Takaisin

Jooga aikuisten traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tanja Laukkala ja Katriina Kukkonen-Harjula
9.1.2020

Näytön aste: D

Jooga saattaa olla hyödyllistä traumaperäisen stressihäiriön oireiden lievittämisessä, mutta tutkimusnäyttö on vähäistä.

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin «Cramer H, Lauche R, Anheyer D ym. Yoga for anxiety...»1 hyväksyttiin 7 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta joogasta traumaperäisen stressihäiriön hoitona, Stressihäiriö oli diagnosoitu strukturoidulla kliinikon haastattelulla tai validoidulla itsearviointimittarilla. Tutkimukset haettiin tietokannoista Cochrane Library, Medline/PubMed, PsycINFO, Scopus, ja IndMED heinäkuuhun 2017 saakka. Julkaisukieli, vakaa lääkehoito ja tutkimuksen otoskoko eivät olleet poissulkukriteereitä. 7 tutkimuksessa oli 284 potilasta. Seurantaoirekartoitusmittarina oli kaikissa PTSD Checklist -kysely. Tutkittavien keski-ikä oli 44 vuotta (vaihteluväli 29–58 vuotta), ja potilaista 73 % oli miehiä. Mukana oli eri joogalajeja, kokonaiskesto interventioissa keskimäärin 9,5 viikkoa ja keskimäärin 1,75 harjoituskertaa viikossa. Vertailuryhmänä 4 tutkimuksessa oli odotuslista ja 2 tutkimuksessa huomion saaminen ilman spesifiä joogainterventiota. 7. tutkimuksen vertailuryhmä luokiteltiin myös odotuslistaan/ei hoitoa (siinä tehtiin vain alku- ja loppumittaukset vertailuryhmälle). Tutkimuksissa oli metodologisia ongelmia.

Meta-analyysillä arvioitiin intervention tehoa vähentää PTSD-oireita laskemalla muutoksien standardoitu keskimääräinen erotus, SMD. Ryhmien välinen muutoksen SMD oli -1,10 (95 % luottamusväli -1,72 – -0,47, p < 0,001) verrattuna ei hoitoon. Tutkimuksien välillä todettiin merkittävää heterogeenisyyttä (I2 = 72 %, p = 0,007). Ryhmien välisen eron (mean difference, MD -13,11, 95 % luottamusväli -17,95 – -827) perusteella tulos arvioitiin kliinisesti merkittäväksi. Kun verrattiin joogaryhmää vastaavan huomion saaneisiin ryhmiin, SMD:ssä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa (SMD -0,31, 95 % luottamusväli -0,84–0,22, p = 0,25). Tässä tuloksessa ei ollut merkittävää heterogeenisyyttä (I2 = 43 %, p = 0,19). Vakavia haittoja ei raportoitu.

Tutkijoiden mukaan joogasta PTSD:n hoidossa tarvitaan lisätutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Yleiskommentti: Heterogeenisyys on huomioitu näytönasteessa «Cramer H, Lauche R, Anheyer D ym. Yoga for anxiety...»1. Vanhemmissa katsauksissa «Duan-Porter W, Coeytaux RR, McDuffie JR ym. Eviden...»2, «Gallegos AM, Crean HF, Pigeon WR ym. Meditation an...»3 on vastaava löydös pienempien potilasmäärien tutkimusten pohjalta. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että joogan haittoja ei raportoida julkaisuissa systemaattisesti «Cramer H, Krucoff C, Dobos G. Adverse events assoc...»4.

Viite «Cramer H, Lauche R, Anheyer D ym. Yoga for anxiety...»1sisältää seuraavat RCT-tutkimukset:

Carter JJ, Gebarg PL, Brown RP ym. Multi-component yoga breath program for Vietnam veteran post traumatic stress disorder: randomized controlled trial. J Trauma Stress Disor Treat 2013;2:3

Jindani F, Turner N, Khalsa SB. A yoga intervention for posttraumatic stress: a preliminary randomized control trial. Evid Based Complement Alternat Med 2015;2015:351746

Mitchell KS, Dick AM, DiMartino DM, Smith BN, Niles B, Koenen KC, Street A. A pilot study of a randomized controlled trial of yoga as an intervention for PTSD symptoms in women. J Trauma Stress 2014;27:121-8

Quinones N, Maquet YG, Velez DM, Lopez MA. Efficacy of a Satyananda yoga intervention for reintegrating adults diagnosed with posttraumatic stress disorder. Int J Yoga Ther 2015;25:89-99

Reinhardt KM, Noggle Taylor JJ, Johnston J, Zameer A, Cheema S, Khalsa SBS. Kripalu yoga for military veterans with PTSD: a randomized trial. J Clin Psychol 2017;74:93-108

Seppala EM, Nitschke JB, Tudorascu DL ym. Breathing-based meditation decreases posttraumatic stress disorder symptoms in U.S. military veterans: a randomized controlled longitudinal study. J Trauma Stress 2014;27:397-405

van der Kolk BA, Stone L ym. Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry 2014;75:e559-65

Kirjallisuutta

  1. Cramer H, Lauche R, Anheyer D ym. Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depress Anxiety 2018;35:830-843 «PMID: 29697885»PubMed
  2. Duan-Porter W, Coeytaux RR, McDuffie JR ym. Evidence Map of Yoga for Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress Disorder. J Phys Act Health 2016;13:281-8 «PMID: 26181774»PubMed
  3. Gallegos AM, Crean HF, Pigeon WR ym. Meditation and yoga for posttraumatic stress disorder: A meta-analytic review of randomized controlled trials. Clin Psychol Rev 2017;58:115-124 «PMID: 29100863»PubMed
  4. Cramer H, Krucoff C, Dobos G. Adverse events associated with yoga: a systematic review of published case reports and case series. PLoS One 2013;8:e75515 «PMID: 24146758»PubMed