Takaisin

Lihavuuskirurgia ja vaikea ja sairaalloinen lihavuus: vaikutus painoon

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: A

Lihavuuskirurgia aikaansaa suuremman painonlaskun kuin konservatiivinen hoito vaikeasti ja sairaalloisesti lihavilla potilailla (BMI > 35 kg/m2) pitkäaikaisessa seurannassa.

Hakustrategia: RCT:t ja satunnaistamattomat kontrolloidut tutkimukset ja potilassarjat, joissa yli 500 potilasta.

Adamsin ym. «Adams T, Davidson L, Litwin S ym. Weight and Metab...»1satunnaistamattomassa, kontrolloidussa tutkimuksessa vertailtiin mahalaukun ohitusleikkausta (418 potilasta) kahteen kontrolliryhmään, josta toinen haki lihavuuskirurgiaa, mutta joita ei operoitu pääasiassa vakuutuksellisista syistä (417 potilasta) ja joista toinen ei hakenut lihavuuskirurgiaa (321 potilasta). Tutkimukseen liittyen konservatiivista hoitoa potilaille ei annettu, mutta useimmat potilaat olivat vierailleet lihavuusklinikalla.

Seurannassa olevien potilaiden osuus oli 12 vuoden kuluttaa tutkimuksen aloittamisesta 90 %. 2 vuoden kohdalla leikkausryhmän painonlasku oli keskimäärin 45 kg, 6 vuoden aikana 36 kg ja 12 vuoden seuranta-aikana 35 kg (27 % kokonaispainosta) (95 % luottamusväli 32–38 kg). Leikkaamattomissa kontrolliryhmissä painonmuutokset olivat vähäisiä. 12 vuoden kuluttua lihavuuskirurgista hoitoa etsineessä ryhmässä todettiin keskimäärin 3 kg:n painonlasku. Ryhmässä, joka ei hakenut lihavuuskirurgista hoitoa, paino ei keskimäärin muuttunut. Potilaiden alkupainoa ei ilmoitettu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

SOS-tutkimus «Sjöström L. Review of the key results from the Swe...»5 oli kontrolloitu, satunnaistamaton etenevä tutkimus, jossa vertailtiin lihavuuskirurgiaa konservatiiviseen hoitoon. Tutkimus aloitettiin Ruotsissa vuonna 1987, siihen osallistui 4 047 potilasta ja potilaiden ikä tutkimuksen alussa oli 37–57 vuotta. Tavallisen leikkausmenetelmä (68 %) oli vertikaalinen gastroplastia. Pantaleikkauksia käytettiin 19 %:lla ja ohitusleikkausta 13 %:lla.

Kirurgisessa ryhmässä painonlasku oli 2 vuoden kohdalla 23 % kokonaispainosta, 10 vuoden kuluttua 17 %, 15 vuoden kuluttua 16 % ja 20 vuoden kuluttua 18 %. Kontrolliryhmässä havaittiin 15 ja 20 vuoden kohdilla noin 1 % painonlasku. Potilaiden alkupainoa ei ilmoitettu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Maciejewskin ym. «Maciejewski M, Arterburn D, Van Scoyoc L ym. Baria...»4 retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa verrattiin ohitusleikkauksen vaikutusta painoon 10 vuoden seuranta-aikaa (572 potilasta ja 1 274 verrokkia 10 vuoden kohdalla, 73 % miehiä).

10 vuoden seuranta-aikana kirurginen ryhmän painonlasku oli 21 % enemmän kokonaispainosta (95 % luottamusväli 11–31 %) kuin kontrolliryhmällä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaisessa yli 26 000 potilasta käsittäneessä rekisteritutkimuksessa «Sundbom M, Hedberg J, Marsk R ym. Substantial decr...»6 seurattiin kaikkia Ruotsissa vuosina 2007–2012 lihavuusleikattuja potilaita. Rekisterin kattavuus oli lihavuuskirurgisista potilaista 98 % vuonna 2015.

5 vuoden seurannan jälkeen potilaiden BMI laski arvosta 43 kg/m2 arvoon 31 kg/m2 vastaten 28 %:n laskua kokonaispainosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mehaffey ym. «Mehaffey J, LaPar D, Clement K. 10-Year Outcomes A...»7 seurasivat vuodesta 1985 lähtien 1 087 potilasta, joille tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus. 651:tä potilasta seurattiin vähintään 10 vuoden ajan. Painonlasku ylipaino-osuudesta (excess weight loss) oli 24 kuukauden kohdalla 74 % ja 10 vuoden seurannan jälkeen 52 %.

Woodin ym. «Wood G, Benotti P, Lee C ym. Evaluation of the Ass...»8 tutkimukseen osallistui 726 potilasta, joille tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus vuosina 2001–2007. Keskimäärin 9 vuoden seurannan jälkeen potilaiden painonlasku oli keskimäärin 22,5 %.

Viimeisin Cochrane-katsaus «Colquitt J, Pickett K, Loveman E, Frampton G. Surg...»2, johon kerättiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset vuoden 2013 loppuun mennessä julkaistut artikkelit, toteaa lihavuuskirurgian aikaansaavan konservatiivista hoitoa suuremman painonlaskun 2 vuoden seuranta-ajan jälkeen. Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen BMI:n lasku oli keskimäärin 5,2 kg/m² suurempi kuin pantaleikkauksen jälkeen. Katsauksen julkistamisaikaan ei ollut riittävää näyttöä painonlaskuun pidemmässä seurannassa.

Changin ym. meta-analyysissa «Chang SH, Stoll CR, Song J ym. The effectiveness a...»3, joka käsitti tutkimukset vuosilta 2003–2012 (161 756 potilasta). 5 vuoden seuranta-ajan jälkeen BMI oli laskenut 12–17 yksikköä.

Kommentit: Lihavuuskirurgian aikaansaa todennäköisesti merkittävän painonlaskun suurimmalla osalla potilaista 10 vuoden seuranta-aikana. Parhaat tätä osoittavat tutkimukset ovat Adamsin 12 vuoden kontrolloitu tutkimus (27 % lasku kokonaispainosta) «Adams T, Davidson L, Litwin S ym. Weight and Metab...»1 ja SOS-tutkimus (15 vuoden kohdalla 16 % lasku kokonaispainosta) «Sjöström L. Review of the key results from the Swe...»5]. Näitä tutkimuksia tukee 3 noin 10 vuoden seurantaan ulottunutta kohorttitutkimusta ja ruotsalainen erittäin kattava 5 vuoden seurannan sisältävä rekisteritutkimus.

Näytönastetta kohottavat tutkimustulosten yhdenmukaisuus ja vaikutuksen voimakkuus. On kuitenkin huomattava, että noin 10 % potilaista ei saavuta tavoiteltua painonlaskua (Adamsin tutkimuksessa 7 % potilaista jäi alle 10 %:n painonlaskuun).

Kirjallisuutta

 1. Adams T, Davidson L, Litwin S ym. Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. N Engl J Med 2017;377:1143-55
 2. Colquitt J, Pickett K, Loveman E, Frampton G. Surgery for weight loss in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014:(8):
 3. Chang SH, Stoll CR, Song J ym. The effectiveness and risks of bariatric surgery: an updated systematic review and meta-analysis 2003-2012. JAMA Surg 2014;149:275-87
 4. Maciejewski M, Arterburn D, Van Scoyoc L ym. Bariatric Surgery and Long-term Durability of Weight Loss. JAMA Surg 2016;151:1046-55
 5. Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial - a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. J Intern Med 2013;273:219-34
 6. Sundbom M, Hedberg J, Marsk R ym. Substantial decrease in comorbidity 5 years after gastric bypass: A population-based study from the Scandinavian Obesity Surgery Registry. Ann Surg 2017;265:1166-71
 7. Mehaffey J, LaPar D, Clement K. 10-Year Outcomes After Roux-en-Y Gastric Bypass. Ann Surg 2016;264:121-6
 8. Wood G, Benotti P, Lee C ym. Evaluation of the Association Between Preoperative Clinical Factors and Long-term Weight Loss After Roux-en-Y Gastric Bypass. JAMA Surg 2016;151:1056-62