jos potilaalla oli sairaalaan tullessa infektioon sopivat oireet tai positiivinen bakteeriviljelylöydös.

Sairaalaan tulovaiheessa deliriumin syynä pidettiin virtsatieinfektiota 23:lla potilaalla (11,1 %) ja lopullisessa arviossa 32:lla (15,4 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Positiivinen bakteeriviljelylöydös akuutisti sekavalla iäkkäällä määriteltiin infektioksi. Tutkimuksessa VTI:ksi määriteltyjen osuus vastaa oireettoman bakteriurian esiintyvyyttä tämänikäisessä väestössä «Nicolle LE, Bradley S, Colgan R ym. Infectious Dis...»4.

Laurilan ym. suomalaisessa prospektiivisessa havainnoivassa tutkimuksessa «Laurila JV, Laakkonen ML, Tilvis RS ym. Predisposi...»2 selvitettiin akuutin sekavuustilan syitä ja laukaisevia tekijöitä. Tutkimusaikana 9.2001–11.2002 kaikille sairaalan yleissisätautiosastolle tuleville potilaille tehtiin akuutin sekavuustilan seulontatesti (CAM). Sen jälkeen näille seulonnassa positiiviselle 379 potilaalle tehtiin geriatrin toimesta tarkempi arvio. 250 potilasta täytti DSM-IV-mukaisen akuutin sekavuustilan kriteeristön. Näistä edelleen 24 suljettiin tutkimuksen ulkopuolelle loppuvaiheen sairauden (eliniän ennuste korkeintaan 6 kuukautta) ja 10 pysyvän ympärivuorokautisen hoidon vuoksi. 23 kieltäytyi tutkimuksesta, 15:n lähiomaista ei tavoitettu ja 4 kotiutui ennen diagnoosia. 174 potilasta tuli tutkimukseen ja 87 näistä satunnaistettiin ryhmään, jossa akuutin sekavuustilan syitä selviteltiin.

35:llä potilaalla (40,2 %) akuutin sekavuustilan syynä pidettiin virtsatieinfektiota. Tutkimuksessa ei selvitetty, miten virtsatieinfektion diagnoosi oli tehty.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Virtsatieinfektion diagnostisten kriteerien puuttuminen tutkimuksen metodien kuvauksesta vaikeuttaa tutkimuksen tulosten arviointia populaatiossa, jossa oireettoman bakteriurian tiedetään olevan yleistä.

Elmståhl ym. ruotsalaisessa havainnoivassa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Elmstahl S, Wahlfried C, Jerntorp P. Precipitating...»3 selvitettiin iäkkäiden kotona asuvien potilaiden sairaalan ensiapukäyntiin johtaneiden akuuttien sekavuustilojen syitä. Tutkimukseen valittiin vuonna 1991 malmöläisen sairaalan sisätautiensiavussa käyneistä 18 015 potilaasta ne vähintään 65-vuotiaat, joille ei annettu heti muuta diagnoosia kuin akuutti sekavuustila. Näistä 221 potilaasta 56 täytti DSM-III-R-mukaiset akuutin sekavuustilan kriteerit, ja heidän sairauskertomuksensa analysoitiin tarkemmin.

3:lla tutkittavista 56 potilaasta akuutin sekavuustilan syynä pidettiin alempien virstateiden infektiota (5 %). Virtsatieinfektion diagnostisia kriteereitä ei mainittu tutkimuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Virtsatieinfektion diagnostisten kriteerien puuttuminen tutkimuksen metodien kuvauksesta vaikeuttaa tutkimuksen tulosten arviointia populaatiossa, jossa oireettoman bakteriurian tiedetään olevan yleistä.

Kirjallisuutta

 1. Magny E, Le Petitcorps H, Pociumban M ym. Predisposing and precipitating factors for delirium in community-dwelling older adults admitted to hospital with this condition: A prospective case series. PLoS One 2018;13:e0193034 «PMID: 29474380»PubMed
 2. Laurila JV, Laakkonen ML, Tilvis RS ym. Predisposing and precipitating factors for delirium in a frail geriatric population. J Psychosom Res 2008;65:249-54 «PMID: 18707947»PubMed
 3. Elmstahl S, Wahlfried C, Jerntorp P. Precipitating and predisposing factors of acute confusional state among emergency department patients. Int Psychogeriatr 1995;7:519-26 «PMID: 8833275»PubMed
 4. Nicolle LE, Bradley S, Colgan R ym. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54 «PMID: 15714408»PubMed