Takaisin

Ylipainoisten ja lihavien lasten vaikuttava painonhallinta

Näytönastekatsaukset
Marja Kalavainen
8.8.2019

Näytön aste: B

Ylipainoisten ja lihavien leikki-, esikoulu- ja alakouluikäisten lasten perhekeskeiset painonhallintainterventiot ovat ilmeisesti vaikuttavaa hoitoa, kun ruokailu- ja liikuntatottumuksia kohennetaan käyttäytymisen muutosta tukevien menetelmien avulla.

Vuonna 2016 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Colquitt JL, Loveman E, O'Malley C ym. Diet, physi...»1tutkittiin ylipainoisten ja lihavien 1 –6-vuotiaiden lasten perhekeskeisiä painonhallintainterventioita. Tietokannoista Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL ja LILACS sekä tutkimusrekistereistä ClinicalTrials.gov ja ICTRP Search Portal löydettiin 7 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 923 osallistujaa. Lähtötilanteessa lasten keskimääräinen BMI oli 18–22,7 kg/m2 (raportoitiin 5 tutkimuksessa) ja BMI-SDS 1,0–2,7 (raportoitiin 5 tutkimuksessa). 6 tutkimuksessa interventioon sisältyi useita osatekijöitä (ravitsemus, fyysisen aktiivisuuden lisääminen, paikallaanolon vähentäminen, käyttäytymisen muutosta tukevat menetelmät). 1 tutkimuksessa verrattiin 2 ravitsemusinterventiota, joista toiseen sisältyi perinteisiä iranilaisia maitovalmisteita. Interventioiden kesto oli 6 kuukautta 4 tutkimuksessa ja muissa 16 viikosta 2 vuoteen. Seuranta-aika (sisältyi interventio ja seuranta) oli 12 kuukautta – 3 vuotta. Tutkimuksen aloittaneista viimeiseen seurantamittaukseen osallistui interventioryhmissä 47–93 % ja vertailuryhmissä 71–94 %.

Useita osatekijöitä sisältävissä hoitotutkimuksissa interventioryhmään kuuluneiden lasten BMI-SDS muuttui kontrolliryhmään verrattuna intervention loppuun mennessä (mean difference MD) -0,26 yksikköä (95 % luottamusväli -0,37 – -0,16); 210 osallistujaa, 4 tutkimusta. 12–18 kuukauden seurannassa vastaava muutos oli -0,38 yksikköä (95 % luottamusväli -0,58 – -0,19); 202 osallistujaa, 4 tutkimusta. 1 edellisistä tutkimuksista (96 osallistujaa) julkaistiin lisäksi 24 kuukauden seurantatulos, jolloin vastaava muutos oli 0,25 yksikköä (95 % luottamusväli -0,40 – -0,10). 1 klusteritutkimuksessa interventioryhmään kuuluneiden lasten BMI-SDS muuttui kontrolliryhmään verrattuna 1 vuoden intensiivisen intervention loppuun mennessä 0,05 yksikköä (95 % luottamusväli 0,14–0,04).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentti: Katsauksen kirjoittajien johtopäätöksenä on, että useita osatekijöitä sisältävä painonhallintainterventio on ilmeisesti vaikuttavaa hoitoa alle kouluikäisillä lapsilla. Tutkimustuloksiin tulee suhtautua kuitenkin varauksellisesti heterogeenisten interventioiden ja verrokkiryhmien vuoksi. Lisäksi tutkimuksia on tehty varsin vähän tässä ikäryhmässä.

Vuonna 2017 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Mead E, Brown T, Rees K ym. Diet, physical activit...»2 selvitettiin ylipainoisten ja lihavien 6–11-vuotiaiden lasten perhekeskeisten painonhallintainterventioiden vaikuttavuutta.

Tietokannoista CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL ja LILACS sekä tutkimusrekistereistä ClinicalTrials.gov ja ICTRP Search Portal löydettiin 70 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 8 461 osallistujaa. Lasten lähtötilanteen BMI, BMI-SDS tai molemmat julkaistiin 63/70 tutkimuksessa. Lasten keskimääräinen BMI oli 18,2–41,1 kg/m2 ja BMI-SDS 1,3–5,6. Useimpiin tutkimuksiin (n = 49) sisältyivät intervention osatekijöinä ravitsemus, fyysinen aktiivisuus sekä käyttäytymisen muutosta tukevat menetelmät, ja lähes kaikkiin (65/70) osallistuivat vanhempi tai huoltaja lapsen lisäksi. Tutkimuksissa aktiivisen intervention kesto oli 10 päivästä 2 vuoteen ja seuranta-aika intervention alusta laskettuna 6 kuukaudesta 3 vuoteen. Tutkimuksen aloittaneista viimeiseen seurantamittaukseen osallistui interventioryhmissä 72 % ja vertailuryhmissä 77 % (67 tutkimusta, 3 tutkimuksen osalta osallistujien määrä jäi epäselväksi).

Koska tutkimuksissa käytettiin epäyhtenäistä päävastemuuttujaa, meta-analyysi tehtiin erikseen käyttäen BMI-SDS:a ja BMI:tä vastemuuttujana. BMI-SDS:n muutos (37 tutkimusta, 4 019 osallistujaa) oli interventioryhmän hyväksi -0,06 yksikköä (95 % luottamusväli -0,10 – -0,02), kun analyysissä käytettiin painon viimeisintä seurantatietoa. Vastaava muutos BMI:ssä oli (24 tutkimusta, 2 785 osallistujaa) oli -0,53 kg/m2 (95 % luottamusväli -0,82 – -0,24).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentti: Katsauksen kirjoittajien johtopäätöksenä on, että useita keinoja sisältävä painonhallintainterventio voi olla vaikuttavaa hoitoa ja saada aikaan vähäisen laskun BMI-SDS:ssä ja BMI:ssä 6–11-vuotiailla lapsilla. Alaryhmäanalyysit eivät selitä tutkimustulosten heterogeenisyyttä. Hoidosta aiheutunee hyvin vähän haittavaikutuksia. Katsauksen tekijät selvittivät mahdolliset haittavaikutukset suoraan artikkelien kirjoittajilta (n = 50) tai tutkimusjulkaisuista.

Kirjallisuutta

  1. Colquitt JL, Loveman E, O'Malley C ym. Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD012105 «PMID: 26961576»PubMed
  2. Mead E, Brown T, Rees K ym. Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese children from the age of 6 to 11 years. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD012651 «PMID: 28639319»PubMed