Takaisin

Ultraäänitekniikka viisaudenhammaskirurgiassa

Näytönastekatsaukset
Johanna Snäll
12.3.2020

Näytön aste: B

Ultraäänikirurgia ilmeisesti vähentää leikkauksen jälkeistä turvotusta tavanomaiseen poratekniikkaan verrattuna.

Ultraääniosteotomiaa (piezokirurginen osteotomia) ja tavanomaista poraosteotomiaa vertailevassa tutkimuksessa «Jiang Q, Qiu Y, Yang C ym. Piezoelectric Versus Co...»1 selvitettiin alaviisaudenhampaiden leikkauksellisen poiston jälkeistä trismusta, turvotusta ja kipua sekä leikkausaikaa eri tekniikoiden välillä.

Systemaattisen kirjallisuushaun perusteella haettiin satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset, joissa potilaan puhkeamaton alaviisaudenhampaan poisto edellytti osteotomiaa.

Meta-analyysiin otettiin 7 satunnaistetun tutkimuksen tulokset, joissa tutkittavien potilaiden määrät vaihtelivat 10–100 potilaan välillä. 4 tutkimuksessa satunnaistaminen tehtiin samalle potilaalle (split-mouth), ja 3 tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin 2 eri tekniikan välillä. Potilaiden toipumista seurattiin 1, 3, 5, ja 7 vuorokautta leikkauksen jälkeen.

Leikkausaika oli pitempi ultraäänitekniikkaa käytettäessä kuin tavanomaisessa poraosteotomiassa (4,1 minuuttia, 95 % luottamusväli 2,75–5,52, P <  0,0001). Ultraäänitekniikalla tehty osteotomia vähensi postoperatiivista turvotusta kaikkina mittausajankohtina (≤ 0,023). Turvotusta arvioitiin kuitenkin vain 5 tutkimuksessa, ja turvotuksen mittausmenetelmät erosivat toisistaan. Leikkauksenjälkeisen trismuksen tai kivun suhteen tutkittujen 2 tekniikan välillä ei havaittu eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Ultraäänikirurginen osteotomia on ilmeisesti tavanomaiseen poratekniikkaan verrattuna atraumaattisempi. Se voi vähentää potilaiden leikkauksen jälkeistä turvotusta viisaudenhammaskirurgiassa. Leikkausaika on kuitenkin ultraääntä käytettäessä pitempi. Tutkimustieto ultraäänitekniikan hyödyistä on toistaiseksi vähäistä. Jatkotutkimuksia tarvitaan myös ultraäänikirurgian mahdollisten haittojen selvittämiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Jiang Q, Qiu Y, Yang C ym. Piezoelectric Versus Conventional Rotary Techniques for Impacted Third Molar Extraction: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore) 2015;94:e1685 «PMID: 26469902»PubMed