Takaisin

Syömishäiriöoireet lihavilla lapsilla ja nuorilla

Näytönastekatsaukset
Susanna Anglé
3.3.2020

Näytön aste: C

Syömishäiriöoireet ovat yleisiä lihavilla lapsilla ja nuorilla. Ne tulee huomioida hoidossa, sillä ne saattavat vaikeuttaa hoitoa.

Meta-analyysissä «He J, Cai Z, Fan X. Prevalence of binge and loss o...»1, jossa oli mukana 36 tutkimusta, ja jossa tutkittavien ikä vaihteli välillä 5–21 vuotta, ahmimisen tai hallitsemattoman syömisen esiintyvyys oli keskimäärin 26,3 % ylipainoisilla ja lihavilla lapsilla ja nuorilla. Esiintyvyyden vaihtelu tutkimuksissa oli kuitenkin suurta, mikä tutkijoiden mielestä selittynee hyvin erilaisilla otoksilla sekä ahmimisen tai hallitsemattoman syömisen määrittelemisen ja mittaamisen heterogeenisuudella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lapsuuden lihavuuden psykologisia seurauksia selvittäneen katsauksen «Rankin J, Matthews L, Cobley S ym. Psychological c...»2 mukaan lihavilla lapsilla ja nuorilla oli normaalipainoisia ikätovereitaan suurempi riski kehonkuvan ja syömiskäyttäytymisen ongelmiin. Lapsuuden ja nuoruuden lihavuus lisäsi niin rajoittamis- kuin ahmimistyyppistenkin syömisongelmien ilmaantumisen todennäköisyyttä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Katsaukseen «Voelker DK, Reel JJ, Greenleaf C. Weight status an...»3 koottiin nuorten kehonkuvan muodostumista ja painon ja kehonkuvan yhteyttä selvittäneitä tutkimuksia. Kielteisen kehonkuvan on osoitettu olevan ylipainoisilla ja lihavilla nuorilla tavallinen, mutta painon ja kehonkuvan yhteys on monimutkainen. Ainakin hoikkuusihanteiden henkilökohtainen merkitys, sosiaalinen vertailu ja paine sekä kiusatuksi tuleminen näyttävät selittävän yhteyttä. Kielteisen kehonkuvan seurauksia ovat muun muassa syömishäiriöoireet, fyysisen aktiivisuuden välttäminen ja toisaalta pakkoliikunta.

Kirjoittajien mielestä terveen kehonkuvan edistämisen tulisi kuulua kaikkiin nuorten lihavuuden hoito- ja ehkäisyinterventioihin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Gowey MA, Lim CS, Clifford LM ym. Disordered eatin...»4 syömishäiriöille tyypilliset ajatukset (esim. kalorien eli energian polttamisen ajattelu liikkuessa) ja haitallisten painonhallintakeinojen käyttö (esim. paastoaminen) oli tavallista 8–12-vuotiailla ylipainoisilla ja lihavilla lapsilla. Kliinisesti merkittävää syömishäiriöajattelua oli 17,2 %:lla tutkituista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa, lihavuuden perhekeskeisessä, 16 kerran kontrolloimattomassa hoitotutkimuksessa «Balantekin KN, Hayes JF, Sheinbein DH ym. Patterns...»5 selvitettiin interventioon osallistuvien lasten (ikä 7–11 vuotta) syömishäiriöoireita. Heidät jaettiin oireiden tyypin ja voimakkuuden mukaan 4 ryhmään.

Kaikissa ryhmissä lasten paino (zBMI) keskimäärin aleni, mutta lasku ei ollut kliinisesti merkitsevää niillä lapsilla, joilla oli voimakkaita syömishäiriöoireita.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Saksalaistutkimuksessa «Giel KE, Zipfel S, Schweizer R ym. Eating disorder...»6 41 lihavaa nuorta (20 tyttöä, iän keskiarvo 13,7 ± 1,4 vuotta) osallistui 6 kuukautta kestäneeseen elämäntapainterventioon, jonka alussa ja lopussa nuorten syömishäiriöoireet arvioitiin. Osallistujista 43 % ylitti syömishäiriön kriteerit ennen interventiota, ja määrä pysyi samana intervention aikana.

Intervention myötä nuorten paino keskimäärin laski, eikä syömishäiriöoireilla ollut vaikutusta painon laskuun.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kliinisten syömishäiriöiden ja syömishäiriöoireiden tarkkaa yleisyyttä lihavilla lapsilla ja nuorilla ei tunneta. Osan oireista arvellaan jäävän piiloon. Ongelmallinen suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon voidaan kuitenkin nähdä jatkumona, jolle lapset ja nuoret sijoittuvat eri kohtiin vain ääripäiden täyttäessä diagnostiset kriteerit. Lihavuus (hoikkuutta arvostavassa ja lihavia syrjivässä ympäristössä) ymmärrettävästi altistaa eri asteisille syömisen ja kehonkuvan ongelmille. Syömishäiriöoireiden mahdollisuus on siksi perusteltua selvittää, kun pyritään vaikuttamaan syömiskäyttäytymiseen ja muihin elintapoihin. Tutkimustulokset syömishäiriöoireiden vaikutuksista painonhallintainterventioiden tuloksellisuuteen ovat olleet ristiriitaisia. Tätä voi selittää seurannan liian lyhyt kesto. Esim. syömishäiriöön voi liittyä haitallisten painonhallintakeinojen käyttöä, joka näkyy lyhyellä aikavälillä painon laskuna ja intervention "hyvänä" tuloksena.

Kirjallisuutta

 1. He J, Cai Z, Fan X. Prevalence of binge and loss of control eating among children and adolescents with overweight and obesity: An exploratory meta-analysis. Int J Eat Disord 2017;50:91-103 «PMID: 28039879»PubMed
 2. Rankin J, Matthews L, Cobley S ym. Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and prevention. Adolesc Health Med Ther 2016;7:125-146 «PMID: 27881930»PubMed
 3. Voelker DK, Reel JJ, Greenleaf C. Weight status and body image perceptions in adolescents: current perspectives. Adolesc Health Med Ther 2015;6:149-58 «PMID: 26347007»PubMed
 4. Gowey MA, Lim CS, Clifford LM ym. Disordered eating and health-related quality of life in overweight and obese children. J Pediatr Psychol 2014;39:552-61 «PMID: 24676798»PubMed
 5. Balantekin KN, Hayes JF, Sheinbein DH ym. Patterns of Eating Disorder Pathology are Associated with Weight Change in Family-Based Behavioral Obesity Treatment. Obesity (Silver Spring) 2017;25:2115-2122 «PMID: 28984076»PubMed
 6. Giel KE, Zipfel S, Schweizer R ym. Eating disorder pathology in adolescents participating in a lifestyle intervention for obesity: associations with weight change, general psychopathology and health-related quality of life. Obes Facts 2013;6:307-16 «PMID: 23941969»PubMed