Takaisin

Ylipainoisten ja lihavien nuorten vaikuttava painonhallinta

Näytönastekatsaukset
Marja Kalavainen
3.3.2020

Näytön aste: B

Ylipainoisten ja lihavien nuorten (12–17-vuotiaiden) painonhallintainterventiot ovat ilmeisesti vaikuttavaa hoitoa, kun ruokailu- ja liikuntatottumuksia kohennetaan käyttäytymisen muutosta tukevien menetelmien avulla.

Vuonna 2017 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Al-Khudairy L, Loveman E, Colquitt JL ym. Diet, ph...»1 selvitettiin ylipainoisten ja lihavien nuorten painonhallintatutkimusten vaikuttavuutta. Tietokannoista CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL ja LILACS sekä tutkimusrekistereistä ClinicalTrials.gov ja ICTRP Search Portal löydettiin 44 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 4 781 osallistujaa. Lähtötilanteessa tutkimukseen osallistuvien nuorten keskimääräinen ikä eri tutkimuksissa oli 12–17,5 vuotta (raportoitiin 33 tutkimuksessa), keskimääräinen BMI (raportoitiin 34 tutkimuksessa) oli 26–37 kg/m2, poikkeuksena 1 tutkimuksen 3 tutkimusryhmässä 42–45,5 sekä BMI-SDS (raportoitiin 16 tutkimuksessa) oli 1,8–3,2, poikkeuksena 1 tutkimuksessa 4,2. Useimmissa tutkimuksissa (34/44) oli vähintään 2 osatekijää kuten ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja käyttäytymisen muutosta tukevat menetelmät. Vanhemmat osallistuivat 26 tutkimuksessa interventioon ja lisäksi 3 tutkimuksen toiseen interventiohaaraan. Interventioiden kesto oli 6 viikosta 2 vuoteen ja seurannan kesto intervention alusta lukien 6 kuukaudesta 2 vuoteen. Tutkimuksen aloittaneista viimeiseen seurantamittaukseen osallistui 34–100 % interventioryhmäläisistä ja 38–100 % seurantaryhmäläisistä (osassa tutkimuksia osallistumista ei raportoitu).

Meta-analyysiin sisällytetyissä tutkimuksissa todettiin BMI:n muutos interventioryhmän hyväksi -1,18 kg/m2 (95 % luottamusväli -1,67 – -0,69), kun analyysissä käytettiin viimeisintä seurantatietoa (28 tutkimusta, 2 774 osallistujaa). BMI-SDS:n vastaava muutos oli -0,13 yksikköä (95 % luottamusväli -0,21 – -0,05) (20 tutkimusta, 2 399 osallistujaa).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentti: Katsauksen kirjoittajien johtopäätöksenä on, että useita keinoja sisältävä painonhallintainterventio vähentää ylipainoisten ja lihavien nuorten ylipainoa. Alaryhmäanalyyseissä vaikuttavuuteen ei ollut merkitystä intervention suorittamispaikalla (terveydenhuolto, koulu, yhteisö), suorittamistavalla (yksilö, ryhmä, yksilö ja ryhmä) tai vanhempien osallistumisella. 5 tutkimuksessa raportoitiin hoidon mahdolliset haittavaikutukset: 3 tutkimuksessa ei ollut ilmoitettuja haittoja, 1 tutkimuksessa interventioryhmässä haittoja oli 6,4 %:lla osallistujista (ei raportoitu yksityiskohtia, eikä myöskään mahdollisia haittoja kontrolliryhmässä) ja 1 tutkimuksessa 4 interventioryhmässä osallistujista 19–25 %:lla oli haittoja.

Kirjallisuutta

  1. Al-Khudairy L, Loveman E, Colquitt JL ym. Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese adolescents aged 12 to 17 years. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD012691 «PMID: 28639320»PubMed