Takaisin

Elämäntapaohjauksen vaikutus raskaudenaikaiseen painonnousuun

Näytönastekatsaukset
Miira Klemetti
3.3.2020

Näytön aste: B

Raskaudenaikainen elämäntapahoito ilmeisesti auttaa rajoittamaan raskaudenaikaista painonnousua.

The International Weight Management in Pregnancy (i-WIP) Collaborative Groupin systemaattisessa katsauksessa ja alkuperäisaineistojen yksilödataan (individual participant data) perustuvassa meta-analyysissä «International Weight Management in Pregnancy (i-WI...»1 arvioitiin raskaudenaikaisten ravitsemus- ja liikuntainterventioiden vaikutuksia ensisijaisesti äidin raskaudenaikaiseen painonnousuun sekä synnyttäjän ja vastasyntyneen terveyttä kuvaaviin yhdistelmävastemuuttujiin, ja toissijaisesti yksittäisiin raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin, lähtöpainon ja muidenkin taustatekijöiden puolesta heterogeenisessä synnyttäjien aineistossa. Alaryhmäanalyyseissä selvitettiin äidin taustatekijöiden (painoindeksi, ikä, synnyttäneisyys, etninen tausta, pitkäaikaissairaudet) vaikutusta interventioiden tehoon. Tutkimukset kerättiin keskeisistä elektronisista tietokannoista helmikuuhun 2017 asti. Analyysiin hyväksyttiin aineistot 36 satunnaistetusta tutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 12 526 naista 16 eri maasta.

Raskaudenaikainen painonnousu oli ravitsemus- ja liikuntaintervention saaneiden naisten ryhmässä hieman pienempi (keskimääräinen ero -0,70 kg; 95 % luottamusväli -0,92 – 0,48 kg) kuin tavanomaista hoitoa saaneilla naisilla (33 tutkimusta, 9320 naista). Sen sijaan synnyttäjän ja vastasyntyneen yhdistelmävastemuuttujissa ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa. Myöskään synnyttäjän painoindeksin, iän, synnyttäneisyyden, etnisen taustan tai pitkäaikaissairauden mukaan jaoteltujen alaryhmien välillä ei todettu eroja raskaudenaikaisessa painonnousussa tai synnyttäjän ja vastasyntyneen komplikaatioiden yhdistelmävastemuuttujissa. Keisarileikkauksen riski oli hiukan pienempi naisilla, jotka olivat saaneet ravitsemus- ja/tai liikuntaintervention raskauden aikana (OR 0,91; 95 % luottamusväli 0,83–0,99, I2 = 0 %) analyysissä, johon sisältyi 32 tutkimusta ja 11 410 naista. Tulokset olivat samansuuntaiset, kun analyyseihin otettiin mukaan tutkimukset, joista ei saatu tutkimushenkilökohtaisia alkuperäisaineistoja (59 tutkimusta, 16 886 naista), mutta tällöin tulokset viittasivat myös ruokavalio- ja liikuntahoidon hyödyllisyyteen raskausdiabeteksen ehkäisyssä (OR 0,76; 95 % luottamusväli 0,65–0,89, I2 = 36,8 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Peacemanin ym. prospektiivisessa meta-analyysissä «Peaceman AM, Clifton RG, Phelan S ym. Lifestyle In...»2 selvitettiin erityyppisten raskaudenaikaisten elämäntapainterventioiden vaikutusta raskaudenaikaisen painonnousuun sekä synnytys- ja perinataalituloksiin ylipainoisilla ja lihavilla naisilla. Tutkimuksessa yhdistettiin 7 satunnaistetun, kontrolloidun interventiotutkimuksen yksilödata 1 150 raskaana olevasta naisesta. Kaikissa mukana olleissa interventiotutkimuksissa käytettiin standardoituja sisäänottokriteereitä, lopputulosmuuttujia ja arviointimenetelmiä.

Tulokset osoittivat, että interventioryhmässä liiallinen painonnousu raskausviikkoa kohti oli harvinaisempaa kuin kontrolliryhmässä, jossa raskauksia seurattiin tavanomaiseen tapaan (61,8 vs. 75,0 %; OR 0,52; 95 % luottamusväli 0,40–0,67). Kokonaispainonnousu sisäänottohetken ja 36. raskausviikon välillä oli myös matalampi elämäntapaintervention saaneiden ryhmässä (8,1 ± 5,2 vs. 9,7 ± 5,4 kg; keskimääräinen ero: -1,59 kg; 95 % luottamusväli -2,18 – -0,99 kg). Yksittäisten tutkimusten tulokset olivat linjassa näiden meta-analyysistä saatujen tulosten kanssa.

Interventio- ja kontrolliryhmien välillä ei todettu eroja pre-eklampsian ja gestaatiodiabeteksen ilmaantuvuuden, keisarileikkausten tai lapsen syntymäpainon suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti:

Aihetta koskeviin meta-analyyseihin on sisällytetty tutkimuksia, joissa on toteutettu vaihtelevantasoisia ja -tyyppisiä elämäntapainterventioita. Laadukkaita elämäntapainterventiotutkimuksia, jotka omaisivat riittävän suuren otoskoon synnytys- ja perinataalituloksia koskevien vaikutusten arviointiin, on niukasti. Raskauskomplikaatioiden (esim. raskausdiabetes, verenpainekomplikaatiot) diagnostiset kriteerit, raskauksien rutiiniseuranta (esim. äitiysneuvolatoiminta) sekä synnytysten hoitokäytännöt (esim. keisarileikkausten yleisyys) vaihtelevat eri keskuksien ja maiden välillä.

Kirjallisuutta

  1. International Weight Management in Pregnancy (i-WIP) Collaborative Group.. Effect of diet and physical activity based interventions in pregnancy on gestational weight gain and pregnancy outcomes: meta-analysis of individual participant data from randomised trials. BMJ 2017;358:j3119 «PMID: 28724518»PubMed
  2. Peaceman AM, Clifton RG, Phelan S ym. Lifestyle Interventions Limit Gestational Weight Gain in Women with Overweight or Obesity: LIFE-Moms Prospective Meta-Analysis. Obesity (Silver Spring) 2018;26:1396-1404 «PMID: 30230252»PubMed